Kaupunkistrategian 
2017–2021 arviointiSosiaali-ja terveystoimialan yhteenveto


Helsingin valtuustoseminaari 4.–5.2.2021

Juha Jolkkonen

Toimialajohtaja



Onnistumiset


Haasteet ja 
kehittämiskohteet


Keskeiset muutosmittarit 
2021(2017)


Maailman toimivin 
kaupunki


Asukkaiden ja asiakkaiden osallisuuskehittämisessä on vahvistunut.
Asiakaspalautetta on kerätty jahyödynnetty systemaattisesti.
Kokemusasiantuntijatoiminta on 
vakiinnutettu.oAsiakaskokemustiedon hyödyntäminen 
tietojohtamisessa.
oSystemaattinen kehittäminen edellyttää 
vielä työtä ja resursointia.•Osallisuusuunnitelmat
•Asiakas-ja asukasraatien määrä
•KokemusasiantuntijatapaamisetKestävän kasvun 
turvaaminen 
kaupungin keskeisin 
tehtävä


Uudistuneet toimintamallit on otettu 
käyttöön koko kaupungissa.
On käynnistetty useiden palvelu-ja 
hoitoketjujen kehittäminen 
ilmiöpohjaisesti.
Ikääntyneiden kotiin vietäviä ja kotona 
asumista tukevia palveluja on kehitetty 
ja otettu laajasti käyttöön.oKoronapandemia ja taloudellinen tilanne 
vaikeuttavat useiden kehittämis-
prosessien etenemistä ja toimeenpanoa.
oToimintakulttuurin muutokset ja uusien 
toimintamallien juurtuminen edellyttävät 
pitkäjänteistä työtä
oKehittämistyöstä huolimatta asiakas-
määrät-ja tarpeet kasvavatedelleen 
vammaispalvelussa ja lastensuojelussa•Toimintamallit otettu käyttöön
•Iäkkäiden kotiin vietävien palvelujen 
kasvu
•Lastensuojelun ja vammaispalvelujen 
asiakasmääräUudistuvat palvelut


Sähköisiä palveluja on otettu käyttöön 
ja käyttöä lisätty laajasti.
Työnantajakuvaa on kehitetty 
pitkäjänteisesti.
Työhyvinvoinnin johtaminen on 
systemaattista.oKokeilujen ja projektien vakiinnuttaminen 
jatkuviksi palveluiksi edellyttää 
tavoitteellista suunnittelua ja myös 
voimavaroja.•Sähköisten ja digitaalisten palvelujen 
kasvu
•Sairaspoissaolojen vähentyminenVastuullinen 
taloudenpito 
hyvinvoivan 
kaupungin perusta


Tuottavuus on parantunut.
Palvelujen tuotantotavat ovat 
monipuolistuneet.oTuottavuuden mittarit ovat vielä osin 
puutteellisia.•Tuottavuus parantunut keskimäärin 1%
•Palvelusetelien kasvu


Tuottavuuden 
kokonaiskasvu 2017–2019 
yhteensä 3,0 % 

(vuosi 2020 ei vielä 
tiedossa)


Kotihoidon oman 
toiminnan, etähoidon ja 
ostopalvelun kasvu 
2017–2020 19,6 %


Asiakaskokemus 

Yleisötilaisuudet, asiakasraadit, kokemusasiantuntijat, 
palvelumuotoilu kasvaneet (v. 2020 ei ole voitu toteuttaa 
suunnitellusti koronapandemian johdosta)


Sairauspoissaolot vähenivät 11 % 
vuosien 2016–2019 aikana (vuoden 2020 
lukuja ei ole vielä saatavilla)


Lastensuojelu-
asiakkaiden määrä 
vähentynyt 
2017–2020 10,6 %


Lastensuojelu-
ilmoitusten määrä 
kasvanut 
2017–2020 10,5 %



Uudet integroidut palvelu-ja 
toimintamallit (THK, PK, SP) on otettu 
käyttöön koko kaupungissa.


Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus 
ovat parantuneet.


Sähköisiä palveluja on otettu laajasti 
käyttöön fyysisen palveluverkon rinnalla.


Kaupunkiyhteiset hankkeet ovat 
edistäneet yhdessä tekemistä ja 
toimintakulttuurin muutosta.


Palvelutuotannon strateginen tarkastelu 
on vahvistunut ja tuottamistavat 
monipuolistuneet.


Kattava toimintakulttuurin muutos 
edellyttää vielä työtä.


Henkilöstön saatavuus on kasvava 
ongelma useissa palveluissa.


Organisaatiolähtöisyydestä on siirrytty 
vahvemmin asiakaslähtöisyyteen.


Korona, Apottiin valmistautuminen ja sote-uudistuksen valmistelu 
ovat vaikuttaneet tavoitteiden saavuttamiseen.



Kattava toimintakulttuurin muutos edellyttää 
vielä työtä.
•Kaupunkitasoisen yhdessä tekemisen vahvistaminen 
esim. hankkeissa (kuten digitalisaatioja tilahankkeet).
•Tietojohtamisen vahvistaminen. 
•Henkilöstön parempi sitouttaminen kehittämistyöhön.
•Kärkihankkeissa tehdyn kehittämisen jatkaminen ja 
toimintamallien laajentaminen.
•HYTE-työn vahvempi kytkeminen toiminnan ja talouden 
suunnitteluun.

Henkilöstön saatavuus on kasvava ongelma 
useissa palveluissa.
•Työnantajakuvan parantaminen ja rekrytoinnin tehostaminen.
•Henkilöstön työhyvinvoinnin ja työhön sitoutumisen 
parantaminen.
•Henkilöstön osaamisen vahvistaminen.


