Kaupunkistrategian 
2017–2021 arviointi: 
Henkilöstön ääniNina Gros, henkilöstöjohtaja5.2.2021


Kuva: 
Jussi Hellsten



Henkilöstön ääni 
strategiakaudella 
2017–2021


•Strategian suuntainen uudistuminen
•Henkilöstön saatavuuden varmistaminen
•Koronan vaikutus henkilöstöön
Strategian suuntainen 
uudistuminen


Kuva: Susanna Snellman



Henkilöstökokemusta on mitattu erilaisilla 
kyselyillä pitkin strategiakautta



Henkilöstökokemuksen strategiamittarit ovat parantuneet


Työn hallinta


Henkilöstön 
tyytyväisyys 
esihenkilötyöhön 
ja johtamiseen


On kokenut 
syrjintää 
sukupuolen 
perusteella


On kokenut 
seksuaalista 
häirintää


Ei vaikutus-
mahdollisuuksia 
muutoksiin 
töissä



Johtaminen on ollut muutoksessa


Johtamisen

kulmakivet

ja 

esihenkilöpäivä


Kuva: Susanna Snellman



Toimintakulttuurin uudistuminen 
edennyt koko kaupungilla



Kunta10: Valmentava johtaminen 
vahvistunut


Johtamiseen on kiinnitetty 
huomioita eri keinoin, ja 
tulokset ovat parantuneet 
huomattavasti koko 
kaupungissa


73,0


Kunta10

2020


Valmentavan johtamisen indeksin muutos:

+4,2 prosenttiyksikköä



Innostus


Näkemyksellisyys


Toimeenpanokyky


Linjakkuus


•Olen innostunut 
johtamisesta 
palvelutehtävänäja luon 
innostunutta ilmapiiriä 
ja työkulttuuria
•Edistänosallisuuden 
kokemuksia jakykyä 
rohkeaan 
uudistumiseen
•Mahdollistan 
yhteisöohjautuvuudenja 
kannustan luovuuteen
•Olen läsnäarjessa ja 
edistän avointa 
vuorovaikutusta•Johdan ennakoivastija 
johdonmukaisesti
•Viestin aktiivisesti, 
läpinäkyvästi ja kerron 
odotuksetselkeästi
•Organisoin toiminnan 
tehokkaasti ja 
tuloksellisesti
•Puutun havaitsemiini 
epäkohtiinheti•Rakennan hyvän elämän 
edellytyksiä eettisesti ja 
kestävästi
•Luon hyvää 
asiakaskokemusta 
edistämällä yhteistyötä 
läpi kaupunkiyhteisön
•Ennakoin rohkeasti 
toimintaympäristön 
muutosta ja sen 
merkitystä asiakkaille
•Luon työn 
merkityksellisyyttäasettamalla strategiaan 
liittyviä tavoitteitaja 
valmentamalla niiden 
saavuttamistaJohtamisen kulmakivetmäärittelevät 
kaupunkitasonjohtamisen painopisteet


•Mahdollistan 
onnistumisenluottamalla 
ihmisiin ja jakamalla 
johtajuutta
•Ymmärrän asiakkaan 
kannalta tärkeimmät 
prosessit ja varmistan, että 
ne toteutetaan 
laadukkaasti
•Teen tarvittaessa nopeita 
päätöksiä, jotka 
perustuvat tietoon ja 
näkemykseen
•Arvioin saavutettuja 
tuloksia helsinkiläisten 
näkökulmasta
Henkilöstön saatavuuden 
varmistaminen



Henkilöstön saatavuus on edelleen haaste, mutta 
henkilöstön sitoutunutta Helsinkiin myös pula-
aloilla


0


10


20


30


40


50


60


70


80


90


100


Suosittelisi työnantajaa ystävälleen, kyllä %

 
Kunta10 2016


Kunta10 2018


Kunta10 2020


Johtamisen ja 
työkulttuurin 
uudistaminen


Kasko


Tietyt 
asiantuntija-
ryhmät muilla 
toimialoilla


81 % työvoimapula-alojen työntekijöistä 
suosittelisi ystävälleen Helsingin 
kaupunkia työnantajana



Koronan vaikutus henkilöstöön



Korona-aika vaikuttanut henkilöstöön 
eri tavoin


Positiivisesti

•Yhteistyö on lisääntynyt.
•Henkilöstö kokee tehneensä 
merkityksellistä työtä kriisin keskellä.
•Etätyötä tekevillä autonomia työn 
suunnittelussa on lisääntynyt.


Negatiivisesti

•Osalla henkilöstöstä työkuorma on 
kasvanut
•Palvelutoiminnan sulkemisen myötä on 
syntynyt tyhjäkäyntiä
Osaajapankki turvannut 
palvelutoimintaa

•Mahdollistanuttyövoimanjoustavan liikkumisentilanteissa, jossa palvelutontaattava koronasta huolimatta.
•Yhdistänyt vapaatresurssitja kriittisenlisäresurssientarpeen
•Joustavalla toiminnalla onvältettylomautukset
•Keväällä Kaskosta siirtyihenkilöstöä Soteen, kun 
valtakunnalliset suositukset vaikuttivat varhaiskasvatuksen 
palvelutarpeeseen. Kuvan henkilöstöä siirtyitoteuttamaan 
HelsinkiApu-toimintaa.
•Syksyllä Kuvan henkilöstöä siirrettiin tukemaan Sotenja Kaskon 
toimintaa.
•Koronan jälkeiseen normaaliin palatessa Helsingin kaupunki
haluaa edelleenedistää sisäisen työvoimanjoustavaa 
liikkumista eri keinoin, varsinkin työvoimapula-alueille.

28.1.2021Nina Gros

Kuva:JussiHellsten382henkilöä siirtyitoimialojenvälillä1255henkilöä siirtyitoimialojen 
sisällä

Työstressin lisääntymisellä ei suoraa 
vaikutusta työtyytyväisyyteen


Etätyöhön siirtyneiden työtyytyväisyys 
on ollut muita suurempi, ja he ovat 
kokeneet muita vähemmän työstressiä 
ja pystyneet enemmän vaikuttamaan 
työn hallintaan



Strategiakauden päättyessä



Tavoitteena on tehdä jatkuvasti kaikki hiemanparemmin, jotta helsinkiläisten elämä olisimukavampaa ja vaivattomampaa 


Mahdollistaa 
henkilöstön 
onnistuminen ja 
osallistaminensekä palveluiden 
kehittäminen


Vahvistaa hyvää ja 
linjakasta 
johtamista, jotta 
yhteistyö vahvistuu 
ja työyhteisöissä 
eettiset periaatteet 
toteutuvat



Kiitos!


Kuva: Jussi Hellsten