Suoraan sisältöön

Pätijästä päivää

Tuula Lahti

Olen Pätijän uusi projektipäällikkö ja sain hienon tilaisuuden kertoa teille Pätijä-hankkeesta (= Päivystyksellisten tilanteiden järjestäminen kotihoidossa ja palvelutaloissa).

Kotona ja palvelutaloissa asuu entistä enemmän iäkkäitä, monisairaita ihmisiä, jotka tarvitsevat paljon palveluja.  Heidän terveydentilassaan voi tapahtua nopeita muutoksia ja siksi koko hoitoketjun tulee toimia saumattomasti. Helsingin kaupungin ehdotuksesta tehtiin hankkeen esiselvitys vuonna 2017. Socca/ GeroMetron kanssa kartoitettiin laajalla työntekijäkyselyllä päivystyksellisten tilanteiden järjestämisen nykytilanne (N = 288). Esiselvityksen pohjalta käynnistettiin Pätijä-hanke vuosille 2018-2019.

Pätijä-hankkeen ohjausryhmä päätti kohdistaa kehittämistyön erityisesti kotihoidon ja palvelutalojen asiakkaiden päivystyksellisten tilanteiden sujuvaan hoitamiseen, kotihoidon ja palvelutalojen hoitajien osaamiseen ja asiakkaiden turvalliseen kotiutumiseen. Hankkeessa keskitytään eri toimijoiden yhteistyöhön ja viestintään. Tärkeää on, että jokainen toimijataho tulisi kuulluksi ja että ymmärretään paremmin toistemme työtä.

Hankkeeseen osallistuvat Helsingin kaupungin päätoimijoina: kotihoito, Helsingin sairaala, monipuoliset palvelukeskukset, Helppi-Seniori, päivystys, terveysasemat ja psykiatria. Lisäksi hankkeeseen osallistuvat HUS Akuutti, Palvelukeskus Helsinki ja Socca/ GeroMetro sekä muita toimijoita kuten yksityiset palveluntuottajat.

Esiselvityksen työpajoissa nostettiin osahankkeita, joille sovittiin vastuuhenkilöt ja toimenpiteet. Osahankkeiden etenemistä seurataan, arvioidaan ja näille asetetaan jatkotoimenpiteitä hankkeen ohjausryhmässä. Hankkeeseen nimettiin kesällä 2018 projektipäällikkö, joka koordinoi kokonaisuutta, tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja toteuttaa projektisuunnitelmaa.

Pätijä -hankkeen tavoitteena on mm:

 1. Selvittää kotihoidon ja palvelutalojen asukkaiden päivystyksellisissä tilanteissa toimivat tahot, eri tahojen toiminta- ja yhteistyömallit sekä näihin liittyvät mahdolliset kehittämistarpeet
 2. Rekisteritutkimuksella tutkitaan kotihoidon ja palvelutalojen asiakkaiden päivystyksellisiin tilanteisiin liittyvää hoidontarvetta ja päivystyksellisten palvelujen käyttöä.
 3. Tukea yhteisten hoitoketjujen kehittämistä kotihoidon ja palvelutalojen asiakkaiden päivystyksellisten tilanteiden arvioimisessa, tutkimisessa ja hoidossa
 4. Tukea henkilöstön osaamisen kehittämistä kotihoidon ja palvelutalojen asiakkaiden päivystyksellisten tilanteiden hoitamisessa.
 5. Aktiivisesti etsitään ja kokeillaan uusia toimintatapoja kotihoidon ja palvelutalojen asiakkaiden päivystyksellisten tilanteiden hoidon järjestämiseen yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa.

Kehitämme helsinkiläisten palveluita tekemällä niistä entistä parempia yhdessä verkostoituen ja edistämme yhteisesti sovittuja asioita yli organisaatiorajojen. Sote-johto on antanut tukensa yhteiseen kehittämistyöhön ja auttaa selviytymään eteen tulevista haasteista. Minulla on vahva usko Sote-henkilöstön osaamiseen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin. Kehittämisen tavoitteena on saada tämä osaaminen parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön, jotta asiakkaat saavat oikea-aikaista hoitoa oikeassa paikassa. Lisäksi voimme tukea kotihoidon ja palvelutalojen henkilöstöä ja hankkeen päämäärän saavuttamista.

Mitä Pätijässä opimme:

 • Kaikkien toimijoiden tulee muistaa, että asiakkaalla on oikeus olla mukana aina omassa päätöksenteossa.
 • Asiakkaan hoitoa toteutetaan yhteisen hoito-ja palvelusuunnitelman mukaisesti eri yksiköissä.
 • Asiakasprosesseista on tehtävä kirjallinen kuvaus, joita on seurattava, arvioitava ja päivitettävä..
 • Omasta ammattitaidosta on pidettävä huolta.
 • Huolehdittava sijaisten perehdytyksestä ja heillä on oltava samat työkalut käytössä kuin vakituisilla.
 • Digitalisaatio tuottaa sekä työhyvinvointia ja tuottavuutta, mutta henkilöstö tarvitsee tukea ja kannustusta sen käyttöön.
 • Yhdessä tekeminen sitouttaa, auttaa ymmärtämään ja arvostamaan toistemme työtä .

Syyspäiväterveisin
Tuula Lahti