Suoraan sisältöön

Palvelujen uudistaminen jatkuu 2016

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen muuttaa toimintatapoja, johtamista ja prosesseja kokonaisvaltaisesti. Tulevaisuudessa helsinkiläisten palveluissa keskeisessä roolissa ovat perhekeskukset, terveys- ja hyvinvointikeskukset ja monipuoliset palvelukeskukset.  

Kehittämistyö on edellyttänyt uutta johtamista ja toimintakulttuuria, kokeiluhenkeä sekä kokonaisvaltaisempaa asiakastarpeiden tunnistamista.

Ydinprosessit keskeinen kehittämiskohde

Palvelujentarpeeseen perustuva asiakassegmentointi mahdollistaa jatkossa entistä paremmin oikein kohdennetun palvelun. Segmentoinnin pohjalta on johdettu neljä ydinprosessia, jotka ovat

 • asiakkaaksi tulo
 • paljon palveluja tarvitsevien tuki
 • satunnaisesti palveluja tarvitsevien tuki  
 • riskiryhmien etsiminen ja tunnistaminen.

Arjessa pärjääminen: vaikeaa - helppoa, Terveys- ja hyvinvointiriskien määrä / palvelujen tarve: vähän - paljon. Asiakasryhmät: Tukiasiakkuudet, huolenpitoasiakkuudet, pärjääjäasiakkuudet, yhteistyöasiakkuudet.

Toimivat ydinprosessit alkavat asiakastarpeesta ja tuottavat hyvinvointia ja terveyttä. Johtaminen, hallinto- ja tukipalvelut luovat edellytyksiä ydinprosessien toimivuudelle. Ydinprosessit kiteyttävät toiminnan muutoksen.

Ydinprosessit ovat organisaation perustehtävän kannalta keskeisiä, asiakkaalle palvelun tuottavia toimintojen ketjuja. Ne vaikuttavat suoraan asiakkaisiin ja heidän käsityksiinsä organisaation palveluista ja toiminnasta. Prosessit tuottavat asiakkaalle lisäarvoa.

Palvelumuotoilua ja asiakaspalautetta

Suunnittelussa halutaan yhdistää järjestämisvastuu, organisaation tehokkuus ja asiakkuuden näkökulma.

Palvelujen uudistamisen kokonaisuutta visualisoidaan sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille palvelumuotoilun keinoin. Palvelumuotoilu vahvistaa suunnittelun asiakasnäkökulmaa ja on tukena tulevissa kokeiluissa.

Kokeiluista kerätään asiakaspalautetta ja sitä hyödynnetään jatkosuunnittelussa.

Marraskuussa 2015 järjestettiin nimikilpailu, jonka tavoitteena oli löytää sekä monipuoliselle palvelukeskukselle että niiden osana toimiville avoimille palvelukeskuksille toimintaa paremmin kuvaavat nimet. Vastauksia on tullut noin 700. Uusista nimistä kerrotaan tammi-helmikuussa 2016.

Johtoryhmä johtaa palvelujen uudistamista

Palvelujen uudistaminen on integroitu syksystä 2015 alkaen voimakkaammin johtamisrakenteeseen. Sosiaali- ja terveysviraston johtoryhmä johtaa palvelujen uudistamista. Virastopäällikkö ja osastopäälliköt toimivat palvelujen uudistamisen ydinryhmänä ja he käsittelevät palvelujen uudistamista viikoittain. 

Viraston johtoryhmä, palvelujen uudistamisen ydinryhmä, Perhekeskusten suunnitteluryhmä: Pj: Perhe- ja sosiaalipalvelut, osastopäällikkö. Terveys- ja hyvinvointikeskusten suunnitteluryhmä: Pj: Terveys- ja päihdepalvelut, osastopäällikkö. Monipuolisten palvelukeskusten suunnitteluryhmä: Pj: Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, osastopäällikkö.

Perhekeskuksen, terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja monipuolisen palvelukeskuksen suunnitteluryhmien kokoonpanoa on yhtenäistetty ja laajennettu yli osastorajojen. Suunnitteluryhmien puheenjohtajina toimivat ydinosaston osastopäälliköt.

