Hoppa till innehållet

Understöd till organisationer

Bidrag för att främja rörligheten hos de äldre

Ansökningstiden börjar 1.2.2021 och går ut 26.2.2021 kl. 16.00.

Ansökningsinstruktionerna och -blanketterna publiceras i januari 2021.

Bidrag kan sökas av registrerade föreningar och stiftelser i Helsingfors. Verksamheten som man söker bidrag till kan genomföras tillsammans med oregistrerade samfund, verksamhetsgrupper och aktörer som inte är från Helsingfors samt t.ex. företag. Det ansökande samfundet ansvarar för användningen och rapporteringen av bidraget.
Anslaget som används på bidragen 2021 är sammanlagt 550 000 euro. Under april 2021 bestäms vilka projekt som finansieras.

Bidraget ska användas 1.5.2021–31.3.2022.

Allokering av bidrag

Bidragen allokeras till verksamhet som stöder välmående och funktionsförmåga hos de äldre i Helsingfors och som samtidigt ökar på möjligheterna till motion. Målsättningen är att fästa uppmärksamhet särskilt vid hemmaboende seniorers möjligheter till att leva ett liv av hög kvalité som är rikt på erfarenheter och där de själv är aktiva aktörer. Med åtgärder som förebygger och ökar på välmående svarar vi på de utmaningar som den åldrande befolkningen hämtar med sig. Som grund för utdelning av bidraget betonar vi särskilt tillgänglighet och verksamhet som förstärker seniorernas delaktighet och aktörskap.

De projekt som understöds ska främja en eller flera av följande målsättningar:

 • utvecklande av aktivitetsmöjligheter i närområdet och regionalt
 • utvecklande av både digitala och distanslösningar för att stöda aktiviteten

 • Anmälan om vilja till projektsamarbete

  I understödsansökan för främjande av motion och kulturtjänster för äldre uppmuntras de sökande att skapa nya former av samverkan. Särskilt så här i coronatider kan det vara svårt att hitta nya partner. Du kan lämna dina kontaktuppgifter och dina tankar kring ett eventuellt projekt eller er roll via den här blanketten. Uppgifterna via blanketten publiceras på sektorernas webbplatser om understöden. Alla kan se de samfund/aktörer som är intresserade av projektsamarbete. Tabellen uppdateras med ett par dagars mellanrum. Blanketten raderas från webbplatsen och förstörs senast 15.3.2021.

  Mer information: jenni.rasanen@hel.fi

  Du hittar blanketten här på finska

  Sammandrag över aktörer som är villiga att projektsamarbeta på finska (pdf)

  Ansökning

  Avustushakemus, Yhteisöt (docx)
  Ansökan om understöd, Samfund (docx)
  Allowance Application, Communities (docx)

  Avustushakemuksen Questback-lomake (pdf)

  Ansökan om understöd

  1. Läs noggrant igenom anvisningarna för ansökan och skaffa fram de bakgrundsuppgifter och bilagor som behövs för ansökan.
  2. Ansök om understöd via Helsingfors stads e-tjänster (asiointi.hel.fi). Inloggning i e-tjänsten sker med föreningens Suomi.fi-fullmakter (föreningens bankkoder kan inte användas). Om du inte ännu tagit i bruk Suomi.fi-fullmakter som företag eller samfund lönar det sig att sköta saken med det snaraste.

   Länken till asiointi.hel.fi

   Obs! Länken leder inte till rätt blankett om man inte har loggat in i e-tjänsterna.

   Mer information finns under Ansökan om undesrstöd eller på finska Avustushakemuksen täyttöohje (pdf)

   Mer information om Suomi.fi-fullmakter på adressen: Suomi.fi Uträttande av ärenden för ett företag eller ett samfund

   OBS! Katso-koderna togs ur bruk 31.12.2020.

   Om du behöver hjälp med användningen av asiointi.hel.fi kan du ringa rådgivningen för e-tjänsterna, tfn 09 310 88800 (mån–fre kl. 8–18).

  3. Fyll i två blanketter: 1) understödsblanketten och 2) Questback-blanketten om projektet.

   Efter att du loggar in i e-tjänsten når du rätt ansökningsblankett med länken nedan:

   https://asiointi.hel.fi/wps/myportal/lomakkeet/avustus/soteAvustus?new=1

   Obs. Länken leder inte till rätt blankett om man inte först har loggat in i e-tjänsterna.

   Även bilagorna till ansökan lämnas in via den elektroniska tjänsten. Huvudsökanden lämnar in bilagorna. Det lönar sig att nämna i ansökningens tilläggsuppgifter om de bilagor som behövs eller en del av dem redan lämnats in. Samma bilagor behöver inte lämnas in flera gånger.

