Helsingin kaupungin 
johtamisjärjestelmän ja 
toimialamallin arviointi 
2018-2020


Loppuraportti valtuuston seminaariin helmikuussa 2021

KPMG Oy Ab


Päiväys: 14.01.2021



Johdon tiivistelmä johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arvioinnin tuloksista 


Luottamushenkilöiden suhtautuminen uudistettuun johtamis-
järjestelmään ja toimialamalliin muuttui kriittisemmäksi 
arvioinnin aikana

Vaikka luottamushenkilöiden syksyn 2020 vastausten yleisilmeenä 
oli kasvanut kriittisyys johtamisjärjestelmän piirteisiin, voidaan koko 
arvioinnin tulokset kiteyttää kahteen päätulokseen: 

Uudistuksen keskeiset muutokset nähdään parannuksina 
kaupungin johtamiseen 

Helsingin johtamisen kannalta enemmistö näkee hyvänä: 

•Pormestarimalli: pormestaristonkautta luottamushenkilöjohdon 
vuorovaikutus asukkaiden kanssa paljon parempi. 
•Toimialamallin: toimialarakenne, lautakuntarakenne ja apulais-
pormestarit lautakunnissa selkeyttänyt kaupungin toimintaa. 


Johtamisjärjestelmän suurimmat haasteet eivät ole 
ratkaistavissa järjestelmämäärityksillä 

Kritiikin kohde ei ole johtamisjärjestelmä mallina, vaan nykyiset 
toteutustavat ja toteutuskäytännöt. Toimivin ratkaisu ei löydy 
asioiden määrittämisellä, vaan rakentavahenkisellä sopeuttamisella 
muuttuvassa toimintaympäristössä. Ymmärretään, ettei politiikkaa 
tai omia poliittisia tavoitteita saa pois mm.pormestareiden väliltä.

Korostettiin saatujen kokemuksen ja oppien hyödyntämistä 
seuraavalla valtuustokaudella ja erityisesti pormestaristontoiminnan käynnistämiseen. 

Aikaa myöten haaste voi seurata siitä, että nyt luotu tehokas 
järjestelmä voi synnyttää mielikuvaa vallan keskittymisestä. 


Esihenkilöiden positiivinen suhtautuminen uudistettuun 
johtamisjärjestelmään ja toimialamalliin vahvistui arvioinnin 
aikana

Esihenkilöiden arvioinnit kiteytyvät kuuteen kohtaan: 

Kaupunkikokonaisuuden parantunut ohjattavuus: neljää 
toimialaa on helpompi johtaa, toimintatapoja yhtenäistää ja lisätä 
yhteistyötä kaikkien toimijoiden kesken.

Kaupunkiyhteisiä linjauksia kaupungin johtoryhmän 
esimerkillä: kaupunkiyhteinen tekeminen vahvistunut yhteisen 
strategian tukemana. 

Toimintakulttuurin muutos palveluhenkisempään suuntaan: 
ajattelutavan muutos, työntekijät tekevät työtään palvellakseen 
kaupunkilaisia. Kaupunki toimii myös nopeatahtisemmin. 

Aiemmilla arviointikierroksilla tunnistetut haasteet eivät ole 
poistuneet: hallinto-ja tukipalveluiden keskittämisestä seuranneet 
haasteet ovat yhä olemassa, vaikka kehitystä on tapahtunut. 
Työkuorma koetaan lisääntyneen hallinnollisissa asioissa. Lisäksi 
koetaan etteivät hallinnon tietojärjestelmät vastaa tarkoitustaan.

Roolit ja vastuut koetaan osin yhä epäselvinä: apulaispormes-
tareidenasema sekä kansliapäällikön ja pormestarin työnjako 
operatiivisessa johtamisessa. Julkinen keskustelu harmitti. 

Koronajohtaminen ketterää, mutta päätöksenteon keskitty-
minenarveluttaa:kaupunkia on johdettu tehokkaasti pandemian 
aikana. Kaupungin kykyä mukauttaa toimintaa tilanteen edellyttä-
mällätavalla pidettiin hyvänä, mutta toivottiin osallistamisen ja 
läpinäkyvyyden palauttamista ennalleen tilanteen normalisoituessa.



Johdanto ja sisällysluettelo


4


Tiivistelmä johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arvioinnin 
toteutuksesta 


5


Tiivistelmä johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arvioinnin tuloksista


7


Johtamisuudistuksen arvioinnin yhteenveto: luottamushenkilöt


11


Johtamisuudistuksen arvioinnin yhteenveto: esihenkilöt


18


Johtamisuudistuksen arviointi: luottamushenkilöiden vastaukset3 kyselykerroilla 2018, 2019 ja 2020 


32


Kuinka vastasivat sekä luottamushenkilöt että esihenkilöistä ylin johto 
ja palvelukokonaisuuden johtajat samansisältöisiin kysymyksiin 2019 
ja 2020 


35


Johtamisuudistuksen arviointi: esihenkilöiden vastaukset 3 
kyselykerroilla 2018, 2019 ja 2020 
Johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arvioinnin sisällysluettelo


Johdanto Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän ja 
toimialamallin arvioinnin loppuraporttiin 


•Helsingin kaupunki toteutti historiansa suurimman organisaatio-ja 
johtamisuudistuksensa 1.6.2017.
•Koska uudistuksen mittasuhteet olivat poikkeukselliset, päätti 
kaupunginvaltuusto syksyllä 2017 toteuttaa johtamisuudistuksen 
arvioinnin uudistuksen etenemisen yhteydessä. Arvioinnin tehtävänä 
oli tuottaa tietoa johtamisuudistuksen etenemisestä ja saavutetuista 
vaikutuksista sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta niin 
viranhaltijoiden kuin luottamushenkilöiden näkökulmasta. 
•Tämän arviointiosuuden kohteena on ollut erityisesti 
johtamisjärjestelmän ja toimialamallin toimivuus. Loppuraportti 
koostaa tulokset arvioinnin kolmesta kierroksesta keväältä 2018 ja 
2019 ja syksyltä 2020 käytettäväksi valtuuston seminaariin 
helmikuussa 2021. 
•Johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arvioinnin tulokset esitetään 
vastaajien pääryhmittäin, eli luottamushenkilöiden vastaukset ja 
esihenkilöiden vastaukset omina kokonaisuuksinaan.
•Lisäksi esitetään kuinka sekä luottamushenkilöt että esihenkilöistä 
ylin johto ja palvelukokonaisuuksien johtajat vastasivat saman 
sisältöisiin kysymyksiin. 
•Koko arviointityökokonaisuutta on ohjannut Helsingin kaupungin 
projektiryhmä, jossa jäseninä on ollut edustajat jokaisesta toimialasta 
ja kaupunginkansliasta. 
•Lisätietoja sekä arvioinnista että loppuraportista antaa Sakari 
Uutela/Kaupunginkanslia. 
Tiivistelmä johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arvioinnin toteutuksesta 


Lähtökohdat johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arviointiin

Helsingin kaupungissa siirryttiin 1.6.2017 pormestarimalliin, jossa pormestari 
johtaa kaupunginhallitusta ja neljä apulaispormestaria puolestaan 
toimialalautakuntia. Lautakuntarakenne uudistettiin tässä yhteydessä 
kokonaisuudessaan. Samalla kymmenet virastot korvattiin neljällä 
toimialalla. Uudistus pohjautui strategiaohjelmaan 2013–2016 ja sitä oli 
pohjustettu edellisellä valtuustokaudella. 
Uudistuksella tavoiteltiin sitä, että:

1)kuntavaalitulos heijastuu suoremmin kaupungin johtamiseen, 
2)demokraattinen päätöksenteko ja sen vaikuttavuus paranevat, 
3)kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen rooli kaupungin 
johtamisessa vahvistuvat. 


Mittavalla uudistuksella oli vaikutusta kaikkien Helsingin kaupungin 
työntekijöiden työympäristöön sekä luottamushenkilöiden toiminta-
ympäristöön. Sote-toimialalle vaikutukset olivat tässä yhteydessä 
vähäisemmät, sillä toimiala oli toteuttanut oman rakenneuudistuksensa ja 
hallinnon keskittämisen jo vuonna 2013. 

Kaupunginvaltuusto päätti 13.10.2017 toteuttaa johtamisuudistuksen 
arvioinnin tuottamaan ajantasaista tietoa johtamisuudistuksen etenemisestä 
ja jo saavutetuista vaikutuksista sekä asetettujen tavoitteiden toteutumisesta 
niin viranhaltijoiden kuin luottamushenkilöiden näkökulmasta. Yksi osa 
arviointikokonaisuutta oli johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arviointi, josta 
vastasi KPMG. 

Johtamisjärjestelmäarvioinnin lisäksi Helsingin kaupunki toteutti muita 
tutkimushankkeita ja selvityksiä johtamisuudistuksen onnistumisesta. 


Johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arvioinnin toteutus 

Johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arvioinnissa toteutettiin kolme 
arviointikierrosta, ensimmäinen keväällä 2018 ja toinen keväällä 2019 ja 
kolmas syksyllä 2020. Arvioinnin 2. ensimmäisen kierroksen tuloksia 
käsiteltiin valtuuston puoliväliseminaarissa kesäkuussa 2019. 

Arviointiosuudet rakentuivat laajasta sähköisestä kyselystä, jota 
täydennettiin kohdennetuilla haastatteluilla. Toteutustapa oli yhdenmukainen 
niin viranhaltijoille kuin luottamushenkilöille. Viimeinen, kolmas 
arviointikierros on antanut mahdollisuuden tarkastella uudistukseen liittyvää 
kehityksestä lähes koko valtuustokauden aikana sekä kerätä syötettä 
tulevalle valtuustokaudelle johtamisjärjestelmän ja johtamisen kehittämisen 
näkökulmista.

Viranhaltijoista kohderyhmänä oli esihenkilöt toimialajohdosta ja vastaavasta 
esihenkilöasemasta aina palvelupäälliköihin asti. Sähköinen kysely lähetettiin 
jokaisella arviointikierroksella noin 570 esihenkilölle. Esihenkilöiden 
vastausaktiivisuus kyselyyn väheni kullakin kierroksella, ollen 49% 
ensimmäisellä ja 39% kolmannella kierroksella. Arviointikierroksilla 
haastateltiin johtavat viranhaltijat kansliapäälliköstä 
palvelukokonaisuusjohtajiin sekä henkilöstöryhmien edustajat. Yhteensä 
esihenkilöhaastatteluita oli 40-44 eri arviointikierroksilla. 

Luottamushenkilöistä kohderyhmänä oli johtavat luottamushenkilöt ja 
valtuuston jäsenet sekä lautakuntien jäsenet ja jaostojen jäsenet. Sähköinen 
kysely lähetettiin jokaisella arviointikierroksella noin 230 
luottamushenkilöille. Luottamushenkilöiden vastausaktiivisuus kasvoi 
viimeisellä kierroksella, ollen 26% ensimmäisellä ja 32% kolmannella 
kierroksella. Arviointikierroksilla haastateltiin pormestaristo, 
kaupunginhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto ja johtavia 
luottamushenkilöitä. Yhteensä luottamushenkilöhaastatteluita oli 22-27 eri 
arviointikierroksilla. 



Tiivistelmä johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arvioinnin tuloksista, 1/2 


Luottamushenkilöiden suhtautuminen uudistettuun johtamisjärjestelmään 
ja toimialamalliin muuttui kriittisemmäksi arvioinnin aikana

Luottamushenkilöiden syksyn 2020 vastausten yleisilmeenä on kasvanut 
kriittisyys uuden johtamisjärjestelmän piirteisiin ja toimivuuteen. Kun kahdella 
aikaisemmalla arviointikierroksella yli 50 % kyselyn vastaajista arvioi olevansa 
samaa mieltä siitä, että uudistus toteuttaa valtuuston asettamat kolme tavoitetta, 
ja että luottamushenkilöiden kannalta kaupungin ohjattavuus ja omat toiminta-
edellytykset ovat parantuneet, oli syksyllä 2020 vastaava osuus alle 40 %. 

Kyselyn tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että arviointikierrosten kesken on 
eri vastaajaryhmien vastausaktiivisuudessa merkittäviä poikkeamia. Kesän 2019 
toisen arviointikierroksen jälkeen on kaupungin johtamisjärjestelmäuudistus ja 
pormestaristoollut julkisuudessa tavalla, jonka on kyselyssä ja haastatteluissa 
arvioitu tuoneen julkisuuteen liiankin negatiivisen kuvan uudesta 
johtamisjärjestelmästä ja toimialamallista. 

Uudistuksen keskeiset muutokset nähdään parannuksina kaupungin 
johtamiseen 

Vaikka viimeisin arviointikierros antoi kriittisempää palautetta, niin täydentävästä 
haastattelu-ja kyselyaineistosta nousee vahvana näkemys, ettei kritiikin kohde 
ole johtamisjärjestelmä mallina, vaan sen nykyiset toteutustavat ja 
toteutuskäytännöt. Helsingin johtamisen kannalta enemmistö näkee hyvänä: 

•Pormestarimallin: pormestaristokokonaisuudessaan on tuonut asukkaille 
selvät kasvot kaupungin eri palveluille ja toiminnalle. Pormestaristonkautta 
kaupungin luottamushenkilöjohdon vuorovaikutus asukkaiden kanssa on 
paljon paremmalla tasolla kuin aikaisemmassa johtamismallissa. 
•Toimialamallin: toimialarakenne ja sen mukainen lautakuntarakenne ja 
apulaispormestareiden roolitus lautakunnissa on selkeyttänyt luottamus-
henkilöille kaupungin toimintaa. Toimialamalli on mahdollistanut myös 
kaupungille toimivan johtoryhmätoiminnan. Suurimmat haasteet eivät ole ratkaistavissa järjestelmämäärityksillä 

Johtamisjärjestelmän ja toimialamallin haasteiden ratkaisemiksi eri vastauksissa 
korostui näkemys, että toimiva ratkaisu ei löydy enää asioiden määrittämisellä. 
Esimerkiksi pormestaristontyönjako ei selkiydy vain muokkaamalla 
apulaispormestareiden rooli-ja tehtäväkuvausta, vaan koko pormestaristonyhteistoiminnan ja keskinäisen työnjaon sekä liittyvien pelisääntöjen sopimisella 
ja erityisesti sen rakentavahenkisellä sopeuttamisella muuttuvassa toiminta-
ympäristössä. Samalla korostettiin, ettei politiikkaa tai omia poliittisia tavoitteita 
voi saada pois pormestareiden väliltä tulevaisuudessakaan. 

Luottamushenkilöt korostivat myös keväällä 2021 päättyvältä valtuustokaudelta 
saatavan kokemuksen ja oppien suunnitelmallista hyödyntämistä seuraavan 
valtuustokauden ja erityisesti pormestaristontoiminnan käynnistämiseen. Tämä 
liittyisi sekä pormestaristonkeskinäiseen yhteistyöhön että apulaispormesta-
reiden yhteistyöhön lautakunnan puheenjohtajana toimialan johdon kanssa. 

Pidemmällä tähtäimellä merkittävämpi haaste voi syntyä siitä, että nyt luotu 
tehokas järjestelmä valmisteluun ja päätöksentekoon voi synnyttää mielikuvaa 
vallan keskittymistä. Tulevaisuudessa olisi tärkeää liittää nykysysteemiin 
helppoja mekanismeja, joiden kautta eri tahot voisivat vaikuttaa tai päästä 
mukaan vaikuttamaan kaupungin asioihin. Ja saisivat myös tunteen asioihin 
vaikuttamisesta.

Uusi johtamisjärjestelmä tuki hyvää koronajohtaminen, mutta 
päätöksenteon keskittämisellekin on rajansa 

Luottamushenkilöt arvioivat, että sekä toimiala-että pormestarimalli tukivat 
hyvää ja tehokasta johtamista koronan ensimmäisessä vaiheessa keväällä 
2020. Isommat ja määrältään vähemmät johdettavat kokonaisuudet on helpompi 
ohjata poikkeustilanteen vaatimiin toimiin. Syksyllä 2020 tilanteen pitkittyessä 
tuotiin esille huolta asioiden käsittelyn ja päätöksenteon liiallisesta 
keskittämisestä. Arvioitiin, että koronajohtamiseen olisi voitu osallistaalaajemmin johtavia luottamushenkilöitä, mikä olisi ollut johtamiselle hyväksi.



Tiivistelmä johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arvioinnin tuloksista, 2/2 


Esihenkilöiden positiivinen suhtautuminen uudistettuun 
johtamisjärjestelmään ja toimialamalliin vahvistui arvioinnin aikana

Esihenkilöiden tulokset johtamisjärjestelmän ja toimialamallin 
arviointikierroksista voidaan tiivistää seuraaviin kuuteen kohtaan: 

Kaupunkikokonaisuuden parantunut ohjattavuus

Johtamisuudistuksen keskeisenä onnistumisena esihenkilöt pitävät 
kaupunkikokonaisuuden parantunutta ohjattavuutta, joka on seurausta 
toimialauudistuksesta: neljää toimialaa on helpompi johtaa kuin 30 itsenäistä 
virastoa. Edelleen uudistus on edesauttanut toimintatapojen yhtenäistämistä 
toimialojen sisällä sekä yhteistyön lisääntymistä niin toimialojen sisällä, 
toimialojen välillä kuin toimialojen ja kaupunginkanslian kesken.

Kaupunkiyhteisiä linjauksia kaupungin johtoryhmän esimerkillä

Onnistumisiin lukeutuu myös kaupungin johtoryhmätyöskentely, joka 
mahdollistaa yhteisten linjausten tekemisen kaupungin ylimmällä tasolla. 
Johtoryhmän lisäksi organisaatiossa näkyy kaupunkiyhteinen tekeminen, jolla 
viitataan toimialarajat ylittävään johtamiseen ja ylimmän johdon yhteiseen 
näkemykseen kaupungin suunnasta yhteisen strategian tukemana. 

Toimintakulttuurin muutos palveluhenkisempään suuntaan

Uudistuksen näkyvimmistä muutokset ja vaikutuksista on raportointi jo aiemmilla 
arviointikierroksilla keväällä 2018 ja 2019. Vaikka myönteistä kehitystä koetaan 
yhä tapahtuneen, muutosvauhti vaikuttaa tulosten perusteella hidastuneen. 
Hidastuneesta vauhdista huolimatta merkittävää on, että useat esihenkilöt 
kokevat kaupungin toimintakulttuurin muuttuneen palveluhenkisempään ja 
osallistavampaan suuntaan. Arvioinnissa havaittiin ajattelutavan muutos, jossa 
työntekijät tekevät työtään palvellakseen kaupunkilaisia, ei 
kaupunkiorganisaatiota. Kaupungin myös nähdään toimivan aiempaan 
verrattuna nopeatahtisemmin. Tästä huolimatta asiakaslähtöisyydessä koetaan


olevan vielä parantamisen varaa, jotta se siirtyy vielä nykyistä vahvemmin osaksi 
jokapäiväisiä palveluprosesseja.

Aiemmilla arviointikierroksilla tunnistetut haasteet eivät ole poistuneet

Osa esihenkilöistä kokeekin jo viimeisellä arviointikierroksella, että haasteet ovat 
joko unohdettu tai jätetty ”kellumaan”. Kritiikkiä kohdistettiin paljon yhä hallinto-ja 
tukipalveluiden keskittämiseen liittyen siitä huolimatta, että kehitystä parempaan 
suuntaan on tapahtunut. Vaikuttaa siltä, että uudistuksen alun mitoituslinjaus ei 
huomioinut riittävästi toimialojen tarpeita tai niiden erilaisuutta. Lisäksi hallinto-ja 
tukipalveluiden resurssien ei enää koettu olevan käytettävissä vastaavalla tavalla 
kuin ennen uudistusta. 

Esihenkilöiden työkuorman koetaan lisääntyneen hallinnollisissa asioissa, 
digitalisaatiosta huolimatta. Toisaalta annettiin palautetta, ettei esihenkilöiden 
käyttämät tietojärjestelmät vastaa tarkoitustaan, mikä on yksi kuormituksen 
lisääjä. Lisäksi korona on lisännyt kuormitusta entisestään, ja moni haastateltu oli 
huolissaan niin ylimmän johdon kuin henkilöstön jaksamisesta.

Roolit ja vastuut koetaan osin yhä epäselvinä

Epäselvyydet liittyvät apulaispormestareiden asemaan kaupungin päätöksen-
teossa sekä kansliapäällikön ja pormestarin väliseen työnjakoon operatiivisessa 
johtamisessa. Ensin mainittuun lienee vaikuttanut aiheen saama laaja näkyvyys 
mediassa, johon moni haastateltava viittasi. 

Koronajohtaminen ketterää, mutta päätöksenteon keskittyminen arveluttaa

Esihenkilöiden mukaan kaupunkia on johdettu tehokkaasti pandemian aikana 
nykyisen johtamismallin mahdollistamana. Kykyä kaupunkiyhteisten päätösten 
tekemiseen pidettiin myös aiempaa parempana sekä korostettiin ketteryyttä että 
kykyä mukauttaa toimintaa tilanteen edellyttämällä tavalla. Toisaalta paheksuttiin 
apulaispormestarien vähäistä roolia tilanteen hoitamisessa ja kannettiin huolta 
siitä, jääkö keskittynyt päätöksenteko yhä useammissa asioissa kaupungin 
ylimmälle tasolle tilanteen pitkittyessä. 



Johtamisuudistuksen 
arvioinnin yhteenveto: 
Luottamushenkilöt



Positiiviset saavutukset valtuustokaudella 2017-2021 


Lähtökohtana luottamushenkilöiden kasvanut kriittisyys 
johtamisjärjestelmäuudistukseen arviointikierrosten aikana 

Aiemmilla johtamisjärjestelmän arviointikierroksilla (kevät 2018, kevät 2019) 
luottamushenkilöiden mielestä johtamisuudistuksen kautta (1) kuntavaalitulos 
välittyy aikaisempaa oikeudenmukaisemmin kaupungin ylimmän poliittisen johdon 
valinnoissa ja että kaupunginvaltuuston ja (2) kaupunginhallituksen rooli 
kaupungin johtamisessa on vahvistunut. Näiden vastausten perusteella voitiin 
todentaa, että uudistukselle asetetuista kolmesta päätavoitteesta kaksi olisi 
toteutumassa. 

Kolmannen päätavoitteen osalta, eli olisiko demokraattinen päätöksenteko ja sen 
vaikuttavuus parantunut, oltiin aikaisemmilla arviointikierroksilla kriittisempiä ja 
luottamushenkilöiden näkemyksissä oli polarisoitumista, eli näkemyksiä sekä 
puolesta että vastaan. Vastausten polarisoituminen näkyy myös vastauksissa 
liittyen luottamushenkilöiden toimintaedellytyksien paranemiseen. 

Luottamushenkilöiden syksyn 2020 vastausten yleisilmeenä on selvästi kasvanut 
kriittisyys uuden johtamisjärjestelmän piirteisiin ja toimivuuteen. Esihenkilöiden 
kolmen arviointikierroksen vastauksissa näkyy ajan myötä tullut kokemus uuteen 
johtamisjärjestelmään kasvaneina positiivisina arvioina. Vastaavasti 
luottamushenkilöiden osalta kevään 2019 ja syksyn 2020 vastauksissa on selkeä 
muutos kriittiseen suuntaan. Kun kahdella ensimmäisellä kierroksella noin 50-60 
% vastaajista arvioi olevansa samaa mieltä siitä, että uudistus toteuttaa 
valtuuston asettamat kolme (3) tavoitetta ja että samalla luottamushenkilöiden 
kannalta kaupungin ohjattavuus ja luottamushenkilöiden toimintaedellytykset 
paranevat, niin syksyllä 2020 vastaava osuus oli 30-40 %. 

Myös kriittisyys päätöksenteon ja johtavien luottamushenkilöiden tehtävien ja 
vastuiden jaon selkeydestä on kasvanut selvästi kevään 2019 ja syksyn 2020 
arviointien välissä. 

Tuloksia tulkittaessa on kuitenkin huomioitava, että arviointikierrosten kesken on 
eri vastaajaryhmien vastausaktiivisuudessa merkittäviä poikkeamia. 


Johtamisjärjestelmäuudistuksen positiiviset saavutukset 
luottamushenkilöiden näkökulmasta

Vaikka luottamushenkilöiden kriittisyys uudistuksen tuloksiin ja uuden 
johtamisjärjestelmän toimivuuteen on kasvanut keväästä 2019, on kaikissa 
kolmessa kyselyssä ja haastatteluissa nostettavissa selkeät saavutukset, jotka 
enemmistö näkee positiivisina. 

Sekä kyselyn että haastatteluiden perusteella selkeimmät positiiviset 
saavutukset ovat luottamushenkilöiden näkökulmasta: 

•Pormestaristo(pormestari ja neljä apulaispormestaria) näkyvänä poliittisena 
vaikuttajaryhmänä sekä kaupunkilaisille että valtakunnallisesti. 
Pormestaristonkautta kaupungin luottamushenkilöjohdon vuorovaikutus 
asukkaiden kanssa on paljon paremmalla tasolla kuin aikaisemmassa 
johtamismallissa. Pormestaristoon tuonut asukkaille selvät kasvot eri 
kaupungin palveluille ja toiminnalle. Lisäksi pormestaristoon toiminnallaan 
tuonut Helsingin äänen voimakkaammin kuuluviin Helsingille tärkeissä 
valtakunnallisissa asioissa ja yleensäkin eri medioissa. 
•Toimialarakenne ja sen mukainen apulaispormestareiden roolitus 
lautakunnissa on selkeyttänyt luottamushenkilöille kaupungin toimintaa. 
Suurempien kokonaisuuksien muodostaminen on poistanut siiloja ja 
sirpaleisuutta päätöksen teosta sekä parantanut luottamushenkilöiden 
käytössä olevaa tietoa vastuualueellaan.
•Kaupungin johtoryhmä ja kaupunkistrategia sen selkeänä ja kattavana 
yleisohjauksena. Johtoryhmä yhdistää sekä luottamushenkilöjohdon että 
viranhaltijajohdon kaupunkia johtavaksi ryhmäksi. Lisäksi kaupunkistrategiaa 
ja uutta johtamisjärjestelmää pidettiin myös tärkeinä osatekijöinä sille, että 
kaupungissa on kyetty tekemään ja toimeenpanemaan nopeammin päätöksiä 
kuin aikaisemmin; erityisesti vuoden 2020 koronaepidemiasta johtuneen 
poikkeavan tilanteen aikana. 
Merkittävimmät haasteet valtuustokaudella 2017-2021 


Aikaisemmin tunnistettujen merkittävimpien haasteiden rinnalle nousi 
lisää haasteita 

Aiemmilla arviointikierroksilla luottamushenkilöiden merkittävimmät haasteet 
liittyivät uusien isojen toimialojen lautakuntien työmäärän suuruuteen sekä tästä 
jatkumona jaostojen toiminnan kehittämistarpeisiin. Lisäksi konkreettisena 
asiana nostettiin esille toimialojen ongelmat toimitilayhteistyössä. Näiden osalta 
yksi vuosi lisää toimintaa tai kesän 2019 yhteydessä tehdyt johtamisjärjestelmän 
tarkennukset eivät olleet tuoneet kehitystä parempaan, vaan kriittinen arviointi 
on pysynyt ennallaan. 

Kun aiemmilla johtamisjärjestelmän arviointikierroksilla (kevät 2018, kevät 2019) 
luottamushenkilöiden mielestä pormestarimalli, uudet lautakunnat ja toimialat 
olivat selkeyttäneet kaupunkikokonaisuuden ohjattavuutta, niin näiden osalta 
muutos on ollut selkeästi kriittiseen suuntaan. Kriittisen vastausten osuus on 
melkein kaksinkertaistunut keväästä 2019 syksyyn 2020, kun arvioidaan 
pormestaristonroolien ja tehtäväjaon selkeyttä tai sitä, onko pormestarimalli 
parantanut luottamushenkilö-ja virkamiesjohtamisen yhteensovittamista.

Kriittinen suhtautuminen pormestarimalliin näkyy myös avoimissa vastauksissa. 
Yhtäältä tunnistettiin, että pormestaristohaasteeseenliittyy yhä hallintosään-
nössäolevia epäselvyyksiä ja puutteita, jotka olisivat lisämäärityksillä ratkais-
tavissa. Saman aikaisesti tunnistetiin, että olisi malli ja määritykset mitenkä 
tarkkoja tahansa, niin vastuurooleihin nimetyt henkilöt omalla toiminnallaan ja 
yhteistoiminnallaan tekevät toiminnasta joko sujuvan tai kitkaisen. 

Ratkaisevin tekijä on apulaispormestareiden roolin ja toiminnan käytännön 
raamit. Haastatteluissa korostettiin, ettei toimiva ratkaisu löydy muokkaamalla 
apulaispormestareiden rooli-ja tehtäväkuvausta, vaan koko pormestaristonyhteistoiminnan ja keskinäisen työnjaon sekä liittyvien pelisääntöjen sopimisella 
ja erityisesti sen rakentavahenkisellä sopeuttamisella muuttuvassa toiminta-
ympäristössä. Samalla korostettiin, ettei politiikkaa tai omia poliittisia tavoitteita 
voi saada pois pormestareiden väliltä tulevaisuudessakaan. 


Johtamisjärjestelmäuudistuksen haasteita luottamushenkilöiden 
näkökulmasta

Toinen viimeisellä arviointikierroksella selvästi kasvavaa kriittistä palautetta 
saanut teema on vallan keskittyminen. Vallan keskittyminen liittyy 
pormestaristoonkokonaisuudessaan, kaupungin keskeisimpiin 
johtamisfoorumeihin eli kaupunginhallitukseen ja kaupungin johtoryhmään, sekä 
pormestaripuolueisiin. Kritiikissä todetaan, että kun yhtäältä suuremmat 
toimialat, lautakunnat, pormestarimalli ovat selkeyttäneet toimintaa, poistaneen 
päällekkäisyyksiä ja luoneet loogiset johdettavat kokonaisuudet, on toisaalta 
samalla tapahtunut vallan ja valtaan ja päätöksentekoon liittyvän tiedon 
keskittymistä käytännössä pienemmälle joukolle henkilöitä. 

Myös toisesta näkökulmasta vallan keskittymistä on arvioitu. Uusi 
johtamisjärjestelmä vahvisti asioiden ja päätöksentekemisen sujuvan ketjun 
lautakunnasta kaupunginhallitukseen ja valtuustoon nimittämällä 
apulaispormestarit lautakuntien puheenjohtajiksi ja kaupunginhallituksen 
jäseniksi sekä kaupungin johtoryhmän jäseniksi. Jos poliittiset ryhmät ovat 
lautakuntavaiheessa päässeet ratkaisuun, niin asiat etenevät sujuvasti läpi 
ylempien vaiheiden operatiiviseen toimintaan. Yhtäältä tätä on pidetty 
parannuksena päätöksentekoon ja toisaalta vallan keskittämisenä 
pormestaripuolueille sekä pormestaristollepois valtuustosta. 

Luottamushenkilöt ovat myös käytännössä todenneet, että isommat johdettavat 
kokonaisuudet edellyttävät mm. lautakunnissa luottamushenkilöiltä enemmän 
työtä. Tämä pelätään tulevaisuudessa rajoittavan tai jo ennakolta karsivan 
työssäkäyvien luottamushenkilöiden mahdollisuuksia osallistua toimintaan. Siten 
tämäkin kehityssuunta voi edelleen käytännössä keskittää osallistumista 
pienemmälle joukolle henkilöitä. Kaupungin edelleen kasvamisen ja 
tehtäväkentän laajentumisen myötä tämä ”keskittymisen” -kehityssuunta 
todennäköisemmin vahvistuu luottamushenkilökentässä. 



Huomioita tulevaan valtuustokauteen 


Uuden johtamisjärjestelmän elementit, jotka helpottavat tulevia valtuustoja 
kaupunkistrategian toteuttamisessa

Kriittisistä tilannearvioista huolimatta sekä kyselyn avoimissa vastauksissa että 
haastatteluissa tunnistettiin seuraavalle valtuustokaudelle kaupunkistrategian 
toimeenpanoa tehostaviksi tekijöiksi johtamisjärjestelmän elementit: 

•Isot lautakunnat, joilla on sektorillaan laaja mandaatti ja vastuu. Luottamus-
henkilöiltä tämä edellyttää koko kaupungin edun huomioimista päätettäessä 
strategisista linjauksista tai perustehtäviin liittyvistä asioista. Lautakunnan 
päätöksien tehokkaasta toteuttamisesta vastaa yksi toimiala. 
•Pormestaristoeli pormestari asemavaltansa kautta ja apulaispormestarit 
lautakuntien puheenjohtajina. Lähtökohtaisesti selkeä kokoonpanon, jonka 
pitäisi pystyä jakamaan yhteisiä tavoitteita ja tietoa läpinäkyvästi ja 
tehokkaasti.
•Pormestaristonja kaupungin johtoryhmän kautta toimialojen yhteistyön 
vahvistaminen yhteisen tahtotilan saavuttamiseksi ja läpileikkaavien, 
strategisten kärkihankkeiden ja vastaavien toimeenpanoinstrumenttien 
toteuttamisen kautta.


Vastauksissa korostettiin myös päättyvältä valtuustokaudelta saatavan 
kokemuksen hyödyntämistä uuden valtuustokauden ja erityisesti pormestaristontoiminnan käynnistämiseen. Ennen kesää 2017 oli riskinä arvioitu, että uusi 
johtamisjärjestelmä synnyttäisi valtakeskittymän kansliapäällikölle, ja siten 
mahdollisen konfliktipisteen johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden 
välille. Nyt arvioinnin tulosten perusteella, jos jokin konfliktipiste on syntynyt, niin 
se syntyi johtavien luottamushenkilöiden keskelle. Haastatteluissa arvioitiin, että 
nyt valtuustokaudella käytännössä pormestarille keskittyneen vallan jakaminen 
tulevalla valtuustokaudella tavalla tai toisella tasaisimmin esim. operatiivisissa 
asioissa kansliapäällikölle voisi olla resepti sujuvampaan johtamiseen. Tosin 
vasta-argumentteina todettiin, että tämä vallan hajauttaminen voi vastaavasti 
tuoda hitautta ja epäselvyyttä asioiden käsittelyyn ja toimeenpanoon. 


