Hoppa till innehållet

Understöd till organisationer

Ansökan om understöd som beviljas av social- och hälsovårdsnämnden för 2022

Helsingfors social- och hälsovårdsnämnd beviljar understöd till organisationer, föreningar och stiftelser som är verksamma i Helsingfors och vilkas verksamhet stödjer och kompletterar social- och hälsovårdssektorns tjänster. Ansökningstiden är 1–30.9.2021 kl. 16.00.

Kriterierna för beviljande av understöd enligt social- och hälsovårdsnämndens beslut av den 3 september 2013 (§ 288) är följande:

 1. Den allmänna principen är att verksamhet som omfattas av understöd ska stödja målen för social- och hälsovårdssektorn.
 2. Med understöden stöds i första hand verksamhet som syftar till att minska skillnaderna i helsingforsbornas hälsa och välbefinnande. Med detta avses bland annat
  • stöd för hälsan, funktionsförmågan och förmågan att klara sig självständigt
  • förebyggande och minskande av sociala problem
  • ökande av aktivitet och egenvård
  • förebyggande av utslagning av människor i olika åldrar genom förebyggande och/eller korrigerande åtgärder
  • stöd för integration av invandrare
  • hjälp och kamratstöd samt krishjälp till personer som hör till utsatta grupper, t.ex. barn, unga, låginkomstfamiljer, äldre, långtidssjuka, funktionshindrade, personer som behöver missbruks- eller mentalvårdstjänster, bostadslösa samt befolkningsgrupper med utkomstsvårigheter och som, fastän de är små, är viktiga ur hälsofrämjandets synvinkel samt för vilka vård- eller stödrelationen kräver särskild expertis och förtroendefullhet
  • frivilligarbete och medborgaraktivitet.
 1. Understödstagaren ska ha egen kapitalanskaffning eller andra verksamhetsresurser (t.ex. frivilligarbete), så att verksamheten inte är helt beroende av utomstående stöd.
 2. I regel beviljas understöd för direkt hjälp- och stödverksamhet, vilket betyder att indirekt organisationsarbete, såsom samarbete med andra organisationer och att göra verksamheten känd, inte stöds i första hand, inte heller täckande av administrativa kostnader eller kostnader i anknytning till gästfrihet (t.ex. möteskostnader, servering, kontorsmaterial, möbler, IT, internet, AV-utrustning, telefon, postning, resor, dagtraktamenten, personalutbildning, beställning eller produktion av publikationer, reparationer och renovering samt allmänna fastighetskostnader) eller
  kostnader för fritidssysselsättning som organisationen eller deltagarna själva kan anses stå för (t.ex. föreläsningsarvoden, fester och utfärder).
 3. Projektunderstöd av engångsnatur beviljas i regel inte.
 4. Understöd beviljas inte för religiös eller politisk verksamhet och inte heller för sådan verksamhet, för vilken sökanden får annat understöd från Helsingfors stad.

I beviljandet av social- och hälsovårdsnämndens understöd iakttas de allmänna anvisningar för understöd (pdf) (på finska) som godkänts av stadsstyrelsen 28.10.2019. Understöd beviljas under förutsättning att stadsstyrelsen godkänner anslaget som reserverats för ändamålet i budgeten för 2022.

Understöd kan beviljas allmännyttiga föreningar och stiftelser med rättshandlingsförmåga om sammanslutningen har antecknats i förenings-/stiftelseregistret eller den bevisligen har lämnat in en ansökan om registrering av förening/stiftelse. Det ska finnas bevis för sammanslutningens verksamhet under minst ett års tid. Varje sökande lämnar in enbart en ansökan. Ansökan kan innehålla flera olika användningsändamål, som ska beskrivas med separata bilagor.

Ansökningsanvisningar

Understöd söks i första hand med det elektroniska ansökningsformuläret på https://asiointi.hel.fi. På webbplatsen finns en länk till de allmänna anvisningarna för e-tjänsten, och användarstödet har öppet må–fr kl. 8.00–18.00, tfn 09 310 88800.

Detaljerade anvisningar om hur blanketten ska fyllas i finns här (på finska): Soten ohje sähköisen avustushakemuksen tekoon 2021 (PDF).

Du kan logga in i e-tjänsten med

 1. personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort
 2. föreningens Katso-koder eller Suomi.fi-fullmakter (föreningens bankkoder kan inte användas).

Mer information om Suomi.fi-fullmakter

På sidan Sök tjänster i e-tjänsten finns en meny, där du väljer Föreningar som målgrupp. Nedanför öppnas en lista, där du under Social och hälsovårdsväsendet, verksamhetsunderstöd väljer Gå till e-tjänsten.

Det elektroniska formuläret öppnas 1.9.2021 kl. 0.00 och stängs 30.9.2021 kl. 16.00.

I andra hand kan understöd sökas med pappersblankett Lv 290:

Du kan även hämta blanketten från registratorskontoret. Pappersansökan jämte bilagor ska lämnas in till registratorskontoret.

Postadress:

Helsingfors stads registratorskontor
Social- och hälsovårdssektorn
PB 10
00099 HELSINGFORS STAD

Besöksadress:

Stadshuset
Norra Esplanaden 11–13
00170 Helsingfors

Öppet vardagar kl. 8.15–16.00.

Aktuella kontaktuppgifter till registratorskontoret finns även på https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/registratorskontor.

Följande obligatoriska bilagor ska fogas till ansökan (maximistorleken på bilagor som lämnas in elektroniskt är 20 MB):

 • en preliminär verksamhetsplan för år 2022
 • en preliminär budget för år 2022
 • en bestyrkt (=undertecknad) resultaträkning och balansräkning för år 2020
 • verksamhetsberättelsen för år 2020
 • revisionsberättelsen eller verksamhetsgranskningsberättelsen för år 2020
 • ett protokoll från ett årsmöte som hållits under 2021, där det framgår att bokslutet för 2020 har behandlats och att ansvarsfrihet har beviljats (=undertecknats)
 • en kopia av ett kontoutdrag eller ett annat intyg över kontoinnehavaren, om det är fråga om en ny sökande eller om dessa uppgifter har ändrats sedan föregående ansökan
 • sammanslutningens stadgar, om det är fråga om en ny sökande eller om dessa uppgifter har ändrats sedan föregående ansökan.

Dessutom ska en utredning om användningen av understödet för år 2020 jämte bokföringsuppgifterna lämnas in, om de inte har lämnats in tidigare eller om användningen av understödet inte framgår tydligt ur verksamhetsberättelsen och bokslutet. Ifall delar av understödet har blivit oanvända på grund av coronapandemin, ska även utredning om detta lämnas in. Understöd som blivit oanvänt på grund av pandemin kan användas år 2021.

Ansökan jämte bilagor ska sparas i det elektroniska systemet eller lämnas in till registratorskontoret senast 30.9.2021 kl. 16.00. Försenade ansökningar avslås.

Mer information: