Helsingin kaupunki-
strategian toteuttaminen 
kaupunkiympäristön 
toimialalla


Mikko Aho4.2.2021 | Kaupunginvaltuuston seminaari 



Kaupungin toimivuus on 
parantunut merkittävästi 
työmme tuloksena. 



A picture containing sky, outdoor, city
Description automatically generated
Olemme onnistuneet ylittämään 
asuntotuotantotavoitteet. 



A group of people walking on a street
Description automatically generated with low confidence
HNH 2035 -ohjelma etenee 
mallikkaasti. 



A picture containing sky, outdoor, day
Description automatically generated
Olemme sujuvoittaneet 
lupakäytäntöjä, kuten tapahtuma-
ja terassilupaprosesseja. 



Strategian toteutumisen 
arvioinnissa käytetty aineisto


A large crowd of people at an outdoor event
Description automatically generated with medium confidence
Toimialan johdon laadullinen arviointi strategian toteuttamisesta
Palvelukokonaisuuksien tilannekuva toteutumisesta teemoittain
Toimenpiteiden toteutumisen kokonaisuuden seuranta ja mittarointi Lato-strategiaseurantatyökalusta

Strategian toteutuminen 
teemoittain



Kaupungin yhteiset teemat


Helsinki vahvistaa ja 
monipuolistaa 
edunvalvontaansa


Maailman toimivin kaupunki


Uudistuvat palvelut


Kestävän kasvun turvaaminen 
kaupungin keskeisin tehtävä


Vastuullinen taloudenpito 
hyvinvoivan kaupungin perusta



A city next to a body of water
Description automatically generated with low confidence
Maailman toimivin 
kaupunki



Tavoitteemme 


= Toteutettu


Maailman toimivin kaupunki


= Työn alla


= Osittain toteutettu


A picture containing indoor, person, food, ceiling
Description automatically generated
Chart
Description automatically generated
Chart
Description automatically generated

Missä olemmeonnistuneet?

Maailman toimivin kaupunki

•Kaupungin toimivuus parantunutValtakunnallisen Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuksen mukaanhelsinkiläiset ovat entistä tyytyväisempiäliikennealueidenylläpitoon,
katujen puhtauteenjasiisteyteen,katujen, jalankulku-ja pyöräteidenkuntoonsekä puistojen jalähimetsien hoitoon.

•Osallistavuuden jakumppanuuden lisääminenToimialanmittakaavanosallisuuskäytäntöjäonkehitetty,
esim. alueellisetUuttaHelsinkiä–tapahtumat.

•Toimintatapojenketteryys jasystemaattinen toimialan kehittäminenEsimerkiksi OSBU-hankkeiden toteuttaminen edennytketterästi.
Lupakäytäntöjensujuvoittaminen.

•Esihenkilöiden valmennus jaarviointi
Jaettua johtajuutta vahvistettu läpiorganisaation.

•Katutöiden viestinnän parantaminen
•Monipaikkaisen työympäristön kehittäminen
Otettukäyttöönjoustavastiuusiatyöntekemisentapoja.

Haasteet ja opit

A city next to a body of water
Description automatically generated with low confidence

Uudistumisen pulssi 2020 -tutkimus


1


2


3


4


KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA


74 %


26 %


EIKYLLÄ


Kympin omat kysymykset


KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA


2,77


2,95


3,07


3,25


UUDISTUMISEN PULSSI 2019UUDISTUMISEN PULSSI 2020


ASTEIKKO 1–44 = PARAS


N=1033


Luottamus kuvaa 
työyhteisömme 
ilmapiiriä


Minulla onriittävästi 
valmiuksia 
työskennellä 
monipaikkaisessa 
työympäristössä



A picture containing outdoor, tree, road, street
Description automatically generated
Kestävän kasvun 
turvaaminenkaupunginkeskeisintehtävä



Tavoitteemme


Kestävän kasvun turvaaminen kaupungin keskeisin tehtävä


= Toteutettu


= Työn alla



Missä olemmeonnistuneet?

