TEHOKASTA JA DEMOKRAATTISTA 
KAUPUNKIHALLINTAA?
HELSINGIN JOHTAMISJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN 
AKATEEMINEN KOKONAISARVIOINTI


Helsingin valtuustoseminaari 5.2.2021 

tutkijatohtori Anni Jäntti, Tampereen yliopisto



Vaalitulos heijastuu selkeämmin johtamiseen. Poliittinen johtaminen kanavoituu 
keskitetysti.

Demokraattinen päätöksenteko ei ole parantunut odotetusti.

Valtuuston rooli kollektiivina ei ole vahvistunut —riskinä on elitistisen demokratian 
vahvistuminen.


Uudistuksen tavoitteidentoteutuminen


kuntavaalituloksen 
heijastuminen 
suoremmin 
kaupungin 
johtamiseen


demokraattisen 
päätöksenteon 

ja sen 
vaikuttavuuden 
paraneminen


valtuuston ja 
hallituksen roolin 
vahvistuminen 
kaupungin 
johtamisessa


TAVOITTEET



”--päätöksentekoa ollaan keskittämässä 
toimialalautakuntiin, jolloin merkittävät 
päätökset keskitetään entistä 
pienempilukuisen joukon tehtäväksi.” 

(Nuutti Hyttinen)


”Pormestarimalli tuo mukanaan parempaa 
läpinäkyvyyttä ja selkeyttää poliittisen 
päätöksenteon ja virkavalmistelun rajat. 
Mallissa on kuitenkin riskinsä, että 
pormestarit elävät omaa elämänsä ja 
politiikan tekeminen ammattilaistuu 
kokonaan.” 

(Marcus Rantala)


”Pormestari tulee olemaan vahva 
vallankäyttäjä, joka ohjaa poliittisen 
vallankäytön kautta tärkeimpänä tehtävänään 
kaupungin talousarviovalmistelua ja 
päätöksentekoa.” 

(Lasse Männistö)


Kaupunginvaltuuston kokous 22.6.2016



Poliittinen johtaminen on vahvistunut ja elitisoitunutvallan 
keskittymisen myötä. Toimijoiden roolit ja työnjako ovat osin 
epäselviä.

Toimialamalli on parantanut kaupunkiorganisaation toimintojen 
koordinaatiota, mutta uudistus on tuonut uusia koordinaatiotarpeita 
hierarkiatasojen lisääntyessä.

Kaupunkilaisten osallistumisen edistäminen on irrallaan 
johtamisesta. Irrallisuuden estämiseksi tarvitaan jaettua ymmärrystä 
osallistumisen arvosta, merkityksestä ja hyödyistä.


Johtamisjärjestelmän uudistuksen 
vaikutukset (1/2)



”Aito huoli on, että päätettävistä 
kokonaisuuksista tulee niin isoja, ettei 
tavallinen luottamushenkilö pysty niitä 
hallitsemaan.” 

(Veronika Honkasalo)


”--uudistuksen myötä tavoitteena on 
parantaa myös luottamushenkilöiden 
toimintaedellytyksiä. Tältä osin on 
huomioitava myös toistaiseksi pienet 
valtuustoryhmät. Luottamushenkilöiden 
näkökulmasta kysymys on myös 
tiedonsaannista ja mahdollisuuksista 
perehtyä asioihin riittävän ajoissa.” 

(Terhi Peltokorpi)


”Jättikokoisten toimialojen sanotaan 
edistävän palvelukokonaisuuksien 
kehittämistä. Se, miten sujuvasti ja 
yhtenäisesti palvelut toimivat, riippuu 
kuitenkin ennen muuta töiden 
organisoimisesta, toimintamalleista ja 
resursseista ruohonjuuritasolla, eikä sitä 
ratkaista keskittämällä päätöksenteko 
ylös, pieneen piiriin.”

(Yrjö Hakanen)


Kaupunginvaltuuston kokous 22.6.2016


”--kokopäivätoimisena valtuutettu pystyy 
perehtymään ja hoitamaan 
luottamustoimea paremmin kuin 
valtuutettu, joka on sekä ansiotyössä 5 
päivänä viikossa että sen lisäksi 
luottamustoimissa.”

(René Hursti)



Uudistus tukee kaupungin kehittymismahdollisuuksia, mutta 
henkilöstön uudistumiskyky on kärsinyt kiireen ja työkuorman vuoksi.

Tietoa kerätään monipuolisesti, mutta sen analytiikka ja raportointi 
eivät vastaa päätöksenteon tarpeisiin.

Kaupungin rooli on vahvistunut kansallisesti ja kansainvälisesti.


