HELSINGIN KAUPUNKI 1 / 16 

Kaupunginvaltuuston 
seminaari 4.-5.2.2021 

Johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arviointien keskeiset tuloksetja johtopäätökset 

Johtamisjärjestelmän uudistuksen tavoitteet 

Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 hyväksymään strategiaohjelmaan sisältyi, että kaupungin 
johtamisjärjestelmä uudistetaan. Tavoitteena oli kunnallisvaalituloksen heijastuminen 
kaupungin johtoon, demokraattisen päätöksenteon ja sen vaikuttavuuden parantaminen 
sekä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen roolin vahvistaminen kaupungin johtamisessa. 


Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 päätöksessä todetaan, että toimielinten, toimialarakenteen 
ja hallintosäännön valmistelussa on noudatettu kaupunginvaltuuston päättämiä 
periaatteita: 

1. Asukaslähtöisyys kaupungin palvelukokonaisuudessa paranee. 
2. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet paranevat kaupunkitasoisesti 
ja alueellisesti. 
3. Kaupunkikokonaisuuden ohjattavuus paranee. 
4. Valmistelu ja päätöksenteko säilyvät selkeästi erillään. 
5. Luottamushenkilöiden toimintaedellytykset paranevat. 
6. Kaupungin toiminnan tuottavuus ja kustannustehokkuus paranevat. 
Näitä periaatteita voidaan pitää johtamisuudistuksen keskeisinä tavoitteina. 
Johtamisuudistuksen arviointikokonaisuus 

Valtuustokauden alussa tehtyä johtamisjärjestelmän uudistusta on arvioitu laajalla arviointitutkimuskokokonaisuudella, 
joka koostuu akateemisista Hankenin, Helsingin yliopiston 
ja Tampereen yliopiston arviointitutkimuksista, konsulttiarvioinnista ja kaupungin tekemästä 
osallisuustyön arvioinnista. Tampereen ja Helsingin yliopiston arviointien loppuraportit 
valmistuvat myöhemmin kevään aikana. 

Lisäksi tässä yhteenvedossa on hyödynnetty henkilöstökyselyiden tuloksia (uudistumisen 
pulssi ja Kunta 10 -tutkimus). 

Tutkimukset ja arvioinnit on tehty toisistaan poikkeavilla otteilla. Ne tuottivat monipuolisen 
ja toisiaan täydentävän arviointikokonaisuuden. 

Arviointikokonaisuuden hyödynnetty tutkimusaineisto on ollut laaja. Eri arvioinneissa on 
ollut mukana vuosien 2017 – 2020 aikana mm. 

-useita kyselyitä ja niihin tuhansia vastaajia 
-henkilöstölle suunnatut muutospulssikyselyt, joihin tuhansia vastaajia 
-satoja haastatteluja 
-laajan dokumenttiaineiston hyödyntäminen 
-havainnointi toimialojen tilaisuuksissa. 
Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 2 / 16 
Kaupunginkanslia 

Johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arvioinnin keskeiset johtopäätökset 

Uudistuksen keskeiset elementit olivat siirtyminen pormestarimallin, lautakuntarakenteen 
uudistaminen ja siirtyminen toimialamalliin. Lisäksi tärkeä osa uudistusta on ollut 
osallisuusmallin kehittäminen. 

Johtamisjärjestelmän arvioinnit luovat moniulotteisen kuvan uudistamisesta. Yksinkertaisten 
johtopäätösten esittämiseen tulee suhtautua varauksella, koska johtamisjärjestelmään 
liittyy laaja joukko arviointiin osallistuneita, joilla kaikilla on perustellut omat kokemuksensa 
ja näkemyksensä. Helsingin kaupungin organisaatio on suuri ja kompleksinen 
organisaatio (esim. henkilöstö, palveluvalikoima, talous). Laaja aineisto mahdollistaa 
johdon yhteisen näkemyksen tiivistämisen. Seuraavassa on esitetty yhteenveto 
hypoteesin pohjaksi. 

-Kokonaisuutena uudistus on edennyt tavoitteiden suuntaisesti. Niin poliittinen 
uudistus (pormestarimalli ja lautakuntamalli), operatiivinen uudistus (toimialamalli) 
kuin osallisuusmalli ovat edenneet uudistusten tavoitteiden suuntaisesti. 


-Operatiivisessa organisaatiossa muutos on kuitenkin edelleen osin kesken ja 
operatiivinen toiminta hakee edelleen muotoaan. 
-Yksiselitteisiä merkittäviä muutosehdotuksia johtamisjärjestelmään ei arvioinneista 
voida suoraa johtaa. 

-Uudistuksesta on kokemuksia vasta yhden valtuustokauden ajalta ja uudistus 
oli poikkeuksellisen laaja. Arviointia olisi tämän takia hyvä jatkaa myös seuraavalla 
valtuustokaudella. 

-Selkeimmäksi uudistuksen tavoitteiden onnistumiseksi voidaan nostaa lautakuntarakenteen 
ja toimialamallin kokonaisuus. 

Laajemmista kokonaisuuksista vastaavat toimialalautakunnat ovat mahdollistaneet 
sekä asiakaslähtöisemmän eri palveluketjut yhdistävän palvelujen kehittämisen, että 
ohjaamisen ja johtamisen selkeämpinä strategisina kokonaisuuksina. Tämä näkemyksen 
voi katsoa painottuvan luottamushenkilöiden, johdon ja henkilöstön näkemyksissä. 
Arvio ei ole yksiselitteinen ja arvioinneissa on myös kriittisiä näkökulmia. Lautakuntarakenteen 
osalta kritiikkinä on vallan keskittyminen ja lautakuntatyön tuleminen raskaammaksi. 


Toimialarakenteen osalta kritiikkinä ovat mm. johtamisjärjestelmän moniportaisuuden 
lisääntymisestä aiheutuva hidastuminen sekä entistä syvemmän vertikaalisen organisaation 
sisäisen sekä toimialojen välisen horisontaalisen koordinaation parantaminen. 
Toisaalta kaupungin johtoryhmän perustaminen ja toiminta koetaan onnistumisena 
mm. horisontaalisen koordinaation elimenä ja kaupunkitasoisten yhteisten linjausten tekijänä. 
Uudistuksen laajuuden vuoksi toiminnoissa on eroja, joissakin prosesseissa 
päätöksenteko tai toiminta on toisissa asioissa ketteröitynyt ja toisissa hidastunut. Uudistuksen 
laajuudesta johtuen uudistus ja muutos vaativat aikaa toteutuakseen. Operatiivisessa 
organisaatiossa toimialojen hallinnon keskittäminen oli, sotea lukuunottamatta, 
iso muutos. Se saanut sekä kritiikkiä että kiitosta. 
Merkittäviä lautakuntarakenteen 
tai toimialarakenteen muutosehdotuksia ei ole tullut arvioinneissa esiin. 

Kaikissa johtamisjärjestelmän arvioinneissa käsiteltiin myös strategista johtamista ja 
kaupunkistrategiaa. Strategisen johtamisen ja ajattelun on katsottu yleisesti vahvistuneen 
ja kehittyneen positiivisesti. Valtuustokautta luonnehtii lisääntynyt strategisuus ja 
strategian merkitys. Kaupungin voi katsoa onnistuneen selkeän vision ja strategian laadinnassa. 


Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 3 / 16 
Kaupunginkanslia 

Pormestarimallin katsotaan arvioinneissa kokonaisuutena toteuttavan uudistuksen tavoitetta 
kunnallisvaalituloksen heijastumisesta kaupungin johtoon. Pormestari ja apulaispormestarit 
ovat tuoneet kaupungille paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti näkyvän 
luottamushenkilöjohdon. Pormestarikunnan suora vuorovaikutus kaupunkilaisten 
kanssa on uusi kanava. Pormestarimalliin kohdistuvat kriittiset näkemykset koskevat 
vallan keskittymistä aiempaa pienemmälle luottamushenkilöiden ryhmälle. Tätä voi arvioida 
myös suhteessa positiivisiin arvioihin kaupunkikokonaisuuden ohjattavuuden parantumisesta. 
Luottamushenkilöiden arvioinneista nousee keskusteluun kysymys, onko 
uudistus toteuttanut demokraattisen päätöksenteon ja sen vaikuttavuuden parantamista 
ja kaupunginvaltuuston ja -hallituksen roolin vahvistamista. Demokraattisen päätöksenteon 
onnistuneisuuden arviointiin liittyy toimivaltakysymysten isäksi olennaiset 
arvot, joten asia on arvioitava poliittisessa käsittelyssä. 

Pormestarimallissa eniten keskustelua herättävä osa on apulaispormestareiden rooli. 
Apulaispormestareiden roolista ja odotuksista esitetään erilaisia näkemyksiä niin suhteessa 
pormestariin kuin toimialajohtajiin. Apulaispormestareiden rooliin ei ole arvioinneista 
tunnistettavissa yksiselitteistä muutosehdotusta, kehittämisehdotuksia kylläkin, 
kuten pelisääntötyyppiset ratkaisut. Pormestarimalliin kokonaisuutena tunnistetaan laajasti 
liittyvän henkilösidonnaisuus. Luottamushenkilötehtävän säännöissä määrättyjä 
tehtäviä voidaan toteuttaa eri henkilöiden toimesta eri tavoin. Yhden valtuustokauden 
kokemusten perusteella johtopäätösten tekeminen on haastavaa. 

Osallisuusmallin voi katsoa edenneen selkeästi tavoitteiden suuntaan. Osallistaminen 
ja asukaslähtöisyys ovat edistyneet päivittäisessä tekemisessä toimialamallin mahdollistamana. 
Kaupungissa on laajennettu kauden aikana merkittävästi osallisuusmenetelmien 
käyttöä. Toimialoilla on tehty osallisuussuunnitelmat ja seurattu niitä. Osallisuuteen 
on luotu uusia rooleja kuten stadiluotsit ja yritysluotsit. Osallistuvan budjetoinnin 
ensimmäinen kierros oli onnistunut. Sen äänestysprosentille 8,6 % ei ole aiempaa vertailukohtaa, 
mutta arvoa pidetään kansainvälisesti vertaille korkeana. Osallisuusmallin 
selkein kehittämisalue on sen kytkeminen entistä tiiviimmin osaksi palvelujen kehittämistä 
ja tuotantoa. Arvioinneissa nousee kritiikkinä esiin osallisuustyön irrallisuus toiminnasta 
ja johtamisesta. 

Toimialamallin ja johtamisjärjestelmän uudistumista arvioitaessa on otettava huomioon 
myös se, miten henkilöstön kokemus Helsingin kaupungista työpaikkana on kehittynyt 
strategiakauden aikana. Tämän kokemuksen voidaan sanoa perustuvan vahvasti 
siihen, miten uudistuminen on näkynyt ja sen tavoitteet toteutuneet henkilöstön arjen 
työssä. 

Henkilöstökokemuksen kaikki strategiamittarit ovat parantuneet strategiakauden puoliväliarvioinnin 
tuloksista (Kunta 10-tutkimus). Johtaminen ja työkulttuuri ovat kehittyneet 
(Uudistumisen pulssi -kyselyt). Tulosten perusteella voidaan todeta, että kaupungin 
strateginen uudistuminen on mennyt eteenpäin, toimintakulttuuri kehittynyt ja johtaminen 
parantunut. 

Parantuneiden tulosten takana on erityisesti johtamisen ja toimintakulttuurin kehittäminen, 
joihin on panostettu vahvasti koko strategiakauden ajan. Kehittäminen on linkittynyt 
strategian toimeenpanoon, toimialamallin juurruttamiseen, mallin hyötyjen realisointiin 
ja näin koko kaupungin uudistumisen tukemiseen. 

Toimialamallin perspektiivistä tulosten perusteella eniten kehitettävää on yhteistyössä 
kaupungin eri yksiköiden välillä, vaikkakin mittari on kehittynyt positiivisesti. On kuiten-

Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 4 / 16 
Kaupunginkanslia 

kin huomioitava, että arviointiraporteissa on arvioitu erityisesti toimialojen sisäisen yhteistyön 
parantuneen. Lisäksi arvioinneissa korostuu, että myös kaupunkitason yhteistyö 
on kehittynyt. Toisaalta haasteena pidettiin toimintakulttuurin liian hidasta muuttumista 
ja yhtenäisen kulttuurin puutetta. 

Toimintakulttuurin perspektiivistä voidaan niin henkilöstötutkimusten kuin johtamisjärjestelmän 
arviointien perusteella todeta, että kaupungin toimintakulttuurista on tullut 
strategiakauden aikana ketterämpää, strategialähtöisempää, asiakaskeskeisempää, 
palveluhenkisempää ja osallistavampaa. Kaupungin myös nähdään toimivan aiempaan 
verrattuna nopeatahtisemmin. 

Kaupunkiorganisaatiota luonnehtii kuitenkin edelleen myös byrokraattinen kulttuuri 
sekä suunnittelu- ja valmistelukulttuuri. Johtamiskulttuurissa korostuu enemmän päätösvalmistelu 
kuin päätösten toimeenpano ja palvelutoiminta. Huomiota tuleekin kiinnittää 
toimeenpanokyvyn kasvattamiseen. 

Johtamisjärjestelmän arviointien toimialamallia koskevista osuuksista saadaan runsaasti 
aineistoa kaupungin palveluorganisaation johtamisen kehittämiseen. Näissä arvioinneissa 
on tehtävä toimialakohtaista tarkastelua, joten niitä ei tarkastella tässä. 

Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen käsittelyjä arvioinnista 

Kaupunginvaltuusto päätti 27.9.2017 hyväksyessään kaupunkistrategian 2017-2021 lisäksi, 
että valtuustokauden puolessavälissä valtuustolle tuodaan arvio vuonna 2017 
käynnistyneen uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin toimivuudesta ja onnistumisesta 
uudistuksen tavoitteet huomioiden. 

Kaupunginhallitus merkitsi 5.2.2018 § 81 tiedoksi uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin 
arvioinnin valmistelun tilannekatsauksen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että 
kaupunki tilaa uudesta johtamisjärjestelmästä ja toimialamallista akateemisen tutkimuksen. 
Kaupunginhallitus päätti 12.3.2018 § 139 päätti KPMG:n arvioinnista 2018-19 ja Hankenin 
arviointitutkimuksesta 2018-20. 

Kaupunginhallitus päätti 4.3.2019 § 155 uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin 
akateemisesta arviointitutkimuksesta Tampereen yliopiston ja Helsingin yliopiston 
kanssa. 

Valtuustoseminaarin 4.-5.2.2021 aineisto 

Arvioinneista on julkaistu seuraavat raportit valtuuston strategiaseminaarin aineistoissa. 


