Hoppa till innehållet

Ett tryggt hem

En trygg vuxen skyddar barnet. Hemmet är den plats där alla känslor borde vara tillåtna. Vi delar lätt upp våra känslor i bra och dåliga, men alla känslor är nödvändiga och tillåtna – även hat och sorg. Det finns situationer när man bör bli arg och vara ilsken, men våld hör inte till gräl.

Våld i parförhållandet

Våld i parförhållandet och familjen är snedvriden maktutövning. Problemet ligger hos den person som brukar våld och beror inte på parförhållandet eller problem i det. Familjevåld kan förekomma i många former: slag, sparkar eller knuffande, isolering och underkuvning, sexuellt våld eller svartsjuka, mobbning, hånande eller skällande, hot och härjande samt sönderslagna saker och platser eller ansvarslös användning av partnerns tillgångar. Såväl fysiskt som psykiskt våld i familjen är skadligt för barnets tillväxt och utveckling, även om det inte direkt drabbar barnet. Barnet måste få känna trygghet trots gräl mellan de vuxna. Även vid gräl och krissituationer bör den vuxna kunna vara en trygg förälder för barnet.

Par skriker varandra med kedjor i handen.

Då ett barn lever i en familj där man brukar våld lär det sig inte att respektera en annan människas personliga integritet. En våldsam atmosfär får barnet att känna stark otrygghet, vilket kan komma till uttryck till exempel som svårigheter att knyta nära förhållanden. Våld eller hot om våld är inte det rätta sättet att gräla och det är alltid skadligt för alla parter. Familjevåld bryter mot barnets mänskliga rättigheter. Enligt Finlands grundlag ingår rätten till fysisk och psykisk integritet och trygghet i de grundläggande och mänskliga rättigheterna för alla, även barn. Även FN:s konvention om barnets rättigheter påminner oss om vårt ansvar och våra skyldigheter gentemot barn. Dess centrala principer är att barnet har rätt att delta, rätt till omsorg, samhälleliga resurser och särskilt skydd.

Våld mot barn

Våld som riktas mot barn innebär att barnet är föremål för psykiskt och/eller fysiskt våld, måste bevittna våld samt lever i en atmosfär av våld. Dessa barn hotas av problem och traumatisering. Våld eller hot om våld för med sig kontinuerlig rädsla som styr barnets liv. Familjen och hemmet är ankarplatsen i barnets liv. De bjuder på trygghet och ser till att vardagslivet löper. Därför drabbar våldet barnet värst om det sker i det egna hemmet.

Ibland kan föräldrar eller vårdare tillfälligt tappa behärskningen och skaka babyn när de blir arga eller trötta. Man får inte skaka barnet eftersom det kan förorsaka barnet stora skador. Enligt Finlands lag är fysiskt våld brottsligt också inom familjen. Våld försvinner i allmänhet inte av sig själv, utan våldet har tvärtom en benägenhet att öka med tiden.29.12.2017 14:56