Täydentäviä kehitettäviä asioita johtamisjärjestelmään 

Arvioinnin yhteydessä tunnistettiin myös muita luottamushenkilöiden 
näkökulmasta orastavia kehittämisteemoja, joiden merkitys voi kasvaa tulevalla 
valtuustokaudella. Näitä ovat: 

•Valtuustolle oma selkeä rooli ja tehtävä kaupunkistrategian kärkihankkeiden 
sisällön käsittelyssä ja ohjaamisessa. Kärkihankkeet ovat yksi keskeinen 
työväline kaupunkistrategian toteuttamisessa. Niiden käsittely ja 
mahdollisuus mm. valtuustoaloitteiden kautta täydentää kärkihankkeita 
liittäisivät valtuuston vahvemmin strategian toimeenpanoon. 
•Valtuustossa ja yleensäkin luottamushenkilökäsittelyissä nähtiin tarvetta 
lisätä ja syventää keskustelua ja tietoon sekä laskentaan perustuvia 
näkemyksiä vaikutuksista kaupunkitaloudesta ja taloudellisista vaihtoehdoista 
lisäämään ymmärrystä siitä, mihin kaupungilla on varaa ja mahdollisuuksia. 
•Jatkumona jo kuluvalla kaudella lisättyyn osallistamiseen ja asukaslähtöi-
syyteen pitäisi löytää lisää ratkaisumalleja, joilla lisättäisiin kaupunginosien 
itsenäisempää päätösvaltaa osana segregaation ennaltaehkäisemistä. 
Teema kytkeytyy läpi arvioinnin esiintyneeseen keskusteluun vallan keskitty-
misestätietyille toimijoille ja alueille ja siten tunteeseen epätasa-arvoisesta 
kehityksestä. Kun nyt on luotu tehokas järjestelmä valmisteluun ja päätöksen-
tekoon, niin olisi tärkeää luoda helppoja mekanismeja, joiden kautta 
valtuutettu tai kaupunkilainen voisi vaikuttaa tai päästä mukaan vaikuttamaan 
asioihin. Ja myös saisi tunteen asioihin vaikuttamisesta. 


Uusien teemojen yhteydessä haastatteluissa ja kyselyvastauksissa muistutettiin, 
että kuitenkin käytännössä luottamushenkilöiden ja kaupunginvaltuuston näkö-
kulmasta kaupungin toiminnasta lähes 90 % jatkuu entisellään. Tämä jatkuvuus 
olisi kaikkien muistettava ja sen kautta huolehdittava kaupungin perustoiminnan 
jatkuva kehittäminen ja pitkätähtäimen tavoitteiden häiriötön eteneminen. 



Johtamisuudistuksen 
arvioinnin yhteenveto: 
Esihenkilöt



Positiiviset saavutukset valtuustokaudella 2017-2021 


Aiemmilla johtamisjärjestelmän arviointikierroksilla (kevät 2018, kevät 2019) 
tunnistettiin kolme keskeistä positiivista saavutusta, jotka ovat 

1.Johtamisuudistus on luonut hyvän pohjan tehdä kaupungin toiminnasta 
asukaslähtöisempää, osallistaakaupunkilaisia palveluiden kehittämiseen 
sekä toimia tehokkaammin ja yhtenäisemmin
2.Kaupunkikokonaisuuden ohjattavuus on parantunut johtamisuudistuksen 
myötä
3.Arvioinnissa tunnistettuihin haasteisiin on tartuttu ja systemaattinen 
kehitystyö vie uudistusta kohti asetettuja tavoitteita


Syksyn 2020 arvioinnin yhteydessä toteutetuissa esihenkilöhaastatteluissa 
havaittiin myönteisen kehityksen lisäksi myös jonkin verran päinvastaista 
kehitystä. 

Vallitsevasta tilanteestakin johtuen asiakaslähtöisemmän toiminnan ja 
kaupunkilaisten osallistamiseen palveluiden kehittämiseen suhtauduttiin 
vaihtelevasti. Koronan myönnettiin hankaloittaneen osallistamista. 
Muutamassa haastattelussa esihenkilö ei ollut enää havainnut positiivista 
kehitystä tai koki vaikeaksi ottaa kantaa asiaan kaupunkilaisten puolesta. 

Esihenkilöhaastattelujen ja erityisesti kyselyn tulosten perusteella osallistaminen 
ja asukaslähtöisyys on edistynyt joka päiväisessä tekemisessä toimialamallin 
mahdollistamana. Esimerkkeinä asukaslähtöisyydestä mainittiin osallistava 
budjetointi, toimialojen laatimat osallistamissuunnitelmat, luotsien toiminta ja 
kaupunkiympäristön toimialan alueelliset foorumit. Myönteistä kehitystä edustaa 
havaittu ajattelutavan muutos, jossa työntekijät ovat kaupunkilaisia, ei 
kaupunkia varten. 


Asukaslähtöisyyttä ja osallistamista pidetään tärkeänä, ja samalla tiedostetaan, 
että asiakaslähtöisessä palvelujen kehittämisessä on tekemistä. Vaikka 
asiakaslähtöisyys esiintyy paljon puheissa, monen esihenkilön mielestä se ei ole 
vielä riittävästi siirtynyt käytännön tekemiseen. 

Kaupunkikokonaisuuden ohjattavuus on selvästi parantunut 
johtamisuudistuksen myötä. Tästä moni esihenkilö oli samaa mieltä. Muutos 
virastomallista toimialamalliin on mahdollistanut ohjattavuuden parantumisen. 
Niin lukujen valossa kuin kokonaisuuksien tasolla neljää toimialaa on helpompi 
johtaa kuin 30 virastoa, joiden koettiin olleen myös hyvin itsenäisiä.

Kehityksen myös uskotaan jatkuvan positiivisena, vaikka vauhdin koetaankin 
hidastuvan. Havainto ei yllätä, koska toimialamallin siirtyminen vuonna 2017 oli 
iso muutos ja näkyvät muutokset tapahtuivat jo silloin. Toimintakulttuurin muutos 
vie kuitenkin enemmän aikaa. Osa esihenkilöistä kokee, että kulttuurikin on 
hiljalleen muuttumassa. Osa puolestaan pitää muutosta niin suurena, että sen ei 
edes voi odottaa menevän yhdessä valtuustokaudessa läpi.

Haastatteluissa mainittiin toivottua hitaampi kaupunkiyhteinen eteneminen 
toimialojen ja kanslian hallintojen välisessä yhteistyössä sekä kaivattiin nykyistä 
linjakkaampaa ohjausta kaupunkiympäristön toimialan komentoketjussa.

Kahteen ensimmäiseen positiiviseen havaintoon verrattuna esihenkilöt 
suhtautuvat kriittisemmin kolmanteen. Haasteisiin tarttumisessa ei ole 
ongelmaa. Moni haastateltava oli sitä mieltä, että haasteita on pyritty 
tunnistamaan ja niihin on myös tartuttu. Haasteita ei ole kuitenkaan ratkaistu ja 
osa kokee, että ne on joko unohdettu tai jätetty ”kellumaan”. Haastatteluissa 
peräänkuulutettiin havaittujen haasteiden hankkeistamista, resursointia ja 
nykyistä systemaattisempaa seurantaa. 



Johtamisuudistuksen keskeiset onnistumiset ja piirteet, jotka 
edesauttavat Helsinkiä saavuttamaan visionsa


Keskeiset onnistumiset

Lukuisat esihenkilöt kautta toimialojen kiittelevät toimialamallia ja pitävät sitä 
keskeisimpänä johtamisuudistuksen onnistumisena. Kaupungin toiminnan 
keskittäminen neljään toimialaan palvelee niin johtamista kaupunkitasolla kuin 
toiminnan ohjaamista toimialojen sisällä. Se on myös mahdollistanut laajemmat 
palvelukokonaisuudet ja toimialoja yhdistävät teemat kuten maapolitiikka, 
kasvatus kokonaisuutena, hyvinvointi ja terveystavoitteet, digitalisaatio sekä 
liikkuvuus. Toimialamallin etuihin sisältyvät parantunut ohjattavuus, lisääntynyt 
tuottavuus, kokonaisvaltaisuus ja systemaattisuus. Sirpalemaisuus ja ristiriidat 
ovat vähentyneet, kun yksittäisten virastojen sijaan mallissa johdetaan 
toimialoja. Erään esihenkilön sanoin malli on ”parasta, mitä kaupungissa on 
koskaan tehty”.

Toimialamallin myötä toisena keskeisenä onnistumisena haastatteluista 
havaittiin lisääntynyt yhteistyö toimijoiden kesken. Myös kyselyvastauksissa 
suhtautuminen yhteistyöhön liittyviin kysymyksiin on myönteisempää. Tämä 
tarkoittaa sekä yhteistyötä kaupunginkanslian ja toimialojen että toimialojen 
kesken ja näkyy aitona yhdessä tekemisenä sen sijaan, että viranhaltijat 
pyytäisivät lausuntoja toisiltaan. Yhteisen valmistelun kuvattiin haastatteluissa 
nousseen uudelle tasolle, koska malli antaa mahdollisuuden tehdä toimialarajat 
ylittävää yhteistyötä. Kaupunkiyhteisen tekemisen myötä ja toimialojen 
integroitumisen kautta kaupungilla on edellytykset myös maailman toimivin 
kaupunki vision saavuttamiseen. 

Onnistumisena on tunnistettu myös kaupungin johtoryhmätyöskentely, joka on 
johtanut yhteisten linjausten tekemiseen kaupungin ylimmällä tasolla. Yhteisen 
johtoryhmän nähdään luovan laaja-alaisen kuvan siitä, millä tavoin eri asiat 
liittyvät toisiinsa. Valtuustokaudella 2017-2021 strategia on ollut paljon esillä ja 
sitä on käytetty kaupunkiorganisaation johtamisen välineenä.

Onnistumisiin lukeutuu myös kaupungin lisääntynyt näkyvyys ja painoarvo.


Piirteet, jotka edesauttavat saavuttamaan vision

Keskeisissä onnistumisissa ja piirteissä, jotka edesauttavat Helsinkiä 
saavuttamaan maailman toimivin kaupunki visionsa, on paljon samaa. 
Useimmin haastatteluissa esiin tuotu piirre oli kaupunkiyhteinen tekeminen, jolla 
viitattiin muun muassa toimialarajat ylittävään johtamiseen ja ylimmän johdon 
yhteiseen näkemykseen kaupungin suunnasta sekä hyvästä johtamisesta. 
Kaupungin johtaminen on koottu tiiviimmin johtoryhmän yhteyteen, ja sen 
uskotaan johtavan myös parempaan palveluun kaupungin asukkaille. 

Toisena piirteenä haastatteluissa havaittiin lisääntynyt strategisuus tai kuluneen 
valtuustokauden strategian merkitys. Strategiaa kuvataan sellaiseksi, että 
jokainen kaupungin työntekijä tunnistaa siitä itsensä. Moni esihenkilö kokee 
strategian toteuttamisen edenneen hyvin. Haastattelujen perusteella strategia 
on sisäistetty, siitä on ollut helppo viestiä ja sen on myös nähty haastaneen 
henkilöstöä sopivalla tavalla.

Muutamissa esihenkilöhaastatteluissa mainittiin myös osallisuus ja 
asukaslähtöisyys. Osallisuutta pidettiin tärkeänä, strategisena keihäänkärkenä. 
Asukaslähtöisyyden osalta tuotiin esiin, että se näkyi vahvasti etenkin 
uudistuksen alkuvaiheessa, toimialamallin muutoksen yhteydessä. Tuolloin 
korostettiin viestiä, että kaupunki on asukkaittaan ja yrityksiä varten ja tämän 
viestin koetaan myös tehonneen. 

Viimeinen havaittu piirre liittyy lisääntyneeseen reagointinopeuteen. Kaupungin 
tekemisessä on joidenkin esihenkilöiden mukaan tapahtunut rytmin muutos 
nopeatahtisempaan toimintaan. Tätä kuvattiin siten, että “kaupunki toimii eli ei 
jää ihmettelemään”.



Tunnistetut haasteet valtuustokaudella 2017-2021


Aiemmilla arviointikierroksilla (kevät 2018, kevät 2019) johtamisjärjestelmän 
uudistuksella tunnistettiin myös haasteita, joista merkittävimpiä ovat: 

1.Hallinto-ja tukipalveluiden keskittäminen ei ole parantanut niiden toimintaa ja 
muutos on jopa haitannut toimialojen ydintoimintaa
2.Johtamisen roolit ja vastuut eivät ole vielä kauttaaltaan selvät
3.Esihenkilöiden työkuorma hallinnollisissa asioissa on kasvanut ja aiheuttaa 
haasteita työssä jaksamisen kannalta


Syksyllä 2020 toteutetuissa haastatteluissa esihenkilöiltä kysyttiin kehityksestä 
aiemmin tunnistettujen haasteiden suhteen. 

Hallinto-ja tukipalveluiden keskittämisen osalta haasteen koetaan edelleen olevan 
arjessa läsnä siitä huolimatta, että kehitystä parempaan suuntaan on havaittu. 
Esimerkiksi palvelujen kuvattiin haastatteluissa kehittyneen, joidenkin prosessien 
yhtenäistyneen ja asiakastyytyväisyyden parantuneen mittausten perusteella.

Keskittämiseen liittynyt, uudistuksen alussa tehty, mitoituslinjaus selittää osaltaan 
yhä koettua haastetta. Haastattelujen perusteella mitoituksessa ei otettu riittävästi 
toimialojen tarpeita tai niiden erilaisuutta huomioon. Toimialat olivat uudistuksen 
alkaessa erilaisissa tilanteissa sekä hallintokulttuureissa, ja keskittäminen olisi 
kaivannut alkuvaiheessa lisää resursointia resurssien vähentämisen sijaan. 
Toimintatapojen yhtenäistymisen ja toiminnan kehittymisen myötä resursointia 
olisi voitu asteittain keventää. 

Osaltaan tilannetta selittää myös muutos itsessään. Aiemmin monen esihenkilön 
käytössä, omassa yksikössä olleet henkilöt ja palvelut siirtyivät muualle, eikä 
niiden enää koettu olevan käytettävissä vastaavalla tavalla kuin ennen uudistusta. 
Tietojärjestelmiin liittyvistä haasteista johtuen myöskään digitalisaatio ei ole 
tukenut keskittämistä toivotulla tavalla. 

Hallinto-ja tukipalveluiden keskittämiseen liittyvät haasteet linkittyvät esihenki-
löidenkokemaan lisääntyneeseen työkuormaan hallinnollisten asioiden osalta. 
Tämä on tunnistettu haaste, jota korona on vielä vahvistanut. Haaste on läsnä 
toimialoilla, ei yhtä vahvasti kansliassa. Osa haastatelluista esihenkilöistä 
huomautti, että hallinnollisten asioiden aiheuttama työkuorma oli haaste jo ennen 
uudistusta. 


Toisaalta osa haastatelluista kokee, että uudistuksen myötä esihenkilöille on 
tullut enemmän hallinnollisia tehtäviä. Näillä viitattiin esimerkiksi 
henkilöstöhallinnollisiin tehtäviin sekä tietoturva-ja tila-asioihin. Tilannetta 
hankaloittavat käytössä olevissa tietojärjestelmissä olevat puutteet. 
Kehitystyöstä huolimatta osa prosesseista edellyttää yhä paperilomakkeiden 
käsittelyä, joka on lisännyt kuormittuneisuuden tunnetta etenkin korona-aikana. 
Tehtävien määrän lisäksi haastateltavat nostivat esiin tarpeen reagoida 
ylemmältä tasolta tuleviin pyyntöihin yhä nopeammin. 

Epäselvyys apulaispormestareiden roolista korostuu tehdyissä 
esihenkilöhaastatteluissa. Apulaispormestareilla ei ole pormestarin tapaan 
kuntalaista tulevaa selvää mandaattia. Kaupungin hallintosäännön mukaan 
apulaispormestareille kuuluvat edunvalvonta, osallisuus ja vuorovaikutus. He 
toimivat lautakuntien puheenjohtajina, ovat kaupunginhallituksen jäseniä ja 
näkyvät kaupunkilaisille edustamansa toimialan kasvoina ilman varsinaista 
päätös-tai toimeenpanovaltaa. Arvioinnin havainnot osoittavat tarpeen 
varmistaa, että apulaispormestarien rooli on sekä viestitty että ymmärretty 
kaupunkiorganisaation eri tasoilla. 

Laajasta medianäkyvyydestä johtuen haasteen mittakaava saattaa vaikuttaa 
todellista kokoaan suuremmalta. Esimerkiksi soten ja kaupunkiympäristön 
toimialoilla apulaispormestareiden rooleissa ei koettu olevan epäselvyyttä ja 
haasteiden arveltiin olevan muualla. 