KPMG 

-Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arviointi 2018 – 
2020. Loppuraportti valtuuston seminaariin helmikuussa 2021. 
Hanken 

-Etnografinen tutkimus Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän uudistuksesta. 
Hankkeen loppuraportti. 
Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 5 / 16 
Kaupunginkanslia 

Tampereen yliopisto 

-Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän uudistuksen akateeminen kokonaisarviointi, 
johdon yhteenveto valtuustoseminaariin. 
Helsingin yliopisto 

-Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan muutoksia Helsingin kaupungin johtamisuudistuksessa, 
pros and cons. Arviointitutkimuksen väliraportti. 
Kaupunginkanslia 

-Strategiakauden 2017 - 2021 arviointi Helsingin kaupungin osallisuustyöstä. 
Raportti. 
Vuonna 2021 valmistuvat vielä seuraavat arvioinnit: 

Tampereen yliopisto 

-Tehokasta ja demokraattista kaupunkihallintaa? Helsingin johtamisjärjestelmän 
uudistuksen akateeminen kokonaisarviointi. Valmis 28.2.2021. 
Helsingin yliopisto 

-Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan muutoksia Helsingin kaupungin johtamisuudistuksessa. 
Arviointitutkimuksen loppuraportti. Valmis 31.5.2021. 
Eri arviointien keskeisiä tuloksia 

Helsingin johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arviointi, KPMG 

KPMG Oy:n toteuttaman johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arvioinnin väliraportti 
valmistui 4.9.2018 ja loppuraportti 15.5.2019, joka koski vuosia 2018-2019. Koko valtuustokautta 
2017 – 2021 koskeva arviointiraportti valmistui 8.1.2021. 

Arviointi koostui kyselyistä ja haastatteluista. Kyselyt kohdistuivat vuonna 2020 noin 
567 esihenkilölle (vastausprosentti 39) ja 235 luottamushenkilölle (vastausprosentti 
32). Haastatteluja tehtiin ylimmälle johdolle (36 henkilöä) ja henkilöstöryhmien edustajille 
(8 henkilöä) sekä 22 luottamushenkilölle. 

Keskeiset tulokset, luottamushenkilöt 

1. Luottamushenkilöiden suhtautuminen uudistettuun johtamisjärjestelmään jatoimialamalliin muuttui kriittisemmäksi arvioinnin aikana 
Luottamushenkilöiden syksyn 2020 vastausten yleisilmeenä on kasvanut kriittisyys uuden 
johtamisjärjestelmän piirteisiin ja toimivuuteen. Kun kahdella aikaisemmalla arviointikierroksella 
yli 50 % kyselyn vastaajista arvioi olevansa samaa mieltä siitä, että uudistus 
toteuttaa valtuuston asettamat kolme tavoitetta, ja että luottamushenkilöiden 
kannalta kaupungin ohjattavuus ja omat toimintaedellytykset ovat parantuneet, oli syksyllä 
2020 vastaava osuus alle 40 %. Kyselyn tuloksia tulkittaessa on huomioitava, 
että arviointikierrosten kesken on eri vastaajaryhmien vastausaktiivisuudessa poikkeamia. 
Lisäksi kesän 2019 toisen arviointikierroksen jälkeen on kaupungin johtamisjärjestelmäuudistus 
ja pormestaristo ollut julkisuudessa tavalla, jonka on kyselyssä ja haastatteluissa 
arvioitu tuoneen julkisuuteen liiankin negatiivisen kuvan uudesta johtamisjärjestelmästä 
ja toimialamallista. 

Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 6 / 16 
Kaupunginkanslia 

2. Uudistuksen keskeiset muutokset nähdään parannuksina kaupungin johtamiseen 
Vaikka viimeisin arviointikierros antoi kriittisempää palautetta, niin täydentävästä haastattelu- 
ja kyselyaineistosta nousee vahvana näkemys, ettei kritiikin kohde ole johtamisjärjestelmä 
mallina, vaan sen nykyiset toteutustavat ja toteutuskäytännöt. Helsingin johtamisen 
kannalta enemmistö näkee hyvänä: 

-Pormestarimallin: pormestaristo kokonaisuudessaan on tuonut asukkaille sel


vät kasvot kaupungin eri palveluille ja toiminnalle. Pormestariston kautta kau


pungin luottamushenkilöjohdon vuorovaikutus asukkaiden kanssa on paljon pa


remmalla tasolla kuin aikaisemmassa johtamismallissa. 

-Toimialamallin: toimialarakenne ja sen mukainen lautakuntarakenne ja apu


laispormestareiden roolitus lautakunnissa on selkeyttänyt luottamushenkilöille 

kaupungin toimintaa. Toimialamalli on mahdollistanut myös kaupungille toimi


van johtoryhmätoiminnan. 

3. Suurimmat haasteet eivät ole ratkaistavissa järjestelmämäärityksillä 
Johtamisjärjestelmän ja toimialamallin haasteiden ratkaisemiksi eri vastauksissa korostui 
näkemys, että toimiva ratkaisu ei löydy enää asioiden määrittämisellä. Esimerkiksi 
pormestariston työnjako ei selkiydy vain muokkaamalla apulaispormestareiden rooli- ja 
tehtäväkuvausta, vaan koko pormestariston yhteistoiminnan ja keskinäisen työnjaon 
sekä liittyvien pelisääntöjen sopimisella ja erityisesti sen rakentavahenkisellä sopeuttamisella 
muuttuvassa toimintaympäristössä. Samalla korostettiin, ettei politiikkaa tai 
omia poliittisia tavoitteita voi saada pois pormestareiden väliltä tulevaisuudessakaan. 
Luottamushenkilöt korostivat myös keväällä 2021 päättyvältä valtuustokaudelta saatavan 
kokemuksen ja oppien suunnitelmallista hyödyntämistä seuraavan valtuustokauden 
ja erityisesti pormestariston toiminnan käynnistämiseen. 

4. Uusi johtamisjärjestelmä tuki hyvää koronajohtamista, mutta päätöksenteonkeskittämisellekin on rajansa 
Luottamushenkilöt arvioivat, että sekä toimiala- että pormestarimalli tukivat hyvää ja tehokasta 
johtamista koronan ensimmäisessä vaiheessa keväällä 2020. Isommat ja määrältään 
vähemmät johdettavat kokonaisuudet on helpompi ohjata poikkeustilanteen 
vaatimiin toimiin. Syksyllä 2020 tilanteen pitkittyessä tuotiin esille huolta asioiden käsittelyn 
ja päätöksenteon liiallisesta keskittämisestä. Arvioitiin, että koronajohtamiseen 
olisi voitu osallistaa laajemmin johtavia luottamushenkilöitä, mikä olisi ollut johtamiselle 
hyväksi. 

Keskeiset tulokset, esihenkilöt 

Esihenkilöiden positiivinen suhtautuminen uudistettuun johtamisjärjestelmään jatoimialamalliin vahvistui arvioinnin aikana 

Esihenkilöiden tulokset johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arviointikierroksista voidaan 
tiivistää seuraaviin kuuteen kohtaan: 

Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 7 / 16 
Kaupunginkanslia 

1. Kaupunkikokonaisuuden parantunut ohjattavuus 
Johtamisuudistuksen keskeisenä onnistumisena esihenkilöt pitävät kaupunkikokonaisuuden 
parantunutta ohjattavuutta, joka on seurausta toimialauudistuksesta: neljää toimialaa 
on helpompi johtaa kuin 30 itsenäistä virastoa. Uudistus on edesauttanut toimintatapojen 
yhtenäistämistä toimialojen sisällä sekä yhteistyön lisääntymistä niin toimialojen 
sisällä, toimialojen välillä kuin toimialojen ja kaupunginkanslian kesken. 

