Strategiakauden 
2017–2021 arviointi


Valtuustoseminaari 

4.–5.2.2021


Liisa Pohjolainen

toimialajohtaja, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala



Onnistumiset ja haasteet kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla


Onnistumiset


Haasteet ja 
kehittämiskohteet


Muutosmittarit


Maailman 
toimivin 
kaupunki


•Toimiala tarjoaa vetovoimaiset 
varhaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen lähipalvelut, jotka 
muodostavat yhtenäisen opinpolun•Turvalliset ja terveelliset 
tilatVarhaiskasvatuksen osallistumisaste 
2017 90,4 % → 2020 93,0 % 

Lähikoulun valinneet 1. luokkalaiset 
2017 86 % → 2020 92,2

Erityisen tuen oppilaat lähikoulussa 
66 % → 75 %


Kestävän 
kasvun 
turvaaminen 
kaupungin 
keskeisin 
tehtävä


•Eriarvoisuuden vähentäminen ja 
syrjäytymisen ehkäisy 
•Hyvät oppimistulokset
•Koko kaupunki oppimisen ja työnteon 
ympäristönä•Syrjäytymisen 
ehkäiseminen vaatii 
toiminnan ja mindsetin 
muutosta kaikissa 
kaupungin palveluissaAmmatillisen koulutuksen 

negatiivisestikeskeyttäneet

2019 8,4 % → 2020 12,7 %


Uudistuvat 
palvelut


•Opetuksen digitalisaatio
•Kielten opetuksen laajentaminen ja 
kielitietoisuuden lisääminen
•Asiakaskokemus•Keskeiset digitaaliset 
järjestelmät kankeita ja 
vanhanaikaisiaAsiakaskokemuksen 
kokonaistyytyväisyys

•5,6 (asteikko 1-7)Vastuullinen 
taloudenpito 
hyvinvoivan 
kaupungin 
perusta


•Yksikkökustannukset lähelle muiden 
suurten kaupunkien keskiarvoja •Miten turvataan 
palveluiden laatu 
heikentyneessä 
taloustilanteessaVarhaiskasvatus:

Helsinki 10 265 €/ Kuusikko 10 417 €

Perusopetus: 

Helsinki 9 606 €/ Kuusikko 9 078 €

Lukiokoulutus: 

Helsinki 8 043€/ Kuusikko 7 483 €

Kasko toteuttaa 
strategiaa uudistamalla 
toimintaa ja 
toimintakulttuuria.



Kaskossa Uudistumisen pulssi 
ja Kunta10 -tulokset erinomaiset


Uudistumisen pulssi

•Kaskon kokonaistulokset parantuivat vuonna 2020 toimialoista 
kaikkein eniten ja ylittävät nyt kaupungin keskiarvon. 
•Kehitys on ollut erityisen vahvaa toimintakulttuurissa sekä 
asiakaskokemuksessa. 
•Selkeänä vahvuutena Kaskossa on edelleen toisia arvostava 
kulttuuri.
Maailman toimivin kaupunki


HAASTEET

Turvalliset ja terveelliset tilat

•sisäilmaongelmat, rakentamisen laatu, 
tilahankkeiden, korjausten ja 
perusparannusten aikataulut sekä palvelu-
ja tilaverkon epätasapaino
•kunnossapidon haasteet
•aiheuttavat lisäkustannuksia sekä toiminnan 
hankaloitumista
Kestävän kasvun turvaaminen


Helsingissä opetuksen laatu ja oppimistulokset hyviä 

•1. lkmatemaattisten ja kielellisten taidot: Helsingissä 6 % yli 
valtakunnallisen keskitason osaavia oppilaita.
•7. lkA-englanti: helsinkiläisistä tytöistä ja pojista 82 % ylsi vähintään 
hyvän osaamisen tasoon.


Mukana-ohjelma tiivistänyt yhteistyötä ja edistänyt toiminnan 
systemaattisuutta. 


Kasvatus ja koulutus luovat 
hyvinvointia ja ehkäisevät 
syrjäytymistä



Mukana-ohjelma 


Onnistumisia 

•Systeeminen muutos saatu alkuun
•Toimialojen välinen yhteistyö parantunut 
•Lapsiperheet saavat tarvitsemansa tuen aiemmin (mm. 
Lapset SIB)
•Henkilöstön osaamista lisätty: joustavat opetusjärjestelyt, 
neuropsykiatrisesti oireilevien lasten tukeminen, rasismiin 
puuttuminen ja ääriajattelun kitkeminen


Haasteita

•Syrjäytymisen ehkäiseminen vaatii toiminnan ja mindsetin 
muutosta kaikissa kaupungin palveluissa, koko henkilöstössä
•Eriarvoistuminen on kasvanut koronan vuoksi entisestään
•Ennaltaehkäisevässä työssä vaikutusten osoittaminen 
lyhyellä aikavälillä ei ole mahdollista.
•Käsitys syrjäytymisen mekanismeista on moninaista.
Esimerkkejä Mukana-ohjelman toimenpidemittareista


Sivulliset kärsijät; 2152


Ratkaistujen vaikeiden 
kiusaamistapausten osalliset 
K-0 –toiminnassa 2017-2020 


Keskeiset 
kärsijät;

553


Kielitietoisuuden, ulkomailla hankitun 
osaamisen tunnistamiseen ja rasismin 
tunnistamisen ja puuttumisen koulutuksiin 
osallistuneet (2019-2020): 


