Hoppa till innehållet

Beslutsfattande

Nämnden för tekniska tjänster styr Staras verksamhet. Den är ett förtroendeorgan som stadsfullmäktige utser för fyra år i taget.

Nämnden för tekniska tjänster och ämbetsverken som lyder under den (Helsingfors stads byggtjänst Stara, Helsingfors stads anskaffningscentral och Helsingfors stads partitorg) hör till bygg- och miljöväsendet i stadens förvaltning. Ansvarig för denna helhet är biträdande borgmästare Anni Sinnemäki

Om frågor som gäller ämbetsverk överskrider nämndens beslutanderätt fattas beslut inom stadsstyrelsen eller stadsfullmäktige. Om stadsstyrelsen så vill kan den också behandla beslut som nämnden fattat.