Osa haastatelluista koki epäselvyyttä myös kansliapäällikön roolissa tai 
pormestarin ja kansliapäällikön työnjaossa. Jälkimmäinen on toimialajohtajien 
esihenkilö. Kuluneella valtuustokaudella linjanvedoista ja toimialajohtajien 
johtamisesta vaikuttaa haastattelujen perusteella kuitenkin vastanneen väistyvä 
pormestari. Uudistusta suunniteltaessa kansliapäälliköstä kaavailtiin 
pormestarin vastinparia. Tämä ei näytä ainakaan toistaiseksi toteutuneen. 

Edellä kuvattu asetelma osaltaan mahdollistaa haasteena koetun ohijohtamisen. 
Linjaorganisaatiossa ei ole totuttu ottamaan toimeksiantoja matriisiorganisaation 
tavoin eri lähteistä. Haastattelujen perusteella ohijohtamista koetaan tulevan 
pormestarin esikunnan sekä apulaispormestareiden taholta. 



Johtamisuudistuksen merkittävimmät haasteet ja piirteet, jotka 
vaikeuttavat Helsinkiä saavuttamasta visionsa


Merkittävimmät haasteet

Merkittävimmistä haasteista kysyttäessä moni esihenkilö viittasi edelliseen 
kysymykseen ja totesi asian tulleen esille jo sen yhteydessä. Roolien ja 
vastuiden epäselvyys etenkin apulaispormestarien osalta (pormestari ja 
apulaispormestarit / apulaispormestarit ja toimialajohtajat) esiintyi useissa eri 
haastatteluissa. Osa haastatelluista pohti, että kyse voi olla myös tulkinta-ja 
kommunikaatiohaasteesta. Apulaispormestarin toimivalta koetaan edelleen 
vaikeasti hahmotettavana siitä huolimatta, että uudistuksesta on jo useampi 
vuosi aikaa. Osa kaupungin asukkaista ja osin myös henkilöstöstä tuskin tietää, 
että apulaispormestareilla ei ole toimeenpanovaltaa. Lisäksi tehtävä saatetaan 
sekoittaa aiempaan apulaiskaupunginjohtajan tehtävään. 

Merkittävänä haasteena havaittiin lisäksi toimintakulttuurin hidas muutos tai 
yhtenäisen toimintakulttuurin puuttuminen. Haastattelujen perusteella 
kaupunginkansliaan kohdistuu toimialojen suunnalta jonkin verran kritiikkiä 
ministeriömäisyydestä, kankeudesta, eri suuntiin tapahtuvasta tai tempoilevasta 
johtamisesta sekä yhteistyön puutteesta. Toisaalta myös toimialojen sisällä 
mainittiin yhä olevan siiloja ja esimerkiksi kaupunkiympäristön toimialalla 
muutoksen kuvataan olevan yhä kesken –siirtymä itsenäisistä virastoista osaksi 
laajempaa toimialaa ei ole ollut ongelmaton ja vaatii aikaa toteutuakseen. 
Muutamissa haastatteluissa pohdittiin, että onko odotettu muutoksia liian 
nopeasti ottaen huomioon sen edellyttämä rakenteiden ja asenteiden muutos?

Vaikka aiemmin strategiaan viitattiin yhtenä uudistuksen onnistumisista, kokee 
osa esihenkilöistä strategian myös haasteena. Strategian todettiin 
haastatteluissa olevan kaiken kattava / maailmaa syleilevä, jolloin jokainen voi 
löytää sisällöistä jotain sellaista, joka tukee henkilön omaa agendaa. Strategiaa 
kuvattiin myös liian yksityiskohtaisena ja liikaa toimenpiteitä sisältävänä, jotta 
sillä olisi mielekästä ohjausvaikutusta.


Haasteena haastatteluissa tuotiin esiin myös ohijohtaminen, jonka pelätään 
murentavan arvo-ja toimivaltaa eri esihenkilötasoilla. Ohijohtaminen linkittyi 
haastatteluissa lisääntyneeseen toimintanopeuteen ja kohdistui etenkin 
pormestarin esikuntaan. Ilmiön koettiin kuvastavan luottamuksen ohuutta sen 
suhteen, että toimialoilla osataan ajatella kaupungin etua ja toimia sen 
mukaisesti. 

Osa esihenkilöistä kokee haasteena sen, miten virkamiesvalmistelu ja poliittinen 
päätösteko saadaan mallissa pidettyä riittävästi erillään. Jatkon kannalta 
keskeisenä pidetään, että perustavoite valmistelun ja päätöksenteon 
eriyttämisestä säilyy. Vaalien lähestyminen voi vaikuttaa siihen, että esihenkilöt 
peräänkuuluttivat virkamiesten valmisteluvastuuta ja tämän selkiinnyttämistä 
koko kaupunkiorganisaation tasolla. Esihenkilöt pohtivat vaalien vaikutusta 
tulevaan tekemiseen: minkälaisia lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita uusi 
pormestari ja uusi valtuusto asettavat, minkälainen on dynamiikka pormestarin 
ja apulaispormestarien välillä, muuttuuko suunta ja kaupungin strategia vai 
jatketaanko aiemmin valitulla tiellä? 

Piirteet, jotka vaikeuttavat saavuttamasta visiota

Esihenkilöiden haastattelujen perusteella itse johtamisjärjestelmässä ei 
enemmistön mukaan ole vision saavuttamista estäviä piirteitä. Uudistetusta 
johtamisjärjestelmästä on enemmän hyötyä vision saavuttamisen kannalta kuin 
haittaa. Eräänä haastavana piirteenä havaittiin neljän vuoden välein vaihtuva 
poliittinen johto -miten käy pitkäjänteisyyden ja vaihtuvuuden?

Muina, ei suoraan johtamisjärjestelmän piirteisiin liittyvinä haasteina 
haastatteluissa mainittiin hitaasti muuttuva toimintakulttuuri sekä päätöstenteon 
tasot. Osa haastateltavista koki, että johtamisessa ja hallinnossa pitäisi pystyä 
delegoimaan päätäntävaltaa alaspäin.



Johtamisen painopisteissä huomioitavat toimintaympäristön muutokset?


Esihenkilöt toivat haastatteluissa esiin merkittävinä toimintaympäristössä 
tapahtuvina –ja johtamisen painopisteissä huomioitavina –muutoksia sote-
uudistuksen, heikentyvän talouden, koronan pidemmän aikavälin vaikutukset, 
ilmasto-ja vastuullisuusasiat sekä monikulttuurisuuden asettamat haasteet.

Sote-uudistuksenvaikutusta pohtivat sote-toimialan edustajien lisäksi monet 
muut esihenkilöt. Uudistukseen liittyy edelleen epätietoisuutta. Toteutuessaan 
suunnitellusti (Helsingin erillisratkaisu) uudistus siirtää suuren osan verotuloista 
muualle. Useat esihenkilöt pohtivat, mitä tämä tarkoittaa palvelutuotannolle ja 
johtamiselle. Tai mitä palveluita voidaan jatkossa tuottaa? Haastateltavat 
arvelevat muutoksen myötä palvelutason tulevan heikentymään, ja tällä voi olla 
myös vaikutusta Helsingin imagoon. Vaikutusten arveltiin lisäksi olevan 
merkittävämpiä ja laajuudeltaan myös sote-sektorin ulkopuolelle ulottuvia. 
Esihenkilöt pohtivat lisäksi sitä, onko luottamushenkilöillä rohkeutta tehdä 
muuttuvan tilanteen edellyttämiä valintoja (panostusten keskittäminen 
olennaisimpiin asioihin sen sijaan, että edettäisiin suhteellisen laajalla 
palvelurintamalla).

Edelleen moni esihenkilö kantoi huolta heikentyvästä taloudesta. Taloudellinen 
tilanne on aiemmin ollut Helsingissä moniin muihin kaupunkeihin nähden hyvä: 
talous on ollut tasapainossa. Tilannetta kuitenkin uhkaavat muun muassa 
kaupungin kasvu, väestön ikääntyminen ja väestörakenteen muutos, henkilöstön 
eläköityminen sekä koronan vaikutukset. Kaupungin kasvu aiheuttaa lisää 
elinkaarikustannuksia, joiden kattamiseksi vähenevät verotulot eivät aiemman 
tavoin riitä. Talouden muutos on ollut nopea ja ennakoimaton. Aiemmat 
suunnitelmat ovat perustuneet kasvulle –esihenkilöt miettivät, minkälaisen 
strategian varaan tulevaisuuden Helsinkiä rakennetaan?

Oma lukunsa ovat koronan vaikutukset, joiden syvyyttä ja kestoa on vaikea 
ennakoida. Esihenkilöt arvelevat hyvinvointierojen alkavat jälleen kasvaa, kun 
korona on iskenyt heikommassa asemassa oleviin: nuoriin, työttömiin, eläkeläisiin, 
yksinhuoltajiin ja maahanmuuttajiin. Akuutti kriisi tullee jättämään jälkiä, joiden 
korjaaminen kestää pitkään. Osassa haastatteluita peräänkuulutettiin sen 
selvittämistä, ketkä ovat kärsineet eniten ja satsausten tekemistä heidän 
suuntaansa. 

Akuutin kriisin ollessa päällä tietyt asiat ovat jääneet hieman syrjään. Esihenkilöt 
uskovat ilmasto-ja vastuullisuusteemojen kuitenkin olevan esillä jatkossakin. 
Tähän vaikuttavat yhteiset sitoumukset kansallisella ja ylikansallisella tasolla, 
unohtamatta Helsingin kaupungin omia ilmastotavoitteita (Hiilineutraali Helsinki 
2035-toimenpideohjelma).

Muutamissa haastatteluissa kannettiin huolta myös monikulttuurisuuden 
asettamasta haasteesta, joita on nähtävissä esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa. 
Lieveilmiöihin tulisi suhtautua vakavasti, jotta niihin tarttuminen on mahdollista. 
Moninaistumisen myötä yhä useampi Helsingissä asuva ei ole kantasuomalainen. 
Helsingissä tulisi välttää segregaatiokehitystä kaikin mahdollisin keinoin. 

Esihenkilöt uskovat digitalisaatiokehityksenjatkuvan. Osa haastateltavista 
arveli, että digitalisaatiotavoitteissa on menty etenemään “latvasta puuhun”. Tarve 
digitaalisille palveluille ja työnteon uusille muodoille on kova, mutta toimintatavat 
ja esimerkiksi tietoturva-asetukset eivät kaikin osin tue uusien työkalujen käyttöä. 
Toisaalta viime aikaiset tietovuodot osaltaan korostavat yhä tiukemman 
tietosuojan ja -turvan tarvetta.

Toimintaympäristön muutosten –erityisesti viime aikoina koronan –myötä 
henkilöstön jaksamisen ja hyvinvoinnin merkitys korostuu entisestään. Työn 
tekemisen tahti ja työn vaativuus ovat lisääntyneet ja samalla digitalisaation myötä 
työn ja vapaa-ajan raja on hämärtynyt entisestään.



Johtamisuudistuksen arvioinnin 
yhteenveto: vastaukset 
3 kyselykerralla 
2018, 2019 ja 2020



Johtamisuudistuksen arvioinnin 
yhteenveto: 
Luottamushenkilöiden vastaukset 
3 kyselykerroilla 2018, 2019 ja 2020



Luottamushenkilöt: Johtamisuudistuksen arviointi -kyselyn yhteenveto


Positiivisimmin johtamisuudistuksen vaikutuksista vastattiin:

1.Kuntavaalitulos välittyy aikaisempaa oikeudenmukaisemmin kaupungin 
ylimmän poliittisen johdon valinnoissa 
2.Pormestarimalli on parantanut demokraattista päätöksentekoa ja vaikuttavuutta 
sekä vahvistanut kaupunginvaltuuston ja -hallituksen roolia kaupungin 
johtamisessa. Työnjaot ovat selvät 
3.Johtamisuudistus mahdollistaa aikaisempaa ketterämmän 
kaupunkikokonaisuuden ohjauksen 


Kriittisimmin johtamisuudistuksen vaikutuksista vastattiin:

1.Asukkaiden ja palvelunkäyttäjien tarpeet ovat näkyvillä ja asukaslähtöisyys on 
vahvistunut kaupungin luottamuselinten päätöksenteossa 
2.Kaupunkilaisten osallistumis-ja vuorovaikutusmahdollisuudet 
luottamuselimissä käsiteltäviin asioihin ovat parantuneet 
3.Luottamushenkilöillä on päätöksenteossa riittävät tiedot kaupungin tilanteesta 


Selkein hajonta liittyi kysymyksiin:

1.Uusi johtamisjärjestelmä on vahvistanut demokratiaa Helsingissä 
2.Luottamushenkilöillä on päätöksenteossa riittävät tiedot kaupungin tilanteesta
3.Pormestarimalli, toimialalautakunnat ja isot toimialat -ratkaisumalli ovat 
parantaneet tiedonkulkua kaupungin ja luottamushenkilöiden välillä 


Epävarmimmin johtamisuudistuksen vaikutuksista vastattiin 
(eniten ”en osaa sanoa” ja ”ei eri eikä samaa mieltä”):

1.Onko luottamushenkilöillä käytössään selkeämpi ja ymmärrettävämpi 
kokonaiskuva kaupungin toiminnan tuloksellisuudesta ja kustannuksista sekä 
paremmat mahdollisuudet vaikuttaa niiden parantamiseen 
2.Onko uusi johtamisjärjestelmä keventänyt byrokratiaa HelsingissäPositiivisimmin johtamisuudistuksen vaikutuksista vastattiin:

1.Kuntavaalitulos välittyy aikaisempaa oikeudenmukaisemmin kaupungin ylimmän 
poliittisen johdon valinnoissa
2.Jokaisella luottamuselimellä on selkeä tehtävänsä kaupunkikokonaisuuden 
ohjauksessa
3.Pormestarimalli, uudet lautakunnat ja toimialat ovat selkeyttäneet kaupunki-
kokonaisuuden ohjattavuutta 


Kriittisimmin johtamisuudistuksen vaikutuksista vastattiin:

1.Apulaispormestareiden ja toimialajohtajien tehtävien ja vastuiden jako on selkeä
2.Luottamuselimien (toimialalautakunnat, jaostot) uudistaminen on parantanut 
demokraattista päätöksentekoa ja vaikuttavuutta
3.Luottamushenkilöillä on paremmat toiminta-edellytykset strategiseen ohjaukseen


Selkein hajonta liittyi kysymyksiin:

1.Luottamushenkilöillä on päätöksenteossa riittävät tiedot kaupungin tilanteesta
2.Kaupungin hallinnon avoimuutta on lisätty helpottamaan kaupunkilaisten 
osallistumista ja vuorovaikutusta
3.Pormestarimallin käyttöönotto on parantanut demokraattista päätöksentekoa ja 
vaikuttavuutta 


Epävarmimmin johtamisuudistuksen vaikutuksista vastattiin 
(eniten ”en osaa sanoa” ja ”ei eri eikä samaa mieltä”):

1.Toimielimillä on vähemmän mahdollisuuksia toimintaa osaoptimoiviin päätöksiin
2.Luottamuselimien (toimialalautakunnat, jaostot) uudistaminen on vahvistanut 
strategista ohjausta kaupungissa
3.Toimialalautakunnan ja jaostojen päätöksenteon sekä toimialan valmistelutyön 
yhteentoimivuuson vahvistunut LUOTTAMUSHENKILÖT, syksy 2020 


LUOTTAMUSHENKILÖT, kevät 2018



Luottamushenkilöt: Merkittävimmät siirtymät 3 kyselykerran sisällä


LUOTTAMUSHENKILÖT


Merkittävimmät positiiviset siirtymät 

Seuraavissa väittämissä on ollut merkittävä siirtymä ”jokseenkin 
samaa mieltä” ”täysin samaa mieltä” –vastaukseksi tai muuten 
iso siirtymä ”samaa mieltä”-puolelle vuosien 2018 ja 2020 
kyselyiden välillä 

—Kaupungin digitaaliset vuorovaikutusvälineet (esim. 
palautejärjestelmä, kerro kantasi) ovat toimivat ja riittävät
—Pystymme tuottamaan ja kehittämään palveluitamme 
asukaslähtöisemmin
—Asukkaiden ja palvelunkäyttäjien tarpeet ovat näkyvämmin esillä 
luottamuselinten päätöksenteossaMerkittävimmät negatiiviset siirtymät 

Seuraavissa väittämissä on ollut merkittävä siirtymä 
”jokseenkin eri mieltä” ”täysin eri mieltä”-vastaukseksi tai 
muuten iso siirtymä ”eri mieltä”-puolelle vuosien 2018 ja 2020 
kyselyiden välillä 

—Pormestarin ja apulaispormestareiden tehtävien ja vastuiden 
jako on selkeä
—Apulaispormestareiden rooli toimialalautakunnan 
puheenjohtajana on parantanut kaupunkikoko-naisuuden 
ohjattavuutta
—Pormestarimalli on parantanut luottamushenkilö-ja 
virkamiesjohtamisen yhteensovittamista
—Pormestareiden, kaupunginhallituksen ja valtuuston työnjako 
on selkeä
—Johtamisuudistus mahdollistaa aikaisempaa ketterämmän 
kaupunkikokonaisuuden ohjaukseen
Onnistumiset


•Toimiala –lautakunta –kokonaisuus: 
•toimialan kaikki toiminnot ja asiat saman lautakunnan 
alaisuudessa 

•Pormestaristo
•Kasvot kaupunkilaisiin ja kaupungin työntekijöihin 
päin. 
•Helsingin puolesta puhuminen 
•Pormestari on selkeästi poliittinen johtajuusrooli, joka 
yhdistää poliittisen ja operatiivisen johdon 


•Kaupunkistrategia
•Selkeä, kattava ja kaupungin toimintaa yhdistävä

Haasteet


•Operatiivisen johtamisen vallan keskittyminen 
pormestarille 
•Ennen mallin käyttöönottoa luottamushenkilöissä 
pelättiin, että kansliapäälliköstä tulee vallan 
suurkäyttäjä

•Apulaispormestareiden roolin epäselvyys 
•Osittain liittyy hallintosääntöön. Osatekijänä myös 
hallintosäännöstä poikkeavat odotukset rooliin 
kaupunkilaisten ja luottamushenkilöiden osalta

•Pormestaristonyhteistyö, kun pormestarin valta 
operatiivisessa toiminnassa vahva hallintosäännön kautta 
•Lautakuntien työmäärä suurien toimialojen kautta
•Lautakuntien ja jaostojen välinen työnjako isoissa 
toimialoissa
Luottamushenkilöt: Keskeisimmät johtamisjärjestelmän uudistamisen 
onnistumiset ja haasteet 



Luottamushenkilöt: Valtuuston asettamien 3tavoitteen onnistuminen


Kysymys


Kevät 2018


Kevät 2019


Syksy 2020


Keskeiset huomiot


1. Kuntavaalitulos välittyy 
aikaisempaa oikeuden-
mukaisemmin kaupungin 
ylimmän poliittisen johdon 
valinnoissa


Seuraavat huomiot on kirjoitettu tiedostaen, että luottamushenkilöiden 
vastausaktiivisuus kyselyyn on ollut alhainen, ja siten kyselyn tulokset 
eivät välttämättä anna tarkkaa kuvaa luottamushenkilökentän 
mielipiteistä. Kuitenkin 22%-35% vastausaktivisuus antaa indikaatiota 
kehityssuunnista.

