Hoppa till innehållet

Samarbete mellan hem och skola

Föräldrar och lärare träffas på föräldrakvarten för att diskutera elevens skolgång.

Föräldrarna spelar en viktig roll i stödjandet av barnets skolgång. Samarbetet och upprätthållandet av kontakten mellan hemmet och skolan är viktigt under hela den tid barnet går i grundskolan. 

Principerna och verksamhetssätten för samarbetet mellan hemmet och skolan anges i varje skolas läroplan. De omfattar bland annat

  • föräldramöten
  • föräldrakvarter
  • kontakt via det elektroniska systemet Wilma

Skolan och vårdnadshavarna kommer överens om det praktiska samarbetet och verksamhetsformerna. Samarbete mellan hemmet och skolan är ömsesidigt. Det är vårdnadshavarna som i första hand ansvarar för barnets fostran och läroplikt. Skolans uppgift är att stödja elevens uppväxt och inlärning som medlem i skolsamfundet.

Föräldrarna ger också sitt barn exempel på hur vuxna växelverkar och sköter saker. Hur du pratar om skolan, lärarna och sådant som berör skolan när barnet hör har en viktig betydelse. Som förälder och fostrare samarbetar du med skolan kring angelägenheter som berör ditt barn.

 

Wilma

Wilma är en webbtjänst som används i alla Helsingfors skolor. I tjänsten finns information om eleverna, läroämnena och läsordningarna. Den är också en kanal för samarbetet mellan hemmet och skolan.

 

Föräldraföreningen

Föräldrar och andra personer hemma har möjlighet att påverka sådant som berör skolan.

Varje skola har en direktion i vilken ingår av föräldrarna föreslagna representanter. Helsingfors utbildningsnämnd utser medlemmarna för en period på fyra år. Direktionen beslutar om skolans verksamhetsplan, väljer de ordinarie lärarna, godkänner budgeten och lägger fram ett förslag till läroplan för utbildningsnämndens godkännande.

De flesta skolor har också en föräldraförening som stödjer hela skolans verksamhet. Inom föräldraföreningen kan du enligt eget intresse delta i utvecklandet av skolan med tanke på barnens och de ungas bästa. Samtidigt blir du också bättre bekant med andra föräldrar och skolans personal.

 

 26.02.2021 15:16