Suoraan sisältöön

Työntekijät aidosti osallisina

Tiina Mäki.

”Aidosta osallisuudesta syntyy tunne oikeudenmukaisuudesta. Asioiden käsittely pelkästään virallisia teitä ei riitä. Tarvitsemme enemmän avointa keskustelua.”

”Parasta henkilöstön osallistamista on, että työntekijällä on mahdollisuus kehittää itseään työssään. Tällöin työssä voidaan tuoda ideoita esiin, olla aloitteellisia ja innovatiivisia”, osastopäällikkö Tiina Mäki kertoo.

Tunne oikeudenmukaisuudesta

Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos selvitti kolmella kyselyllä, kuinka Helsingin sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät kokivat vuoden 2013 fuusion.

Kokonaisuutena tulokset kertovat, että sosiaali- ja terveyspalvelujen ruohonjuuritaso on hyvässä kunnossa. Haasteita sen sijaan koettiin olevan oikeudenmukaisuuden toteutumisessa ja luottamuksessa ylimpään johtoon.

Ensimmäinen kysely tehtiin ennen yhdistymistä marras-joulukuussa 2012. Seuraavat kyselyt tehtiin syksyllä 2013 ja 2014. Tuloksia on käyty läpi henkilöstön kanssa vuosittain kyselyn tulosten saavuttua.

”Fuusiotutkimuksen tulokset ovat totta, tosin tuloksia miettiessä täytyy muistaa, että tutkimukseen vastanneissa hallinnon työntekijät olivat vahvasti edustettuina”.

”Sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen yhdistyminen on koskettanut suoraan enemmän hallintoa, josta vähennettiin henkilöstöä. Samalla odotukset uudistuksen hyödyistä ovat olleet korkealla. Vuoden 2013 fuusio on lähtökohta pidemmän aikavälin kehitystyölle”, henkilöstö- ja kehittämispalvelujen osastopäällikkö Tiina Mäki kertoo ja miettii tutkimuksessa esiin nousseen oikeudenmukaisuuden kokemuksen lähtökohtia.  

”Aidosta osallisuudesta syntyy tunne oikeudenmukaisuudesta. Asioiden käsittely pelkästään virallisia teitä ei riitä. Tarvitsemme enemmän avointa keskustelua.”

”Parasta henkilöstön osallistamista on, että työntekijällä on mahdollisuus kehittää itseään työssään. Tällöin työssä voidaan tuoda ideoita esiin, olla aloitteellisia ja innovatiivisia.”

Mäki nostaa esimerkkinä esiin jo käynnistyneen palvelujen uudistamisen, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa henkilöstön pitää olla mukana, jotta se sitoutuu uuteen ja seisoo uudistusten takana. Työntekijöiden tulisi tuntea ja ymmärtää tämä muutos, niin kuin muutkin merkittävät asiat, myös omien tehtävien näkökulmasta.

Palvelujen uudistamisen suunnitelmien mukaan iso osa helsinkiläisten sosiaali- ja terveyspalveluja tuotettaisiin tulevaisuudessa perhekeskuksissa, terveys- ja hyvinvointikeskuksissa ja monipuolisissa palvelukeskuksissa.  

Johtamista läpinäkyväksi

”Johtamisviestinnällä on valtavan iso merkitys henkilöstölle. Johtamista itseään pitää tehdä näkyvämmäksi ja tutummaksi työntekijöille. Tämä lisää myös fuusiotutkimuksen peräänkuuluttamaa luottamusta johtoon.”

”Erityisesti lähiesimiesten briiffaus ja pitäminen ajan tasalla on ensiarvoisen tärkeää. Lähiesimies on usein se henkilö, jolta henkilöstö kysyy ensimmäisenä uusista asioista”, Tiina Mäki miettii.  

Mäki kertoo, että myös esimies voi olla haavoittuva ja kokea tehtävissään esimerkiksi yksinäisyyttä, avuttomuutta ja epäonnistumisen pelkoa, silti hänen täytyy luotsata yksikköään positiivisesti eteenpäin. Johtajankaan ei tarvitse olla täydellinen, epätäydellisyyden kanssa pitää pystyä elämään niin, että samalla huomiota suunnataan rakentavasti eteenpäin kehittämistyöhön.