―Kysely osoittaa luottamushenkilöiden mielipiteissä 
tapahtuneen käännöksen kesäkuun 2019 jälkeen. 
―Positiivinen tai odottavan positiivinen näkemys 
johtamisjärjestelmäuudistukseen on ainakin osalla 
kääntynyt kriittisempään näkemykseen tai tulkintaan 
muutoksen hyödyistä. 
―Erityisen pohdittava muutos kriittisempään suuntaan 
on luottamushenkilöissä lisääntynyt näkemys siitä, 
että uudistettu johtamismalli ei olisikaan lisännyt 
demokraattista päätöksentekoa Helsingissä. 
(kysymykset 2 ja 3) 
―Muutoksen yksi keskeinen tavoite liittyi myös 
demokraattiseen päätöksentekoon, eli vaaleilla valitun 
kaupunginvaltuuston ja sen ilmentymän kaupungin 
hallituksen roolin vahvistamiseen kaupungin 
johtamisessa. Näkemykset myös tässä tavoitteessa 
onnistumisessa ovat kääntyneet kriittisemmiksi kesän 
2019 jälkeen. (kysymykset 4 ja 5) 2. Pormestarimallin käyttöönotto 
on parantanut demokraattista 
päätöksentekoa ja 
vaikuttavuutta 


3. Luottamuselimien (toimi-
alalautakunnat, jaostot) 
uudistaminen on parantanut 
demokraattista päätöksen-
tekoa ja vaikuttavuutta


4. Pormestarimallin käyttöönotto 
on vahvistanut 
kaupunginvaltuuston ja 
kaupunginhallituksen roolia 
kaupungin johtamisessa


5. Luottamuselimien (toimi-
alalautakunnat, jaostot) 
uudistaminen on vahvistanut 
kaupunginvaltuuston ja 
kaupunginhallituksen roolia 
kaupungin johtamisessa
13,2


72,1


0


14,8


10


76


2


14


23,3


56,7


1,7


18,3


22


62


4


12


42,6


42,6


8,2


6,6


42


30


10


18


19,7


64


3,3


13,1


16


60


8


16


27,9


36


13,1


23


28


50


4


18


22,7


62,6


2,7


12


39,5


39,5


5,3


15,7


55,3


26,3


6,6


11,8


31,6


46


5,3


17,1


36,8


35,5


9,2


18,4



Luottamushenkilöt: Asukaslähtöisyys


Kysymys


Kevät 2018


Kevät 2019


Syksy 2020


Keskeiset huomiot


6. Pystymme tuottamaan ja 
kehittämään palveluitamme 
asukaslähtöisemmin


Seuraavat huomiot on kirjoitettu tiedostaen, että luottamushenkilöiden 
vastausaktiivisuus kyselyyn on ollut alhainen, ja siten kyselyn tulokset 
eivät välttämättä anna tarkkaa kuvaa luottamushenkilökentän 
mielipiteistä. Kuitenkin 22%-35% vastausaktivisuus antaa indikaatiota 
kehityssuunnista.

―Kysely osoittaa luottamushenkilöiden mielipiteiden 
pysyneet käytännössä muuttumattomina sen osalta, 
miten toteutettu johtamisjärjestelmä uudistus on 
vaikuttanut asukaslähtöisyyden vahvistamiseen 
kaupungin toiminnassa ja päätöksen teossa
―Vastausten pysyvyys on ymmärrettävää, sillä 
luottamushenkilöiden asema asukaslähtöisyydessä 
ei ole muuttunut kyseluiden aikana. Keskeinen osa 
kaupunkilaisten osallistamisen toimenpiteistä 
vaikuttaa ensin viranhaltijoiden arkeen. Valmistelun 
ja perusteluiden kautta osallistamisen pitäisi tulla 
näkyville luottamushenkilöille 
―Samalla kysymysryhmän vastausten 
muuttumattomuus vahvistaa sen, että muutokset 
toisissa kysymysryhmissä osoittavat vastaajien 
arvioivan tilanteen toisella tavalla kuin 
aikaisemmissa kyselyissä vastanneet. 7. Asukkaiden ja 
palvelunkäyttäjien tarpeet 
ovat näkyvämmin esillä 
luottamuselinten 
päätöksenteossa


8. Luottamuselimet seuraavat 
systemaattisemmin 
kaupungin palveluiden 
asiakaskokemusta ja –
palautteita


9. Asukaslähtöisyys on 
vahvistunut kaupungin 
luottamuselinten toiminnassa
28,3


33,4


10


28,3


36


34


2


28


43,1


25,8


8,6


22,4


46


30


4


20


30


28,3


15


26,7


40,8


26,5


8,2


24,5


42,6


22,9


9,8


24,6


51


24,4


2


22,4


39,5


36,8


5,3


18,4


39,5


28,9


7,8


23,6


38,1


27,6


10,5


23,6


48


25,3


10,7


16



Luottamushenkilöt: Osallistaminen


Kysymys


Kevät 2018


Kevät 2019


Syksy 2020


Keskeiset huomiot


10. Kaupunkilaisten 
osallistumis-ja vuoro-
vaikutusmahdollisuudet 
luottamuselimissä 
käsiteltäviin asioihin ovat 
parantuneet


Seuraavat huomiot on kirjoitettu tiedostaen, että luottamushenkilöiden 
vastausaktiivisuus kyselyyn on ollut alhainen, ja siten kyselyn tulokset 
eivät välttämättä anna tarkkaa kuvaa luottamushenkilökentän 
mielipiteistä. Kuitenkin 22%-35% vastausaktivisuus antaa indikaatiota 
kehityssuunnista.

―Osallistamisen osalta luottamushenkilöillä on 
kasvavaa kriittisyyttä siihen, onko johtamisuudistus 
mahdollistanut paremman kaupunkilaisten 
osallistamisen. 
―Lievä positiivinen kehitys kevään 2018 ja 2019 välillä 
on kääntynyt vahvempaan kriittisyyteen 
kaupunkilaisten, yhteisöjen ja yritysten 
osallistamisen mahdollisuuksien parantumisesta. 
―Pohdittavin näkemyksen muutos liittyy kysymykseen 
11. Onko kyseessä aidosti kokeilujen vähentyminen 
kaupunkilaisten, yhteisöjen ja yritysten 
osallistumisen ja kuulemisen osalta vai se, että kaikki 
ensimmäiset kokeilut eivät ole saaneet pelkästään 
positiivista palautetta. 11. Kaupunkilaisten, yhteisöjen 
ja yritysten osallistumisen ja 
kuulemisen kokeiluja on 
riittävästi käytössä eri 
toimialoilla ja 
luottamuselimissä


12. Kaupungin hallinnon 
avoimuutta on lisätty 
helpottamaan kaupunki-
laisten osallistumista ja 
vuorovaikutusta


13. Kaupungin digitaaliset 
vuorovaikutusvälineet (esim. 
palautejärjestelmä, kerro 
kantasi) ovat toimivat ja 
riittävät
42,6


24,6


9,8


23


38


22


4


36


37,7


34,4


13,1


14,8


30


40


4


26


30


38,3


6,7


25


37,5


39,6


2,1


20,8


37,3


30,5


10,2


22


34,7


36,7


2


26,5


46,7


22,6


6,7


24


41,3


30,7


8


20


37,8


37,8


4


20,2


38,7


37,3


6,7


17,3



Luottamushenkilöt: Ohjattavuuden paraneminen


Kysymys


Kevät 2018


Kevät 2019


Syksy 2020


Keskeiset huomiot


14. Pormestarimalli,uudet 
lautakunnat ja toimialat ovat 
selkeyttäneet kaupunki-
kokonaisuuden ohjattavuutta


Seuraavat huomiot on kirjoitettu tiedostaen, että luottamushenkilöiden 
vastausaktiivisuus kyselyyn on ollut alhainen, ja siten kyselyn tulokset 
eivät välttämättä anna tarkkaa kuvaa luottamushenkilökentän 
mielipiteistä. Kuitenkin 22%-35% vastausaktivisuus antaa indikaatiota 
kehityssuunnista.

―Positiivisin tulos tässä kysymysryhmässä liittyy 
luottamushenkilöiden näkemykseen siitä perusasiasta, 
että jokaisella luottamuselimellä on selkeä tehtävänsä 
kaupunkikokonaisuuden ohjauksessa. (kysymys 17) 
Ainakin puolet vastanneista näkee tilanteen näin. 
Toisaalta lähes 1/4 on eri mieltä väitteen kanssa, mikä 
indikoi, että tarkennettavaa on myös näissä 
tehtäväkuvauksissa tai viestinnässä 
―Muuten vastanneet näkevät johtamisuudistuksen 
seuraamukset kaupungin ohjattavuuteen selkeästi 
kriittisemmin kuin kahdella edellisellä kerralla. 
―Pohdittavin muutos on tapahtunut pormestarin, 
apulaispormestarin tehtävien ja vastuiden selkeydessä 
(kysymys 15). Muodollisesti tehtävien ja vastuiden 
jakoon ei ole tehty merkittäviä muutoksia kyselyiden 
välillä, joten kriittinen arviointi kohdistunee siihen miten 
roolien henkilöt arjessa toteuttavat tehtäviään ja 
vastuitaan. 
―Pohdittavaksi tulee myös seuraamus heikentyneestä 
ohjattavuudesta, eli näkemys siitä, ettei kaupunki-
kokonaisuuden ohjaus olisi ketteröitynyt. Nopeammin 
muuttuvassa toimintaympäristössä selkeämpi ja 
ketterämpi ohjaus pitäisi olla jokaisen osapuolen 
tavoitteena. 15. Pormestarin ja apulais-
pormestareiden tehtävien ja 
vastuiden jako on selkeä


16. Apulaispormestareiden rooli 
toimialalautakunnan 
puheenjohtajana on 
parantanut kaupunkikoko-
naisuuden ohjattavuutta


17. Jokaisella luottamuselimellä 
on selkeä tehtävänsä 
kaupunkikokonaisuuden 
ohjauksessa 


18. Luottamuselimien (toimi-
alalautakunnat, jaostot) 
uudistaminen on vahvistanut 
strategista ohjausta 
kaupungissa 


19. Johtamisuudistus 
mahdollistaa aikaisempaa 
ketterämmän kaupunki-
kokonaisuuden ohjaukseen
18


70


4


8


24,6


60,7


3,3


11,5


13,2


62,3


13,1


11,5


21,3


52,4


3,3


23


18,1


45,9


14,8


21,3


14,7


52,4


18


14,8


16,4


63,9


6,6


13,1


16


68


2


14


20


48


4


28


34


52


0


14


20


46


8


26


14


48


8


30


34,7


46,7


8


10,6


48


38,7


4


9,3


37,8


32,4


12,2


17,6


22,7


50,7


5,3


21,3


32


32


12


24


36


36


9,3


18,7



Luottamushenkilöt: Päätöksenteko


Kysymys


Kevät 2018


Kevät 2019


Syksy 2020


Keskeiset huomiot


20. Poliittinen päätöksenteko ja 
virkamiesvalmistelu ovat 
säilyneet selkeästi erillään


Seuraavat huomiot on kirjoitettu tiedostaen, että luottamushenkilöiden 
vastausaktiivisuus kyselyyn on ollut alhainen, ja siten kyselyn tulokset 
eivät välttämättä anna tarkkaa kuvaa luottamushenkilökentän 
mielipiteistä. Kuitenkin 22%-35% vastausaktivisuus antaa indikaatiota 
kehityssuunnista.

―Vastaajien näkemykset päätöksenteon perustekijöiden 
kehityssuunnasta johtamisuudistuksen yhteydessä ovat 
kehittyneet kaikki kriittiseen suuntaan. 
―Pohdittava muutos liittyy apulaispormestarin ja toimi-
alajohtajien tehtävien ja vastuiden jakoon (kys.22) 
jossa kriittisyys on isosti kasvanut. Muodollisesti 
tehtävien ja vastuiden jakoon ei ole tehty merkittäviä 
muutoksia kyselyiden välillä, joten kriittinen arviointi 
kohdistunee siihen, miten roolien henkilöt arjessa 
toteuttavat tehtäviään ja vastuitaan. Tai sitten ajallinen 
kokemus on tuonut tähän tarkempaa näkemystä.
―Kysymyksen 22 kehityksen tulkinta pätee myös 
kysymyksen 21 isoon siirtymään kriittiselle puolelle. 
―Muuten päätöksentekoon liittyvien arviointien kriittisyys 
on vahvistunut. 21. Pormestarimalli on 
parantanut luottamushenkilö-
ja virkamiesjohtamisen 
yhteensovittamista


22.Apulaispormestareiden ja 
toimialajohtajien tehtävien ja 
vastuidenjako on selkeä


23. Toimialalautakunnan ja 
jaostojen päätöksenteon 
sekä toimialan valmistelutyön 
yhteentoimivuuson 
vahvistunut


24. Johtamisuudistus on 
parantanut päätöksenteon 
läpinäkyvyyttä
36,6


48,4


1,7


13,3


42


44


4


10


23,3


33,3


21,7


21,7


22


48


6


24


28,3


50


6,7


15


32


40


4


24


36,2


27,6


13,8


22,4


40


30


14


16


32,2


37,3


6,8


23,7


40


36


6


18


45,9


36,5


5,4


12,2


44


26,7


10,7


18,6


58,1


20,3


9,5


12,1


44,5


24,3


14,9


16,2


48


33,3


5,3


13,3



Luottamushenkilöt: Luottamushenkilöiden toimintaedellytykset


Kysymys


Kevät 2018


Kevät 2019


Syksy 2020


Keskeiset huomiot


25. Pormestareiden, 
kaupunginhallituksen ja 
valtuuston työnjako on selkeä


Seuraavat huomiot on kirjoitettu tiedostaen, että luottamushenkilöiden 
vastausaktiivisuus kyselyyn on ollut alhainen, ja siten kyselyn tulokset 
eivät välttämättä anna tarkkaa kuvaa luottamushenkilökentän 
mielipiteistä. Kuitenkin 22%-35% vastausaktivisuus antaa indikaatiota 
kehityssuunnista.

