Hoppa till innehållet

Understöd till organisationer

Bidrag för att främja rörligheten hos de äldre


Ansökningstiden börjar 1.2.2021 och går ut 26.2.2021 kl. 16.00.

Ansökningsinstruktionerna och -blanketterna publiceras i januari 2021.

Bidrag kan sökas av registrerade föreningar och stiftelser i Helsingfors. Verksamheten som man söker bidrag till kan genomföras tillsammans med oregistrerade samfund, verksamhetsgrupper och aktörer som inte är från Helsingfors samt t.ex. företag. Det ansökande samfundet ansvarar för användningen och rapporteringen av bidraget.
Anslaget som används på bidragen 2021 är sammanlagt 550 000 euro. Under april 2021 bestäms vilka projekt som finansieras.

Bidraget ska användas 1.5.2021–31.3.2022.

Allokering av bidrag

Bidragen allokeras till verksamhet som stöder välmående och funktionsförmåga hos de äldre i Helsingfors och som samtidigt ökar på möjligheterna till motion. Målsättningen är att fästa uppmärksamhet särskilt vid hemmaboende seniorers möjligheter till att leva ett liv av hög kvalité som är rikt på erfarenheter och där de själv är aktiva aktörer. Med åtgärder som förebygger och ökar på välmående svarar vi på de utmaningar som den åldrande befolkningen hämtar med sig. Som grund för utdelning av bidraget betonar vi särskilt tillgänglighet och verksamhet som förstärker seniorernas delaktighet och aktörskap.


De projekt som understöds ska främja en eller flera av följande målsättningar:

 • utvecklande av aktivitetsmöjligheter i närområdet och regionalt
 • utvecklande av både digitala och distanslösningar för att stöda aktiviteten
 • utvecklande av frivilligarbete och kamratstöd

  Vid jämförelse och bedömning betonas projekt som främjar seniorernas välmående och funktionsförmåga genom nya partnerskap och verksamhetsmodeller. Gemensamma projekt mellan flera aktörer räknas som en fördel i bedömningen.
  Bidraget kan användas för kostnader som uppstår av projektet, men som inte är direkta kostnader av aktörens basverksamhet. Projekten ska ha en självfinansieringsdel. Bidragen ges ut enligt omdöme.

  Sökningen av bidraget har förberetts i samarbete med social- och hälsovårdssektorn och kultur- och fritidssektorn. År 2021 allokeras bidragen till verksamhet som stöder seniorernas välmående och funktionsförmåga och som ökar på möjligheten att delta i motion och kulturverksamhet. Bidragen från social- och hälsovårdssektorn allokeras till att främja rörlighet och bidragen från kultur- och fritidssektorn till att främja kulturverksamhet.

  Till de sökande ordnas i januari 2021 sektorernas gemensamma öppna infotillfällen, under vilka vi går i genom målsättningarna och principerna för beviljande av bidraget. Tidpunkten för dessa meddelas senare.

  Ansökan om understöd som beviljas av social- och hälsovårdsnämnden för 2021

  Helsingfors social- och hälsovårdsnämnd beviljar understöd till organisationer, föreningar och stiftelser som är verksamma i Helsingfors och vilkas verksamhet stödjer och kompletterar social- och hälsovårdssektorns tjänster. Ansökningstiden är 1–30.9.2020 kl. 16.00.

  Kriterierna för beviljande av understöd enligt social- och hälsovårdsnämndens beslut av den 3 september 2013 (§ 288) är följande:

  1. Den allmänna principen är att verksamhet som omfattas av understöd ska stödja målen för social- och hälsovårdssektorn.

  2. Med understöden stöds i första hand verksamhet som syftar till att minska skillnaderna i helsingforsbornas hälsa och välfärd. Med detta avses bland annat

  • stöd för hälsan, funktionsförmågan och förmågan att klara sig självständigt
  • förebyggande och minskande av sociala problem
  • ökande av aktivitet och egenvård
  • förebyggande av utslagning av människor i olika åldrar genom förebyggande och/eller korrigerande åtgärder
  • stöd för integration av invandrare
  • hjälp och kamratstöd samt krishjälp till personer som hör till utsatta grupper, t.ex. barn, unga, låginkomstfamiljer, äldre, långtidssjuka, funktionshindrade, personer som behöver missbruks- eller mentalvårdstjänster, bostadslösa samt befolkningsgrupper med utkomstsvårigheter och som, fastän de är små, är viktiga ur hälsofrämjandets synvinkel samt för vilka vård- eller stödrelationen kräver särskild expertis och förtroendefullhet
  • frivilligarbete och medborgaraktivitet.

  3. Understödstagaren ska ha egen kapitalanskaffning eller andra verksamhetsresurser (t.ex. frivilligarbete), så att verksamheten inte är helt beroende av utomstående stöd.

  4. I regel beviljas understöd för direkt hjälp- och stödverksamhet, vilket betyder att indirekt organisationsarbete, såsom samarbete med andra organisationer och att göra verksamheten känd, inte stöds i första hand, inte heller täckande av administrativa kostnader eller kostnader i anknytning till gästfrihet (t.ex. möteskostnader, servering, kontorsmaterial, möbler, IT, internet, AV-utrustning, telefon, postning, resor, dagtraktamenten, personalutbildning, beställning eller produktion av publikationer, reparationer och renovering samt allmänna fastighetskostnader) eller kostnader för fritidssysselsättning som organisationen eller deltagarna själva kan anses stå för (t.ex. föreläsningsarvoden, fester och utfärder).