Johtamisjärjestelmän uudistuksen 
vaikutukset (2/2)



”--nyt päätettävä iso muutos ei tällä 
päätöksellä ole vasta kuin jonkinlainen 
mahdollisuus uudistaa kaupunkiamme. Se ei 
tule automaattisesti johtamaan mihinkään 
valtaisaan muutokseen meidän 
toimintatavoissamme tai 
toimintakulttuurissamme. Se tarjoaa puitteet 
uudistumiselle --.” 

(Tatu Rauhamäki)


”Uudistuksen nykyvaihe on oikeastaan liian 
varhainen hallintosäännön hyväksymiselle, 
mutta turhan kiirehtimisen sietää paremmin, 
kun uskoo, että kaupunkilaisille ei synny 
vastaavaa haittaa kuin länsimetron 
viivästymisestä, vaikka joitakin tämän 
järjestelmän valuvikoja korjattaisiin vielä 
vuosia myöhemmin.” 

(Osku Pajamäki)


”Käytännössä on varmaa, että jotkut asiat, 
mitä nyt päätämme, osoittautuvat 
tarkemmassa harkinnassa 
harkitsemattomiksi.” 

(Otso Kivekäs)


”--johtamisjärjestelmäuudistuksessa on paljon 
hyvää, mutta jotain voitaisiin tehdä vielä 
paremmin.” 

(Mika Ebeling)


Kaupunginvaltuuston kokous 22.6.2016



•Huomio rakenteista ihmisiin ja prosesseihin. 
•Työnjaon, roolien sekä vastuu-ja valtasuhteiden selkeys on 
edellytys johtamisjärjestelmän toimivuudelle. 
•Uudistus on avannut mahdollisuuksia, mutta potentiaalia ei 
hyödynnetä riittävästi.
•Strategia ei konkretisoidu arjen käytännöiksi ilman 
vuorovaikutteista johtamista ja riittäviä resursseja. Johtopäätökset



•Pormestarisopimuksellavoitaisiin selkeyttää ylimmän poliittisen ja 
viranhaltijajohdon rooleja ja työnjakoa sekä sopia yhteisistä 
menettelytavoista, tavoitteista ja toimintaperiaatteista. Vertailukohtana 
voidaan soveltuvin osin pitää kuntajohtajan johtajasopimusta.
•Vallan keskittämiseen liittyvien riskien tunnistaminen ja vähentäminen 
parantaisivat johtamisjärjestelmän toimivuutta ja hyväksyttävyyttä.
•Kaupungin johtoryhmän ja muiden strategisten työryhmien roolia 
johtamisessa kannattaa selkeyttää ja niiden toiminnan avoimuutta lisätä. 
•Apulaispormestarien asemaa yhteensovittajina sekä politiikan ja 
hallinnon että kaupunkilaisten ja kaupunkiorganisaation välillä kannattaa 
vahvistaa. 
•Vuorovaikutteisuuden lisääminen kaupungin toiminnassa ja 
johtamisessa parantaisi kaupungin kehittämistä sekä vahvistaisi 
henkilöstön ja kaupunkilaisten osallisuuden kokemusta ja sitoutumista 
yhteisiin tavoitteisiin.Kehittämissuositukset: Mitä tutkijat tekisivät? 

Selkeyttä, dialogisuutta ja vuorovaikutteisuutta 

kaupungin johtamiseen



Tutkijat (Tampereen yliopisto): 

Anni Jäntti, Arto Haveri, Pasi-Heikki Rannisto, Jenni Airaksinen, Elias Pekkola, Virpi Sillanpää, Nina Helander, 
Jan-Erik Johanson, Aki Jääskeläinen, Anna-Aurora Kork, Kaisa Kurkela, Ulriika Leponiemi, Henna Paananen, 
Jonne Parkkinen & Lotta-Maria Sinervo

Tutkimusaineistot: 

•83 yksilöhaastattelua (Helsingin viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä)
•4 fokusryhmähaastattelua (vaikuttamistoimielinten jäseniä, stadiluotsit, osallistujia yhteensä 20)
•379 vastaajan tietojohtamisen kysely
•131 Vapaa sana! -lomakkeella kerättyä henkilöstön kommenttia uudistuksesta
•186 sivua v. 2019 kerätyn Muutospulssi-kyselyn avovastauksia
•Dokumenttiaineistot


Tutkimusraportti valmistuu helmikuun 2021 aikana: 

Anni Jäntti, Arto Haveri & Pasi-Heikki Rannisto (toim.) (2021) Tehokasta ja demokraattista kaupunkihallintaa? 
Helsingin johtamisjärjestelmän uudistuksen akateeminen kokonaisarviointi.


Tutkimuksen toteutus



KIITOS!


Lisätietoja: 

Anni Jäntti, Tampereen yliopisto

etunimi.sukunimi@tuni.fi