Valmistautuminen uuden 
valtuustokauden 
strategiatyöhön 


Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna

Kaupunginvaltuuston seminaari4.-5.2.2021



Helsingin 2021 –2025 strategian valmistelunneljä vaihetta


02


03


04


2017–2021 strategian arviointi

•Toimialojen, liikelaitosten ja kanslian 2017-2021 strategiakauden saavutukset, haasteet ja opit kootaan 
kanslian strategiaosaston toimesta kaupungin johtoryhmän ja valtuuston arviointiin.
•Kooste mm. keskeisistä mittareista, kärkihankkeista ja mm. johtamisjärjestelmän arvioinnista.
2021–2025 strategiantietopohja

•Toimintaympäristön muutoksen kuvaaminen ja koostaminen yhteiseen tietopohjaan poliittisen strategiatyön 
hyödynnettäväksi.
•Kaupunginkanslia, toimialat ja liikelaitokset kokoavat olennaisiin ilmiöihin liittyvä tiedot ja näkemykset. 
•Kaupunkilaisten ja henkilöstön kohdistettu osallistuttaminen ilmiöihin liittyvien näkemysten syventämiseksi.
2021–2025luottamushenkilöidenstrategiatyö

•Uuden valtuustokauden luottamushenkilöiden strategiatyö käynnistyy hyödyntäen mm. strategian arviointia 
sekä koottua tietopohjaa.
2021-2025 strategiantoimeenpanon valmistelu

•Uuden strategian vieminen käytännön toiminnaksi vaati sisällön lisäksi yhteisen tavan arvioida vaikutuksia 
sekä toteuttaa strategian tavoitteita. 
•Valmistellaan ehdotus strategian tavoitteista johdetuista keinoista, menetelmistä ja mittareista
•Syksyllä 2021 hyväksyttävän strategian toteuttamisen, viestinnän ja jatkuvan dialogin suunnittelu 
käynnistetään hyvissä ajoin kevään 2021 aikana.


Strategian valmistelun yleisaikataulu


Q3 2020


Q4 2020


Q1 2021


Q2 2021


Q3 2021


Q4 2021


01


Strategian tietopohja –Virkavalmistelu uudelle valtuustolle

•Toimintaympäristön muutos: trendit & ilmiöt, jatkuvuuskohdat, mahdolliset skenaariot sekä säädöspohjan muutokset
•Keskeisten ilmiöiden osalta henkilöstön, kaupunkilaisten, yritysten ja 3.sektorin näkemykset
•Kaupungin talousarvio, ennusteet ja seuranta 

02


Uuden valtuuston strategiatyö -Poliittinen valmistelu


03


Strategia 2021-2025 –Toimeenpanon valmistelu


04


Valtuustoseminaari4.-5.2.2021


Uusi valtuustokausi 
1.6.2021


Kuntavaalit18.4.2021


Kaupunkistrategia 2021-25


Kaupunkistrategia 2017-21


2017-2021 strategian arviointi


Johtoryhmäseminaari26.-27.11.2020


Kaupunginkanslian strategiaosasto tukee ja koordinoi toimialoja, liikelaitoksia ja keskushallintoa 
strategian arvioinnissa ja tietopohjan kokoamisessa. 



Kevään 2021 strategiatyön valmistelu ja yhteinen 
tietopohja


•Kuntavaalien jälkeen viranhaltijajohdon on oltava valmiina esittämään uudelle 
luottamushenkilöjohdolle keskeinen tietopohja
•näkemys toimintaympäristön muutoksesta 
•kaupunkistrategian ilmiöistä ja ydinkysymyksistäsekä
•strategian 2017-2021 arviointi 
•nykytila kuvaus kaupungin johtamismallista ja keskeisistä foorumeista
•ajatuksiastrategisista vaihtoehdoista ja skenaarioista.