Toimialamalli on mahdollistanut laajemmat palvelukokonaisuudet ja toimialoja yhdistävät 
teemat, kuten maapolitiikka, kasvatus kokonaisuutena, hyvinvointi ja terveystavoitteet, 
digitalisaatio sekä liikkuminen. Toimialamallin etuihin sisältyvät parantunut ohjattavuus, 
lisääntynyt tuottavuus, kokonaisvaltaisuus ja systemaattisuus. Sirpalemaisuus ja 
ristiriidat ovat vähentyneet, kun yksittäisten virastojen sijaan mallissa johdetaan toimialoja. 
Toimialamallin myötä toisena keskeisenä onnistumisena haastatteluista havaittiin 
lisääntynyt yhteistyö toimijoiden kesken. Myös kyselyvastauksissa suhtautuminen yhteistyöhön 
liittyviin kysymyksiin on myönteisempää. 

2. Kaupunkiyhteisiä linjauksia kaupungin johtoryhmän esimerkillä 
Onnistumisiin lukeutuu myös kaupungin johtoryhmätyöskentely, joka mahdollistaa yhteisten 
linjausten tekemisen kaupungin ylimmällä tasolla. Johtoryhmän lisäksi organisaatiossa 
näkyy kaupunkiyhteinen tekeminen, jolla viitataan toimialarajat ylittävään johtamiseen 
ja ylimmän johdon yhteiseen näkemykseen kaupungin suunnasta yhteisen 
strategian tukemana. 

3. Toimintakulttuurin muutos palveluhenkisempään suuntaan 
Uudistuksen näkyvimmistä muutoksista ja vaikutuksista on raportointi jo aiemmilla arviointikierroksilla 
keväällä 2018 ja 2019. Vaikka myönteistä kehitystä koetaan yhä tapahtuneen, 
muutosvauhti vaikuttaa tulosten perusteella hidastuneen. Hidastuneesta vauhdista 
huolimatta merkittävää on, että useat esihenkilöt kokevat kaupungin toimintakulttuurin 
muuttuneen palveluhenkisempään ja osallistavampaan suuntaan. Kaupungin 
myös nähdään toimivan aiempaan verrattuna nopeatahtisemmin. Asiakaslähtöisyydessä 
koetaan olevan vielä parantamisen varaa, jotta se siirtyy vielä nykyistä vahvemmin 
osaksi jokapäiväisiä palveluprosesseja. 

4. Aiemmilla arviointikierroksilla tunnistetut haasteet eivät ole poistuneet 
Osa esihenkilöistä kokee, että haasteet ovat joko unohdettu tai jätetty ”kellumaan”. Kritiikkiä 
kohdistettiin yhä hallinto- ja tukipalveluiden keskittämiseen liittyen siitä huolimatta, 
että kehitystä parempaan suuntaan on tapahtunut. Vaikuttaa siltä, että uudistuksen 
alun mitoituslinjaus ei huomioinut riittävästi toimialojen tarpeita tai niiden erilaisuutta 
eikä hallinnon resurssien koettu olevan käytettävissä vastaavalla tavalla kuin ennen 
uudistusta. 

Esihenkilöiden työkuorman koetaan lisääntyneen hallinnollisissa asioissa, digitalisaatiosta 
huolimatta. Toisaalta annettiin palautetta, ettei esihenkilöiden käyttämät tietojärjestelmät 
vastaa tarkoitustaan, mikä on yksi kuormituksen lisääjä. Lisäksi korona on lisännyt 
kuormitusta entisestään, ja moni haastateltu oli huolissaan niin ylimmän johdon 
kuin henkilöstön jaksamisesta. 

Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 8 / 16 
Kaupunginkanslia 

5. Roolit ja vastuut koetaan osin yhä epäselvinä 
Epäselvyydet liittyvät apulaispormestareiden asemaan kaupungin päätöksenteossa 
sekä kansliapäällikön ja pormestarin väliseen työnjakoon operatiivisessa johtamisessa. 
Ensin mainittuun lienee vaikuttanut aiheen saama laaja näkyvyys mediassa, johon 
moni haastateltava viittasi. 

6. Koronajohtaminen ketterää, mutta päätöksenteon keskittyminen arveluttaa 
Esihenkilöiden mukaan kaupunkia on johdettu tehokkaasti pandemian aikana nykyisen 
johtamismallin mahdollistamana. Kykyä kaupunkiyhteisten päätösten tekemiseen pidettiin 
myös aiempaa parempana sekä korostettiin ketteryyttä että kykyä mukauttaa toimintaa 
tilanteen edellyttämällä tavalla. Toisaalta paheksuttiin apulaispormestarien vähäistä 
roolia tilanteen hoitamisessa ja kannettiin huolta siitä, jääkö keskittynyt päätöksenteko 
yhä useammissa asioissa kaupungin ylimmälle tasolle tilanteen pitkittyessä. 

Hankenin (Svenska handelshögskolan) toteuttama etnografinen arviointitutkimus 


Hankenin arviointitutkimuksen tavoitteena oli tarkastella etnografian keinoin, miten johtamisuudistukselle 
asetetut tavoitteet toteutuivat kaupungin johtamisjärjestelmän uudistuksessa 
ja miten tehdyt muutokset vaikuttivat kaupunkiorganisaation toimintaan toimialoilla. 


Hankenin arviointitutkimus kohdistui kaupunkiympäristön sekä kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialoihin. Tutkimus alkoi marraskuussa 2018 ja jatkui vuoden 2020 loppuun saakka. 
Ensimmäinen väliraportti valmistui 15.5.2019, toinen väliraportti 2.6.2020 ja loppuraportti 
8.1.2021. 

Tutkimuksen toteutti kaksi Hankenin tutkijaa, joista toinen toimi Kuvan ja toinen Kympin 
ensisijaisena tutkijana. Tutkimuksen tiedonkeruumenetelminä toimivat osallistuminen 
tutkittavien organisaatioiden tilaisuuksiin, organisaation jäsenten haastattelut 
ja sekä organisaation tuottaman muutosta käsittelevän dokumentaation hyödyntäminen. 
Tutkijat havainnoivat arvioinnin aikana lähes 300 eri tilaisuutta. 

Arviointitutkimuksen loppuraportin keskeiset tulokset 

1. Muutoksen ajallinen eteneminen ja toteutuminen 
Johtamisuudistuksessa kaupungin organisaation rakenteellisena mallina pysyi funktionaalinen 
linjaorganisaatio. Siinä vastuut on jaettu erikoistumisen perusteella. Toimialat 
ja niiden alla olevat palvelukokonaisuudet ja palvelut ovat esimerkkejä funktioista, joihin 
on koottu ko. vastuualueen parhaat asiantuntijat ja toteuttajat. Tästä seurasi mm, että 

-se vaikeutti keskittymistä perustehtävään 

-tietojärjestelmät olivat vanhoja, koska ne oli tehty virastoille, ei uudelle toimiala


organisaatiolle 
-johto toivoi asiakaslähtöisyyttä, vastuullisuutta ja oma-aloitteisuutta 
-paineita toiminnan, kulttuurin ja teknologioiden muutokseen. 

Muutos on hidasta ja vaatii kärsivällisyyttä ja onnistuu sitten, kun arjessa kaupungin 
työntekijät tekevät asioita toisin. 

Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 9 / 16 
Kaupunginkanslia 

Muutosta on johdettu määrätietoisesti ylhäältä alas. Muutoksen rytmittäminen ei kuitenkaan 
ollut onnistunut. Prosessia leimasi toimialojen näkökulmasta epätietoisuus, satunnaisuus 
ja nurinkurisuus. Rakenteellinen muutos keskittyi hallinnollisiin päätöksiin liittyviin 
asioihin, ei itse toimintaan. Tämä näkyi mm. 

