Asiakaskokemuksen mittaaminen 
Helsingin kaupungilla 

 
Asiakaskokemuksen mittaaminen valtuustokaudella 2017-2021 

Tässä yhteenvedossa kuvataan asiakaskokemuksen mittaamisen ja kehittämisen tilaa 
Helsingin kaupungilla. Tarkastelussa on valtuustokauden 2017-2021 asiakaskokemus ja 
palvelutyytyväisyys -strategiamittarin kehitys. 

 

Kaupunkistrategian mukaan asukas- ja käyttäjätyytyväisyys on kaupungin 
tuloksellisuuden keskeisimpiä mittareita. Asiakaskokemus ja palvelutyytyväisyys- 
strategiamittaria (Uudistuvat palvelut, muutosmittari) lähdettiin valmistelemaan 
kaupunkiyhteisesti syksyllä 2017 osana kaupunkistrategian mittareiden määrittelyä. 
Kaupunginhallitus päätti kaupunkistrategian mittareista 12.3.2018. Päätökseen sisältyi, 
että yksi jatkotyössä kehitettävistä mittareista on asiakaskokemus/palvelutyytyväisyys. 
Kehitystyön pohjaksi otettiin 6Aika-hanke, johon Helsingin kaupunki oli osallistunut, 
jonka tavoitteena oli muun muassa kaupungin ”palauteohjautuvuuden” parantaminen 
arvopolkujen/arvonluontimallin avulla. 

 

Kaupunginhallitus teki kaupunkistrategian kehitettävistä mittareista päätöksen 
(18.3.2019), jossa strategia mittaristoon mukaan hyväksyttiin: 

 

MAAILMAN TOIMIVIN 
KAUPUNKIMittariMittarin 
tyyppiLähtötasoStrategian kirjaus/tavoitetasoSeurantatiheysMittarin 
raportointiryhmät 
ja alueetKustannusarvioAsukaslähtöisyys ja 
osallisuusKehitettävä mittari: 
Asiakaskokemus/palvelutyytyväisyysSeurantajärjestelmä, jonka 
avulla muodostetaan 
kaupunkiyhteinen 
asiakaskokemusarvo sekä 
seurataan osamittareita erikseenMuutosmittariKartoitus 
palvelukokonaisuuksien 
käytössä olevista 
asiakaskokemuksen 
mittausmenetelmistä ja 
järjestelmistä, jotka tuottavat 
asiakaskokemusdataa/-
mitttareitaYmmärrys kaupungin 
asiakaskokemuksen tilasta 
paranee, tiedon ja datan 
perusteella rakennetaan 
asiakaskokemuksen 
seurantajärjestelmäVuosittainKeskeiset palvelut, 
toimialat ja 
liikelaitoksetHankinta 55 
000€, ylläpito 
2000€/kkUUDISTUVAT PALVELUT 


 

Päätöksen perusteluissa todettiin, että koko kaupungin asiakaskokemusta kuvaamaan 
tarvitaan kokonaisvaltainen lähestymistapa. Mittari olisi seurantajärjestelmä, joka 
hyödyntäisi useita nykyisiä asiakaskokemusta kuvaavia mittareita, kuten pikapalautteita, 
asiakaskyselyjä ja muita palvelutyytyväisyyttä kuvaavia indikaattoreita. Järjestelmään 
liitetyistä asiakaskokemusmittareista laskettaisiin kaupunkitasolle yksi lukuarvo 
kuvaamaan kaupungin asiakaskokemusta ja palvelutyytyväisyyttä. Järjestelmään 
sisältyisi selainkäyttöliittymä, joka mahdollistaisi yksittäisten asiakaskokemusmittareiden 
seurannan tarkasteluhetken tilanteessa liikennevaloina sekä kunkin mittarin tarkempien 
tietojen analysoinnin. Järjestämän taustalla olisi malli, joka kuvaisi keskeiset syy-
seurausketjut asiakkaan palvelupolulla ja parantaisi ymmärrystä palvelupolulla tehtävien 
toimenpiteiden vaikuttavuudesta asiakaskokemukseen. Yhtenäisen kaupunkitasoisen 
lukuarvon muodostaminen edellyttäisi uusien ja mahdollisimman yhtenäisten 
asiakaskokemusten mittaamistapojen käyttöönottoa toimialoilla ja liikelaitoksissa. 
Keväällä 2019 yhtenäisiä mittareita ei ollut riittävästi kaupunkitasoisen lukuarvon 


muodostamiseen. Seurantajärjestelmä edellyttäisi järjestelmäinvestointia 
kuukausikustannuksineen. Järjestelmä tulisi kilpailuttaa ja mittari ei ole käytettävissä 
ennen vuotta 2020. Mittari raportoidaan vuosittain kaupunkitasolla ja lisäksi erikseen 
keskeisimpien palvelukokonaisuuksien osalta. 

