Hoppa till innehållet

Förändring av de vuxnas roll

Enligt familjeterapeut Tejo de Bruijn har de vuxna i en barnfamilj tre huvudroller: rollen som man/kvinna, rollen som partner och rollen som förälder. I familjer måste man ständigt söka efter balansen mellan rollförväntningar och rollbeteende. Vardera partnern måste redan då man börjar sällskapa överväga hur mycket tid och energi han/hon vill använda för egna och gemensamma angelägenheter. Då rollerna som föräldrar uppstår vid barnets födsel blir bilden ännu mer invecklad. Man måste hitta balansen på nytt. Varje familj måste hela tiden söka efter en kombination som så väl som möjligt motsvarar både barnets utvecklingsbehov och varje familjemedlems individuella behov.

På trots av roller de vuxna älskar barnet

I metoden som utvecklats av de Bruijn försöker man på ett enkelt sätt konkretisera detta balanserande mellan olika roller: huvudrollerna ritas med cirklar av olika färger och olika storlek. Genom cirklarnas storlek kan man visa hur mycket tid och energi personen i fråga använder för att bete sig enligt ifrågavarande roll. En mycket stor grön cirkel betyder att största delen av personens tid och energi går till att vara förälder.

Eftersom samma beteende kan tjäna flera roller, kan cirklarna gå delvis eller helt på varandra och in i varandra. I vissa situationer är cirklarna helt åtskilda från varandra eller obefintliga, till exempel om man väntar barnet ensam. I metoden utgår man från tanken att varje vuxen medlem i en barnfamilj har tre huvudroller att sköta. Dessa kan symboliseras av cirklar i olika färger. Om familjen består av två vuxna och ett barn ser rollernas grundmodell ut ungefär så här:

De vuxnas roller

Bilden handlar om rollerna, som de vuxna kan ha11.03.2019 15:39