-Yksiköiden yhdistelyä ja fokus siinä, mitä tehdään, ei miten 

-Kehittämisintoa, muttei yhteistä kieltä, käytäntöjä ja rutiineja 

-Ylhäältä alas johtamista 

-Visio oli selkeä, mutta muutoksen esteiden poistamiseen ja muutoksen etene


misen seurantaan ei keskitytty. 

Kaupungin muutosprosessin onnistumista voi arvioida tunnetun muutosjohtamismallin 
avulla. Harvardin yliopiston professori John Kotter lanseerasi vuonna 1995 muutoksen 
johtamisen kriittiset kahdeksan askelta. Nämä askelet ovat: 1) Muutoksen välttämättömyyden 
ymmärtäminen, 2) muutosta ohjaavan ryhmän perustaminen, 3) selkeän vision 
ja strategian laatiminen, 4) muutosviestintä, 5) henkilöstön valtuuttaminen päämäärän 
mukaiseen toimintaan, 6) lyhyen aikavälin onnistumisten varmistaminen, 7) muutosten 
vakiinnuttaminen, ja 8) muutosten juurruttaminen organisaation arkeen. Kotterin väite 
oli se, että useimmat organisaatiomuutokset epäonnistuvat jo ensimmäisissä vaiheissa. 

Arvioinnin mukaan kaupungin voi katsoa parhaiten onnistuneen Kotterin kolmannen 
vaiheen eli selkeän vision ja strategian laadinnassa. Muutosviesti on ollut varsin hyvin 
kuvattu erityisesti kaupunkitasolla. Samoin kaupunkitasolla askel 2: muutosta ohjaavan 
ryhmän kokoaminen, on ollut varsin onnistunutta, vaikka julkisuudessa on myös esiintynyt 
ylimmän johdon välistä ristivetoa. Sen sijaan askelia 5: henkilöstön valtuuttaminen 
päämäärän mukaiseen toimintaan ja 6: lyhyen aikavälin onnistumisten varmistaminen 
ei ole johdettu kovin taitavasti. Askeleen 5 yhteydessä annetut ohjeet korostavat organisatoristen 
muutosesteiden poistamisen ja muutoksen etenemisen seurannan tärkeyttä. 
Askel 6 korostaa muutoksen positiivisten puolten ja onnistumisten näkyväksi tekemistä 
organisaatiossa. Vaiheet 7 ja 8 eivät ole vielä edes ajankohtaisia kaupungin 
muutoksessa. Muutos on siis edelleen kesken. 

2. Johtamisideaalina ohjattavuus ja kontrolli 
Uudessa toimialamallissa kaupungin yksiköitä on valjastettu päätöksentekoa ja hallinnollista 
toimintaa yhdenmukaistavampaan rakenteeseen. Tätä muutospyrkimystä voidaan 
pitää perusteltuna ja hyvänä ratkaisuna. Keskittäminen ratkaisee joitain ongelmia 
ja synnyttää uusia. Kuluva valtuustokausi on osoittanut, miten tehdyt muutokset ovat 
tuottaneet sekä ennakoituja että ennakoimattomia muutoksia. Kuluva valtuustokausi ei 
riitä integraatiohyötyjen saavuttamiseen, vaan työ jatkuu tulevina vuosina. 

Ajatukset johtamisen ja kontrollin suhteesta ovat vaihdelleet rationaalisen ja normatiivisen 
johtamisideologian välillä (ks tarkemmin raportin sivut 15-16). Kaupunki pyrkii vahvistamaan 
sekä rationaalista että normatiivista johtamisideologiaa samanaikaisesti. 
Esihenkilöiden työssä nämä ideologiat ovat sulautuneet käytännössä toimiviksi yhdistelmiksi. 
Kaupunkiorganisaation sisällä voidaan myös organisoitua eri tavoilla. Esimerkiksi 
tulokset keskustakirjasto Oodin itseohjautuvien tiimien kokeilusta olivat myönteisiä 

Kontrolloinnin haasteet nousevat rationaalisen ja normatiivisen johtamisideologioiden 

törmäyksestä, kuten 

-Kontrolli vs. vapaus 

-Uudet kontrollimekanismit loivat muutospaineita toimialoille, joskus liiallisia 

Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 10 / 16 
Kaupunginkanslia 

-Kontrollimekanismien vertikaalisuus hankaloittaa esihenkilöiden työtä, esim. talousarvioprosessi. 


3. Yhteistyön vaikeus eli vertikaalisen rakenteen ja horisontaalisten prosessiendilemma 
Integraatio on koskettanut tähän mennessä lähinnä hallintotoimia. Kaupungin ydintoimintoja 
tulisi kehittää rakentamalla toimivia koordinaatiomekanismeja sellaisille operatiivisille 
keskinäisriippuvuuksille, jotka ovat jo nyt olemassa ja kriittisiä kaupungin palvelutoiminnassa. 
Huomiota ansaitsevat myös tulevaisuuden uudet strategiset avaukset, 
joilla kaupunki vastaa niihin merkittäviin ekologisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin, joita 
kohtaamme. 

Kaupungin strategisessa ajattelussa on siis syytä tiedostaa, että integraation ylenpalttinen 
lisääminen ei tule tuottamaan lisähyötyä, vaan integraation jälkeen on tunnistettava 
ja varmistettava yksiköiden välisen koordinaation onnistuminen. 

On huomattava, että integraatiomekanismien kehittäminen on ollut vähäistä tai se on 
kesken. Tämä ilmenee mm. siten, että organisaation perusrakenne ei tue horisontaalisen 
yhteistyön tekemistä. Koordinaatio on vertikaalista, ei horisontaalista. 

Valtuustokauden aikana on tapahtunut myös edistymistä, esimerkiksi toimialojen hallinnon 
ja ydintoimintojen välillä on saatu rakennettua uusia lupaavia roolituksia ja rutiineja 
(esim. liittyen strategiatyöhön ja HR-partnerikäytäntö), joissa on tartuttu integraatiohaasteisiin. 
On myös tiedostettu yhteisten toimitilojen tärkeys (esim. Kymp-talo) ja mi-
ten se voi parantaa toimialan sisäistä yhteistyötä. 

Organisaatiorakenne ei tue myöskään yhteistoimintaa, vaan oman toiminnan optimointia. 
Tämä johtaa keskivertoon. Mietittäväksi tulee mm. se, miten strategiatyössä päästään 
kerrannaisajatteluun (ks. tarkemmin raportin sivu 27). 

Valtuustokaudella 2017 – 2021 keskiössä on ollut vertikaalisen johtamisen selkeyttäminen 
ja toimintojen kontrolli. Seuraava kehitysvaihe voisi olla joukkuepelaamisen vahvistaminen, 
horisontaalisen johtamisen kehittäminen, yhteistyön (koordinaatio)käytäntöjen 
ja palkkioiden vahvistaminen. 

4. Kaupungin organisaatiokulttuuri: runsaasti esittelyä ja valmistelua, vähemmän 
toteutusta ja toimeenpanoa 
Kaupungin johtamiskulttuuri painottuu enemmän valmisteluun kuin toimeenpanoon. 
Kaupunki voi tietoisesti pyrkiä toimeenpanokykynsä parantamiseen sekä rakenteiden, 
osaamisen, ohjausjärjestelmien että kulttuurin keinoin. Toimeenpanokyvyn kasvattaminen 
pitäisi nähdä keskeisenä organisaation tavoitteena, koska se palvelee erityisesti 
kaupungin palvelutoiminnan laadun kehittämistä strategiassa lausutulle tasolle. 