Samana keväänä kyseisen järjestelmän hankintaa ryhdyttiin valmistelemaan 
markkinavuoropuhelun sekä vaatimusmäärittelyn merkeissä. Kaupunginkanslian 
viestintäosasto on ollut päävastuussa tämän strategiamittarin valmistelusta ja 
edistämisestä. 

Syksyllä 2019 todettiin, että yhteinen Helsinki-luku ja tätä tukeva järjestelmähankinta ei 
ole järkevin mahdollinen tapa edetä. Kokonaisvaltaisemman kuvan hahmottamiseksi 
viestintäosasto toteutti syksyn 2019 aikana laajan, asiakaskokemuksen mittaamisen 
kaupunkitasoisen nykytila-analyysin. Nykytila-analyysi loi laajan ymmärryksen siitä, että 
puhuttaessa asiakaskokemuksesta Helsingin kaupungin kontekstissa, on siinä kyse 
paljon muustakin kuin mittaamisesta ja järjestelmähankinnoista. Esimerkiksi 
asiakaskokemuksen tulostavoitteet, mittareiden raportointi, tulosten avulla tapahtuva 
johtaminen, päätöksentekoon liittyvät vastuut, tai prosessien määrittely ja resursointi 
eivät ole asioita, jotka ovat ratkaistavissa teknisen järjestelmän toimesta. 

Nykytila-analyysin tulokset esiteltiin kaupungin johtoryhmälle maaliskuussa 2020, jonka 
johdosta edellä kuvatusta järjestelmähankinnasta ja Helsinki-luku-ajatuksesta luovuttiin. 
Samalla johtoryhmä antoi kanslian viestintäosastolle toimeksiannon koostaa toimialojen 
ja liikelaitosten tärkeimmistä olemassa olevista asiakaskokemuksen mittareista yhteisen 
mittaristokoonnin. 

Asiakaskokemuksen mittaristokoontia on työstetty yhdessä toimialojen ja liikelaitosten 
nimeämien asiantuntijoiden kanssa. Asiakaskokemuksen mittaamisen ja kehittämisen 
ympärille on rakentunut kaupunkiyhteinen verkosto ja Teams-kanava, jonka puitteissa 
opeista ja parhaista asiakaskokemuksen käytännöistä on ollut mahdollista sparrailla 
toimialojen ja liikelaitosten kesken. 

Mittaristokoontiin on tuotu elementtejä asiakaskokemuksen mittaamismallista, joka pyrkii 
mittareiden ja mittaamisen raportoinnin lisäksi ottamaan kantaa mittaamisen tulosten 
avulla johtamiseen mm. tavoitteisiin ja näiden perusteluihin, korjaavien toimenpiteiden 
tunnistamiseen, sekä vastuuketjujen kuvaamiseen. Mittaamisen luotettavuutta ja 
läpinäkyvyyttä on myös pyritty parantamaan liittämällä mittaristoon mittarikohtaisia 
kohderyhmäkuvauksia (kohderyhmän koko, otoskoko, vastaus-%). 

 

Toimeksiannon tuotoksena toimialojen eri tavoin organisoituneilta vastuutahoilta on 
saatu koottua olemassa olevia mittareita ja kyselyitä, sekä osittain niiden arvoja, 
kokoomataulukkoon (Excel), jota päivitetään manuaalisesti. 

Asiakaskokemuksen mittaamisen kehitys toimialoittain 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

 

Toimialalla on toteutettu asiakaskokemuskyselyitä varhaisopetuksen, perusopetuksen ja 
lukio-opetuksen asiakkaille vuosien 2019-2020 aikana. Huoltajille osoitettu 
varhaiskasvatuksen asiakaskokemuskysely toteutettiin syksyllä 2019 
(kokonaistyytyväisyys palveluun 6,3/7). Perusopetuksen 1.-5. ja 8. luokkalaisille sekä 
heidän huoltajilleen osoitettu asiakaskokemuskysely toteutettiin keväällä 2020 
(kokonaistyytyväisyys 5,8/ 7), samoin kuin lukiokoulutuksen asiakaskokemuskysely 2. 
vuosikurssin opiskelijoille ja heidän huoltajilleen (kokonaistyytyväisyys 5,8/ 7). 




