Suoraan sisältöön

Tyytymättömyys hoitoon tai palveluun

Kun asiakas tai potilas kokee tulleensa sosiaali- tai terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi, kannattaa ensisijaisesti keskustella asiasta siinä hoitopaikassa tai palvelupisteessä, jota tyytymättömyys koskee. Palautetta voi antaa myös Helsingin palautejärjestelmän kautta.

Jos asia ei ratkea palvelupisteessä, voit ottaa yhteyttä esimieheen. Jos olet epävarma, miten toimia, tai haluat tietää, millaisia oikeuksia sinulla on potilaana tai asiakkaana, voit olla yhteydessä sosiaali- ja potilasasiamieheen.

Muistutus

Jos asiakas tai potilas on tyytymätön saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun, voi tapahtuneesta tehdä muistutuksen lomakkeella Hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus (pdf) sosiaali- ja terveystoimeen. Muistutuksen voi tehdä myös omainen, läheinen tai laillinen edustaja, jos asiakas tai potilas ei itse kykene tai jos hän on kuollut. Muistutus käsitellään siinä toimintayksikössä, jota muistutus koskee. Yksikön johdon tulee vastata muistutukseen kirjallisesti kohtuullisessa ajassa. Kohtuullisena aikana muistutukseen vastaamisessa pidetään noin kuukautta. Laajempia selvityksiä vaativan muistutuksen käsittely voi kestää 1–2 kuukautta. Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus, josta selviää, miten muistutusasiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on johtanut.

Kirjallinen muistutus postitetaan osoitteella:
Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI.

Muistutuksen voi lähettää osoitteesta https://securemail.hel.fi/ suojatussa sähköpostissa osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Huom! 1.12. lähtien suojattua sähköpostia ei voi enää lähettää vanhimmilla laitteilla ja sovelluksilla. Ks. lisätietoja tämän sivun lopusta.

Muistutuksen voi myös viedä maanantaista perjantaihin klo 8.15–16.00 välillä henkilökohtaisesti Helsingin kaupungin kirjaamoon, Pohjoisesplanadi 11–13, Helsinki 17.

Tarvittaessa sosiaali- ja potilasasiamies avustaa muistutuksen tekemisessä.

Lue lisää: Muistutusmenettely (pdf)

Kantelu

Asiakkaalla tai potilaalla tai hänen omaisellaan on oikeus kannella, jos hän on tyytymätön saamaansa hoitoon tai palveluun. Kantelu ei ole muutoksenhakukeino, joten valvova viranomainen ei voi muuttaa viranhaltijan tai organisaation tekemää päätöstä. Potilas tai sosiaalihuollon asiakas voi tehdä kokemistaan sosiaali- ja terveydenhuollon epäkohdista kantelun aluehallintovirastoon. Kantelu Valviraan tehdään silloin, kun hoitovirhe-epäily koskee hoidossa menehtyneen tai vaikeasti vammautuneen potilaan hoitoa. Muut hoitoa tai kohtelua koskevat kantelut tehdään aluehallintovirastoon.

Jos epäilee, ettei viranomainen tai virkamies ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan, voi kannella eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille.

Tarvittaessa viranomaiset siirtävät kantelun asianmukaiseen käsittelypaikkaan ja ilmoittavat siirrosta kantelijalle. Kantelua ei yleensä tutkita, jos tapahtumista on aikaa yli kaksi vuotta.

Ennen muistutuksen tai kantelun tekemistä on suositeltavaa selvittää asiaa palvelua antaneessa toimintayksikössä, jossa voidaan selvittää asiassa mahdollisesti tapahtuneita puutteita tai virheitä.

Lisätietoa kantelun tekemisestä

Kantelu aluehallintovirastolle
Terveydenhuollon kantelu Valviraan
Sosiaalihuollon kantelu Valviraan

Potilasvahinkoilmoitus

Hoidon yhteydessä tapahtuneesta henkilövahingon epäilystä potilas tai hänen omaisensa voi tehdä potilasvahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukselle. Korvausta on pääsääntöisesti haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta, tai hänen olisi pitänyt tietää siitä.

Potilasvakuutuskeskus huolehtii Suomessa sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta. Potilasvakuutuskeskus ratkaisee potilasvahinkolain perusteella, onko potilaalle aiheutunut terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä potilasvakuutuksesta vahingonkorvaukseen oikeuttava henkilövahinko.

Potilasasiamies avustaa tarvittaessa potilasvahinkoilmoituksen täyttämisessä.

Potilasvakuutuskeskus huolehtii keskitetysti terveydenhuollon yhteydessä aiheutuneiden henkilövahinkojen korvaamisesta potilasvahinkolain mukaisesti.

Sosiaalihuollon viranhaltijan päätöksestä valittaminen

Jos olet tyytymätön sosiaalihuollon viranhaltijan päätökseen, voit hakea päätökseen muutosta sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostolta. Muutoksenhakuohje on päätöksen liitteenä. Oikaisuvaatimus on toimitettava 30 päivän päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus toimitetaan Helsingin kaupungin kirjaamoon, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston päätöksestä valittaminen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen 30 vuorokauden kuluessa. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi joissain tapauksissa valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli se myöntää valitusluvan.

Vahingonkorvaus

Sosiaali- ja terveystoimialan työntekijän tai viranhaltijan työtehtävässä asiakkaille/potilaille, heidän omaisilleen ja sosiaali- ja terveystoimialan henkilökunnan aiheuttamasta vahingosta voi vahingon kärsinyt hakea korvausta kaupungilta. Aiheutunut vahinko korvataan niin sanotun isännänvastuun perusteella vahingonkorvauslain säännösten mukaisesti. Korvaushakemus tehdään ensisijaisesti käyttämällä korvaushakemuslomaketta (pdf). Hakemus toimitetaan Helsingin kaupungin kirjaamoon, jossa asia kirjataan. Korvattavia vahinkoja ovat ensisijaisesti esinevahingot.

Potilaille aiheutuvat hoitovahingot korvataan ensisijaisesti potilasvahinkolain mukaisesti potilasvakuutuksesta tai lääkevahinkovakuutuksesta eikä vahingonkorvauslain perusteella.


Suojatun sähköpostin käyttöön muutoksia 1.12.

Suojattua sähköpostia ei voi 1.12. lähtien enää käyttää vanhimmilla laitteilla ja sovelluksilla. Näitä ovat

  • tietokoneet, joiden käyttöjärjestelmä on Windows XP tai Windows Vista
  • Internet Explorer (IE) -selaimen versio 8 ja sitä vanhemmat versiot
  • Windows Phone 8 ja sitä vanhemmat mallit
  • Apple-tietokoneet, joiden käyttöjärjestelmä on MAC OS X 10.8 tai sitä vanhempi
  • puhelimet, joiden käyttöjärjestelmä on Android 4.3. tai sitä vanhempi.

Muutoksen syynä on se, ettei näiden vanhempien laitteiden ja sovellusten tietoturva ole enää ajan tasalla. Uudempiin laitteisiin muutoksella ei ole vaikutusta.
30.12.2020 15:25