Kuluva valtuustokausi on koostunut rakenteellisen organisaatiomuutoksen sulattelusta. 
Muutospaine on edennyt eri tahtisesti organisaatioissa. 

Kaupungin muutosjohtajuuskokemus oli muutokseen lähdettäessä vähäinen. Muutostyö 
ei rajoitu rakenteellisen uudelleenjärjestelyn tekemiseen, vaan muutostyötä on 

Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 11 / 16 
Kaupunginkanslia 

käynnissä ja vaaditaan jatkossa entistä enemmän kaupungin palvelu- ja tuotantoprosessien 
kehittämisessä, kunnianhimoisten strategisten tavoitteiden tavoittelussa ja henkilöstön, 
esihenkilöstön ja johdon taitojen kehittämisessä. Ajatus muutosten jatkuvasta 
johtamisesta ei ole vielä vahva osa kaupungin johdon tai esihenkilöstön identiteettiä. 
Tätä nykymaailman välttämättömyyttä voi vahvistaa monenlaisin keinoin, niin koulutuksen, 
valmennuksen, tavoiteasetannan, palkitsemisen kuin henkilövalintojen avulla. 

5. Ärtymyksestä liikutukseen: johtajien tunnetyön merkitys organisaatiomuutoksessa 
Muutos aiheutti ärtymystä niin esihenkilöissä kuin työntekijöissä. Ärtymystä ilmeni, 
koska oli ristiriitaa työntekijöiden ja esihenkilöiden ammatti-identiteetin välillä (ns. nostalgiatarinat). 
Johtajilla on taipumuksena korostaa positiivisia tunneilmaisuja, jotta usko 
vaikeasta tilanteesta säilyy (ns. postalgiatarinat). Johtajien autonomian tunne on usein 
rajallisempi kuin työntekijöiden. 

Korona nosti esiin haasteita sosiaaliseen kontrolliin liittyvässä tunnetyössä. Myös johdossa 
on ollut tarvetta syvälliseen tunnetyöhön, jotta toimintakyky säilyy. 

Tampereen yliopiston toteuttama johtamisjärjestelmän ja toimialamallin kokonaisarviointi, 
johdon yhteenveto 

Tampereen yliopisto toteuttaa Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän uudistuksen 
akateemisen kokonaisarvioinnin vuosina 2019 -2021. Tampereen yliopiston arviointitutkimuksen 
väliraportti valmistui toukokuussa 2020. 

Arviointitutkimuksen loppuraportti valmistuu helmikuun lopussa 2021. Valtuustoseminaaria 
varten yliopisto teki johdon yhteenvedon, jossa esitellään arvioinnin keskeisiä 
havaintoja, johtopäätöksiä ja kehittämissuosituksia. Alla ovat keskeiset nostot johdon 
yhteenvedosta. 

Tampereen yliopistossa arvioinnista vastasivat: Haveri, Arto, professori, HT, kunta- ja 
aluejohtaminen, arviointihankkeen tieteellinen johtaja, Rannisto, Pasi-Heikki, professori, 
HT, terveydenhuollon johtaminen, arviointihankkeen tieteellinen johtaja sekä 
Jäntti, Anni, yliopistonlehtori, HT, kunta- ja aluejohtaminen, arviointihankkeen projektipäällikkö. 
Edellisten lisäksi tutkijoina toimi lisäksi 12 muuta yliopiston tutkijaa. Arviointitutkimuksen 
aineistoina olivat mm. lähes 100 haastattelua, tietojohtamisen kysely, 
vuoden 2019 muutospulssisikysely ja sen avovastaukset sekä dokumenttiaineistot. 

Johdon yhteenvedon keskeiset tulokset 

1. Vaalitulos näkyy aiempaa paremmin kaupungin johtamisessa, mutta uudistus 
on keskittänyt valtaa vahvistamalla pormestariston asemaa. 
2. Toimialamalli on tehostanut kaupunkikokonaisuuden johtamista, mutta se on 
tuonut uusia haasteita kaupungin toimintojen yhteensovittamiseen. 
3. Kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia on lisätty, mutta osallistumisen 
edistäminen on irrallinen kaupungin johtamisesta ja henkilöstön perustyöstä. 
Lisäksi muina keskeisinä havaintoina voidaan mm. todeta, että 
-Kaupunginvaltuuston rooli kaupungin johtamisessa ei ole vahvistunut. 

Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 12 / 16 
Kaupunginkanslia 

-Työnjaon, roolien sekä vastuu- ja valtasuhteiden selkeys on edellytys johtamisjärjestelmän 
toimivuudelle 

o 
Valtamekanismeissa ja -suhteissa sekä toimijoiden rooleissa, vastuissa 
ja työnjaossa on epäselvyyksiä. Tämä vaikeuttaa johtamisjärjestelmän 
toimivuutta ja heikentää sen läpinäkyvyyttä sekä altistaa konflikteille. 
Edellä mainittuja asioita voidaan parantaa mm. arvioinnissa esitetyillä seuraavilla kehittämissuosituksilla: 


-Pormestarisopimuksella voitaisiin selkeyttää ylimmän poliittisen ja viranhaltija


johdon rooleja ja työnjakoa sekä sopia yhteisistä menettelytavoista, tavoitteista 

ja toimintaperiaatteista. 

-Vallan keskittämiseen liittyvien riskien tunnistaminen ja vähentäminen pa


rantaisivat johtamisjärjestelmän toimivuutta ja hyväksyttävyyttä. 

-Kaupungin johtoryhmän ja muiden strategisten työryhmien roolia johtami


sessa kannattaa selkeyttää ja niiden toiminnan avoimuutta lisätä. 

Johtopäätökset 

1) Huomio rakenteista ihmisiin ja prosesseihin. 
2) Työnjaon, roolien sekä vastuu- ja valtasuhteiden selkeys on edellytys johtamisjärjestelmän 
toimivuudelle. 
3) Uudistus on avannut mahdollisuuksia, mutta potentiaalia ei hyödynnetä riittävästi. 
4) Strategia ei konkretisoidu arjen käytännöiksi ilman vuorovaikutteista johtamista 
ja riittäviä resursseja. 
Havaintoja uudistuksen tavoitteiden toteutumisesta 

Demokraattinen päätöksenteko ei ole parantunut odotetusti. Tämä tavoite ei ole toteutunut 
laajasti edustuksellisen demokratian näkökulmasta. Uudistus on keskittänyt valtaa, 
minkä vuoksi valtuuston sekä pienten valtuustoryhmien asema on heikentynyt. 
Lautakuntatyön kuormittavuus on kasvanut, mutta kokonaisnäkökulma on laajentunut. 

Valtuuston rooli kollektiivina ei ole on vahvistunut. Johtamisjärjestelmässä on tunnistettavissa 
neliportainen poliittinen valtarakenne, jossa eniten valtaa on pormestarilla, 
toiseksi eniten apulaispormestareilla, kolmanneksi eniten kaupunginhallituksessa ole-
villa puolueilla ja vähiten muilla puolueilla. Uudistuksen myötä on siirrytty suomalaiselle 
kuntapäätöksenteolle tyypillisestä kollektiivisesta päätöksenteosta elitistisen demokratian 
suuntaan. 

Arvioinnin tuloksia 

Uudistus on vahvistanut poliittista johtamista, samalla kuntavaalien tulos heijastuu suoremmin 
ja välittömämmin kaupungin organisaation toimintaan. Poliittisen ja virkajohdon 
työnjako ja yhteistyö eivät toteudu täydentävän johtajuuden mallin mukaisesti parhaalla 
mahdollisella tavalla. 