Sotennostot 
strategiakohdittain


A picture containing toy, doll, vector graphics
Description automatically generated
A picture containing text, vector graphics
Description automatically generated
A picture containing vector graphics
Description automatically generated

Kaupunkiyhteiset hankkeet ovat edistäneet 
yhteistyötä, toimintakulttuurin muutosta ja 
uusien toimintamallien käyttöönottoa.

•Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
•Johtamis-ja koordinaatiorakenne on edistänyt yhteistä 
ymmärrystä, ja toimialojen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä on systemaattisempaa.•Liikkumisohjelma 
•Uusia ajattelutapoja ja toimintamalleja on otettu käyttöön: 
esim. liikkumissopimus ja LiiKu-tuki -toimintamalli.•Mukana-ohjelma
•Sotenja kaskon yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden 
tukemisessa on tiivistynyt: esim. Lapset SIB ja Mitä kuuluu? 
-mallin käyttöönotto.•Stadin ikäohjelma
•Esim. Muistiystävällinen Helsinki -käsikirja, kulttuurisen 
vanhustyön ja ennaltaehkäisevän työn vahvistuminen.



•Asukkaiden ja asiakkaiden osallisuus 
kehittämisessä on vahvistunut.
•Organisaatiolähtöisestä asiakaslähtöiseen 
kehittämiseen.•Osallistumisen menetelmiä on laajennettu.
•Asiakaspalautetta on kerätty ja hyödynnetty 
systemaattisesti.
•Kokemusasiantuntijatoiminta on vakiinnutettu.Onnistumiset•Asiakaskokemustiedon hyödyntäminen 
tietojohtamisessa.
•Tarvittavan tiedon saatavuus.
•Riittävä seuranta esim. asiakaskyselyjen 
pohjalta tehdyille kehittämistoimenpiteille.•Systemaattinen kehittäminen edellyttää 
vielä työtä ja resursointia.
•Uudet tavat erilaisten asiakasryhmien 
osallisuuden vahvistamiseen.
•Riittävä tuki kokemusasiantuntijatoiminnalle.


oHaasteet, opitSotenpainopisteenä asiakaskokemuksen 
parantaminen ja osallisuuden vahvistaminen.



OnnistumisetoHaasteet, opit•Uudistuneet toimintamallit on otettu käyttöön 
koko kaupungissa.
•On osallistuttu aktiivisesti soteuudistuksenvalmisteluun ja edistetty suurten kaupunkien 
näkökulman huomioimista uudistuksessa.
•On käynnistetty useiden palvelu-ja 
hoitoketjujen kehittäminen ilmiöpohjaisesti.
•Ikääntyneiden kotiin vietäviä ja kotona 
asumista tukevia palveluja on kehitetty ja 
otettu laajasti käyttöön.
•On laadittu asunnottomuuden vähentämisen 
toimenpidesuunnitelma.•Koronapandemia ja taloudellinen tilanne 
vaikeuttavat useiden kehittämisprosessien 
etenemistä ja toimeenpanoa.
•Esim. terveysasemapalvelujen 
saatavuuden parantaminen.•Toimintakulttuurin muutokset ja uusien 
toimintamallien juurtuminen edellyttävät 
pitkäjänteistä työtä.
•Helsingissä asiakasmäärät ja -tarpeet 
kasvavat esimerkiksi vammaispalveluissa 
ja lastensuojelussa –osin kehittämis-
toimista riippumatta.
OnnistumisetoHaasteet, opit•Sähköisiä palveluja on otettu käyttöön ja 
käyttöä lisätty laajasti.
•Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus on 
parantunut.
•Matalan kynnyksen palveluja on lisätty ja 
asiakkaaksi tuloa on helpotettu.•Yhteinen työ ja palvelujen integraatio on 
vahvistunut.
•Työnantajakuvaa on kehitetty 
pitkäjänteisesti.
•Työhyvinvoinnin johtaminen on 
systemaattista.
•Sairaspoissaolot ovat vähentyneet.


•Joustava yhteistyö ja avoin tiedonkulku yli 
palvelukokonaisuus-ja toimialarajojen on 
edellytys kehittämiselle.
•Esim. digitalisaatio, tilahankkeet.•Kokeilujen ja projektien vakiinnuttaminen 
jatkuviksi palveluiksi edellyttää 
tavoitteellista suunnittelua ja myös 
voimavaroja.
•Koronapandemia on edistänyt ketterää 
uudistumista ja uusien toimintamallien 
käyttöönottoa, mutta myös kuormittanut 
henkilöstöä.
OnnistumisetoHaasteet, opit•Tuottavuus on parantunut.
•Sosiaali-ja terveyspalvelujen tuottavuus on 
parantunut keskimäärin 1,0 % vuodessa.
•Yksikkökustannukset ovat lähentyneet muiden 
suurten kaupunkien kustannuksia.•Palvelujen tuotantotavat ovat 
monipuolistuneet.
•Esim. palvelusetelien käytön laajentuminen ja 
uuden palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto.•Palvelutuotannon strateginen tarkastelu on 
vakiintunut toimintatapa.
•Erikoissairaanhoidon ohjausta on alettu 
vahvistaa.•Yksikkökustannusten vertailukelpoisuus 
kuntien välillä.
•Tuottavuuden mittarit ovat vielä osin 
puutteellisia.
•Koronan aiheuttama hoito-ja palveluvelka.
•Samaan aikaan on toteutettava vuoden 
2021 talousarvion toiminnallisia ja 
taloudellisia tavoitteita.
•Edellyttää muun muassa tuottavuus-
toimenpiteitä.



Kiitos!