   Länken till Questback-blanketten
   Ifyllningsanvisningar för Questback-blanketten på finska (pdf)

   På blanketten beskrivs projektets innehåll, mål och genomföring. Alla frågor på Questback-blanketten gäller det projekt understödet ansöks för och inte ansökarorganisationens verksamhet i allmänhet. Svarstiden är den samma som för understödsblanketten, dvs. 1.2–26.2.2021 kl. 16.00. Bekanta dig med frågorna på förhand. Vi rekommenderar att du skriver svaren på förhand t.ex. i en Word-fil och sedan kopierar över de färdiga svaren till svarsblanketten. Svara kort och koncist. OBS! Vid användning av webbläsaren Chrome kan det uppstå problem i stadens e-tjänster, bl.a. fungerar nödvändigtvis inte knappen tillbaka eller så kan den orsaka ett fel.

  4. Båda blanketterna (understödsblanketten och Questback-blanketten) ska fyllas i senast 26.2.2021 kl. 16.00. Du svarar väl i tid, eftersom försenade ansökningar avslås. Skicka gärna in din ansökan före den sista ansökningsdagen, eftersom det kan vara rusning i tjänsten på den sista ansökningsdagen.

  Allokering av ansökning

  Bidragen riktas till verksamhet till stöd för välbefinnande och funktionsförmågan hos äldre i Helsingfors. Syftet är att fästa särskild uppmärksamhet vid de äldres möjlighet att leva ett kvalitativt och erfarenhetsrikt liv där de är aktiva aktörer. Som ansökningskriterier betonas särskilt åtkomlighet och aktiviteter, ägnade att stärka delaktigheten och funktionsförmågan hos de äldre.

  Projekten som bistås bör främja ett eller flera av följande syften:

  • utveckling av tjänster digitalt och på distans som främjar motion för de äldre
  • utveckling av närtjänster eller lokala aktiviteter som främjar motion för de äldre
  • utveckling av frivilligverksamhet

  I beviljandet av understöden följs också:

  Grunder för beviljandet av social- och hälsovårdsnämndens understöd på finska

  Helsingfors stads allmänna anvisningar för understöd på finska

  Rapportering om hur understöden används

  Utredning om hur understöden har använts ska göras senast 1.5.2022. Anvisningar för rapportering meddelas senare.

  Att göra ansökan på pappersblankett

  Avustushakemus, yhteisöt (docx)
  Ansökan om understöd, Samfund (docx)
  Allowance Application, Communities (docx)

  Avustushakemuksen Questback-lomake (pdf)

  Understöd kan även ansökas med pappersblanketten Lv290 (FI/SV/EN) samt med en Questback-blankett i pappersformat. Blanketterna kan skrivas ut på länkarna nedan eller hämtas på Helsingfors stads registratorskontor. Pappersansökan och dess bilagor lämnas in till registratorskontoret:

  Postadress:
  Helsingfors stads registratorskontor
  Social- och hälsovårdssektorn
  PB 10
  00099 HELSINGFORS STAD

  Besöksadress:
  Stadshuset
  Norra Esplanaden 11–13
  00170 Helsingfors

  Kundtjänsten för Helsingfors stads registratorskontor är tillsvidare stängd för besökskunder på grund av coronaepidemin. Post till registratorskontoret kan lämnas i postlådan i entréhallen

  Registratorskontorets kundtjänst är öppen kl. 8.15-16.00 per telefon på 09 310 13700

  Obligatoriska bilagor

  Till ansökan om understöd ska följande obligatoriska bilagor bifogas (maximistorlek för en elektronisk bilaga är 20 MB):

  • preliminär verksamhetsplan för 2021
  • preliminär budget för 2021
  • bekräftad (= undertecknad) resultaträkning och balansräkning för 2019
  • verksamhetsberättelse för 2019
  • revisionsberättelse eller verksamhetsgranskningsberättelse för 2019
  • protokoll från årsstämman 2020 där det framgår att bokslutet för 2019 har behandlats och ansvarsfrihet har beviljats (= undertecknat)
  • kopia på kontoutdraget eller annat intyg om kontoägaren om det är fråga om en ny sökande eller om stadgarna har ändrats sedan föregående ansökan
  • samfundets stadgar om det är fråga om en ny sökande eller om stadgarna har ändrats sedan föregående ansökan

  Mer information

  Minna Nummi, tfn. 09 310 15853

  12.2. klo 10-12

  Mari Riila, mari.riila@hel.fi, tfn. 09 310 46595
  på tisdagar i februari kl. 9-11  tfn. 09 310 46595

  Ofta ställda frågor på finska (pdf)
  Stödmaterial på finska (pdf)