Hoppa till innehållet

Avgifter

Reform av klientavgiftslagen, hur förändras avgifterna?

Reformen av klientavgiftslagen för social- och hälsovården träder i kraft den 1 juli vilket orsakar förändringar speciellt för de inkomstrelaterade klientavgifterna. 
Läs här hur reformen av klientavgiftslagen påverkar klientavgifterna


Socialservicens avgifter

Information om socialservicens avgifter finns i servicebeskrivningarna som finns i alfabetisk ordning i serviceregistret.

Patientavgifter

Avgiftstabell för hälsovårdstjänster 2021 (pdf)

Avgifterna som tas ut av patienter fastställs enligt lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården. I fortsättningen indexjusteras avgifterna vartannat år.

I bestämmelserna föreskrivs

  • att vissa hälsovårdstjänster är avgiftsfria 
  • vilka tjänster som får vara avgiftsbelagda
  • det högsta tillåtna beloppet för patientavgifter

Kommuner får själv bestämma om någon av de ovan nämnda tjänsterna är avgiftsbelagd eller inte och, om ja, om avgiften motsvarar den högsta tillåtna avgiften enligt bestämmelserna eller om den är mindre. Beslut om patientavgifter fattas av social- och hälsovårdsnämnden i enlighet med instruktioner som stadsstyrelsen vid behov separat utfärdat. Stadsfullmäktige fattar beslut om införande av eller avstående från ekonomiskt eller principiellt betydelsefulla patientavgifter inom hälsovården.

Patientavgifterna är antingen fasta eller också kan de fastställas utifrån patientens betalningsförmåga

  • Fasta avgifter är de avgifter som tas ut till samma belopp av samtliga patienter (t.ex. poliklinikavgift).
  • Avgifter som fastställs utifrån patientens betalningsförmåga varierar från patient till patient och beloppet bygger på patientens och dennes/dennas makes/makas sammanlagda regelbundna inkomster efter vissa avdrag. Utifrån betalningsförmågan fastställs avgiften för långvarig anstaltsvård och avgiften för kontinuerlig hemsjukvård.

De faktiska kostnaderna för sjukvården är betydligt större än patientavgifterna såväl vid sjukhus som på hälsostationer. Merparten av kostnaderna täcks med skattemedel.

Mer info om patientavgifter finns på avgiftstabell för hälsovårdstjänster. Kontakta hälsovårdens enheter för mer information om patientavgifterna. Missnöje med hälsovårdens klientavgift

Nedsättning eller efterskänkande av klientavgift

Missnöje med hälsovårdens klientavgift