Hoppa till innehållet

Tjänster A-Ö

Sök stadens tjänster

Social- och hälsovårdssektorns tjänster

---------------O --Q ------W -X -Y -Z ---

Tjänsterna i alfabetisk ordning: Alla

Med stöd av handikappservicelagenbeviljas undervisning i stödtecken och teckenspråk samt bildkommunikation som individuell anpassningsträning. Mer om tjänsterna...
På vardagar får du hjälp hos hälsostationen. Jouren för ungdomar under 16 år betjänar vid Nya barnsjukhuset, för äldre vid Haartmanska och Malms sjukhus. Mer om tjänsterna...
Målet är att kartlägga missbruk och anknytande risker, bedöma behovet av psykosocialt stöd, utarbeta en plan för öppenvård och genomföra rehabiliteringen. Mer om tjänsterna...
Alla placeringar av barn som adopteras från utlandet följs upp. Mer om tjänsterna...
Tre huvuduppgifter för klienthandledningen inom barnskyddet: klienthandledning, övervakning och produktion av information samt uppföljning av ekonomin och utvecklingsarbete. Mer om tjänsterna...
Till närarbetet hör uppsökning av människor som bor utomhus, situationsbedömning och hänvisande till tjänster. Mer om tjänsterna...
Uppsökande närarbetare är verksamma på gator, i köpcentra, invånarlokaler och övriga offentliga lokaliteter. Mer om tjänsterna...
Den sökande kan beviljas boende i servicebostad om det är fråga om stöd för boendet av sociala eller hälsomässiga skäl. Mer om tjänsterna...
Syftet med utbildningen av närståendevårdare är att stödja och utveckla de personers färdigheter som ska bli närståendevårdare. Mer om tjänsterna...
Syftet med utbildningen av närståendevårdare är att stödja och utveckla de personers färdigheter som ska bli närståendevårdare. Mer om tjänsterna...
Helsingforsborna får utan avgift de vårdartiklar som behövs för egen sjukvård vid utdelningsställena för egenvårdsartiklar. Mer om tjänsterna...
Invånarlokaler hyrs ut för lokal verksamhet. För regelbunden verksamhet hyrs lokaler ut i regel på vardagskvällar. Mer om tjänsterna...
Grundläggande utkomststöd ansöks vid FPA. Du kan ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd med samma ansökan, då FPA flyttar den över till kommunen. Mer om tjänsterna...
Basuppgiften för utredningen av arbetsförmågan är att utreda och bedöma klientens arbets- och funktionsförmåga samt möjligheterna till rehabilitering. Mer om tjänsterna...
Behovet av service måste utredas tillsammans med den äldre personen och vid behov även hans eller hennes anhöriga, närstående eller den intressebevakare som utsetts för personen. Mer om tjänsterna...
Barn i rådgivningsålder vaccineras avgiftsfritt på rådgivningsbyrån. Mer om tjänsterna...
Efter barnets födsel, som fortsättning på rådgivningens familjeträning, ordnar lekparker och familjehus verksamhet för spädbarnsfamiljer. Mer om tjänsterna...
Alla invånarhus ska fungera som vardagsrum och samlingsplatser för invånarna. Mer om tjänsterna...
Målet med verksamhetscentren är att främja och stödja närståendevårdarnas och vårdtagarnas ork och välbefinnande. Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   >