Suoraan sisältöön

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksulaskuri

Tällä lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksulaskurilla voitte arvioida lapsiperheiden kotipalvelusta perittävän maksun. Lapsiperheiden kotipalvelusta laskutetaan käytetyn palvelun perusteella tuntihinnan mukaan. Esimerkki: perhe käyttää kuukaudessa yhteensä 8 tuntia palvelua ja tuntihinta on 3,90 €. Kuukauden lasku on 8 x 3,90 = 31,20 €. Kotipalvelun enimmäishinta on 10,90 € / tunti. Mikäli asiakas ei ilmoita tulotietojaan, peritään palvelusta enimmäishinta.   

Ilmoittakaa tulonne laskurin kohtaan Bruttotulot kuukaudessa.

Menoina huomioidaan elatusvelvollisen suorittama elatusapu, joka vähennetään perheen bruttotuloista.   

Huomioittehan, että laskuri on vain suuntaa-antava, lopullinen päätös maksusta tehdään sosiaali- ja terveystoimialan asiakasmaksut ja perintä – yksikössä tuloselvityksen perusteella.   

Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palvelusetelin laskurin avulla voit arvioida palvelusetelin arvon ja itse maksettavaksesi jäävän omavastuuosuuden suuruuden. Palvelusetelin arvo on 22,9 € ‒ 31,9 € / tunti. Palvelusetelillä palvelua myönnetään maksimissaan 30 tuntia 3 kuukauden ajaksi.

Lue lisää: Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli

Huomioon otettavat tulot

Maksua määrättäessä kuukausituloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön

 • veronalaiset ansiotulot (bruttotulot),
 • veronalaiset pääomatulot (bruttotulot) 
 • verosta vapaat bruttotulot
 • eläkkeen saajan hoitotuki.

Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

Metsätulona otetaan huomioon metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja metsätalouden korot. Verohallinto on antanut kunnittain päätöksen metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta.  

Omaisuuden määrä ei vaikuta maksun suuruuteen, mutta omaisuudesta saatavat säännölliset korko-, osinko- ja vuokratulot otetaan huomioon maksua määrättäessä.

Pääomatuloista otetaan huomioon bruttomääräisesti

 • vuokratulot (vuokratuloista vähennetään yhtiövastike tai kiinteistön hoitokulut; vuokratuloja voi saada esim. asunto-osakkeesta, asuintalosta, liiketiloista, tontista ja viljelysmaasta sekä irtaimistosta)
 • korot (esim. pankkitalletuksista ja obligaatioista yms. joukkolainoista)
 • osingot (esim. pörssi- ja puhelinosakkeista)
 • tuotto- ja voitto-osuudet (esim. rahastoista) ja
 • vastaavat vuosittain maksettavat tulot tai tulot, jotla ovat asiakkaan määrättävissä riippumatta siitä, ovatko ne nostettavissa.

Tulot, joita ei oteta huomioon

Tuloina ei oteta huomioon

 • lapsilisää
 • vammaisetuuksista annetun lain (570/2007 ja 1050/2009) mukaista etuutta (alle 16-vuotiaan vammaistuki, 16 vuotta täyttäneen vammaistuki, ruokavaliokorvaus ja veteraanilisä)
 • lapsen hoitotukea
 • kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta
 • asumistukea
 • tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja
 • sotilasavustusta
 • rintamalisää, (ylimääräinen rintamalisä otetaan tulona huomioon)
 • opintorahaa
 • aikuiskoulutustukea
 • opintotuen asumislisää
 • toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta
 • kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta
 • julkisista työvoimapalveluista annetun lain (1295/2002) mukaista ylläpitokorvausta
 • opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia
 • perhehoidon kustannusten korvauksia
 • lasten kotihoidon tukea.

Sulje

 

Laske: | Yksityisen tuottamana palveluna | Kaupungin tuottamana palveluna |

Perheenjäsenten määrä numeroin:
  

Talouden koko

Taloudella tarkoitetaan samassa osoitteessa yhteistaloudessa eläviä aikuisia sekä heidän alaikäisiä lapsiaan.

Bruttotulot kuukaudessa (jos ette halua ilmoittaa tulojanne, jättäkää kohta tyhjäksi):
  

Bruttotulot kuukaudessa

Kuukausituloina huomioidaan veronalaiset ansiotulot ja veronalaiset pääomatulot, joita ovat metsätulot sekä korko-, osinko- ja vuokratulot.


Yksityisen palveluntuottajan perimä tuntihinta:
  

Yksityisen palveluntuottajan perimä tuntihinta

Valitsemanne palveluntuottajan perimä kotihoitotunnin hinta.

Katso myös: Palveluntuottajat ja tuntihinnat.


Palveluntuottajat ja tuntihinnat.01.02.2021 12:31