5 093 kaskon työntekijää


72 % tavoitteesta


0


500


1000


1500


2000


2500


Kevät 2019


Syksy 2019


Kevät 2020


Syksy 2020


Oppilaat ja huoltajat


Me-koulu toimintaan osallistuneet


0


20


40


60


80


100


Kevät2019


Syksy2019


Kevät2020


Syksy2020


%


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


0 = ei vaikutusta 
syrjäytymisen 
ehkäisyyn


10 = vaikuttaa erittäin 
paljon syrjäytymisen 
ehkäisyyn


Toimenpiteidenvetäjien vaikuttavuusarvio 


Mukana-ohjelman 
vaikuttavuusmittarit


0


1000


2000


3000


4000


5000


6000


Syksy 2019


Kevät 2020


Syksy 2020


Harrastamisen alueellisiin kokeiluihin 
osallistuneet lapset


0


5 000


10 000


15 000


20 000


Lapsia, alle 10-
vuotiaita


Nuoria, 10-18-
vuotiaita


Nuoria aikuisia,
18-29-vuotiaita


Lapsiperheitä


Henkilöä


Keskimäärin toimenpiteiden piirissä


Kevät 2019


Syksy 2019


Kevät 2020


Syksy 2020



Kestävän kasvun turvaaminen


Koko kaupunki oppimisen 
ja työnteon ympäristönä

•Tavoite muuttanut ajattelua oppimisesta ja 
toiminnasta 
•Koululaisten maksuton joukkoliikenne vuoden 
2019 alusta lisännyt onnistumista ja 
mahdollisuuksia
•Digiratkaisujenhyödyntäminen ollut 
onnistumisessa keskeisenä.
•Kulttuuripolku otettu käyttöön 2020 tiiviissä 
yhteistyössä kulttuuri-ja vapaa-ajan toimialan ja 
muiden toimijoiden kanssa
Opetuksen digitalisaatiossaonnistuttu

•Digitaalisten ratkaisujen vahva kytkeminen 
pedagogiikan ja toiminnan uudistamiseen → 
etäopetukseen siirtyminen vahvisti, että onnistuttu 
•Kokonaisvaltainen laitteiden, koneiden ja infran 
uudistaminen
•Henkilöstön koulutukseen panostaminen 
•Käytössä pilvipohjaiset oppimisympäristöt: Microsoft 
365, itsLeraningja Google Apps10


Haasteet

Monet keskeiset järjestelmät kankeita ja vanhanaikaisia, 
eivätkä taivu nykytarpeisiin (esim. henkilöstö-, oppilas-ja 
opiskelijahallintajärjestelmät)



Uudistuvat palvelut


Asiakkaiden 
kokonais-
tyytyväisyys 
5,6 


Asiakkaat tyytyväisiä: 

•läsnä oleviin ja lasten tarpeet huomioiviin aikuisiin
•lasta ja huoltajaa arvostavaan kohtaamiseen
•yhteistyöhön kodin ja päiväkodin/koulun välillä 
•opetuksen monipuolisuuteen 
•opinnot valmistavat hyvin työelämään ja tulevaisuuteenAsiakaskokemustietoa kerätään 
systemaattisesti ja tulosten mukaan 
asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä


Kokonaistyytyväisyys asteikko 1-7

Varhaiskasvatus(huoltajat)6,3

Perusopetus(oppilaat ja huoltajat) 6,1

Lukiokoulutus(opiskelijat ja huoltajat)5,8

Ammatillinen koulutus (opiskelijat ja huoltajat)5,2

Vapaa sivistystyö 6,2

Hallinto-ja tukipalvelut 4,2YHTEENSÄ5,6



Uudistuvat palvelut


Kielten opetus laajentunut 
ja kielitietoisuus lisääntynyt

•Joka vuosi 6000 ekaluokkalaista aloittaa varhennetun A1-
kielen 
•Englanninkielisen opetuksen paikkamäärä kaksinkertaistettu 
•A2-kielen opiskelu aikaistettu alkamaan 3. luokalta 
•Kiinan kielen tarjontaa lisätty perusopetuksessa ja 
lukiokoulutuksessa 
•Stadin ammatti-ja aikuisopistossa tarjolla englanninkielistä 
koulutusta


Kielitietoisuus keskeistä ja sitä vahvistettu 
kouluttamalla henkilöstöä kaikissa 
koulutusmuodoissa. 



Vastuullinen taloudenpito


Yksikkökustannuksemme lähentyneet 
muiden suurten kaupunkien keskiarvoja 

•Varhaiskasvatuksessakaupungin omien päiväkotien 
kustannukset keskiarvoa pienemmät 
Helsinki 10 265 €/ Kuusikko 10 417 €
•Perusopetuksenkustannukset pienentyneet, vaikka 
Helsingissä vähimmäistuntimäärän ylittävää opetusta 
(mm. A1 -kieli) ja tilakustannusten osuus 30 % 
Helsinki 9 606€/ Kuusikko 9 078€


•Lukionkustannukset laskeneet, vaikka opetustarjonta 
laajentanut ja Helsingillä kahdeksan valtakunnallisen 
erityistehtävän saanutta lukiota 
Helsinki 8 043€/ Kuusikko 7483 €
Korona lisännyt oppimisvajetta 
sekä lasten ja nuorten 
pahoinvointia


•Oppimis-ja osaamisvajetta on kasautunut etenkin oppijoilla, joilla jo ennestään oppimisen 
haasteita. 


•Nuorten mielenterveysongelmat lisääntyneet, sosiaalinen pahoinvointi näkyy 
esim.opiskelijahuollon asiakasmäärän kasvuna. 


•Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen merkityksellisistä pitkittyvässä tilanteessa ja reagoimisessa 
päivittäin muuttuvaan toimintaympäristöön.


Miten varmistamme, että kaikki lapset ja nuoret pysyvät mukana? 

Vaatii systemaattista ja pitkäjänteistä panostusta tulevina vuosina.