Toimialauudistus on parantanut kaupungin koordinaatiota ja helpottanut yhteisten linjauksien 
tekemistä. Samalla se on lisännyt toimialojen sisäisen ja välisen koordinaation 
tarvetta. Kaupunginkanslian rooli uudessa mallissa on osittain jäsentymätön. Kaupungin 
johtoryhmä on muodostunut tärkeäksi horisontaalisen koordinaation elimeksi. 

Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 13 / 16 
Kaupunginkanslia 

Kansalaisosallistumista pidetään kaupunkiorganisaatiossa strategisesti tärkeänä, mutta 
se törmää muihin tärkeämpinä pidettyihin arvoihin, ja jää näin esimerkiksi professioiden, 
asiantuntijuuden, kustannustehokkuuden ja organisaatiouudistuksen muiden osioiden 
jalkoihin. 

Kansalaisosallistumisen uudenlaista merkitystä ei ole laajamittaisesti ja organisaatiota 
läpileikkaavasti ymmärretty. Tämän takia sen edistäminen on jäänyt irralliseksi organisaation 
toiminnasta, johtamisesta ja henkilöstön perustyöstä. 

Kaupungin uudistumiskapasiteetti on kasvanut ja kehittämisen rytmi on nopeutunut. 
Pistemäinen ketteryys ja luutunut tekeminen elävät organisaatiossa rinnakkain. 

Pormestarimalli on tarjonnut mahdollisuuden avautua sekä kansallisesti että kansainvälisesti. 
Tätä mahdollisuutta onkin hyödynnetty laajasti. Toimialamalli ja pormestarimalli 
yhdessä aiheuttivat varsinkin alkuvaiheessa tarvetta asemoida sisäistä ja sidosryhmäyhteistyötä. 
Avautuminen kaupunkilaisten suuntaan on edelleen jossain määrin 
vaikeaa eri toimijoille. 

Johtamismallin uudistuksella ei nähdä olevan suurta vaikutusta tietojohtamiseen kokonaisuutena, 
mutta digitalisaatiokehityksen koetaan vauhdittuneen uudistuksen myötä. 
Monet tietojohtamisen peruselementit ovat paikallaan, mutta kaikkia hyötyjä siitä ei 
saada irti. Keskeisimmät kehittämiskohteet liittyvät johtamiseen ja tietojohtamisen käyttöönottoon. 


Helsingin yliopiston toteuttama johtamisuudistuksen arviointi kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialalla 

Helsingin yliopisto toteuttaa Helsingin kaupungin johtamisuudistuksen arvioinnin, joka 
kohdistuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan. Arviointitutkimuksen väliraportti valmistui 
8.1.2021. Arviointitutkimuksen loppuraportti valmistuu 31.5.2021. 

Kaskon arvioinnista vastasi yksi Helsingin yliopiston tutkija. Arviointitutkimuksen aineistoina 
ovat haastattelut (noin 40), laaja asiakirjamateriaali, kaupungin erilaiset henkilöstökyselyt 
(kuten Uudistumisen pulssi ja Kunta10-kysely), Kaskon asiakastyytyväisyyskyselyt 
sekä osallistuva havainnointi noin 20 Kaskon johdon kokouksessa ja kehittämisseminaarissa. 


Arviointitutkimuksen väliraportti keskittyy neljään teemaan, jotka ovat 

1. Poliittisen johdon ja virkajohdon väliset suhteet 
2. Strategiatyön toimivuus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla 
3. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimialauudistus 
4. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan organisaatiokulttuuri 
Arviointitutkimuksen väliraportin keskeiset havainnot ja tulokset 

1. Poliittisen johdon ja virkajohdon väliset suhteet 
Tutkimuksessa tehtyjen haastattelujen mukaan pormestarin toimivalta on määritelty selkeästi. 
Poliittisen johdon ja virkamiesjohdon suhteet ovat myös lähentyneet, mikä tulee 

Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 14 / 16 
Kaupunginkanslia 

esille muun muassa kaupungin johtoryhmätyössä. Entiseen kaupunginjohtajaan verrattua 
nykyinen pormestari on näkyvämpi hahmo. Verrattuna vanhaan kaupunginjohtajamalliin, 
pormestari pystyy johtamaan koko kaupunkia tehokkaammin ja kokonaisvaltaisemmin. 
Pormestarimalli yhdistyneenä toimialamalliin on lisännyt kaupunkikokonaisuuden 
hallintaa ja tavoitteellisuutta. Haastattelujen mukaan pormestari ja apulaispormestarit 
ovat lisänneet kaupungin poliittista ohjausta. 

Haastattelujen perusteella suurimmat haasteet poliittisen johdon osalta ovat liittyneet 
apulaispormestarin tehtävään. Virkajohdon ja asiantuntijoiden kannalta katsottuna apulaispormestarin 
aktiivisuus on voinut näyttäytyä ”sivustajohtamisena” tai ”mikromanageraamisena”. 
Pormestarimalliin kuuluu, että poliittisen johdon valta näkyy myös hallinnon 
päätöksenteossa ja toimenpiteissä. 

Kasvatuksen ja koulutuksen kentällä apulaispormestaria on toisaalta kiitetty uutteruudesta, 
osaamisesta ja aktiivisuudesta tutustua kenttään ja sen huolenaiheisiin sekä hakea 
ratkaisuja havaittuihin ongelmiin. 

2. Strategiatyön toimivuus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla 
Tehtyjen haastattelujen perusteella strategiatyö on kuluvalla strategiakaudella ollut toimivaa 
ja kehittynyt parempaan suuntaan. Samoin kaupungin strategiatyö on vahvistunut 
ja strateginen vuorovaikutus parantunut. Kaskon strategiaprosessi on kaupungin toiminnassa 
haastattelujen perusteella ollut onnistuminen, vaikka henkilöstö silloin tällöin on 
kriittistä strategian jalkauttamisen ja liian monien kehittämishankkeiden vuoksi. Kaupungin 
hyvä strategia on myös muodostanut toimivan perustan poliitikkojen ja johtavien virkamiesten 
yhteistyölle. Strategiasta on Helsingissä tullut toiminnan kokonaisuutta ohjaava 
aito prosessi. 

Onnistuminen strategiatyössä on edellyttänyt, että Kasko on uudistanut ja toteuttanut 
talouden ja muut prosessinsa strategiatyötä tukevalla tavalla. Strategiasta on tullut toimiva 
ja tehokas työkalu toiminnan ohjaamisessa ja toimintaympäristön haasteisiin vastaamisessa. 
Toimialan kenttää myöten on voitu havaita eri toimialojen yhteistyön vahvistuminen. 
Strategia voi olla tekijä, joka voimaannuttaa koko kaupungin henkilöstöä ja jopa 
kaupunkilaisia. Strategiaa tulisi jatkossa kuitenkin tiivistää, mikäli se on mahdollista, 
koska nykyisellään hankkeiden määrä on niin suuri, että sen hallinto on hyvin raskas. 

3. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimialauudistus 
Yleisesti ottaen toimialauudistusta ja uuden toimialan muodostamista on pidetty onnistuneena 
kehitysaskeleena. Toimialaa pystytään paremmin hallitsemaan kokonaisuutena 
ja se voi reagoida paremmin toimintaympäristön muutoksiin. Yhteistyö on lisääntynyt 
myös eri toimialojen välillä. Toimialarakenne tukee yhdessä tekemistä. 
Yhtenäinen 
toimiala on koettu myös kuntalaisten eduksi. 