Johtaja vaikuttaa keskeisesti hyvän työilmapiirin syntymiseen. Avoimuus on tärkeää, pelkillä suojapanssareilla ei selviä nykypäivän työelämässä.    

”Luottamus ansaitaan”, Mäki summaa ja kertoo, että kaikki työyhteisössä ovat vastuussa hyvien käytäntöjen levittämisestä.

Jaetaan tietoa, ylitetään rajoja

Tiina Mäki haluaa haastaa hierarkkisen toimintamallin, jossa työyhteisön esimies ainoastaan sanelee tai delegoi tehtäviä alaspäin. Rakenteiden tulisi olla riittävän joustavia myös sosiaali- ja terveysviraston kaltaisessa isossa organisaatiossa. Mäki korostaa vertaistuen merkitystä kehittyvässä työyhteisössä.

”Meillä täytyy olla mahdollisuus ylittää tarvittaessa myös ammattien ja yksikköjen perinteisiä rajoja, jotta pääsisimme parhaaseen tulokseen.”

”Kokemusten, näkökulmien, osaamisen ja tiedon vaihtaminen on ensiarvoista eteenpäin suuntaavassa työyhteisössä. Työntekijän ei tarvitse yksin ratkaista kaikkea ja hänellä on lupa liikkua tarvittaessa myös omien tehtäviensä ulkopuolella.”

”Löydä oma sisäinen gurusi ja jaa osaamistasi myös kollegoillesi”, Mäki kiteyttää näkemyksiään.  

”Erityisesti jo käynnistyneessä palvelujen uudistamisen prosessissa kysytään kykyä ajatella eri ammattien ja tehtävien näkökulmasta. Tällöin on välttämätöntä liikkua myös omalla epämukavuusalueella.”

”Olemmeko valmiita hyväksymään toisenlaisia mielipiteitä, olemmeko valmiita kokeilemaan pelkäämättä liikaa epäonnistumista?”, Mäki kysyy.

”Meidän täytyy olla vuorovaikutuksessa ja samalla tasolla toistemme kanssa, sekä kyetä tekemään töitä erilaisten ihmisten kanssa.” 

Potentiaali käyttöön

Tiina Mäen mukaan erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen kaltaisilla työvoimavaltaisilla aloilla henkilöstöasioiden hyvä hoito on tärkeää. Onnistunut henkilöstöpolitiikka näkyy sitoutuneina ja motivoituneina työntekijöinä ja sitä kautta palvelujen tuotannossa ja säätyneinä euroina.

”Iso haaste esimiehille on nähdä työntekijöiden potentiaali, osaaminen ja voimavarat, jotka tulisi saada positiivisesti hyödynnettyä mahdollisimman laajasti. Joskus katsomme liian suoraviivaisesti vain työntekijöiden suoritteita.”

Tiina Mäki.

”Meillä ei ole varaa päästää yksiköissämme yksittäisiä työntekijöitä marginalisoitumaan, henkilöstö on tärkein voimavaramme, se ei saa joutua ulkokehälle.”

”Sosiaali- ja terveysvirastossa on iso joukko hyviä työntekijöitä, joilla on valtavasti osaamista”, Tiina Mäki kertoo.

Ajankohtaista henkilöstö- ja kehittämispalveluissa 2016

  • Palvelujen uudistamiseen asiantuntijatyöpanosta
  • Sosiaalisen raportoinnin kehittäminen pilotointien pohjalta
  • Ruotsinkielellä tuotettavien palvelujen toimintaohjelman 2016 - 2017 koordinointi
  • Työkykyjohtamisen kehittäminen uusien toimintamallien ja kokeilujen avulla
  • Kunta 10 –henkilöstökyselyn tulosten perusteella tehtävät kehittämistoimet

teksti Markus Snellman
kuvat Kimmo Brandt

Tiina Mäki viittaa haastattelussa sosiaali- ja terveysvirastoa käsittelevään fuusiotutkimukseen: Fuusiot henkilöstön näkökulmasta: Opas onnistuneeseen fuusioon (Case Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto). 
Tutkimus on julkaistu Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja  -sarjassa (2015:17).