Asiakaskokemuskyselyt 2019-2020 on toteutettu ostopalveluna 
yhteistyössä Digitalist Oy:n kanssa. Tarkempia tietoja 
toimialan asiakaskokemuskyselyjen tuloksista 2019-2020 löytyy täältä. 

 

Toimialalla on sovittu yhteiseksi kehittämisalueeksi osallisuus asiakaskyselyjen 2019-
2020 tulosten pohjalta. Jokainen palvelukokonaisuus ja hallinto on määritellyt 
osallisuuteen liittyvät kehittämistoimet vuodelle 2021 sekä seurannan toimenpiteiden 
toteutumiselle. 

 

Kaikissa toimialan asiakaskokemuskyselyissä toistuu neljä yhteistä teemaa: osallisuus, 
palvelukokemus, tavoitettavuus sekä palvelun toteutuminen / odotusten täyttyminen 
kokonaisuutena. Yhteisten teemojen tavoitteena on muodostaa teemalle kokonaistason 
tunnusluku, jonka kehittymistä voidaan seurata palveluittain palvelukokonaisuuksittain 
sekä toimialatasolla. 

 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen 
asiakaskokemuskyselyt toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2022. 

 

Kaupunkiympäristön toimiala 

 

Asiakastavoitteita on toimialalla pidetty hyvin esillä toimialan uutisissa 
ja seminaareissa, viety rakenteisiin, nostettu kehityskeskustelujen teemoihin, 
rekrytointikriteereihin sekä kehittämishankkeiden reunaehtoihin. 
Tärkeimmäksi asiakaskokemusmittariksi on muodostunut asiakastyytyväisyys (CSAT) ja 
seurantatyökaluksi verkkokyselyt. Mystery shoppingia, asiakaspaneeleita ja -
haastatteluja sekä pikapalautelaitteita käytetään. Asiakasrajapinnassa toimivan 
henkilöstön fiilismittauksia kokeillaan. Myös erilaisiin teemoihin keskittyvät selvitykset ja 
tutkimukset antavat hyödyllistä tietoa kehittämisen lähtökohdaksi. 

 

Kaupunkiympäristön toimialan asiakkaiksi voidaan käytännössä laskea kaikki Helsingin 
alueella liikkuvat, asuvat ja toimivat - nykyiset, entiset ja tulevat. Varsinaisten 
asiointipalveluiden osuus kaupunkiympäristön toimialan tuottamassa 
asiakaskokemuksessa on vain pieni osa isosta kokonaisuudesta. 

 

Vuonna 2018 valittiin toimialan ydinprosesseiksi Kaupunkitila, Asuntorakentaminen, 
Kaupungin palvelutilat sekä Toimitilat ja yritystontit. Näille organisaation keskeisimmille 
suoraan ulkoisen asiakkaan palveluun liittyville prosesseille asetettiin tärkeimmät 
asiakastavoitteet ja -mittarit. Lähtökohtana olivat asukkaat ja 
heidän kaupunkiympäristön toimialan toiminnasta saamansa hyödyt. Näistä mittareista 
kahdeksan on asiakastyytyväisyyskyselyjä. Loput ovat asiakastyytyväisyyden 
paranemiseen liittyviä mittareita, jotka mittaavat saavutettavuutta, toimivuutta, 
turvallisuutta sekä vuorovaikutuksen onnistumista. 

 

Toimialan volyymiltaan suurimpia asiointipalveluita ovat rakennusvalvonta, 
asuntopalvelut, keskitetty asiakaspalvelu, alueidenkäyttö, ympäristöpalvelut ja 
pysäköintipalvelut. Ympäristöpalveluiden ja pysäköintipalveluiden 
asiakastyytyväisyyskyselyt rakennetaan vuoden 2021 aikana, muilla mittaukset jo ovat 
käytössä. 




Kaupunkilaisten kokemuksia siitä, miten tietoa palveluistamme on 
löydettävissä, osallistumisen vaikuttavuudesta sekä vaikutelmaa katutöiden 
järjestelyistä seurataan viestintätutkimuksella. 

