Johtamisjärjestelmän ja 
toimialamallin arvioinnin 
kokonaisuus


Kaupunginvaltuuston seminaari 4.-5.2.2021

Strategiapäällikkö Marko Karvinen



Johtamisjärjestelmän uudistus ja 
tavoitteet


Valtuustokauden 2013-17 strategiassa johtamisjärjestelmän uudistamisen 
tavoitteena oli:

•kunnallisvaalituloksen heijastuminen kaupungin johtoon
•demokraattisen päätöksenteon ja sen vaikuttavuuden parantaminen
•kaupunginvaltuuston ja -hallituksen roolin vahvistaminen kaupungin 
johtamisessa.


Valtuustokauden alussa 1.6.2017 toteutetun uudistuksen keskeiset elementit olivat

•pormestarimalli
•lautakuntarakenteen uudistaminen
•siirtyminen toimialamalliin
•osallisuusmalli
Johtamisjärjestelmän uudistuksen 
arviointikokonaisuus 2017-21


•Akateemiset arviointitutkimukset
•Hanken, kohdistuu kaupunkiympäristön ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoihin
•Helsingin yliopisto, kohdistuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan
•Tampereen yliopisto, kokonaisarviointi•Konsulttiarviointi, KPMG:n toteuttama
•Kaupungin tekemä osallisuustyön arviointi
•Henkilöstökyselyjen hyödyntäminen: Kunta 10 ja Uudistumisen pulssi, Muutospulssikyselyt
•Kokonaisuus perustuu päätöksiin: Kvsto27.9.2017, Khs5.2.2018, 12.3.2018 ja 4.3.2019
Tutkimusmenetelmistä ja laajuudesta


•Tutkimukset ja arvioinnit on tehty toisistaan poikkeavilla otteilla
•Ne tuottavat monipuolisen ja toisiaan täydentävän arviointikokonaisuuden 
•Arviointikokonaisuuden hyödynnetty tutkimusaineisto on ollut laaja.
•Eri arvioinneissa on ollut mukana vuosien 2017 –2020 aikana mm.
•useita kyselyitä ja niihin tuhansia vastaajia 
•henkilöstölle suunnatut muutospulssikyselyt, joihin tuhansia vastaajia
•satoja haastatteluja 
•laajan dokumenttiaineiston hyödyntäminen 
•havainnointi toimialojen tilaisuuksissa.



Johtamisuudistuksen arviointikokonaisuus 2018 -2021


Poliittinen ja ammatillinen 
johtamisjärjestelmä. 

Etnografinen tutkimus.

Vastuu: Straos

Toteuttaja: Hanken


Osallisuus ja 

vuorovaikutus

Vastuu: Viestintäosasto 


Arvioinnin toteutus 
10-11/2020


2018


2019


2020


Henkilöstön 

kokemukset

Vastuu: Heos


Loppuraportti

31.12.2020


Loppuraportti

15.5.2019


Väliraportti

15.5.2019


Esittelyt, työpa-

jat, seminaarit


T


T


T


T


Kyselyt/

haastattelut


Etnografinen 

tutkimus, jatkuva


T


Kanslia ja toimialat: arvioinnin etenemisen ja tulosten jatkuva viestintä henkilöstölle ja luottamushenkilöille


Toteuttajat ja kaupunki: johto-ja projektiryhmän/ryhmien kokoukset säännöllisesti arviointien ajan 


Khs, KV 


Väliraportti

10.8.2018


JohtamisJärjestelmä 

ja toimialamalli

Vastuu: Straos

Toteuttaja: KPMG


Akateeminen tutkimus 

johtamisjärjestelmästä 

ja toimialamallista.

Vastuu: Straos

Toteuttajat: Helsingin ja 
Tampereen yliopisto


Kunta10 

tulokset


10


10


10


Kunta10 

kyselyt


10


Väliraportti

15.5.2019


10


10


Loppuraportti

31.12.2020


Loppuraportti 28.2.2021 
(Tre) ja 30.5.2021 (Hki)


T


Akateeminen 

tutkimus, jatkuva


Raportti

15.5.2019


Työterveys-

kysely


TT


Työterveys-

kyselyn tulokset


TT


TT


T


TT


T


TT


Muutospulssi


Väliraportit

31.5.2020


2021


Väliraportit

31.5.2020


Uudistumisen 
pulssi


TT


T


Uudistumisen 
pulssi


Loppuraportti

8.1.2021


T


Tulosten

koonti

valtuusto-

kauden 

2017 –2021 

arviointiin



Arvioinnin haastavuus


•Johtamisjärjestelmän arvioinnit luovat moniulotteisen kuvan uudistamisesta.
•Yksinkertaisten johtopäätösten esittämiseen tulee suhtautua varauksella, koska 
johtamisjärjestelmään liittyy laaja joukko arviointiin osallistuneita, joilla kaikilla on 
perustellut omat kokemuksensa ja näkemyksensä.
•Helsingin kaupungin organisaatio on suuri ja kompleksinen (esim. henkilöstön määrä, 
palveluvalikoima, talouden laajuus). 
•Seminaarin aineistossa on yhteenvetomuistio, johon on koottu tiivistelmä eri 
tutkimusten keskeisistä löydöksistä 
Yhteenveto arvioinneista keskustelun 
pohjaksi


•Kokonaisuutena uudistus on edennyt tavoitteiden suuntaisesti. Niin poliittinen 
uudistus (pormestarimalli ja lautakuntamalli), operatiivinen uudistus 
(toimialamalli) kuin osallisuusmalli ovat edenneet uudistusten tavoitteiden 
suuntaisesti. 
•Operatiivisessa organisaatiossa muutos on kuitenkin edelleen osin kesken ja 
operatiivinen toiminta hakee edelleen muotoaan. 
•Yksiselitteisiä merkittäviä muutosehdotuksia johtamisjärjestelmään ei 
arvioinneista voida suoraan johtaa. 
•Uudistuksesta on kokemuksia vasta yhden valtuustokauden ajalta ja uudistus oli 
poikkeuksellisen laaja.
•Selkeimmäksi uudistuksen tavoitteiden onnistumiseksi voidaan nostaa 
lautakuntarakenteen ja toimialamallin kokonaisuus. 
Arviointien hyödyntäminen 
viranhaltijaorganisaatiossa


•Arviointiaineisto sisältää poliittisen järjestelmän arvioinnin lisäksi runsaasti 
hyödynnettävää tietoa kaupungin toiminnan ja johtamisen kehittämiseen
•Arviointien väliraportteja ja tuloksia on hyödynnetty valtuustokauden aikana 
kaupungin toiminnan kehittämisessä 
•Kaupungin johtoryhmä arvioi henkilöstötutkimusten ja arviointien 
kokonaisuutta ja päättää tarvittavista toimenpiteistä