Suoraan sisältöön

Stadin seniori-info, saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin Stadin seniori-info -verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://www.hel.fi/seniorit/fi.

Sivustoa koskevat lain säädökset

Tämä sivusto on julkaistu aiemmin kuin 23.9.2018. Sivuston tulee täyttää lain edellyttämät saavutettavuuden vaatimukset 23.9.2020 päättyvän siirtymäajan jälkeen.

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG v2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Havaitut puutteet

 • Videoupotteissa on saavutettavuuspuutteita, jotka aiheuttavat sen, että jotkin painikkeista eivät ole käytettävissä näppäimistöllä tai upotteeseen ei pääse lainkaan kohdistamaan. (2.1.1 Näppäimistö, 3.1.2 Osien kieli)
 • Sivuston pdf-tiedostoissa on virheellinen lang—määritys. (3.1.1 Sivun kieli)
 • Sivustolla on sisältöä, jolle ei ole annettu asiaankuuluvaa lang-attribuuttia. (3.1.2 Osien kieli)
 • Sivustolla on puutteellisesti kuvattuja ja virheellisesti toteutettuja linkkejä. (1.3.1 Informaatio ja suhteet, 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))
 • Sivustolla on linkkejä, jotka avaavat varoittamatta pdf-tiedoston tai ulkoisen sivuston sivun uuteen välilehteen. Kaikkiin pdf-tiedostoon johtaviin linkkeihin ei ole merkitty tietoa tiedostomuodosta. (3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen)
 • Haitarielementtien tilatieto (avattu/suljettu) ei välity ruudunlukuohjelmille eikä elementin yhteydessä anneta oikeaa informaatiota sen luonteesta. (1.3.1 Informaatio ja suhteet, 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)
 • Kotihoidon laskurin antama virheilmoitus on puutteellinen ruudunlukuohjelman käyttäjälle. Kohdistusta ei siirretä virheilmoitukseen. (3.3.1 Virheen tunnistaminen)
 • Sivustolla esiintyy joitain kontrastivirheitä. Esimerkiksi ylä- ja alatunnisteen tekstin ja taustan välinen kontrastiero ei ole riittävä. (1.4.3 Kontrasti (minimi))
 • Sivustolla on kuvia, joilla on sekä alt- että title-selitteet. (1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö)
 • Sivuston elementtejä on muotoiltu html-merkinnöillä. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
 • Sivustolla on otsikoita, joilla ei ole tekstisisältöä. (1.3.1 Informaatio ja suhteet, 4.1.1 Jäsentäminen)
 • Sivuston muut sivupohjaan liittyvät saavutettavuusongelmat on lueteltu hel.fi-portaalin saavutettavuusselosteessa.

Seuraava sisältö ei ole saavutettavissa, koska sovellettava lainsäädäntö (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019) ei kata niitä:

 • Osassa sivuston videoista ei ole tekstityksiä ja/tai kuvailutulkkausta. Videot on lisätty ennen siirtymäaikaa 23.9.2020, jolloin niitä ei takautuvasti tarvitse tehdä saavutettaviksi.

Puutteiden korjaus

Sisällölliset virheet ja puutteet pyritään korjaamaan välittömästi toimialalla sitä mukaa, kun virheitä tulee tietoon.

Helsingin kaupungin verkkosivustoja uudistetaan parhaillaan. Sen myötä toimialan verkkosivusto siirretään uudelle alustalle, joka täyttää entistä permemmin saavutettavuusvaatimukset. Saavutettavuuden kannalta nykyisestä julkaisujärjestelmästä johtuvat puutteet päivitetään saavutettaviksi viimeistään uudistuksessa. Arvioitu uudistuksen valmistuminen on vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa

Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä.

Sosiaali- ja terveystoimiala, viestintäpalvelut
Toinen linja 4 A
00530 Helsinki
PL 6030, 00099 Helsingin kaupunki

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 11.9.2020.

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta. Ohjelmallinen tarkistus on suoritettu käyttäen Siteimproven saavutettavuuden automaattista testaustyökalua ja selainlaajennusta.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa, sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa

Sosiaali- ja terveystoimiala, viestintäpalvelut
Toinen linja 4 A
00530 Helsinki
PL 6030, 00099 Helsingin kaupunki

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Avoinna: ma–pe klo 8.00–16.15

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa.

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuista neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Sosiaali- ja terveystoimiala, viestintäpalvelut
Toinen linja 4 A
00530 Helsinki
PL 6030, 00099 Helsingin kaupunki