 

Osaa mittauksista on tehty pitkään, osa vasta aloitettu ja osaa työstetään kuluvan 
vuoden aikana. Useimmissa kyselyissä on käytössä asteikko 1 - 5, jossa 3 on neutraali 
taso ja sen ylittävät arvot positiivisia. Katutöiden järjestelyjä lukuun ottamatta kaikki 
tulokset ovat positiivisen puolella. Myös läpimenoaikojen tulokset ovat tarkasteluun 
valittujen mittareiden osalta pääosin hyvät. Kaikkiin saatuihin palautteisiin ei vielä ole 
kyetty vastaamaan tavoitteeksi asetetussa viidessä arkipäivässä. Kaupunkilaisten 
vaikutelmalle katutöiden järjestelyistä, tiedon saatavuudelle kympin palveluista sekä 
uskolle osallistumisen vaikutusmahdollisuuksiin on asetettu parantamistavoitteet 
vuodelle 2021. 

Nykyisiä asiakastavoitteita ja niiden mittareita arvioidaan, kehitetään ja uusia 
suunnitellaan. Mittaamisen metodiikkaan ja tulosten luotettavuuteen kiinnitetään 
huomiota. Johdon työpöydän käyttöönotto tulee lisäämään tavoitteiden ja mittareiden 
näkyvyyttä. Uuden palautejärjestelmän odotetaan helpottavan palautteiden analysointia 
ja sitä kautta myös vaikuttavuutta. Prosessien sujuvuuden parantaminen jatkuu. Uusia 
vuonna 2020 valmistuneita palvelukuvauksia täydennetään, tehtyjä palvelulupauksia 
arvioidaan ja uusia muodostetaan, palvelutasojen mittaamista jatketaan ja kehitetään. 
Sähköistä asiointia kehitetään edelleen ja Helsinki-profiilia hyödynnetään. Sisäisten 
palveluiden vaikuttavuuden tarkastelu tehdään vuoden 2021 aikana. 

 

 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

 

Pikapalautetta kerättiin Feedbacklyn palautepäätteillä. Pikapalautteeseen sisältyi 
asiakastyytyväsyys (CSAT, “hymiökysymys”), suositteluhalukkuus (NPS) ja 
avoin pikapalaute. Mittauspisteitä oli noin 30, mutta osa on ollut koronan takia pois 
käytöstä. Lisäksi pikapalautetta on kerätty verkkosivujen kautta. 

 

Vuonna 2019 suositteluindeksi (NPS) oli 38 ja vuonna 2020 se oli 42. Keskityytyväisyys 
(CSAT) taas oli vuonna 2019 82 % ja oli sama vuonna 2020. Toimipisteet käyvät 
säännöllisesti läpi feedbackly-päätteiden ja palautejärjestelmän kautta saatuja sanallisia 
palautteita. 

 

Pikapalautemittaus kattaa kirjastojen, liikunnan ja kulttuurin suurimmat toimipisteet, 
mutta esimerkiksi nuorisotaloissa Feedbackly-pääte ei ole osoittautunut yhtä toimivaksi 
palautekanavaksi. Mm. ulkoliikunta, ohjattu toiminta, konsertit ja esitykset sekä suurin 
osa verkkopalveluista ovat jääneet mittauksen ulkopuolelle. Korona-aikana 
lisääntyneiden suorakatselupalvelujen käytöstä ei ole asiakaskokemustietoa. 

 

Kesällä kulttuurin ja vapaa-ajan toimipisteet olivat pormestarin 
laaduntarkkailun piirissä. Laaduntarkkailijat kiinnittivät huomiota esteettömyyteen, 
henkilökunnan näkyvyyteen, asiakaspalveluun ja siisteyteen. He tekivät yhteensä 465 
arviointikäyntiä toimialan kohteisiin, joista kirjastoihin 76, kulttuurikeskuksiin 10, 
museoihin 10, nuorisotaloihin 21, sisäliikuntapaikoihin 23, uimarannoille 54 ja 
ulkoliikuntapaikkoihin 271 käyntiä. 




Asiakaspalautetta kertyi myös kaupungin yhteisen palautejärjestelmän sekä muiden 
palautekanavien ja palveluiden omien kyselyiden kautta. 

 

Huhtikuussa tehtiin kulttuurin, liikunnan ja nuorisotoiminnan avustusten saajille kysely 
koronan vaikutuksista ja avustusten saajien selviytymistä koronatilanteessa. 

 

Toimialalle kehitetään asiakaskokemustiedon yhteinen hyödyntämismalli. Siihen sisältyy 
tekoälyn hyödyntäminen sanallisen palautteen analysoimisessa. Kehitetään tiedon 
pilvipohjaista tallentamista, mahdollisuuksien mukaan hyödyntäen kaupungin 
yhteisiä ratkaisuja. 