Henkilöstö mukana uudistamassa palveluja

Uusia toimintamalleja suunnitellaan pienryhmissä ja työpajoissa. Osallistujia on kaikista osastoista ja eri ammattiryhmistä. Työskentelyssä hyödynnetään laajasti henkilöstön osaamista ja asiantuntijuutta. 

Työskentelyn tuotokset tuodaan yhteiseen keskusteluun suunnitteluryhmiin, joissa kaikissa on henkilöstön edustaja. Jatkossa tuotoksia ja ehdotuksia käsitellään myös työyksiköissä.

Monipuolisen palvelukeskuskonseptin syksyn työpajassa kartoitettiin, ketkä ovat monipuolisen palvelukeskuksen asiakkaita vuonna 2030. Työpajassa oli mukana palvelukeskuksen asiakasedustajia sekä laajasti eri toimintojen ja ammattiryhmien edustajia.

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen huolenpitoasiakkaille tarkoitettu vastuuhenkilömallikokeilu käynnistyi marraskuussa 2015 Vuosaaressa. Laajennettu vastuuhenkilömalli otetaan käyttöön vuoden 2016 aikana koko kaupungissa, huomioiden rajapinta perhekeskuksen ja monipuolisen palvelukeskuksen asiakkaisiin.

Vuosaaressa käynnistyi marraskuussa 2015 myös perhekeskuksen toimintamallin kokeilu. Ensimmäisessä vaiheessa kehittämisen kohteena on perhekeskusasiakkuuden aloitus ja moniammatillisen palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen niille asiakasperheille, joilla on runsaasti tuen tarvetta.

Kokeilun perusteella ollaan vakiinnuttamassa 3-vuotiaiden terveystarkastukset ja hyvinvointitapaamiset eli ”neuvola päiväkodissa” -toimintamalli eteläisellä alueella. Lasten ja nuorten alueellinen kuntoutustyöryhmä alkaa syksyllä etelän alueella.

tekstin muokannut virastopäällikkö Hannu Juvosen kalvoista viestintä

Tulevaisuuden palveluja

Perhekeskus

 • Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajan ja lääkärin palveluja
 • Suun terveydenhuollon palveluja
 • Lapsiperheiden kotipalvelua
 • Lapsiperheiden perhetyötä
 • Neuvolan psykologipalveluja
 • Kasvatus- ja perheneuvonnan palveluja
 • Terapiapalveluja (puhe-, fysio- ja toimintaterapiapalveluja)
 • Lastensuojelun alkuarvioinnin, avohuollon sosiaalityön ja perhetyön palveluja
 • Lasten pitkäaikaissairauksien hoitoa sekä kuntoutuspalveluja

Ensimmäisenä aloittaa Itäkeskuksen perhekeskus vuonna 2017.

Terveys- ja hyvinvointikeskus

 • Lääkärin ja terveydenhoitajan avosairaanhoidon vastaanottopalveluja
 • Psykiatria- ja päihdepalveluja
 • Aikuisten kuntoutuspalveluja
 • Suun terveydenhuollon palveluja
 • Ikääntyneiden palveluohjausta
 • Nuorten ja aikuisten sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen palveluja
 • Tukipalveluja (esim. laboratoriopalveluja)

Ensimmäisenä aloittaa Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus vuonna 2018.  

Monipuolinen palvelukeskus

 • Palvelukeskustoimintaa ja päivätoimintaa
 • Ikääntyneiden sosiaali- ja lähityötä
 • Omaishoidon toimintakeskus
 • Arviointi- ja kuntoutustoimintaa
 • Lyhytaikaista osavuorokautista ja ympärivuorokautista hoitoa
 • Pitkäaikaista ympärivuorokautista, tehostettua palveluasumista tai laitoshoitoa
 • Lisäksi mm. terveys- ja päihdepalveluja ja vapaaehtoisten toteuttamaa toimintaa
 • Osa palveluista myös alle 65-vuotiaille