Suoraan sisältöön

Hoitopaikan valinta ja hoitoon pääsy

Hoitopaikan valinta

Terveydenhuoltolaki antaa sinulle mahdollisuuden valita, miltä kunnan terveysasemalta saat kiireettömät terveydenhuollon palvelut. Voit valita vastaavan terveyskeskuksen ja terveysaseman myös toisen kunnan alueelta. Voit vaihtaa terveysasemaa uudestaan aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta.

Helsinkiläisenä sinulla on asuinalueesi mukainen terveysasema. Halutessasi voit vaihtaa terveysasemaa Helsingissä. Ota yhteyttä valitsemallesi terveysasemalle, ilmoitus puhelimitse tai paikan päällä riittää. Terveydenhuoltolain mukaan voit valita myös terveysasemapalveluja tuottavan kunnan, jolloin teet valinnan vähintään vuodeksi. Käytä tässä tapauksessa terveysaseman vaihtolomaketta. Terveysasemapalvelujen lisäksi valintasi koskee samalla myös neuvolapalveluja, hammashoitoa, hoitotarvikejakelua, kuntoutuspalveluja ja lyhytaikaista hoitoa terveyskeskussairaalassa.

Hoitopaikan valinta erikoissairaanhoidossa

Jos hoitava lääkäri arvioi, että tarvitset lähetteen erikoissairaanhoitoon, voit valita kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön koko maasta. Hoitopaikka valitaan yhdessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.

Hoitoon pääsy

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuun). Lain mukaan
- potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen
- hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään 3. arkipäivänä yhteydenotosta
- erikoissairaanhoidossa hoidontarpeen arviointi on aloitettava 3 viikon kuluessa
- potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään 3 kuukaudessa arviosta
- erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa 3 kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää 3 kuukaudella (yhteensä odotusaika 6 kuukautta).

Kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevalle potilaalle on annettava hänen terveydentilansa edellyttämä hoito välittömästi. Potilaalle tulee antaa terveydentilan edellyttämä kiireellinen hoito kansalaisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta. Kiireellistä hoitoa tarvitsevat esimerkiksi ne potilaat, joiden sairauden tai vamman laatu hoitamattomana oleellisesti pahenee tai aiheuttaa palautumattomia muutoksia lyhyen ajan kuluessa.

Alla olevasta linkistä löydät terveysasemittain kiireettömän lääkäriajan odotusajat:
Hoitoon pääsyn toteutuminen perusterveydenhuollossa

Odotusajat sosiaalipalveluihin

Tietoa lastensuojelun tarpeen selvitysten, toimeentulotuen sekä vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvitysten odotusajoista.

Lastensuojelun tarpeen selvitys

Kun lapsesta on tehty lastensuojeluilmoitus tai muu vastaava yhteydenotto lastensuojeluun, lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve on lastensuojelulain mukaan arvioitava välittömästi. Selvityksen tekemisen tarve on ratkaistava seitsemän arkipäivän kuluessa ja sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Lastensuojelutarpeen selvityksen tekee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä selvittämällä lapsen tilanteen, arvioimalla lapsen kasvuolosuhteita, hoitoa ja kasvatusta sekä lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta.

Toimeentulotuki

Kelaa vastaa perustoimeentulotuesta, joten kaupunki ei voi sitä myöntää. Perustoimeentulotukea koskevaa neuvontaa ja ohjausta saa Kelasta.

Kaupunki vastaa täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätös voidaan tehdä vasta, kun Kela on antanut päätöksen perustoimeentulotuesta. Joissakin erityistapauksissa ehkäisevän toimeentulotuen päätös voidaan tehdä ilman, että perustoimeentulotuen päätös on tehty ajanjaksolle, johon ehkäisevää toimeentulotukea haetaan.

Toimeentulotukilain mukaan toimeentulotukipäätös on kiireellisessä tapauksessa tehtävä käytettävissä olevien tietojen perusteella samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Muussa kuin kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta.

Toimeentulotukiasiakkaalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen kun asiakas on tätä pyytänyt. Henkilökohtainen keskustelu voidaan toteuttaa muullakin tavoin kuin sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan vastaanotolla, esimerkiksi asioimalla neuvonnassa tai puhelimitse.

Vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvitys

Vammaispalvelulain mukaan palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun vammainen henkilö taikka hänen laillinen edustajansa tai omaisensa, muu henkilö tai viranomainen on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen palvelujen saamiseksi.

Vammaispalvelulain lain mukaisia palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen henkilö tai hänen edustajansa on esittänyt palvelua tai tukitointa koskevan hakemuksen, jollei asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pitempää käsittelyaikaa.
31.10.2019 11:42