―Vastaajien näkemykset luottamushenkilöiden toiminta-
edellytysten kehityssuunnasta johtamisuudistuksen 
yhteydessä ovat kaikki kehittyneet kriittiseen suuntaan. 
―Koko kyselyssä ilmentynyt kriittinen vastaaminen kaikkiin 
kysymyksiin, jossa on termi ”pormestari” näkyy erityisesti 
kysymyksessä 25 ja myös 27. Muodollisesti tehtävien ja 
vastuiden jakoon ei ole tehty merkittäviä muutoksia 
kyselyiden välillä, joten kriittinen arviointi kohdistunee 
siihen, miten roolien henkilöt arjessa toteuttavat tehtäviään 
ja vastuitaan. Tai sitten ajallinen kokemus on tuonut tähän 
tarkempaa näkemystä.
―Pohdittavin kehityssuunta liittyy näkemykseen, onko 
luottamushenkilöillä riittävät tiedot käytössään. 
Vastauksesta voi tulkita luottamushenkilökentän olevan 
polarisoitumassa, koska ”samaa mieltä” –olevien osuus 
näyttää vakiintuneen tasolleen.
―Toinen pohdittava kehityssuunta liittyy luottamus-
henkilöiden toimintaedellytyksiin strategisessa 
ohjauksessa. Erityisesti valtuuston roolia ja tehtäviä tässä 
yhteydessä voisi kehittää. 26. Luottamushenkilöillä on 
paremmat toiminta-
edellytykset strategiseen 
ohjaukseen


27. Pormestarimalli sekä 
toimialalautakunnat ja isot 
toimialat -ratkaisumalli ovat 
parantaneet tiedonkulkua 
kaupungin ja 
luottamushenkilöiden välillä


28. Luottamushenkilöillä on 
päätöksenteossa riittävät 
tiedot kaupungin tilanteesta
20


65


5


10


18


68


6


8


30


46,6


6,7


16,7


44


40


4


12


31,7


36,7


11,7


20


40


44


6


10


40


35


1,7


23,3


38


44


4


14


42,7


32


9


16


50,7


26,7


6,6


16


46,7


22,7


8


22,6


44


40


2,7


13,3



Luottamushenkilöt: Tuottavuus ja kustannustehokkuus


Kysymys


Kevät 2018


Kevät 2019


Syksy 2020


Keskeiset huomiot


29. Luottamushenkilöillä on 
käytössään selkeämpi ja 
ymmärrettävämpi 
kokonaiskuva kaupungin 
toiminnan tuloksellisuudesta 
ja kustannuksista


Seuraavat huomiot on kirjoitettu tiedostaen, että luottamushenkilöiden 
vastausaktiivisuus kyselyyn on ollut alhainen, ja siten kyselyn tulokset 
eivät välttämättä anna tarkkaa kuvaa luottamushenkilökentän 
mielipiteistä. Kuitenkin 22%-35% vastausaktivisuus antaa indikaatiota 
kehityssuunnista.

―Vastaajien näkemykset käytössään olevasta kokonais-
kuvasta sekä mahdollisuuteen vaikuttaa paremmin 
kaupungin toiminnan tuottavuuteen ovat yhtenevä 
näkemyksiin toimintaedellytyksistä; arviot ovat kaikki 
kehittyneet kriittiseen suuntaan. 
―Pohdittavin näkemysten muutos liittyy kysymykseen 
”onko luottamushenkilöillä käytössään selkeämpi ja 
ymmärrettävämpi kokonaiskuva kaupungin toiminnan 
tuloksellisuudesta ja kustannuksista”. Keväällä 2019 
nähty positiivinen kehitys on taittunut reilussa vuodessa 
erittäin kriittiseen näkemykseen. Liittyykö tähän 
vastaajaryhmien erilaisuus kyselykierroksilla, vai jokin 
yksittäinen tapahtuma luottamushenkilöiden 
näkökulmasta, jää tässä kyselyssä avoimeksi. 30. Toimielimillä on vähemmän 
mahdollisuuksia toimintaa 
osaoptimoiviin päätöksiin


31. Luottamushenkilöillä on 
paremmat mahdollisuudet 
vaikuttaa kaupungin 
toiminnan tuottavuuden ja 
kustannustehokkuuden 
parantamiseen
30


28,3


15


26,7


34


54


2


10


13,4


41,6


16,7


28,3


16


36


16


32


31,6


21


12,3


35,1


44


28


8


20


42,7


29,3


6,7


21,3


26,7


32


12


29,3


46,7


24


6,7


22,7



Luottamushenkilöt: Uudistuksen yksityiskohdat


Kysymys


Kevät 2018


Kevät 2019


Syksy 2020


Keskeiset huomiot


32. Uusi johtamisjärjestelmä on 
keventänyt byrokratiaa 
Helsingissä


Seuraavat huomiot on kirjoitettu tiedostaen, että luottamushenkilöiden 
vastausaktiivisuus kyselyyn on ollut alhainen, ja siten kyselyn tulokset 
eivät välttämättä anna tarkkaa kuvaa luottamushenkilökentän 
mielipiteistä. Kuitenkin 22%-35% vastausaktivisuus antaa indikaatiota 
kehityssuunnista.

―Luottamushenkilöt olivat kyselyn kaikissa vaiheissa 
vahvinten samaa mieltä siitä, että pormestarimalli 
keskittää valtaa ja tekee kunnallisvaaleista korostetusti 
pormestarivaalit. 
―Vastaavasti pohdittavaa luottamushenkilöille itselleen 
antavat näkemykset ja erityisesti vastausten 
kehityssuunnat koskien kysymyksiä ”paransiko uusi 
johtamisjärjestelmä poliittista toimintakulttuuria sekä 
vahvistiko se demokratiaa Helsingissä”. Valtuustokausi 
on antanut nyt ensimmäiset kokemukset mallista, jonka 
tavoitteet kiinnitettiin 2016 syksyllä. 
―Ydinkysymys lienee se, mitä johtamisjärjestelmä 
rakenteena ja määrityksinä pystyy näitä tavoitteita 
edistämään ja vahvistamaan? Ja saman aikaisesti, 
mikä on järjestelmää toteuttavien henkilöiden 
toimintatapojen ja toiminnan tulkinnan merkitys tässä 
yhteydessä. 33. Pormestarimalli keskittää 
poliittista valtaa


34. Johtamisjärjestelmä-
uudistus teki kunnallis-
vaaleista liian korostetusti 
pormestarivaalit


35. Uusi johtamisjärjestelmä on 
parantanut poliittista 
toimintakulttuuria


36. Uusi johtamisjärjestelmä on 
vahvistanut demokratiaa 
Helsingissä
28,3


26,7


31,7


13,3


30


14


40


16


0


91,4


0


8,6


2


89,8


0


8,2


18,7


67,8


0


13,6


18


72


0


10


22,1


40,7


11,9


25,4


24


56


2


18


35,1


40,3


8,8


15,8


36


50


6


8


32,4


28,4


32,4


6,7


5,3


86,7


1,3


6,7


9,5


78,3


2,7


9,5


44


29,3


8


18,6


52


26,7


2,7


18,6



Luottamushenkilöt: Arvioinnin kyselyiden ja haastatteluiden eteneminen


Luottamushenkilöille toteutettiin kyselyt seuraavasti: 

―Kevään 2018 kysely toteutettiin 8.5.-5.6.2018 Helsingin kaupungin Questback-
kyselykoneella.
―Kevään 2019 kysely toteutettiin 18.3.-8.4.2019 Helsingin kaupungin Questback-
kyselykoneella.
―Syksyn 2020 kysely toteutettiin 2.11.-20.11.2020 Helsingin kaupungin 
Questback-kyselykoneella.


Kyselyiden tuloksia syventävät haastattelut: 

―Kevään 2018 haastattelut toteutettiin 11.5.–27.6.2018 pääsääntöisesti 
kasvokkain joko asiakkaan tai KPMG:n tiloissa.
―Kevään 2019 haastattelut toteutettiin 1.3.–10.4.2019 pääsääntöisesti 
Skypellä tai puhelimitse.
―Syksyn 2020 haastattelut 13.10.-13.11.2020 Teams-yhteydellä.Luottamushenkilötoteuma 2020


Vastaajat / kohderyhmän 
koko


Vastaus%


Kaupungin-
hallituksenjäsen


2/15


13


Valtuuston jäsen


21/85


25


Valtuuston 
varajäsen


26/86


30


Lautakunnan jäsen


20/52


38


Jaoston tai 
Johtokunnanjäsen 


35 vastaajaa


-
―Kysely lähetettiin 235 luottamushenkilölle. Kyselyyn vastasi 76 henkilöä 
eli vastausaktiivisuus oli 32 % 
―Luottamushenkilökyselyyn vastanneista 22 (29 %) oli päättämässä 
johtamisjärjestelmän uudistuksesta (eli valtuustossa 2016)
―Huom!: vastaajalla voi useampi rooli


Luottamushenkilöiden haastatteluiden toteutuma: 

―Haastatellut/sähköpostitse vastanneet: 22
―Estyneet/kieltäytyneet: 2Luottamushenkilötoteuma 2019


Vastaajat / kohderyhmän 
koko


Vastaus%


Kaupungin-
hallituksenjäsen


11/15


73


Valtuuston jäsen


18/85


21


Valtuuston 
varajäsen


14/86 


16


Lautakunnan jäsen


16/52


31


Jaoston tai 
Johtokunnanjäsen 


24 vastaajaa


-
Luottamushenkilötoteuma 2018


Vastaajat / kohderyhmän 
koko


Vastaus%


Kaupungin-
hallituksenjäsen


10/15


67


Valtuuston jäsen


31/85


36


Valtuuston 
varajäsen


15/86 


17


Lautakunnan jäsen


20/52


38


Jaoston tai 
Johtokunnanjäsen 


25 vastaajaa


-
―Kysely lähetettiin 228 luottamushenkilölle. Kyselyyn vastasi 50 henkilöä 
eli vastausaktiivisuus oli 22 % 
―Luottamushenkilökyselyyn vastanneista 26 (52 %) oli päättämässä 
johtamisjärjestelmän uudistuksesta (eli valtuustossa 2016)
―Huom!: vastaajalla voi useampi rooli


Luottamushenkilöiden haastatteluiden toteutuma: 

―Haastatellut/sähköpostitse vastanneet: 22
―Estyneet/kieltäytyneet: 3―Kysely lähetettiin 238 luottamushenkilölle. Kyselyyn vastasi 61 henkilöä 
eli vastausaktiivisuus oli 26 % 
―Luottamushenkilökyselyyn vastanneista 26 (43 %) oli päättämässä 
johtamisjärjestelmän uudistuksesta (eli valtuustossa 2016)
―Huom!: vastaajalla voi useampi rooli


Luottamushenkilöiden haastatteluiden toteutuma: 

―Haastatellut/sähköpostitse vastanneet: 27 
―Estyneet/kieltäytyneet: 11
Luottamushenkilöt: Avoimet kysymykset 1-3, määrällinen 
yhteenveto vastaajista


Avoin kysymys


Vastaajia


1. Onko valtuustokauden 2017-2021 aikana jokin asia tai piirre Helsingin 
johtamisjärjestelmässä kehittynyt hyvin tai poikkeuksellisen hyvin parempaan suuntaan?


44


2. Onko valtuustokauden 2017-2021 aikana jokin asia tai piirre Helsingin 
johtamisjärjestelmässä kehittynyt liian paljon ei-toivottuun tai haasteelliseen suuntaan?


50


3. Onko olemassa toimintaympäristössä jotain kehitystä, jota olisi syytä huomioida, kun 
pohditaan Helsingin johtamisjärjestelmän tai johtamisen seuraavia kehittämisen 
painopisteitä seuraavalla valtuustokaudella?


47


Yhteensä 


141

Johtamisuudistuksen arvioinnin yhteenveto:
Kuinka vastasivat sekä luottamushenkilöt että 
esihenkilöistä ylin johto ja palvelukokonaisuuden 
johtajat samansisältöisiin kysymyksiin 
v. 2019 ja 2020



Kuinka vastasivat luottamushenkilöt sekä esihenkilöistä ylin johto ja palvelukokonaisuuden johtajat saman sisältöisiin 
kysymyksiin 1/2 


Kysytty teema


Kevät 2019


Syksy 2020 


Kevät 2019


Syksy 2020 


Keskeiset huomiot


•Asukaslähtöisyys:4 kysymystä 
olemmeko asukaslähtöisempiä 
uudessa johtamisjärjes-
telmässä
•Yhteenlaskettu arviointi
•Luottamushenkilökyselyssäkysymykset: 6-9
•Esihenkilökyselyssä kysymykset: 1-4 
Seuraavat huomiot on kirjoitettu tiedostaen, että luottamus-
henkilöiden vastausaktiivisuus kyselyyn on ollut alhainen, ja 
siten kyselyn tulokset eivät välttämättä anna tarkkaa kuvaa 
luottamushenkilökentän mielipiteistä. Kuitenkin 22%-35% 
vastausaktivisuus antaa indikaatiota kehityssuunnista.

―Ylin johto ja palvelukokonaisuuksien johtajat 
ovat juuri ne esihenkilöt, jotka ovat eniten 
vuorovaikutuksessa luottamushenkilöiden 
kanssa. Yhtenäinen tilannekuva kaupungin 
ylimmän johdon ja luottamushenkilöiden kesken 
on perusedellytys keskinäiselle luottamukselle, 
sujuvalle toiminnalle ja mahdollisten kehitystoi-
menpiteidentehokkaalle toteuttamiselle. 
―Ylin johto arvioi toiminnan olevan uudistetussa 
johtamismallissa selkeästi asiakaslähtöisempää 
ja osallistavampaa sekä aikaisempaa 
ketterämpää kuin luottamushenkilöt. 
―Yhdenmukainen näkemys uuden johtamismallin 
selkeyttävästä vaikutuksesta kaupungin 
ohjattavuuteen on luottamushenkilöillä 
kääntynyt kriittisempään näkemykseen kesän 
2019 jälkeen. •Osallistaminen:3 kysymystä 
toimimmeko osallistavammin 
uudessa johtamisjärjestel-
mässä
•Yhteenlaskettu arviointi
•Luottamushenkilökyselyssäkysymykset:10-
12
•Esihenkilökyselyssä kysymykset: 5-7
•Osallistaminen: digitaaliset 
vuorovaikutusvälineemme 
(esim. palautejärjestelmä, kerro 
kantasi) ovat toimivat ja riittävät
•Luottamushenkilökyselyssäkysymys: 13 
•Esihenkilökyselyssä kysymys: 8
•Ohjattavuus: pormestarimalli, 
uudet lautakunnat ja toimialat 
ovat selkeyttäneet kaupunki-
kokonaisuuden ohjattavuutta
•Luottamushenkilökyselyssäkysymys: 14 
•Esihenkilökyselyssä kysymys: 9
•Ohjattavuus: johtamisuudistusmahdollistaa aikaisempaa 
ketterämmän ja palvelu-
henkisemmän toiminnan
•Luottamushenkilökyselyssäkysymys: 19 
•Esihenkilökyselyssä kysymys: 17


Luottamushenkilöt


Esihenkilöt (ylin johto) 

36


34


2


28


46


30


4


20


17


63


2


18


9,6


71,4


0


19


66


29


0


5


24


66


0


10


24


61


5


10


37


31


10


22


18


70


4


8


14


48


8


30


15


72


9


4


17


72


3


8


38


38


0


24


29


66


0


5


24


61


5


10


38,7


37,3


6,7


17,3


34,7


46,7


8


10,6


36


36


9,3


18,7


42


30


8


21


42


31


8


21



Kuinka vastasivat luottamushenkilöt sekä esihenkilöistä ylin johto ja palvelukokonaisuuden johtajat saman sisältöisiin 
kysymyksiin 2/2 


Kysytty teema


Kevät 2019


Syksy 2020 


Kevät 2019


Syksy 2020 


Keskeiset huomiot


•Päätöksenteko:poliittinen 
päätöksenteko ja virkamies-
valmistelu ovat säilyneet 
selkeästi erillään 
•Luottamushenkilökyselyssäkysymys: 20
•Esihenkilökyselyssä kysymys: 18
Seuraavat huomiot on kirjoitettu tiedostaen, että 
luottamushenkilöiden vastausaktiivisuus kyselyyn on ollut 
alhainen, ja siten kyselyn tulokset eivät välttämättä anna 
tarkkaa kuvaa luottamushenkilökentän mielipiteistä. 
Kuitenkin 22%-35% vastausaktivisuus antaa indikaatiota 
kehityssuunnista.

