Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
18 / 22.10.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 239 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 240 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 241 Asia/3

Vaikeavammaisten palveluasumisen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)

Liite 6

Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 242 Asia/4

Sosiaali- ja terveystoimen toiminnan ja talouden ennuste (pdf) (html)

Liite 1


§ 243 Asia/5

Sosiaali- ja terveystoimialan raportti kaupunginhallitukselle 5 miljoonan euron erillismäärärahan toteutumisesta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 244 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 245 Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sandra Hagmanin ym. äitiysneuvolapalvelujen saatavuutta koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 246 Asia/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kristillisdemokraattien valtuustoryhmän aloitteesta säännöllisistä sisäilmakyselyistä henkilöstölle ja asiakkaille (pdf) (html)

Liite 1


§ 247 Asia/9

Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen myyntiä koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)


§ 248 Asia/10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)


§ 249 Asia/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.