Hyvinvoinnin ja 
terveyden 
edistäminen#stadinhyte


Stina Högnabba

erityissuunnittelija, hyte-koordinaattori

Kaupunginkanslia, Strategiaosasto, 
Kaupunkistrategia-yksikkö



Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen kansalliset 
tavoitteet ohjaavat työtä


•edistetään hyvinvointia, terveyttä ja 
turvallisuutta kaupunkilaisten arjen 
ympäristöissä (valtioneuvoston periaatepäätös)
•edistetään oikeudenmukaisuutta, 
yhdenvertaisuutta ja mahdollisuuksia 
osallisuuteen
•ehkäistään hyvinvointi-ja terveyseroja, 
syrjäytymistä ja yksinäisyyttä 
•edistetään ehkäiseviä toimintatapoja ja –malleja 
tietoon perustuen
•tuetaan sosiaalisesti, ekologisesti ja 
taloudellisesti kestävän kaupungin kehitystä


Valtuustokauden tavoitteet ovat toteutuneet

Kaupunkistrategia:

Helsinkiluo kaupunkiin hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen (HYTE)yhteistyörakenteetja nostaa 
liikkumisen lisäämisen pilottihankkeeksi.

Tavoitteet:

•Luoda pysyvä eritoimialojen johdosta koostuva 
johtamis-jakoordinaatiorakenne.
•Käynnistää johtamis-ja koordinaatiomallisekä 
liittää se osaksikaupungin johtamista,
suunnittelua ja toimintaa.
•Tehdä Helsingin hyvinvointisuunnitelma,joka 
kokoaa ja toteuttaa kaupunkistrategian 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteita.
Lähteet: THL, Kuntajohdon TEA-viisariStadin HYTE-barometri, hyvinvointikertomus2018-2021


HYTE-kokonaisuus on rakentunut asteittain kaupunki-
yhteiseksi tehtäväksi ymmärryksen ja tahtotilan kasvaessa


•Johtamis-ja koordinaatiorakenne on perustettu pysyväksi osaksi 
kaupungin toimintakäytäntöjä. (Khs 14.5.2018) HYTE-
ohjausryhmää luotsaa toimialajohtajat kukin vuorollaan kahden 
vuoden jaksoissa. 
•HYTE -ohjausryhmä valmisteli kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen painopisteet, ohjasi ja seurasi 
hyvinvointisuunnitelmanrakentumista sekä käsitteli sen 
seurantaa. (Kvsto19.6.2019)
•Terveydenhuoltolain mukainen vuosiraportointija sen 
esittelykäytäntö on luotu. (Stadin HYTE-barometri)
•On otettu haltuun ja täsmennetty sisältöjä ja työtapoja HYTE-
verkostoille ja työryhmille.
•Ehkäisevän päihdetyön vastuista on sovittu ja toimintatapaa on 
kehitetty.
•Toimittu aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä foorumeissa.
Haasteita on HYTE-työn sisällöllisessä kehittämisessä 
sekä priorisoinnissa


•Tarvitaan edelleen yhteisen ”HYTE-ymmärryksen” täsmentämistä, 
parempaa viestintää sekä ehkäisevän työn määrittelyä.
•Seuraavan valtuustokauden hyvinvointisuunnitelman sisällöllinen 
parantaminen siten, että se on toimintaa ja taloutta ohjaava, aktiivinen ja 
tunnettu asiakirja. 
•Kaupungissa toimivien hyvinvointia ja terveyttä edistävien työryhmien ja 
verkostojen tiiviimpi kytkös HYTE-työn johtamiseen.
•Tarvitaan nykyistä enemmän panostusta vaikuttavien menetelmien 
tunnistamiseen, implementointiin ja seurantaan.
•Mahdollinen Sote-uudistus tuo uusia velvoitteita hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen työlle Helsingissä. 
HYTE-työ on kaupunkilaisia varten


•Koronapandemia on hidastanut useita kehittämistehtäviä.
•Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja ja 
harrastetoimintaa on kehitetty
•Viikoittaisen harrastuksen puute lisää yksinäisyyttä, 
mieliala-ailahteluita ja kouluväsymystä.
•Koettu toimeentulo näyttää vaikuttavan laajasti koettuun 
elämänlaatuun ja elintapoihin. 
•Helsinkiläisten mielen hyvinvointi on heikommalla tasolla 
kuin koko maassa tai muualla pääkaupunkiseudulla.
•Helsinkiläisten terveydessä on suuria alueellisia eroja.
•Erityispanostus vuonna 2021:
parannetaan lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastamiseen ja 
lisätään tietoisuutta oman alueen vapaa-ajan toiminnoista
parannetaan ikääntyneiden mahdollisuuksia liikkumiseen ja 
liikkeelle lähtöön


Lähde: Stadin HYTE-barometri, hyvinvointikertomus 2018-2021