Suoraan sisältöön

Osastopäällikkö
06 / 10.02.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 6

Asiakkaiden hyvinvointia ja elämänlaatua tukeva tekninen ratkaisu (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL7 § 2 mom)

Liite 2

Tp KORJAUSILM Asiakkaiden hyvinvointia tukeva ratkaisu H145-16.pdf

Liite 3

Liite 1 Hankinnan kuvaus KORJAUSILMOITUS.pdf

Liite 4

Liite 3 Sopimusluonnos Tekninen ratkaisu H145-16.pdf

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.