Suoraan sisältöön

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksulaskuri

Tällä lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksulaskurilla voitte arvioida lapsiperheiden kotipalvelusta perittävän maksun. Lapsiperheiden kotipalvelusta laskutetaan käytetyn palvelun perusteella tuntihinnan mukaan. Esimerkki: perhe käyttää kuukaudessa yhteensä 8 tuntia palvelua ja tunti hinta on 3,20 €. Kuukauden lasku on 8x3,20 = 25,60 €. Kotipalvelun enimmäishinta on 10,70 € / tunti. Mikäli asiakas ei ilmoita tulotietojaan, peritään palvelusta enimmäishinta.

 

Huomioittehan, että laskuri on vain suuntaa-antava, lopullinen päätös maksusta tehdään sosiaali- ja terveysviraston asiakasmaksut ja perintä – yksikössä tuloselvityksen perusteella.
 

Ilmoittakaa tulonne laskurin kohtaan Bruttotulot kuukaudessa.
 

Menoina huomioidaan elatusvelvollisen suorittama elatusapu, joka vähennetään perheen bruttotuloista


Palvelun käyttäjiä ovat 

 • yksin asuva
 • pariskunta, jolla tarkoitetaan avioparia tai avioliitonomaisissa olosuhteissa olevia tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevia henkilöitä
 • perhe
 • vanhempi alaikäisine lapsineen.

Perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä sekä molempien samassa taloudessa eläviä alaikäisiä lapsia.

Mikäli henkilöt ovat avioliitossa, mutta asuvat eri osoitteissa ja heillä on erillinen talous, heidät katsotaan eri perheiksi. Asia tarkistetaan osoitetiedoista, ja ellei muita dokumentteja ole saatavissa perustetaan päätös asiakkaan ilmoitukseen.

Jos kotihoitoa annetaan yhdelle yhteistaloudessa elävälle perheenjäsenelle, maksua määriteltäessä otetaan huomioon koko perheen yhteiset tulot ja perheen jäsenten lukumäärä. Jos joku perheenjäsen on pitkäaikaisessa tai yli kolme kuukautta kestävässä laitos- tai perhehoidossa, hänen ei katsota olevan samassa perheessä.

Muut samassa taloudessa elävät aikuiset, esimerkiksi sisarukset tai perheen aikuinen lapsi, määritellään eri ruokakunniksi, joiden maksupäätökset tehdään erikseen. Tällöin otetaan huomioon vain palvelun varsinaisen käyttäjän tulot, ja hänen ruokakuntansa on yksijäseninen.

Sulje

Huomioon otettavat tulot

       
Maksua määrättäessä kuukausituloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön

 • veronalaiset ansiotulot (bruttotulot),
 • veronalaiset pääomatulot (bruttotulot) 
 • verosta vapaat bruttotulot
 • eläkkeen saajan hoitotuki.

Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

Metsätulona otetaan huomioon metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja metsätalouden korot. Verohallinto on antanut kunnittain päätöksen metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta.  

Omaisuuden määrä ei vaikuta maksun suuruuteen, mutta omaisuudesta saatavat säännölliset korko-, osinko- ja vuokratulot otetaan huomioon maksua määrättäessä.

Pääomatuloista otetaan huomioon bruttomääräisesti

 • vuokratulot (vuokratuloista vähennetään yhtiövastike tai kiinteistön hoitokulut; vuokratuloja voi saada esim. asunto-osakkeesta, asuintalosta, liiketiloista, tontista ja viljelysmaasta sekä irtaimistosta)
 • korot (esim. pankkitalletuksista ja obligaatioista yms. joukkolainoista)
 • osingot (esim. pörssi- ja puhelinosakkeista)
 • tuotto- ja voitto-osuudet (esim. rahastoista) ja
 • vastaavat vuosittain maksettavat tulot tai tulot, jotla ovat asiakkaan määrättävissä riippumatta siitä, ovatko ne nostettavissa.

Tulot, joita ei oteta huomioon

Tuloina ei oteta huomioon

 • lapsilisää
 • vammaisetuuksista annetun lain (570/2007 ja 1050/2009) mukaista etuutta (alle 16-vuotiaan vammaistuki, 16 vuotta täyttäneen vammaistuki, ruokavaliokorvaus ja veteraanilisä)
 • lapsen hoitotukea
 • kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta
 • asumistukea
 • tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja
 • sotilasavustusta
 • rintamalisää, (ylimääräinen rintamalisä otetaan tulona huomioon)
 • opintorahaa
 • aikuiskoulutustukea
 • opintotuen asumislisää
 • toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta
 • kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta
 • julkisista työvoimapalveluista annetun lain (1295/2002) mukaista ylläpitokorvausta
 • opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia
 • perhehoidon kustannusten korvauksia
 • lasten kotihoidon tukea.

Sulje


Kotona annettavan palvelun määrä kuukaudessa Maksuluokka Enimmäismaksu
1–5 tuntia I maksuluokka 112,20 €
6–10 tuntia II maksuluokka 336,60 €
11–20 tuntia III maksuluokka 617,09 €
21–40 tuntia IV maksuluokka 1178,09 €
yli 40 tuntia V–VII maksuluokka 2300,08 €

Sulje


Kotihoito katsotaan tilapäiseksi, jos sen kesto on alle kaksi kuukautta tai kotona käydään harvemmin kuin kerran viikossa.

Tilapäisestä kotihoidosta peritään 18 vuotta täyttäneeltä käyntikohtainen maksu, joka on 14,70 euroa lääkärin sekä hammaslääkärin ja 9,30 euroa muun henkilön (esimerkiksi terveydenhoitaja, perushoitaja, fysioterapeutti, hammashoitaja, laboratorion kotikäynti) tekemästä kotikäynnistä. Maksu peritään jokaisesta käynnistä erikseen kuitenkin enintään kahdelta ensimmäiseltä käynniltä vuorokaudessa.

Sulje

 

Tiedot kotihoidon palvelusetelin omavastuuosuuden arvioimista varten

Perheenjäsenten määrä numeroin:
  

Talouden koko

Taloudella tarkoitetaan samassa osoitteessa yhteistaloudessa eläviä aikuisia sekä heidän alaikäisiä lapsiaan.


Kuukausittainen käyttö (tuntia):
  

Kuukausittainen käyttö

Palvelusuunnitelmassa teille määritelty kotihoidon tuntimäärä kuukaudessa.


Bruttotulot kuukaudessa (jos ette halua ilmoittaa tulojanne, jättäkää kohta tyhjäksi):
  

Bruttotulot kuukaudessa

Kuukausituloina huomioidaan veronalaiset ansiotulot ja veronalaiset pääomatulot, joita ovat metsätulot sekä korko-, osinko- ja vuokratulot.


Yksityisen palveluntuottajan perimä tuntihinta:
  

Yksityisen palveluntuottajan perimä tuntihinta

Valitsemanne palveluntuottajan perimä kotihoitotunnin hinta.

 01.04.2022 14:39