Kestävän kasvun turvaaminen kaupungin 
keskeisin tehtävä

•Asuntotuotantotavoitteiden toteuttamisentavoitteet ylittyneet
•Liikenneverkonkehittäminenja kestävienkulkumuotojensuunnittelu edennyt tavoitteidenmukaisesti
•Hiilineutraali Helsinki
HNH 2035-ohjelmaonkäynnistynyt jaisojastrategisiamuutoksiaerityisesti rakennuskannanosalta ontehty.

•Kaupunkiluonnon monimuotoisuudenvahvistaminenHelsingin 
luonnonhoidossaotetaanmonimuotoisuusaiempaaparemminhuomioon, 
minkälisäksikaupungin luonnonsuojeluohjelmaaon edistettymäärätietoisesti: 2014jälkeenon perustettu10suojelualuetta
•MerellisenHelsinginsuunnittelu jatoteutus
Rantareittejäsekä rannanpalvelutarjontaaonkehitetty jauusiasaariaavattuvirkistyskohteiksi vuosittain.

•Elävät,omaleimaiset ja turvalliset kaupunginosat 
mm.täydennysrakentamista toteutettujaasemanseutuja kehitetty

•Maapoliittisten periaatteiden uudistaminen
Toimenpiteet,joillatuetaankaupungintiivistymistä

Haasteet ja opit

A picture containing outdoor, tree, road, street
Description automatically generated

Kaavoitetunasuinkerrosalansijoittuminenraideliikennevyöhykkeistöillä2016-2019


Chart, bar chart
Description automatically generated
Nykyinen tai rakenteilla oleva 
raideliikennevyöhyke


Suunnitteilla oleva raideliikennevyöhyke


Ideatasolla oleva ja nykyisen/rakenteilla 
olevien raideliikennevyöhykkeiden reunat


Muu Helsinki


Chart, bar chart
Description automatically generated

Tarkistettujen asemakaavaehdotusten kokonaiskerrosala 
sekä kaavoitettu ja rakennettu kerrosala.


Chart, line chart
Description automatically generated
Kaavoitettu ja rakennettu kerrosala (k-m2) 2000-
luvulla


Chart
Description automatically generated
Lainvoimaistunut asuntorakentamisen 
kerrosala

(Lähde: kaavoituksen tilastot)


Valmistunut kerrosala uusissa rakennuksissa,

Joiden pääkäyttötarkoitus on asuminen (Facta-
kuntarekisteri)


Asuminen (täydennysrakentamisen osuus)


Chart
Description automatically generated
Asuminen (projektialueiden osuus)


Toimitilat ja muu


Lähde: Maka/ Aska



Yleiskaavan toteuttamis-
ohjelman seurantaraportti 2020


2020


2021


2022


2023


Kaavan suunniteltu 
käsittelyvuosi


Vyöhyke 2


Vyöhyke 1


Vyöhyke 3


Toteuttamisohjelman 
vyöhyke



A picture containing outdoor, sky, people, group
Description automatically generated
Uudistuvat 
palvelut



–Monipuoliset sijaintipaikat yrityksille 
Pidetään huolta, ettei toimitilakaavavaranto 
vähene toimitila-alueilla tai keskustoissa, ja 
että työpaikkamäärä lisääntyy asukasmäärän 
suhteessa.
–Palveluiden uudistaminen asukaslähtöisesti. 
Tavoitteena parantaa mm. asiakaskokemusta, 
palvelujen saavutettavuutta digitaalisin keinoin 
sekä esteettömyyttä.A group of people walking on a street
Description automatically generated with low confidence
Uudistuvat palvelut


Uudistuvat palvelut
= Toteutettu


= Työn alla



Missä olemmeonnistuneet?

Uudistuvat palvelut

•Asiakaskokemussystemaattisesti Kympintavoitteissa
•Digitaalisuus japalvelujen saavutettavuusToimialandigitalisaatio-ohjelmantoteuttaminenja aktiivinenkaupunkitasoinen yhteistyö edennyt.

•Palautteiden käsittelyn parantaminen
Palvelukuvauksialaaditaan ja palveluidentavoitetasojaasetetaan.

•Keskeisimpienulkoisten asiakkaidenpalveluiden ydinprosessit
Asiakastavoitteet ja mittarit asetettu.

