Suoraan sisältöön

Tutkimusluvat

Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa toteutettaviin tutkimuksiin, selvityksiin, opinnäytetöihin ym. aineistojen keräämisiin tarvitaan tutkimuslupa. Lupaa haetaan oheisella lomakkeella:

Tutustu tutkimuslupahakemuksen ohjeisiin huolellisesti. Varmista, että hakemuksessa on kaikki tarvittavat allekirjoitukset ja liitteet. Ennen tutkimusluvan hakemista tutkijan tulee lisäksi olla yhteydessä siihen toimipisteeseen, jossa tutkimus toteutetaan sekä selvittää tutkimukselle yhteyshenkilö sosiaali- ja terveystoimessa.

Tutkijan tulee perehtyä EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain (1050/2018) asettamiin vaatimuksiin sekä tutkimuksen eettisiin periaatteisiin. Jos tutkimus edellyttää eettistä ennakkoarviointia, on se haettava ennen tutkimusluvan jättämistä.

Tutkimuslupahakemuksen liitteeksi tarvitaan tietosuojaseloste aina kun käsitellään henkilötietoja (esim. kirjalliset suostumuslomakkeet, haastattelutallenteet). 

Tutkimuksissa tulee tehdä tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi, jos tutkimuksessa käsitellään erityisiä henkilötietoryhmiä (terveystiedot, rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys, geneettiset tai biometriset tiedot, seksuaalista suuntautumista koskevat tiedot) ja poiketaan rekisteröidyn oikeuksista (oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus tietojen poistamiseen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamisoikeus). Lisätietoja sivustolta tietosuoja.fi.

Tutkimuslupahakemuksen käsittelyyn tulee varata aikaa 2 viikkoa – 1,5 kuukautta. Puutteellisesti täytetyt hakemukset viivästyttävät käsittelyä. Vuonna 2018 yli 40 % hakemuksista vaati täydennystä. Opinnäytetöiden osalta lähetämme täydennyspyynnön aina myös ohjaavalle opettajalle.

Tutkimuslupahakemus toimitetaan allekirjoitettuna ja liitteineen kirjaamoon helsinki.kirjaamo@hel.fi. Lisätietoja suojatusta sähköpostista kirjaamon sivuilta. Tai paperiversiona:

Postiosoite:
Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Sosiaali- ja terveystoimiala
PL 10, 00099 Helsingin kaupunki

Käyntiosoite:
Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki.

Lisätietoja tutkimusluvista: 

tutkimusluvat.sote@hel.fi

Puh. 09 310 43444
Ensisijaisesti toivomme yhteydenottoja sähköpostitse.


Rekisteritutkimukset

Jos tutkimuksessa kerätään ja hyödynnetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmistä poimittavaa rekisteri- ja tilastotietoa, tutkijan on huomioitava myös toisiolain vaatimukset (laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019). Lain mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteyteen perustettu Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata myöntää 2020 alkaen tietoluvat sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön silloin kun tarvitaan:

  • tietoja usealta eri rekisterinpitäjältä
  • Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja
  • yksityisen sosiaali-  ja terveydenhuollon palvelujärjestäjän rekisteritietoja

Voit tarkistaa Findatan hakemusapurin avulla mistä lupaa tulee hakea.


Jos tietoja tarvitaan vain Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimen rekisteriaineistosta, luvan tietojen käyttöön antaa Helsingin kaupunki. Tutkijan on tällöin selvitettävä aineiston saatavuus ja kustannukset yhteyshenkilön kanssa ja oltava etukäteen yhteydessä sosiaali- ja terveystoimen tilastopalveluihin tilastotietojen tietopyyntölomakkeella:

Lisätietoja tilastoista ja rekisteriaineistosta:
sote.tilastot@hel.fi
Puh. 09 3102 0835

Asiakas- ja potilastietoja voidaan luovuttaa 1.5.2022 alkaen ainoastaan laissa määriteltyyn tietoturvalliseen käyttöympäristöön

Toisiolaki eli Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019) säätelee henkilötietojen käyttöä muun muassa tieteellistä tutkimusta, tilastointia, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtäviä varten. Toissijainen käyttö tarkoittaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa syntyneitä asiakas- ja rekisteritietoja käytetään muussa kuin siinä ensisijaisessa käyttötarkoituksessa, jonka vuoksi ne on alun perin tallennettu. Toisiolain soveltaminen laajenee 1.5.2022 lukien siten, että sosiaali- ja terveystietoja voidaan luovuttaa asiakas- ja potilasrekistereistä toisiokäyttöä varten ainoastaan lain 24-26 §:ssä määriteltyyn tietoturvalliseen käyttöympäristöön. 

Sosiaali- ja terveystoimi voi luovuttaa asiakas- ja potilastietoja toissijaista käyttöä varten määräaikaisella tutkimusluvalla, joka on voimassa enintään 30.4.2022 asti.

Lisätietoja:

https://stm.fi/-/toisiolain-siirtymaaikaa-jatketaan-vuodella  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190552  

https://findata.fi/wp-content/uploads/sites/13/2022/01/Liite-1-Maarays-1-2022-Tietoturvallisen-kayttoympariston-vaatimukset.pdf

https://findata.fi/kapseli/