•Yhteistä tietopohjaa koostetaan alustavasti 2017-21 arvioinnin yhteydessä. 
Tavoite on tunnistaa jatkuvuus-ja murroskohdat kaikkein 
keskeisimmissäilmiöissä.
•Strategian tietopohja viimeistellään helmi-huhtikuussa 2021 ja näin ajoissa 
hyödynnettäväksi poliittisessa strategiatyössä.2021–2025 strategiantietopohjan koostaminen



Strategian tietopohja ja vuorovaikutus sekä 
osallistaminen


•Strategian tietopohjan koostamisessa hyödynnetään henkilöstön, kaupunkilaisten, yritysten ja 
yhteisöjen sekä muiden kumppanien näkemyksiä. 
•Tietopohjaa tarkennetaan vuoropuhelussa eri toimijoiden kanssa kolmessa vaiheessa tunnistettujen 
ilmiöalueiden kautta (10kpl):
I.Keskeisten kaupunkistrategiaan vaikuttavien ilmiöiden liittyvän suunnitelman tarkentaminen: 
olennaiset kysymykset, olemassa oleva tieto ja tarvittava osallistaminen
II.Teema-ja ilmiökohtaisia näkemyksiä rikastaminen dialogissa henkilöstön, kaupunkilaisten, yritysten, 
tutkimusyhteisöjen ja muiden kumppaneiden kanssa
III.Strategian tietopohjan viimeistely ja vaihtoehtoiset tavat toimia sekä vastata muutokseen

•Tietopohjaa tarkennetaan talousarvion 2022 ja taloussuunnittelun tietotarpeilla alkuvuodesta 
yhteistyössä kanslian ja toimialojen kesken. Strategiaosasto koordinoi tietopohjan kokoamista 
toimialojen, kanslian ja virastojen kanssa. 2021–2025 strategiantietopohjan koostaminen


Osallistamisen tavoite on syventää tietopohjaa ja lisätä avoimuutta. Tavoite ei ole valmistella linjauksia tai tiekarttoja. 
Tietopohja kokoa aiheita jatkuvaan osallisuussuunnitteluun strategian toimeenpanna.



Uuden valtuuston strategiatyönaikataulu ja eteneminen


•Tämän strategiakauden kokemusten perusteella varaudutaan siihen, että uuden valtuustokauden 
luottamushenkilöidenstrategiatyö ajoittuu kesäkuusta elokuuhun. 
•Valtuustokauden alkaessa kesäkuussa valmistaudutaan valtuuston strategiaseminaariin ja talousarvion 2022 
lähetekeskusteluun. 
•Aikataulu on suunniteltu siten, että se mahdollistaa talousarvioehdotuksen 2022 valmistelun 
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lokakuussa.Tällöinkaupunkistrategiaehdotustulisi esitellä 
kaupunginhallitukselle elokuun lopulla, jotta se on mahdollista päättää valtuustossa syyskuun lopulla.
•Linkitys talousarviokäsittelyn on aikatauluun tärkeä, jotta strategian tavoitteet ja painoisteet voidaan huomioida 
kaupungin talousarviossasekä toiminnan suunnittelussa ja resursoinnissa.
•Lautakuntien osallistuminen strategian valmisteluun otetaan huomioon aikataulussa. Nykyisen strategian 
valmistelussa lautakunnat pitivät strategiaseminaarit elokuun alussa.03



Valmistautuminen strategiakaudenvaihdokseen


•Strategian toimeenpanon valmistelussa tuotetaan ehdotus vaikuttavasta ja tehokkaasta 
tavasta toteuttaa ja seurata poliittisen tahtotilan sekä vaikutusten toteutusta. 
•Strategian toteuttamisvaihtoehtojen vaikutustenarviointi valmistellaan osaksi strategian 
hyväksyntää.Tavoitteiden toteuttamisen varmistaminen edellyttää riittävien resurssien 
varaamista osana talouden ja toiminnan suunnittelua.
•Valmistaudumme tuottamaan strategian poliittiseen hyväksyntään ehdotuksen keskeisiin 
strategian tavoitteisiin linkittyvistä keinoista, menetelmistä ja mittareista.
•Strategian toimeenpanon onnistumisessa on tärkeää strategiaviestintä ja jatkuva dialogi 
henkilöstön ja kaupunkilaisten kanssa. Suunnittelu käynnistetään ennakoivasti vuoden alussa 
yhteistyössä toimialojen ja kanslian viestinnän, HR:nja strategiatoimijoiden kanssa.2021-2025 strategiantoimeenpanon valmistelu