Näkemys Kaskosta ja sen hallinnosta vaihtelee paljon sen mukaan, onko henkilö toimialan 
esihenkilö tai asiantuntija, tai sitten oppilaitoksessa tai varhaiskasvatuksessa 
työskentelevää henkilöstöä. Kaskon esihenkilöt ja asiantuntijat ovat yleensä tyytyväisiä 
uuteen toimialaan. Kaskon hallintoa, joka koostuu palvelukokonaisuuksista, on yleensä 
pidetty hyvänä ratkaisuna. Kentällä toimivien arviot ovat usein selvästi kriittisempiä. Kentän 
suunnalta on tullut kritiikkiä, että hallinto on turhan etäällä mm. oppilaitosten arjen 
tarpeista. 

Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 15 / 16 
Kaupunginkanslia 

Kaiken kaikkiaan johtamisen on todettu viime vuosina jämäköityneen. Johtoa on kuitenkin 
arvosteltu liian keskittyneeksi. Kaskon opetuksen työntekijöiden kuormitus ja uupuminen 
ovat asioita, joihin toimialalla tulisi kiinnittää jatkuvasti huomiota. 

4. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan organisaatiokulttuuri 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan organisaatiokulttuuria on tähän mennessä arvioitu 
toimialan esimiehille, asiantuntijoille ja henkilöstölle tehtyjen haastattelujen perusteella. 
Haastatteluja on toteutettu noudattaen CVF-mallia (Competing Values Framework), joka 
arvioi organisaatiokulttuurin 1. hallinnollisia (hierarkia), 2. tuloshakuisia (kilpailullisia), 3. 
yhteisöllisiä sekä 4. kehittämisorientoituneita (innovaatiot) ominaisuuksia. 

Viime vuosina neljästä organisaatiokulttuurin piirteestä on Kaskossa muuttunut selvästi 
eniten yhteisöllisyys. Keskijohdossa ja henkilöstössä yhteisöllisyyttä nostettiin esiin vähemmän. 
Toimintakulttuurin on todettu yhtenäistyneen ja yhteisöllistyneen. Yhtenäinen 
toimintakulttuuri on myös syntynyt yllättävän nopeasti ja kivuttomastikin. 

Yhdessä tekemisen henki leimaa tällä hetkellä enemmän johtoa ja hallintoa kuin keskijohtoa 
ja henkilöstöä. Miten yhteishenki saataisiin levitettyä laajemmalle, sitä on syytä 
jatkossa tutkia lisää. 

Kehittäminen ja siihen liittyen kokeilukulttuurin juurruttaminen ovat asioita, joihin Kaskossa 
on lähiaikoina panostettu paljon. Erilaisia kehittämishankkeita kasvatuksessa ja 
koulutuksessa on valtaisa määrä. Vaikka kehittämisessä on menty paljon eteenpäin paljon, 
siihen liittyy myös varauksia ja kritiikkiäkin. Hierarkkinen hallintokulttuuri ei hevin salli 
virheitä, vaan pyrkii pitkälti niiden välttämiseen. Myös suorituskeskeisyyteen voi kokeilukulttuuria 
olla vaikea istuttaa. Kentän suunnalta on esitetty huolta myös hankkeiden suuresta 
määrästä sekä niiden pedagogisesta tarpeellisuudesta. 

Strategiakauden 2017 – 2021 arviointi Helsingin kaupungin osallisuustyöstä 

Kaupungin osallisuustyön arvioinnin toteutuksesta vastasi kaupunginkanslian viestintäosaston 
osallisuus ja neuvonta -yksikkö. Toimialat ovat vastanneet omien osallisuussuunnitelmiensa 
arvioinnista. 

Osallisuustyön arviointia varten koostettiin kaupungin osallisuustyötä ja sen osa-alueita 
koskevasta noin kymmenestä kyselystä ja selvityksestä havaintoja toiminnan edistymisestä, 
keskeisistä onnistumisista ja kehittämiskohteista. Lisäksi arvioinnissa hyödynnettiin 
toimialojen osallisuussuunnitelmien arviointiraportteja ja johtamisjärjestelmän 
uudistamista käsitteleviä akateemisia tutkimuksia. Arviointi toteutettiin vuorovaikutuksessa 
osallisuuden ja vuorovaikutuksen neuvottelukunnan, osallisuuden ohjausryhmän, 
osallistuvan budjetoinnin projektiryhmän sekä kaupungin osallisuustyön asiantuntijoiden 
kanssa 

Keskeiset tulokset 

Helsingin osallisuustyön pääperiaatteet ovat yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntijuuden 
hyödyntäminen, omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen sekä yhdenvertaisten 
osallistumismahdollisuuksien luominen. 

Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 16 / 16 
Kaupunginkanslia 

Kaupunkitasoisessa osallisuus- ja vuorovaikutusmallissa kuvataan osallisuustyön rakenteet, 
tavoitteet ja keskeiset osa-alueet. Osallisuus- ja vuorovaikutusmalli korostaa 
osallisuuden kytkeytymistä kaikkeen kaupungin toimintaan. Asukkaat ovat voineet 
aiemmin vaikuttaa monissa asioissa kaupunkiin, mutta osallistuminen on ollut hajanaista. 
Osallisuus- ja vuorovaikutusmallin avulla on saavutettu se, että kaupungin osallisuustyö 
on entistä selkeämpää, järjestelmällisempää ja johdetumpaa. Toimialojen 
osallisuussuunnitelmissa kootaan tavoitteet ja toimenpiteet asukkaiden osallisuuden 
vahvistamiselle palveluiden kehittämisessä. 

Helsinki on kehittänyt erilaisia osallistumismenetelmiä, ja ne ovat laajasti käytössä niin 
palveluiden asiakaskokemuksen kehittämisessä kuin päätöksenteon valmistelussa. 

Osallisuus- ja vuorovaikutusmallin myötä Helsingissä käynnistyivät uusina osallisuustyön 
muotoina kaupunkitasoinen osallistuva budjetointi sekä stadiluotsi- ja yritysluotsitoiminta. 
Kaupunkilaiset, kaupungin asiantuntijat sekä sidosryhmät ovat antaneet kiitosta 
molemmille luotsitoiminnan muodoille. Osallistuva budjetointi on osoittautunut hyvin 
asukkaita tavoittavaksi ja aktivoivaksi, mutta myös osin raskaaksi, osallistamisen 
toimintamuodoksi. Osallistuvan budjetoinnin äänestysprosentti nousi ensimmäisellä toimeenpanokierroksella 
kansainvälisestikin korkealle tasolle. Lisäksi Helsingin on saanut 
erityisesti kansainvälistä kiitosta digitaalisen osallisuuden kehittämisestä. 

Osallisuuden merkitystä kaikessa kaupungin toiminnassa on vahvistettava edelleen 
edistämällä avointa toimintakulttuuria ja vuorovaikutteisia toimintatapoja sekä asukkailta 
saatua palautetta hyödyntämällä. Vuorovaikutteisuuden lisääminen kaupungin 
toiminnassa ja johtamisessa parantaisi kaupungin kehittämistä sekä vahvistaisi henkilöstön 
ja kaupunkilaisten osallisuuden kokemusta ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. 

Asukasnäkökulmasta osallistavan kaupungin suurin osallisuuteen liittyvä haaste on 
osallistumismahdollisuuksia koskevan viestinnän selkeyttäminen. Helsingin kasvaminen 
yhä monikulttuurisemmaksi haastaa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien 
kehittämistä yhä monikielisemmäksi ja -muotoisemmaksi. Asukkaiden omaehtoisen toiminnan 
mahdollistamisessa kaupungin tilojen avaaminen asukaskäyttöön on keskeisessä 
roolissa. Käytäntöjen kehittäminen on käynnistynyt hitaasti mutta myönteisesti. 

Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6