 

Sosiaali- ja terveystoimiala 

 

Toimialalla toteutettiin vuonna 2020 jatkuvaa asiakaskokemuksen 
mittausta Feedbacklyn pikapalautekyselyitä käyttäen. Pikapalautekyselyitä on käytössä 
kaikissa palvelukokonaisuuksissa (Tepa/Peso/SKH). Mittauspisteitä on yhteensä 
280. Kyselyissä on hyödynnetty sotelle määriteltyjä yhteisiä mittareita (NPS, CSAT ja 
CES), mutta palveluissa on käytetty myös heidän itse määrittelemiään sekä avoimia 
kysymyksiä. 

 

Käytännössä vuoden 2020 pikapalautedata on ajalta 1.1.-15.3.20, 
sillä koronapandemian vuoksi pikapalautelaitteet poistettiin 
käytöstä. Pikapalautekyselyistä on kertynyt ainoastaan 
satunnaista pistemäistä dataa maaliskuun jälkeen, esim. Chat-
kyselyistä. Palveluissa on tehty omia kyselyitä erilaisilla 
kyselytyökaluilla tai haastatteluilla. 

 

Sitovina tulostavoitteina sotessa oli psykiatria- ja päihdepalveluiden sekä 
terveysasemien ja sisätautipoliklinikoiden NPS-tason nousu. Tulostavoitteiden seuranta 
perustui pikapalautelaitteiden dataan, jota kertyi vain ajalla 1.1.-
15.3.2020. Päihdepalveluissa oli tarkoitus toteuttaa laajempi asiakaskokemuskysely 
lomakkein, mutta se ei toteutunut koronapandemian vuoksi. 

 

Kotihoidossa toteutettiin maaliskuussa viikon mittainen asiakaskokemuskysely. 
Tarkoitus oli kerätä asiakaskokemusta neljästi vuoden aikana kahden viikon jaksoissa, 
mutta koronapandemia keskeytti mittauksen. 

 

Yleisesti voidaan sanoa, että sotessa painopiste on siirtynyt organisaatiolähtöisestä 
asiakaslähtöisempään kehittämiseen. Asiakkaiden osallistumisen ja 
vaikuttamisen menetelmiä on laajennettu, kokemusasiantuntijatoiminta vakiinnutettu ja 
asiakaskokemusta on hyödynnetty systemaattisesti. Toki systemaattinen kehittäminen 
asiakaskokemuksen pohjalta vaatii vielä työtä ja resursointia. Ensiarvoisen tärkeää olisi 
kehittää alustoja, joissa asiakaskokemustieto on saatavilla sekä sen analysointia 
pystytään automatisoimaan. Myös riittävä asiakaskokemuksen pohjalta 
tehtyjen kehittämistoimenpiteiden seuranta tulisi jatkossa varmistaa. 

 

 

 


Kaupunginkanslia 

 

Kaupungilla otettiin käyttöön 4.5.2020 hakijakokemuskysely. Kysely lähetetään kaikille 
kaupungin työpaikkaa hakeneille, pois lukien valituksi tulleet henkilöt. Kyselyssä 
kartoitetaan kokemusta erilaisista hakuprosessiin liittyvistä asioista. Tavoitteena on 
parantaa hakijakokemusta ja tunnistaa kohdat, joihin liittyy kehitystarpeita. Tuloksia 
seurataan kvartaaleittain. 

 

Kaupunginkansliassa oli 4.5.-31.12.2020 avoinna 67 tehtävää, joihin haki yhteensä 1868 
henkilöä. Potentiaalisten vastaajien (ei-valittujen) määrä oli 1801 henkilöä, joista 
kyselyyn vastasi 66 henkilöä (vastausprosentti 3,7%). Ensimmäisten tulosten 4.5.-
30.6. osalta hakijakokemuksen kokonaiskokemuksen keskiarvoluku oli 2,07 (lähtötaso), 
kun 1.7.-31.12. ajalla luku oli 2,67. Tulos parantui 29%. Tulosten käsittelyn pohjalta 
kehityskohteiksi tunnistettiin mm. hakijaviestinnän parantaminen hakuprosessin eri 
vaiheissa, johon kiinnitetään huomiota vuoden 2021 aikana. 

