Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
04 / 26.02.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 27 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 28 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 29 Asia/3

Valtuutus HUSille yhteishankintojen tekemiseen (pdf) (html)


§ 30 Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Anna Vuorjoen ym. itsemurhien ehkäisyohjelman käynnistämistä koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 31 Asia/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sinikka Vepsän valtuustoaloitetta koskien 65 vuotta täyttävien vammaisten henkilöiden palvelujen säilyttämiseksi vammaispalvelujen piirissä (pdf) (html)


§ 32 Asia/6

Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon henkilötietojen rekisterinpitäjän määrääminen (pdf) (html)


§ 33 Asia/7

Matkapalveluiden täydentävän liikennöinnin välitys- ja liikennöintipalvelun hankinnan periaatteet (pdf) (html)


§ 34 Asia/8

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 35 Asia/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.