•Uutta Helsinkiä-tapahtumakonsepti kehitettyja vietyverkkoonOsallistujamäärämoninkertaistettuverrattunalähitapahtumiin.
Vuorovaikutustaon vietysystemaattisestiverkkoon, verkko-
osallistumisenkeinojalaajennettu.

Haasteet ja opit

A picture containing outdoor, sky, people, group
Description automatically generated

Polkupyörä


35


36


39


52


9


11


9


11


34


33


29


17


22


20


22


20


1


1


1


0


77,6


79,5


77,5


79,7


0


10


20


30


40


50


60


70


80


90


100


0 %


10 %


20 %


30 %


40 %


50 %


60 %


70 %


80 %


90 %


100 %


2017


2018


2019


2020


Kävely


Polkupyörä


Joukkoliikenne


Henkilöauto


Muu kulkutapa


Kestävät kulkutavat


Kestävien kulkutapojen kulkumuoto-osuus 
2017–2020, %


0%


20%


40%


60%


80%


100%


2017


2018


2019


2020


Tavoiteajassa (5 arkipäivää) 
vastattujenpalautteiden osuus


Kävely


Joukkoliikenne


Henkilöauto


Muu kulkutapa


Kestävät kulkutavat



Vastuullinen taloudenpito hyvinvoivan kaupungin perusta 
A picture containing tree, outdoor, road, ground
Description automatically generated

Tavoitteemme


A person holding a baby
Description automatically generated
Vastuullinen taloudenpito hyvinvoivan 
kaupungin perusta


= Toteutettu


= Toteutettu
= Työn alla



Missä olemme 
onnistuneet?


A picture containing tree, outdoor, road, ground
Description automatically generated
Haasteet ja opit


Rakennuttamisen juridisoituminenmerkittävä 
haaste


Vastuullinen taloudenpito hyvinvoivan 
kaupungin perusta


Olemassa olevan rakennuskannan myynnin ja 
markkinoinnin haasteet


Poliittisten päätösten mahdolliset heijastusvaikutukset 
palvelutilatarpeeseen tulee huomioida päätösten 
toimeenpanon aikataulussa.



Investointimäärärahojen käyttö 2017–2020


Chart, bar chart
Description automatically generated
Vuoden määräraha yht., sis. ylitysoikeudet


Chart, bar chart
Description automatically generated
Seuraavalle vuodelle siirtynyt, €


Seuraavalle vuodelle siirtynyt,
% koko määrärahasta



Helsinki vahvistaa ja monipuolistaa edunvalvontaansa
A picture containing sky, outdoor
Description automatically generated

Tavoitteemme


Helsinki vahvistaa ja monipuolistaa 
edunvalvontaansa


= Toteutettu


= Toteutettu
A picture containing sky, outdoor, snow, nature
Description automatically generated

Missä olemme 
onnistuneet?


A picture containing sky, outdoor
Description automatically generated
Haasteet ja opit


Helsinki vahvistaa ja monipuolistaa 
edunvalvontaansa


Yhteisvalmistelua kehitetään edelleen, jotta 
löydämme käsiteltävistä asioista 
laajanyhteisymmärryksen.



Kanslia ELO


Sosiaali-ja terveys


Isot sairaalat ja terveys-ja 
hyvinvointikeskushankkeet, (Laakson 
sairaala), palveluverkkotarkastelut, 
tukipalveluiden tuottaminen koronakriisissä


Kulttuuri-ja vapaa-aika


Alueiden suunnittelun ja tilasuunnittelun 
yhteistyö, palveluverkkotarkastelut


Turvalliset ja terveelliset tilat 
(sisäilmaongelmat, rakentamisen laatu, 
tilojen saatavuus) Toimitilastrategia


Keskustan elinvoimaisuuden kehittäminen


Nostoja kympin ja muiden toimialojen 
yhteistyöstä strategiatyössä


Kanslia


Kaupunkiyhteiset johtamisen kulmakivet, 
yhteistyö strategiaosaston kanssa, seuraavan 
strategian tietopohjan valmistelu, alue-
rakentaminen, yhteisvalmistelu, palveluverkko-
tarkastelut, digitaalisten palveluiden 
kehittäminen, Teknisen palvelustrategian 
toimeenpano ja Staran kehittäminen