―Osapuolilla on hyvin yhtenevä näkemys ja 
näkemyksen kehityssuunta kriittisempään 
suuntaan arvioitaessa, onko uusi johtamismalli 
pystynyt pitämään erillään poliittisen 
päätöksenteon ja virkavalmistelun 
―Luottamushenkilöt suhtautuvat huomattavasti 
kriittisemmin pormestarimallin vaikutukseen 
osapuolten johtamisen yhteensovittamiseen. 
―Samoin luottamushenkilöt suhtautuvat 
kriittisemmin lautakuntien päätöksen teon ja 
toimialan valmistelutyön yhteentoimivuudenvahvistumiseen uudessa johtamismallissa 
―Molemmat osapuolet ovat kyselyn aikana 
muuttuneet kriittisimmiksi apulaispormestarien 
ja toimialajohtajien työnjaon selkeyteen •Päätöksenteko:pormestarimalli 
on parantanut luottamushen-
kilö-ja virkamiesjohtamisen 
yhteensovittamista 
•Luottamushenkilökyselyssäkysymys: 21
•Esihenkilökyselyssä kysymys: 19
•Päätöksenteko:apulaispor-
mestareiden ja toimialajohtajien 
tehtävien ja vastuiden jako on 
selkeä 
•Luottamushenkilökyselyssäkysymys: 22
•Esihenkilökyselyssä kysymys: 20
•Päätöksenteko:toimialalauta-
kunnan ja jaostojen päätöksen-
teon sekä toimialan valmistelu-
työn yhteentoimivuuson 
vahvistunut 
•Luottamushenkilökyselyssäkysymys: 23
•Esihenkilökyselyssä kysymys: 21
•Luottamushenkilöidentoiminta-
edellytykset:luottamushenki-
löilläon päätöksenteossa 
riittävät tiedot toimialan 
tilanteesta 
•Luottamushenkilökyselyssäkysymys: 28
•Esihenkilökyselyssä kysymys: 23


Luottamushenkilöt


Esihenkilöt (ylin johto) 
42


44


4


10


22


48


6


24


32


40


4


24


40


30


14


16


38


44


4


14


48


43


5


5


29


33


5


33


43


43


10


5


24


48


14


14


5


71


5


19


57


33


0


10


29


38


0


33


52


38


0


10


10


71


14


5


29


71


0


0


45,9


36,5


5,4


12,2


44


26,7


10,7


18,6


58,1


20,3


9,5


12,1


44,5


24,3


14,9


16,2


44


40


2,7


13,3



Johtamisuudistuksen arvioinnin 
yhteenveto: 
Esihenkilöiden vastaukset 
3 kyselykerroilla 2018, 2019 ja 2020



Positiivisimmin johtamisuudistuksen vaikutuksista vastattiin:

1.Kaupunkilaisten, yhteisöjen ja yritysten osallistumisen ja kuulemisen kokeiluja on 
käytössä toimialallani
2.Toimialani toimintatapoja on alettu yhtenäistää ja toimialan sisäinen yhteistyö on 
parantunut 
3.Asukkaiden ja palvelunkäyttäjien tarpeet ovat näkyvämmin esillä toimialani 
palveluiden johtamisessa


Kriittisimmin johtamisuudistuksen vaikutuksista vastattiin:

1.Keskittäminen on parantanut hallinto-ja tukipalveluiden toimintaa toimialallani
2.Apulaispormestareiden ja toimialajohtajien tehtävien ja vastuiden jako on selkeä
3.Digitaaliset vuorovaikutusvälineemme (esim. palautejärjestelmä, kerro kantasi) ovat 
toimivat ja riittävät 


Selkein hajonta liittyi kysymyksiin:

1.Virkamiesvalmistelu ja poliittinen päätöksenteko ovat säilyneet selkeästi erillään
2.Toimialani ja kaupungin-kanslian välinen työnjako on selkeä 
3.Digitaaliset vuorovaikutusvälineemme (palautejärjestelmä, kerro kantasi, jne.) ovat 
toimivat ja riittävät


Epävarmimmin johtamisuudistuksen vaikutuksista vastattiin (eniten ”en osaa 
sanoa” ja ”ei eri eikä samaa mieltä”):

1.Toimialani ja kaupunginkanslian välinen työnjako on parantunut 
2.Pormestarimalli on parantanut luottamushenkilö-ja virkamiesjohtamisen 
yhteensovittamista
3.Toimialalautakunnan ja jaostojen päätöksenteon sekä toimialani valmistelutyön 
yhteentoimivuuson hyväPositiivisimmin johtamisuudistuksen vaikutuksista vastattiin:

1.Toimialarakenne mahdollistaa toiminnan tuottavuuden ja 
kustannustehokkuuden parantamisen
2.Toimialoilla on aloitettu yhtenäistää toimintatapoja ja toimialan 
sisäinen yhteistyö on parantunut
3.Toimialojen keskinäinen työnjako on selkeä 


Kriittisimmin johtamisuudistuksen vaikutuksista vastattiin:

1.Keskittäminen on parantanut hallinto-ja tukipalveluiden toimintaa 
2.Johtamisuudistuksen muutosjohtaminen on hoidettu hyvin 
3.Johtamisen roolit ja vastuut ovat selkeät 


Selkein hajonta liittyi kysymyksiin:

1.Toimialani sisäinen työnjako on selkeä 
2.Uusia johtamistapoja ja -malleja on otettu tehokkaasti käyttöön 
3.Tavoiteltavan toimintakulttuurin tavoitekuvaan ja toimenpiteisiin 


Epävarmimmin johtamisuudistuksen vaikutuksista vastattiin 
(eniten ”en osaa sanoa” ja ”ei eri eikä samaa mieltä”):

1.Onko toimialan ja kaupunginkanslian välinen työnjako parantunut
2.Onko johtamisuudistus parantanut luottamushenkilö-ja virkamies 
-johtamisen yhteensovittamista ja valmistelutyötä sekä heidän 
välistä tiedonkulkua 
3.Onko asukaslähtöisyys vahvistunut toimialalautakuntien ja 
jaostojen ohjauksessaEsihenkilö: Johtamisuudistuksen arviointi -kyselyn yhteenveto


ESIHENKILÖT, syksy 2020 


ESIHENKILÖT, kevät 2018



Esihenkilöt: Merkittävimmät siirtymät 3 kyselykerran sisällä


ESIHENKILÖT


Merkittävimmät positiiviset siirtymät:

•Seuraavissa väittämissä on ollut merkittävä siirtymä ”jokseenkin 
samaa mieltä” ”täysin samaa mieltä” –vastaukseksi tai muuten iso 
siirtymä ”samaa mieltä”-puolelle vuosien 2018 ja 2020 kyselyiden 
välillä: 
•Asiakaskokemusta ja -palautteita hyödynnetään 
systemaattisemmin palveluidemme kehittämisessä
•Johtamisuudistus on vahvistanut strategista ohjausta 
toimialallani
•Uusi toimialarakenne on parantanut mahdollisuuksiamme 
tuottaa palveluita asukaslähtöisemmin 
•Asukkaiden ja palvelunkäyttäjien tarpeet ovat näkyvämmin esillä 
toimialani palveluiden johtamisessa
•Kaupunkilaisten osallistumis-ja vuorovaikutusmahdollisuudet 
toimialani toiminnan kehittämiseen ovat parantuneet
•Uusia johtamistapoja ja -malleja on otettu tehokkaasti käyttöön
•Toimialani sisäinen työnjako on selkeä Merkittävimmät negatiiviset siirtymät:

•Seuraavissa väittämissä on ollut merkittävä siirtymä ”jokseenkin eri 
mieltä” ”täysin eri mieltä”-vastaukseksi tai muuten iso siirtymä ”eri 
mieltä”-puolelle vuosien 2018 ja 2020 kyselyiden välillä: 
•Apulaispormestareiden ja toimialajohtajien tehtävien ja 
vastuiden jako on selkeä
•Virkamiesvalmistelu ja poliittinen päätöksenteko ovat säilyneet 
selkeästi erillään
•Pormestarimalli on parantanut luottamushenkilö-ja 
virkamiesjohtamisen yhteensovittamista
•Toimialani ja luottamushenkilöiden väliseen viestintään ja 
tiedonkulkuun on panostettu riittävästi
•Pormestarimalli, uudet lautakunnat ja toimialat ovat 
selkeyttäneet kaupunkikokonaisuuden ohjattavuutta

Mikä tai mitkä ovat olleet valtuustokaudella 2017-2021 
keskeisimmät johtamisjärjestelmän ja toimialamallin 
uudistamisen onnistumiset


1.Toimialamalli
•Toiminnan keskittäminen toimialoihin palvelee niin 
kaupunkitasoista johtamista kuin toiminnan ohjaamista 
toimialojen sisällä

2.Lisääntynyt yhteistyö toimijoiden kesken
•Yhdessä tekeminen lisääntynyt niin toimialan sisällä kuin 
toimialojen välillä

3.Johtoryhmä
•Yhteiset linjaukset kaupungin ylimmällä tasolla

4.Lisääntynyt strateginen ote ja johdonmukaisuus
•Strategian toimeenpano mm. kärkihankkeiden kautta

5.Lautakuntatyöskentelyn selkeytyminen ja laajemmat 
kokonaisuudet
•Lautakunnan rooli nykyään enemmän linjaava

6.Asukkaiden osallistamista ja toiminnan kehittämistä 
asukaslähtöisemmäksi pidetään tärkeänä
•Kaupunkiin on kehittymässä palvelukulttuuri
Mikä tai mitkä ovat olleet valtuustokaudella 2017-2021 merkittävimmät 
johtamisjärjestelmän ja toimialamallin uudistamiseen liittyvät 
haasteet?


1.Roolin ja vastuiden epäselvyys
•Apulaispormestareiden rooli koetaan yhä määrittelemättömänä
•Kanslian rooli koetaan hankalasti hahmotettavana

2.HaTu-palveluiden keskittäminen ei ole johtanut toivottuun tulokseen
•Mitoitus ei ottanut riittävästi huomioon toimialojen erilaisuutta ja 
tarpeita, palvelujen ei koeta olevan aiempaa vastaavalla tavalla 
käytettävissä

3.Yhtenäisen toimintakulttuurin puute
•Muutos hidasta, toimialojen lähtötilanteet erilaiset
•Tempoileva johtaminen ja ”kehittämiskiima”

4.Strategia
•Kaiken kattavan strategian haasteena heikentynyt ohjausvaikutus, 
strategisten tavoitteiden suuri lukumäärä, toimialan omiin 
tavoitteisiin nähden ristikkäiset tavoitteet

5.Ohijohtaminen murentaa arvo-ja toimivaltaa esihenkilötasolla
6.Virkamiesvalmistelun ja poliittisen päätöksenteon eriyttäminen
•Valmistelun ja päätösten läpinäkyvyys ajoittain epäselvää
Esihenkilöt: Keskeisimmät johtamisjärjestelmän uudistamisen 
onnistumiset ja haasteet 



Esihenkilöt: Erityisen uudet kehityssuunnat, syksy 2020


Onko olemassa toimintaympäristössä jotain kehitystä, jota olisi syytä huomioida, kun pohditaan Helsingin 
johtamisjärjestelmän tai johtamisen seuraavia kehittämisen painopisteitä seuraavalla valtuustokaudella? 


1.SOTE-uudistus
•Sosiaali-ja terveysmenojen rahoituksen väheneminen
•Sote-sektorin rahoituksen vähenemisellä on vaikutusta muihinkin kaupungin asioihin

2.Heikentyvä talous
•Helsinki ollut aiemmin vakavarainen –tulorahoituksen muuttuessa täytyy miettiä kustannustehokkuutta uudella tavalla
•Henkilöstön ikääntyminen / eläköityminen, henkilöstön saatavuus
•Elinkaarikysymykset

3.Koronan jälkiseuraamukset jatkuvat pitkälle tulevaisuuteen
•Työttömyys, huono-osaisuuden keskittyminen, nuorten syrjäytyminen, kiihtyvä segregaatiokehitys, palvelutarpeen kasvu

4.Ilmastoasiat ja vastuullisuus; yhteiset sitoumukset (EU-tasolla)
•Yhteys Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaan

5.Monikulttuurisuuden haasteet ja turvallisuus
•Yhteydet ja suhteet Helsingissä asuviin etnisiin väestöryhmiin 
•Kasvavan vieraskielisen väestön yhdenvertaisuus ja saavutettavuus

6.Kaupunki ekosysteeminä ja mahdollistajana
Esihenkilöt: Asukaslähtöisyys


Kysymys


Kevät 2018


Kevät 2019


Syksy 2020


Keskeiset huomiot


1. Uusi toimialarakenne on 
parantanut 
mahdollisuuksiamme tuottaa 
palveluita 
asukaslähtöisemmin 


―Asukaslähtöisyydellä on ollut positiivinen kehitys aina 
vuoden 2018 arviointikierroksen tuloksista vuoden 
2020 arviointikierrokseen. 
―Erityisen positiivista kehitystä on havaittavissa niiden 
väitteiden tuloksissa, jotka käsittelevät uuden 
toimialarakenteen mahdollisuuksien parantumista, 
asukkaiden ja palvelun käyttäjän tarpeiden esilläoloa 
sekä asiakaskokemuksen ja –palautteiden käsittelyä. 
Positiivisten vastausten osuus on näissä tuloksissa 
reilusti yli puolet vastauksista. 
―Toimialalautakuntien ja jaostojen asukaslähtöisyyden 
arvioimisessa esihenkilöillä on haastetta edellisten 
arviointikierrosten mukaisesti, joskin neutraalien ja ”En 
osaa sanoa”-vastausten määrä on hieman laskenut 
kahteen edelliseen arviointikierrokseen verratessa. 2. Asukkaiden ja 
palvelunkäyttäjien tarpeet 
ovat näkyvämmin esillä 
toimialani palveluiden 
johtamisessa 


3. Asiakaskokemusta ja -
palautteita hyödynnetään 
systemaattisemmin 
palveluidemme 
kehittämisessä 


4. Asukaslähtöisyys on 
vahvistunut 
toimialalautakuntien ja 
jaostojen ohjauksessa 
28,9


43,3


25,3


2,4


21,2


50,6


24,9


3,3


25,9


48,6


23,9


1,6


23,4


56,4


17,2


2,9


33,6


34,8


27,2


4,4


26,5


49,6


22,3


1,7


23,6


24,8


31,2


20,4


20,4


28,4


32,1


19,2


15,7


62,8


18,3


3,1


15,7


66,8


13,5


4


17,5


57


22,4


3,1


23


35,6


23


18,4



Esihenkilöt: Osallistaminen


Kysymys


Kevät 2018


Kevät 2019


Syksy 2020


Keskeiset huomiot


5. Kaupunkilaisten osallistumis-
ja vuorovaikutus-
mahdollisuudet toimialani 
toiminnan kehittämiseen ovat 
parantuneet


―Osallistamiseen liittyen on kolmen arviointikierroksen 
tuloksissa tasaista positiivista kehitystä havaittavissa.
―Erityisesti kaupunkilaisten osallistumis-ja 
vuorovaikutusmahdollisuuksiin käsittelevissä 
tuloksissa on positiiviset vastaukset ottaneet 
harppauksia vuoden 2018 kevään tuloksista vuoden 
2020 syksyn tuloksiin verratessa. 
―Myös digitaalisten vuorovaikutusvälineiden 
toimivuuteen ja riittävyyteen liittyvissä tuloksissa on 
havaittavissa positiivista kehitystä negatiivisten 
vastausten osuuden pudotessa selkeästi verratessa 
edellisiin arviointikierroksiin. 6. Kaupunkilaisten, yhteisöjen ja 
yritysten osallistumisen ja 
kuulemisen kokeiluja on 
käytössä toimialallani


7. Toimialani toiminnan 
avoimuutta on lisätty 
helpottamaan kaupun-
kilaistenosallistumista ja 
vuorovaikutusta


8. Digitaaliset vuoro-
vaikutusvälineemme 
(palautejärjestelmä, kerro 
kantasi, jne) ovat toimivat ja 
riittävät
23,4


36,7


8,1


31,9


20,7


46,5


4,1


28,6


11,7


68,4


6,9


13


7,6


77,4


4,2


10,9


22,9


48,2


4,5


24,5


17,1


55,6


5,4


21,8


44


31,4


4,8


19,8


40,9


41,7


3,3


14,2


14,9


53,6


6,8


24,8


10,3


71,7


5,4


12,5


17,1


60,4


5,4


17,1


34,7


44,1


3,2


18



Esihenkilöt: Ohjattavuuden paraneminen 1/2


Kysymys


Kevät 2018


Kevät 2019


Syksy 2020


Keskeiset huomiot


9. Pormestarimalli,uudet 
lautakunnat ja toimialat ovat 
selkeyttäneet kaupunki-
kokonaisuuden ohjattavuutta


―Ohjattavuuden paranemiseen liittyen positiivista kehitystä on 
havaittavissa toimialan ja kaupunginkanslian välisen 
työnjaon selkeyttä mittaavissa tuloksissa. Keväällä 2019 
negatiivisten vastausten määrä oli kasvanut edellisestä 
kierroksesta, mutta viimeisimmän arviointikierroksen 
tuloksissa negatiivisten vastauksien määrä on tippunut 
selkeästi positiivisten vastausten määrän kasvaessa. Myös 
neutraalien vastausten määrä on laskenut. 
―Toimialan sisäisen työnjaon selkeyttä käsittelevän väitteen 
tuloksissa on tapahtunut selkeää positiivista kehitystä 
kolmen arviointikierroksen aikana. Syksyn 2020 kierroksen 
tuloksissa positiivisten vastausten määrä on yli puolet 
kaikista vastauksista Negatiivisten vastausten määrä on 
tippunut selkeästi aiempiin vuosiin verratessa. 
―Lievää negatiivista kehitystä havaittavissa pormestarimallin, 
uusien lautakuntien lautakunnat ja toimialojen kaupunki-
kokonaisuuden ohjattavuutta käsittelevän väitteen 
tuloksissa. Kevään 2019 tulokset väitteeseen liittyen olivat 
kehittyneet selkeästi positiivisesti, kun taas syksyn 2020 
tulokset noudattavat enemmän kevään 2018 tuloksia. 
Positiivisia tuloksia on kuitenkin lähes puolet kaikista 
vastauksista ja neutraalien osuus on laskenut aiemmista 
arviointikierroksista. 
―Toimialan ja kaupunginkanslian välinen työnjako koetaan 
selkeänä etenkin SOTE-toimialalla, jossa samaa mieltä 
olevien osuus on yli puolet vastauksista. KUVA-ja KYMP-
toimialoilla ko. kohdassa eri mieltä olevien osuus on taas 
lähes puolet koko vastauksista eli näin ollen reilusti yli 
kaupungin yhteisten tulosten eri mieltä olevien osuuden.10. Toimialojenkeskinäinen 
työnjako on selkeä