  5. Projektunderstöd av engångsnatur beviljas i regel inte.

  6. Understöd beviljas inte för religiös eller politisk verksamhet och inte heller för sådan verksamhet, för vilken sökanden får annat understöd från Helsingfors stad.

  I beviljandet av social- och hälsovårdsnämndens understöd iakttas de allmänna anvisningar för understöd (på finska) som godkänts av stadsstyrelsen 28.10.2019. Understöd beviljas under förutsättning att stadsstyrelsen godkänner anslaget som reserverats för ändamålet i budgeten för 2021.

  Understöd kan beviljas allmännyttiga föreningar och stiftelser med rättshandlingsförmåga om sammanslutningen har antecknats i förenings-/stiftelseregistret eller den bevisligen har lämnat in en ansökan om registrering av förening/stiftelse. Det ska finnas bevis för sammanslutningens verksamhet under minst ett års tid. Varje sökande lämnar in enbart en ansökan. Ansökan kan innehålla flera olika användningsändamål, som ska beskrivas med separat bilagor.

  Ansökningsanvisningar

  Understöd söks i första hand med det elektroniska ansökningsformuläret på https://asiointi.hel.fi. På webbplatsen finns en länk till de allmänna anvisningarna för e-tjänsten, och användarstödet har öppet må–fr kl. 8.00–18.00, tfn 09 310 88800.

  Detaljerade anvisningar om hur blanketten ska fyllas i finns här (på finska): Soten ohje sähköisen avustushakemuksen tekoon 2021 (pdf).

  Du kan logga in i e-tjänsten med

  1. personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort
  2. föreningens Katso-koder eller Suomi.fi-fullmakter (föreningens bankkoder kan inte användas).

  Mer information om Suomi.fi-fullmakter på https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-fullmakter/utrattande-av-arenden-for-ett-foretag-eller-ett-samfund.

  På sidan ”Sök tjänster” i e-tjänsten finns en meny, där du väljer Föreningar som målgrupp. Nedanför öppnas en lista, där du under Social och hälsovårdsväsendet, verksamhetsunderstöd väljer Gå till e-tjänsten.

  Det elektroniska formuläret öppnas 1.9.2020 kl. 00.00 och stängs 30.9.2020 kl. 16.00.

  I andra hand kan understöd sökas med pappersblankett Lv 290:

  Du kan även hämta blanketten från registratorskontoret. Pappersansökan jämte bilagor ska lämnas in till registratorskontoret.

  Postadress:
  Helsingfors stads registratorskontor
  Social- och hälsovårdssektorn
  PB 10
  00099 HELSINGFORS STAD

  Besöksadress:
  Stadshuset
  Norra Esplanaden 11–13
  00170 Helsingfors
  Öppet vardagar kl. 8.15–16.00.

  Aktuella kontaktuppgifter till registratorskontoret finns även på https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/registratorskontor.

  Bilagor till ansökan

  Följande obligatoriska bilagor ska fogas till ansökan (maximistorleken på bilagor som lämnas in elektroniskt är 20 MB):

  • en preliminär verksamhetsplan för år 2021
  • en preliminär budget för år 2021
  • en bestyrkt (=undertecknad) resultaträkning och balansräkning för år 2019
  • verksamhetsberättelsen för år 2019
  • revisionsberättelsen eller verksamhetsgranskningsberättelsen för år 2019
  • ett protokoll från ett årsmöte som hållits under 2020, där det framgår att bokslutet för 2019 har behandlats och att ansvarsfrihet har beviljats (=undertecknats)
  • en kopia av ett kontoutdrag eller ett annat intyg över kontoinnehavaren, om det är fråga om en ny sökande eller om dessa uppgifter har ändrats sedan föregående ansökan
  • sammanslutningens stadgar, om det är fråga om en ny sökande eller om dessa uppgifter har ändrats sedan föregående ansökan.

  Ansökan jämte bilagor ska sparas i det elektroniska systemet eller lämnas in till registratorskontoret senast 30.9.2020 kl. 16.00. Försenade ansökningar avslås.

  Mer information:

  • sote.avustukset@hel.fi
  • Miikka Keränen, specialplanerare, tfn 09 310 25678
  • Tarja Eklöf, specialplanerare, tfn 09 310 42336

   ----

  Stadens understöd 2020 återkrävs inte

  De understöd som Helsingfors stad har beviljat organisationer för 2020 kommer i den rådande situationen inte att återkrävas om understödet eller delar av det inte används på grund av situationen med coronaviruset.  De organisationer som vill kan i den exceptionella situationen modifiera och anpassa sin verksamhet så att de kan använda understödsfinansieringen för att stödja sina målgrupper på andra sätt.

  Understödets användningsändamål kan ändras, men även därefter måste ändamålet uppfylla de understödskriterier som har fastställts av den som har beviljat understödet.  Ändring av understödets användningsändamål behöver inte ansökas separat. 

  Läs mer