Suoraan sisältöön

Helsingin sote-palvelut uudistuvat

Sote-uudistuksen logo.


Sote-uudistuksen valmistelu Helsingissä on käynnissä.

Eduskunta hyväksyi ja tasavallan presidentti vahvisti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusta koskevat lait kesäkuussa 2021.

Uudessa sote-mallissa Suomeen muodostetaan 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueille siirtyy kuntien vastuulla nykyisin olevien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien järjestäminen. Poikkeuksena muista kunnista Helsinki vastaa edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä alueellaan eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen.

Uudellemaalle muodostuu viisi aluetta, jotka ovat Länsi-Uusimaa, Itä-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Vantaa-Kerava sekä Helsinki. Erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla vastaa HUS-yhtymä.

Helsinkiin muodostetaan uusi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 1.1.2023 alkaen. Pelastustoimi siirtyy nykyiseltä kaupunkiympäristön toimialalta uudeksi palvelukokonaisuudeksi uudelle toimialalle.

Sote-uudistuksen lähtökohdat

Suomen väestö ikääntyy nopeasti ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluita. Helsingillä on omat erityishaasteensa: muuta maata voimakkaampi väestönkasvu, maahanmuuton keskittyminen pääkaupunkiseudulle, kasvavat lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin haasteet sekä asukkaiden hyvinvointierot.

Sote-uudistuksessa siirretään sosiaali- ja terveydenhuollon painopistettä peruspalveluihin ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. Tavoitteena on myös nopeuttaa hoitoon pääsyä. Kun ongelmia päästään ratkomaan varhain, erikoissairaanhoidon ja vaativien erityispalveluiden tarve vähenee ja niiden kustannukset pienenevät. Asiakas voi hyödyntää sujuvasti ja aiempaa enemmän digitaalisia ja matalan kynnyksen palveluja.

Sote-uudistuksessa palveluja kehitetään ja sovitetaan yhteen niin, että palveluketju ei katkea. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ohjaavat asiakkaan palveluihin, joista hän saa tarvitsemansa yksilöllisen avun oikea-aikaisesti.

Sote-uudistuksen valmistelu

Sote-uudistusta valmistellaan Helsingissä kahdessa hankekokonaisuudessa: Rakenneuudistus-hankkeessa vuosina 2020−2021 ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa vuosina 2020−2023. Sote-uudistusta valmistellaan osana sosiaali- ja terveystoimialan jatkuvaa kehittämistyötä. Valmistelun ohjausryhmänä toimii sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmä lisäosallistujilla täydennettynä.

Sote-uudistusta valmistellaan valtion rahoituksella. Helsingille myönnettiin vuonna 2020 valtionavustusta sote-uudistuksen rakenneuudistukseen noin 12 miljoonaa euroa ja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen noin 6,6 miljoonaa euroa. Joulukuussa 2021 Helsinki sai täydentävää valtionavustusta Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen noin 13,1 miljoonaa euroa.

Lisäksi Helsingille on myönnetty noin 2,7 miljoonaa euroa vuosille 2022−2023 kohdentuvaa valtionavustusta ikääntyneiden palvelujen kehittämiseen. Toimenpiteet kohdistuvat erityisesti kotona asumista tukevien palveluiden kehittämiseen.

Keskeisille sidosryhmille, kuten asukkaille, henkilöstölle, järjestöille ja yhdistyksille, tarjotaan mahdollisuus osallistua sote-uudistuksen valmisteluun.

Kaupunkitasoinen ohjausryhmä

Sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi koko kaupungin toimintaan. Vaikutukset ovat laajimmat sote-toimialalla, mutta lisäksi uudistus vaikuttaa koko kaupungin hallintoon, talouteen, talousjärjestelmiin ja päätöksenteon järjestämiseen sekä pelastuslaitokseen. Siksi sote-uudistukselle asetettiin helmikuussa 2021 kaupunkitasoinen ohjausryhmä. Ohjausryhmä koordinoi Helsingin kaupunkiyhteistä sote-uudistuksen toteutumiseen ja toimeenpanoon varautumista ja siihen liittyvää valmistelua.

Kaupunkitasoisen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Sami Sarvilinna ja varapuheenjohtajana sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen. Ohjausryhmä koostuu kaupunginkanslian, toimialojen, pelastuslaitoksen ja henkilöstön edustajista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto

Kaupunginhallituksen alaisuuteen perustettiin syyskuussa 2021 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto.