11. Toimialojenkeskinäinen 
yhteistyö yhteisissä asioissa 
on parempaa kuin 
aikaisemmassa vaiheessa


12. Toimialani ja kaupungin-
kanslian välinen työnjako on 
selkeä 


13. Toimialani sisäinen työnjakoon selkeä 
23,5


41,9


7,2


27,5


18,8


49,7


8,4


23


26,8


51,6


4


17,6


24,6


63,2


2,1


10,2


30,9


28,9


10,4


29,7


27,7


37


10,5


24,8


39,5


24,3


12


24,3


42,8


21,6


6,4


29,2


43,6


42


0,8


13,6


41,7


46,4


1


11,1


26,1


47,3


7,7


18,9


21


61


2,2


15,7


29,9


43


8,6


18,5


32


38,3


8,5


21,2


27,8


58,3


0,9


13



Esihenkilöt: Ohjattavuuden paraneminen 2/2


Kysymys


Kevät 2018


Kevät 2019


Syksy 2020


Keskeiset huomiot


14. Uusipalvelukokonaisuus-
rakenne on vähentänyt 
siiloutuneisuuttatoimialani 
sisällä


―Ohjattavuuden paranemiseen liittyen vastausten 
kehityksessä on havaittavissa selkeä trendi. 
―Selkeää positiivista kehitystä on havaittavissa 
etenkin toimialojen sisäistä siiloutuneisuuttakäsittelevän väitteen tuloksissa, joissa positiivinen 
osuus on lähes puolet kaikista tuloksista. En osaa 
sanoa-vastausmäärä noudattaa kevään 2018 
tuloksia, kevään 2019 vastausmäärän ollessa näiden 
vastausten osalta hieman pienempi. Neutraalien 
vastausten määrä on laskenut kevään 2019 
tuloksista lähemmäs kevään 2018 tuloksia.
―Positiivista kehitystä on havaittavissa myös 
johtamisen roolien ja vastuiden selkeyttä mittaavissa 
tuloksissa. Tulokset ovat kehittyneet positiiviseen 
suuntaan aina kevään 2018 tuloksista tämän 
hetkisiin tuloksiin, neutraalien sekä negatiivisten 
vastausmäärien laskiessa positiivisten osuuden 
kasvaessa. 15. Toimialani rakenteet 
(toimiala, palvelukoko-
naisuus,palvelut, yksiköt 
jne.) ovat selkeät


16. Johtamisen roolit javastuut 
ovat selkeät


17. Uusitoimialarakenteemme 
mahdollistaa aikaisempaa 
ketterämmän ja 
palveluhenkisemmän 
toiminnan
42,5


34,5


3,2


19,7


35,9


39,6


2,5


22,1


39,2


46


1,2


13,6


45,3


38,1


0,4


16,1


44,3


41,4


0


14,3


38,5


34,2


2,8


24,2


39,5


38,2


2,9


19,3


31,2


53,5


1,2


14,1


32,4


45,5


3,2


18,9


28,7


58,3


2,2


10,8


33,3


55


0


11,7


31,5


41,9


5,8


20,7



Esihenkilöt: Päätöksenteko


Kysymys


Kevät 2018


Kevät 2019


Syksy 2020


Keskeiset huomiot


18. Virkamiesvalmisteluja 
poliittinen päätöksenteko 
ovat säilyneet selkeästi 
erillään


―Edellisten arviointikierrosten mukaisesti erityistä 
positiivista kehitystä on havaittavissa sen osalta, että 
johtamisuudistus on vahvistanut strategista ohjausta 
toimialalla ovat vahvistuneet. Positiiviset vastaukset 
ovat lisääntyneet jokaisella arviointikierroksella 
pienentäen näin neutraalien sekä negatiivisten 
vastausten osuutta.
―Myös toimialalautakunnan ja jaostojen päätöksenteon 
sekä toimialan valmistelutyön yhteen toimivuutta 
mittaavan väitteen positiivinen osuus on kasvanut 
huomattavasti aiemmilta arviointikierroksilta. Vuosina 
2018 ja 2019 positiivinen kehitys on ollut hyvin 
maltillista, kun taas viimeisimmissä tuloksissa 
positiivinen osuus on ottanut suuren 
kasvupyrähdyksen. 
―Negatiivista kehitystä on havaittavissa 
apulaispormestareiden sekä toimialajohtajien tehtävien 
ja vastuiden jaon tuloksissa. Negatiivinen kehitys oli 
vuosien 2018 ja 2019 arviointikierrosten välillä 
maltillista, kun taas tämänhetkisissä tuloksissa niiden 
osuus on kasvanut selkeästi. Lisäksi neutraalien 
vastausten osuus on kasvanut hieman verratessa 
vuoden 2019 tuloksiin. Kuitenkin SOTE-ja KASKO-
toimialoilla työnjako koetaan keskiarvoa 
positiivisemmaksi, ja samaa mieltä olevien osuus 
ylittääkin kaupungin yhteisten tulosten positiivisten 
vastausten osuuden. KYMP-ja KUVA-toimialoilla 
negatiivisten vastausten osuus ylittää yhteisten 
tulosten negatiivisten vastausten määrän.19. Pormestarimalli on 
parantanut luottamushenkilö-
ja virkamiesjohtamisen 
yhteensovittamista


20.Apulaispormestareiden ja 
toimialajohtajien tehtävien ja 
vastuidenjako on selkeä


21. Toimialalautakunnan ja 
jaostojen päätöksenteon 
sekä toimialani 
valmistelutyön 
yhteentoimivuuson hyvä


22. Johtamisuudistus on 
vahvistanutstrategista 
ohjausta toimialallani
21,5


32,3


17,5


28,7


24,7


35,5


15,9


23,8


16,3


27,5


21,9


34,3


17,8


23,8


24,6


33,9


19,3


33,3


21,3


26,1


24,4


33,2


20,6


21,8


13,1


32,4


24,2


30,3


15,5


32,8


23,3


28,4


18,9


46,4


8,9


25,8


18,5


58,2


5,5


17,7


30,1


33,8


14,4


21,6


24


25,8


22,2


28


37,4


27,5


12,1


23


13,1


41,4


22,5


23


13,1


66,2


6,3


14,4



Esihenkilöt: Luottamushenkilöiden toimintaedellytykset


Kysymys


Kevät 2018


Kevät 2019


Syksy 2020


Keskeiset huomiot


23. Luottamushenkilöillä on 
päätöksenteossa riittävät 
tiedot toimialanitilanteesta 


―Luottamushenkilöiden toiminta-edellytyksiin liittyvissä 
vastauksissa ei suurta muutosta ole tapahtunut, 
vaikkakin toimialan ja luottamushenkilöiden väliseen 
viestintään ja tiedonkulkuun panostamisessa 
positiivinen osuus on kasvanut huomattavasti 
aiempien arviointikierrosten tuloksista, joissa 
positiivisten vastausten osuudet pysyivät identtisinä. 24. Toimialani ja luottamus-
henkilöiden väliseen 
viestintään ja tiedonkulkuun 
on panostettu riittävästi 
19,2


28,4


26


26,4


17,9


32,5


26,7


22,9


16,6


30


26,3


27,1


19,6


30


26,7


23,8


18,3


37


24,7


20,1


16,9


42


22,8


18,3



Esihenkilöt: Tuottavuus ja kustannustehokkuus


Kysymys


Kevät 2018


Kevät 2019


Syksy 2020


Keskeiset huomiot


25. Uudessa toimiala-
rakenteessa on paremmatmahdollisuudet parantaa 
kaupungin toiminnan 
tuottavuutta ja 
kustannustehokuutta


―Positiivista kehitystä on havaittavissa toimialan sisäisen 
yhteistyön parantumista sekä toimialan ja kaupunginkanslian 
välisen työnjaon parantumista käsittelevissä tuloksissa. 
Erityisesti jälkimmäisessä positiivisten vastausten osuus on 
kasvanut huomattavasti aiempien kierrosten osuuksien 
kasvaessa vain maltillisesti.
―Toimialan ja kaupunginkanslian välisen työnjaon 
parantamista koskevat tulokset noudattavat toimialoittain 
kaupungin yhteisten tulosten jakaumia, joskin KASKO-
toimialalla eri mieltä olevien vastauksien osuus on selkeästi 
pienempi kuin kaupungin yhteisissä tuloksissa. Vastaavasti 
muilla toimialoilla negatiivisten vastauksien osuus on 
hivenen suurempi.
―Hallinto-ja tukipalveluiden toiminnan keskittämisessä 
koskevan väitteen tuloksissa on otettu askel parempaan 
suuntaan negatiivisten vastausten osuuden pudotessa 
hieman edellistä arviointikierroksista. Myös positiivisten 
vastausten osuus on kasvanut hieman edellisistä 
kierroksista. 
―Hallinto-ja tukipalveluiden keskittäminen on koettu KASKO-
ja SOTE-toimialalla jokseenkin positiivisemmaksi kuin 
kaupungin yhteisissä tuloksissa. Näiden kahden toimialan 
negatiivisten vastausmäärien osuus alittaa yhteisten tulosten 
negatiivisten vastausten määrän. KUVA-ja KYMP-
toimialoilla taas koetaan keskittäminen huomattavasti 
negatiivisemmaksi, negatiivisten vastausten osuus kattaa 
lähes ¾ kaikista vastausmääristä näillä toimialoilla. 26. Toimialani sisäinenyhteistyö on parantunut


27. Toimialani toimintatapoja on 
alettu yhtenäistää


28. Keskittäminen on 
parantanut hallinto-ja 
tukipalveluiden toimintaa 
toimialallani


29. Toimialani ja 
kaupunginkanslian välinen 
työnjako on parantunut
18,5


57,8


5,6


18,1


19,2


57,3


2,9


20,5


31,3


47,4


0,4


20,9


26,3


54,8


1


18,3


17,1


65,1


2


15,9


13,2


71,2


0


15,3


66,3


18,2


2,4


13


62,6


20,3


4,1


12,9


29,1


13,5


20,1


37,3


34,4


16,2


19,1


30,3


11,3


58,6


9,4


20,7


22,2


57


2,7


18,1


14


69,8


2,7


13,5


55,8


23,4


5,8


14,8


23,4


25,7


19,8


31



Esihenkilöt: Muutoksen toteutus


Kysymys


Kevät 2018


Kevät 2019


Syksy 2020


Keskeiset huomiot


30. Johtamisjärjestelmä-ja 
toimialauudistuksenmuutosjohtaminen on 
hoidettu hyvin


―Muutoksen toteutus on esihenkilöiden vastauksissa 
selkeästi havaittavissa positiivista kehitystä 
arviointikierrosten vuosittaisissa tuloksissa. 
―Niin uudistuksen muutosjohtamisen sekä uusien 
toimintatapojen ja –mallien käyttöön oton tehokkuutta 
mittaavissa tuloksissa on myös havaittavissa selkeää 
positiivista kehitystä. Näiden lisäksi myös 
tavoiteltavasta toimintakulttuurista on vastaajien 
mielissä luotu selkeä ja ymmärrettävä kuva 
negatiivisten vastausosuuden laskiessa huomattavasti 
vuoden 2018 ja 2019 tuloksista. 31. Uusiatoimintatapoja ja –
malleja on otettu tehokkaasti 
käyttöön


32. Tavoiteltavasta 
toimintakulttuuristaon luotu 
selkeä ja ymmärrettävä kuva


33. Tavoiteltavan 
toimintakulttuurin 
saavuttamiseksi on määritelty 
konkreettisiatoimenpiteitä
45,2


21,2


29,6


4


50,5


21,2


27,8


2,5


40,4


30,8


3,6


25,1


36,8


39,8


2,9


20,5


40,1


40,5


1,6


17,7


39,4


38,1


0


22,2


37,5


36,3


2,4


23,8


36,6


41,1


1,2


21,2


26,5


27,4


42,1


4


20,7


47,3


5


27


24,3


48,6


1,8


25,2


29,7


45


2,3


23,4



Esihenkilöt: Arvioinnin kyselyiden ja haastatteluiden eteneminen


Esihenkilöille toteutettiin kyselyt seuraavasti: 

―Kevään 2018 kysely toteutettiin 8.5.-5.6.2018 Helsingin kaupungin Questback-
kyselykoneella.
―Kevään 2019 kysely toteutettiin 18.3.-8.4.2019 Helsingin kaupungin Questback-
kyselykoneella.
―Syksyn 2020 kysely toteutettiin 2.11.-20.11.2020 Helsingin kaupungin Questback-
kyselykoneella.


Kyselyiden tuloksia syventävät haastattelut kohdistettiin esihenkilöjohtoon. 

―Kevään 2018 haastattelut toteutettiin 11.5.–27.6.2018 pääsääntöisesti 
kasvokkain joko asiakkaan tai KPMG:n tiloissa.
―Kevään 2019 haastattelut toteutettiin 1.3.–10.4.2019 pääsääntöisesti Skypellä 
tai puhelimitse.
―Syksyn 2020 haastattelut 13.10.-13.11.2020 Teams-yhteydellä.Esihenkilötoteuma 2020


Vastaajat / kohderyhmän 
koko


Vastaus%


Keskushallinto


31/45


69


―Kaupungin-
kanslia24/43 


56


KASKO


59/170


35


KYMP


48/97


49


―KYMP-toimiala46/94


49


SOTE


35/111


32


KUVA


46/106


43


Liikelaitokset


10/30


33
Esihenkilökyselyn toteutuma: 

―Kysely lähetettiin 567 esihenkilölle. Kyselyyn saatiin 223 vastausta eli 
vastausaktiivisuus oli 39 %
―Vastauksissa asemansa ilmoitti 197 vastaajaa (vaihtoehdot: ylin johto / 
palvelupäällikkö / yksikönpäällikkö)


Esihenkilöiden haastatteluiden toteutuma: 

―Haastatteluihin osallistui 44, eli 98 % kutsutuista
―Esihenkilöt: 36
―Henkilöstöryhmien edustajat: 8


Esihenkilötoteuma 2019


Vastaajat / kohderyhmän 
koko


Vastaus%


Keskushallinto


37/49


76


―Kaupungin-
kanslia19/28


68


KASKO


57/156


37


KYMP


58/109


53


―KYMP-toimiala56/99


57


SOTE


40/112


36


KUVA


57/102


56


Liikelaitokset


14/26


54
Esihenkilötoteuma 2018


Vastaajat / kohderyhmän 
koko


Vastaus%


Keskushallinto


29/53


55


―Kaupungin-
kanslia20/32


63


KASKO


73/170


43


KYMP


64/111


58


―KYMP-toimiala61/101


60


SOTE


40/106


38


KUVA


55/99


56


Liikelaitokset


7/26


27
Esihenkilökyselyn toteutuma: 

―Kysely lähetettiin 528 esihenkilölle. Kyselyyn saatiin 241 vastausta eli 
vastausaktiivisuus oli 46 %
―Vastauksissa asemansa ilmoitti 220 vastaajaa (vaihtoehdot: ylin johto / 
palvelupäällikkö / yksikönpäällikkö)


Esihenkilöiden haastatteluiden toteutuma: 

―Haastatteluihin osallistui 40, eli 100 % kutsutuista
―Esihenkilöt: 36
―Henkilöstöryhmien edustajat: 4


Esihenkilökyselyn toteutuma: 

―Kysely lähetettiin 538 esihenkilölle. Kyselyyn saatiin 261 vastausta eli 
vastausaktiivisuus oli 49 %
―Vastauksissa asemansa ilmoitti 230 vastaajaa (vaihtoehdot: ylin johto / 
palvelupäällikkö / yksikönpäällikkö)


Esihenkilöiden haastatteluiden toteutuma: 

―Haastatteluihin osallistui 41, eli 100 % kutsutuista
―Esihenkilöt: 35
―Henkilöstöryhmien edustajat: 6



Esihenkilöt: Avoimet kysymykset 1-3, määrällinen yhteenveto 
vastaajista


Avoin kysymys


Vastaajia


1. Onko valtuustokauden 2017-2021 aikana jokin asia tai piirre Helsingin 
johtamisjärjestelmässä kehittynyt hyvin tai poikkeuksellisen hyvin parempaan suuntaan?


107


2. Onko valtuustokauden 2017-2021 aikana jokin asia tai piirre Helsingin 
johtamisjärjestelmässä kehittynyt liian paljon ei-toivottuun tai haasteelliseen suuntaan?


121


3. Onko olemassa toimintaympäristössä jotain kehitystä, jota olisi syytä huomioida, kun 
pohditaan Helsingin johtamisjärjestelmän tai johtamisen seuraavia kehittämisen 
painopisteitä seuraavalla valtuustokaudella?


110


Yhteensä 


338