Suoraan sisältöön

Understöd till organisationer

Stadens understöd 2020 återkrävs inte

De understöd som Helsingfors stad har beviljat organisationer för 2020 kommer i den rådande situationen inte att återkrävas om understödet eller delar av det inte används på grund av situationen med coronaviruset.  De organisationer som vill kan i den exceptionella situationen modifiera och anpassa sin verksamhet så att de kan använda understödsfinansieringen för att stödja sina målgrupper på andra sätt.

Understödets användningsändamål kan ändras, men även därefter måste ändamålet uppfylla de understödskriterier som har fastställts av den som har beviljat understödet.  Ändring av understödets användningsändamål behöver inte ansökas separat. 

Läs mer

Understöden 2021

Enligt nuvarande uppgifter kommer ansökningstiden för social- och hälsovårdsnämndens understöd för år 2021 att vara 1-30.9.2020.  Ansökningsannonsen publiceras på den här sidan.

-----------------

Ansökan om understöd som beviljas av social- och hälsovårdsnämnden för år 2020

Helsingfors stads social- och hälsovårdsnämnd beviljar understöd till organisationer, föreningar och stiftelser som är verksamma i Helsingfors och vilkas verksamhet stöder och kompletterar social- och hälsovårdssektorns tjänster.
Ansökningstiden är 2 - 30.9.2019 kl. 16.00.

Utdelningsgrunderna för understöden är i enlighet med social- och hälsovårdsnämndens beslut 3.9.2013 (§ 288) följande:

1. Den allmänna principen är att verksamhet som omfattas av understöd ska stöda social- och hälsovårdssektorns målsättningar.

2. Med bidragen stöds i första hand sådan verksamhet som siktar på att minska skillnaderna i helsingforsbornas hälsa och välfärd. Verksamheten ska:

 • Stöda hälsan, funktionsförmågan och människans förmåga att klara sig självständigt
 • Förebygga och minska sociala problem
 • Öka eget initiativ och egenvård
 • Förebygga utslagning av människor i olika åldrar genom förebyggande och/eller korrigerande åtgärder
 • Stöda integrering av invandrare
 • Hjälpa och ge kamratstöd och krishjälp till människor som hör till sårbara grupper, t.ex. barn, unga, låginkomstfamiljer, äldre, långtidssjuka, personer med funktionsnedsättning, människor som är i behov av missbruks- eller mentalvårdstjänster, bostadslösa, människor med utkomstproblem, befolkningsgrupper som, fast de är små, är viktiga ur hälsofrämjandets synvinkel och till vilka en vård- eller stödrelation kräver särskild expertis och speciellt förtroende
 •  Frivilligarbete och medborgaraktivitet.

3. Understödsmottagare ska ha egen kapitalanskaffning eller annan verksamhetsresurs (t.ex. frivilligarbete) så att verksamheten inte helt är beroende av utomstående stöd. 

4. I regel beviljas understöd för direkt hjälp- och stödverksamhet, vilket betyder att ett indirekt organisationsarbete, som samarbete med övriga organisationer och att göra verksamheten känd stöds i första hand inte, inte heller täckande av administrativa eller gästfrihetskostnader (t.ex. kostnader för möten, servering, kontorsmaterial, inredning, IT, internet, AV, telefon, postning, resor, dagtraktamenten, personalutbildning, publikationer, renovering och allmänna fastighetskostnader) eller kostnader för fritidssysselsättning som organisationen eller deltagarna själva kan anses stå för (t.ex. föreläsningsarvoden, fester och utfärder).

5. I regel beviljas inte engångsunderstöd.

6. Understöd beviljas inte för religiös och politisk verksamhet eller för en verksamhet som den sökande får annat bidrag från Helsingfors stad.

Social- och hälsovårdsnämndens understöd beviljas med hänsyn till stadsstyrelsens bidragsanvisningar (12.12.2011, på finska) och nämndens ovannämnda utdelningsgrunder. Understöd beviljas med förutsättning att stadsfullmäktige godkänner anslag för ändamålet i budgeten för år 2020. 

Understöd kan beviljas allmännyttiga föreningar och stiftelser med rättshandlingsförmåga ifall samfundet har antecknats i förenings-/stiftelseregistret eller ifall det bevisligen har lämnat in en ansökan för registrering av förening/stiftelse. Samfundets verksamhet bör bevisligen ha pågått i minst ett år. Varje sökande gör endast en ansökan. Ansökan kan innehålla flera användningsändamål som beskrivs på en skild bilaga.

Ansökningsanvisningar

Ansökningarna lämnas i första hand in elektroniskt via stadens e-tjänster https://asiointi.hel.fi. På sidan finns en länk till allmänna anvisningar om e-tjänsterna. Användarstödet är öppet må-fr kl. 8-18, tfn 09 310 88800.

Detaljerade anvisningar om hur blanketten ska ifyllas hittar du här (på finska).

Du kan logga in i e-tjänsterna med personliga bankkoder, mobilcertifikat, certifikatkort eller med föreningens Katso-koder. Det går inte att använda föreningens bankkoder.

På e-tjänstens första sida väljer du målgruppen "Föreningar". En lista öppnas nedanför och där väljer man ”Social och hälsovårdsväsendet, verksamhetsunderstöd” och ”Gå till e-tjänsten”.

Den elektroniska blanketten är öppen från 2.9.2019 klockan 00.00 till 30.9.2019 klockan 16.00.

I andra hand kan understöd ansökas med blankett L290 (docx). Blanketten kan också avhämtas vid registratorskontoret. En ansökan i pappersform samt bilagorna lämnas på registratorskontoret.

Helsingfors stads registratorskontor har öppet vardagar kl. 8.15 - 16.00

Besöksadress: Stadshuset, Norra Esplanaden 11-13, 00170 Helsingfors
Postadress: Registratorskontoret, Social- och hälsovårdssektorn, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Ansökningstiden är 2 - 30.9.2019 kl. 16.00.

Alla sökanden ska bifoga följande obligatoriska bilagor till ansökan (på den elektroniska ansökan är maximistorleken på bilagorna 20 Mb):

 • en preliminär verksamhetsplan för år 2020
 • en preliminär budget för år 2020
 • en bestyrkt (= undertecknad) resultaträkning och balansräkning för år 2018
 • verksamhetsberättelse för år 2018
 • en revisionsberättelse eller en verksamhetsgranskningsberättelse för år 2018
 • ett protokoll från ett årsmöte som hållits våren 2019, i vilket framgår behandlingen av bokslutet år 2018 och att ansvarsfrihet har beviljats (= undertecknad)
 • kopia av ett kontoutdrag eller ett annat intyg över innehavaren av kontot och samfundets stadgor, om det är fråga om en ny sökande eller om uppgifterna ändrats från tidigare ansökan.

Ansökan jämte bilagor ska vara tillgängliga på det elektroniska systemet eller lämnas på registratorskontoret senast 30.9.2019 klockan 16.00. Försenade ansökningar avslås.

Ytterligare information sote.avustukset@hel.fi, specialplanerarna Hanna-Leena Nuutinen, tfn 09 310 42662 och Tarja Eklöf, tfn 09 310 42336.


DELA