Jaoston tehtävänä on ohjata ja seurata uudistuksen suunnittelu- ja valmistelutehtäviä. Jaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksiä uudistukseen liittyvistä kaupungin johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen muutoksista.

Jaosto on perustettu määräajaksi ja se toimii 31.12.2022 saakka.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston verkkosivut

Rakenneuudistus

Sote-uudistuksessa uudistetaan palvelujen lisäksi rakenteet ja luodaan uusi hallinnollinen rakenne tukemaan palvelujen järjestämistä.

Tavoitteena on, että Helsinki hyödyntää jatkossa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjänä nykyistä tehokkaampia ja vaikuttavampia johtamisen ja ohjauksen malleja. Parempi palvelukokonaisuuksien koordinointi ja päällekkäisyyksien välttäminen auttavat hillitsemään kustannusten kasvua.

Kesäkuusta 2020 joulukuuhun 2021 kestänyt Rakenneuudistus-hanke keskittyi

 • palvelujen järjestämisroolin vahvistamiseen ja palveluntuottajien ohjauksen kehittämiseen
 • fyysisen ja digitaalisen palveluverkon tarkasteluun ja tarvittavien uudistusten suunnitteluun
 • keskeisimpien palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittelyyn (erikoissairaanhoidon ohjaus -hankkeessa integraatiokärjet yhdessä Uudenmaan tulevien hyvinvointialueiden kanssa)
 • johtamisen kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen sekä
 • muiden kustannuskehityksen hillintään liittyvien toimenpiteiden, esimerkiksi HUSin ohjauksen, valmisteluun.

Osana rakenneuudistusta tehtiin maakuntatasoista yhteistyötä Uudellamaalla erikoissairaanhoidon järjestämisen, ohjauksen ja yhteistyön kehittämisessä. Helsinki koordinoi yhteistyötä.

Rakenneuudistus-hanke päättyi vuoden 2021 lopussa. Hankkeessa tehtyä työtä hyödynnetään ja jatketaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa. Loppuraportti Rakenneuudistus-hankkeesta valmistui tammikuun 2022 lopussa.

Rakenneuudistus-hankkeen loppuraportti (pdf)

Tulevaisuuden sote-keskus

Sote-palveluja kehitetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa. Hanke jatkaa Helsingin aiemmin tekemää palvelujen uudistamista.

Hankkeen tavoitteena on

 • parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta
 • siirtää toiminnan painotusta ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
 • varmistaa palveluiden laatu ja vaikuttavuus
 • vahvistaa palveluiden monialaisuutta ja yhteentoimivuutta
 • hillitä kustannusten nousua.

Tulevaisuuden sote-keskus muodostuu kolmen olemassa olevan toimintamallin, terveys- ja hyvinvointikeskusten, perhekeskusten ja senioripalveluiden, tarjoamista palveluista. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja edelleen hankkeen tavoitteiden mukaisesti.

Kehittämisen kärjet

Sote-palvelujen uudistamiselle on hankkeessa määritetty 13 kärkeä, joihin työ keskittyy:

 1. Asiakkaaksi tulon ja yhteisen työn kehittäminen asiakassegmentoinnin mukaisesti
 2. Stadin sote -brändin sekä veto- ja pitovoimaisuuden kehittäminen
 3. Pääsy kiireettömään hoitoon 7 vuorokauden sisällä
 4. Mielenterveyspalvelujen kehittäminen
 5. Ennaltaehkäisevä/etsivä työ, syrjäytymisvaarassa olevien tuki
 6. Tulevaisuuden sote-keskus -konseptin toiminnallinen rakentaminen
 7. Vammaispalvelujen integrointi sote-palvelujen kokonaisuuteen
 8. Diabeteskeskus
 9. Lähisuhdeväkivalta- sekä lasten ja perheiden päihdepalvelujen palveluketjut
 10. Maahanmuuttajatyö
 11. Digipalvelut
 12. Kotihoidon tuottavuuden kehittäminen
 13. Sopimusjohtaminen ja monituottajamallin kehittäminen


Yhteyshenkilöt

Rakenneuudistus-hanke

projektipäällikkö Mia Käyhkö mia-selene.kayhko@hel.fi
projektipäällikkö Katja Tenhovirta katja.tenhovirta@hel.fi (erikoissairaanhoito ja Uudenmaan yhteistyö)

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

projektipäällikkö Anne Ojanen anne.h.ojanen@hel.fi
koordinoiva projektipäällikkö Lars Rosengren lars.rosengren@hel.fi