 

Questbackilla toteutetun NewCo Helsingin yritysneuvontatiimin 
asiakastyytyväisyyskyselyn arvosana 2020 oli 4,4 arvoasteikolla 1-5. Kysely lähetetään 
jokaisen asiakastapaamisen jälkeen (3500 kpl), vastausprosentti 15%, vastauksia 511 
kpl, NPS 67. Kyselyssä kysytään mm. saiko asiakas tarvitsemansa tiedot ja tietääkö 
miten edetä liikeideansa kanssa. Asiakkailla on mahdollisuus antaa kyselyssä myös 
avointa palautetta mikä on arvokasta tietoa palveluiden kehittämisen kannalta. 
Esihenkilön lisäksi myös yritysneuvojilla on jatkuva näkymä omaan 
asiakaspalautteeseensa. CRM – järjestelmä vaihdettiin uuteen toukokuussa 2019 ja sen 
mukana myös asiakastyytyväisyyskysely kysymyksineen vaihtui, joten vertailukelpoista 
tietoa aikaisempiin vuosiin ei ole saatavilla. 

 

Joulukuussa 2020 tehtiin NewCo Helsingin Yritysneuvontatiimin yhteistyökumppaneille 
ensimmäinen asiakastyytyväisyyskysely, jonka tulos oli 4,7 arvoasteikolla 1-5. Kysely 
lähetettiin 35 yhteistyökumppanille ja siihen vastasi 15, vastausprosentti 43%. 
Yhteistyökumppaneille lähetettävä tyytyväisyyskysely tullaan tekemään vuosittain. 

 

NewCo Helsingin Kasvutiimin avainasiakkaita ovat merkittävimmät startup- 
kentän ekosysteemitoimijat joiden kanssa yhteistyössä Kasvutiimi toteuttaa yksikön 
toimialaa ”yrittäjyysekosysteemin kehittäminen, sekä kasvuyritysten ja niiden 
kansainvälistymisen tukeminen”. 

Näille avainasiakkaille toteutetaan vuosittain asiakastyytyväisyyskysely. Viimeisin kysely 
toteutettiin joulukuussa 2020. Asteikolla 1 – 5 Kasvutiimin saama yleisarvosana oli 4,45 
vastausprosentin ollessa 50. 

 

Palvelukeskus Helsinki 

 

Asiakastyytyväisyyden mittaamista on tehty osana Palvelukeskus Helsingin tuloskorttia 
jo pitkään. Laajemmin asiakaskokemuksen mittaaminen ja sen kehittäminen on ollut osa 
Palvelukeskus Helsingin toimintaa vuodesta 2017 alkaen, kun pikapalautejärjestelmää 
alettiin pilotoida tuottamisamme palveluissa erityisesti kouluissa ja mittareita 
tarkennettiin muun muassa suositteluindeksillä (NPS) osassa palveluja. 
Asiakaskokemuksen mittaamisen keskeisinä järjestelminä toimivat Feedbackly-
pikapalautejärjestelmä sekä laajemmat kyselytutkimukset 


mahdollistava Questback Essentials. Käytössä oleva asiakaskokemuksen mittaamisen 
malli hyödyntää mitattavasta palvelusta riippuen CSAT, NPS ja CES –mittareita. Vuonna 
2020 asiakaskokemuksen mittaamisessa hyödynnettiin CSAT ja NPS –mittaria, joista 
NPS oli käytössä kahdessa kyselyssä. Vuonna 2021 NPS-mittarin käyttöä tullaan 
laajentamaan ja CES-mittari otetaan käyttöön osassa mittauskyselyjä. Palvelukeskus 
Helsingin asiakaskokemusmittauksista vastaa kehityspalvelut-yksikkö, jonka tehtävänä 
on tunnistaa asiakaskokemuksen mittaamisen kannalta kriittisiä tarpeita yhdessä 
Palvelukeskus Helsingin tulosyksiköiden sekä asiakkaiden kanssa. Mittauksien tuloksia 
seurataan läpi vuoden ja lopulliset tulokset käsitellään Palvelukeskus Helsingin johdon 
katselmuksissa sekä tulosyksiköiden omissa sisäisissä palavereissa palvelukohtaisesti. 

 

Palvelukeskus Helsinki on asettanut omaksi vuoden 2021 strategiseksi 
tulostavoitteekseen keskiarvon 3,6 asiakaskokemukselle. Mittauksen piirissä on 
valtaosa Palvelukeskus Helsingin tuottamista palveluista. Vuoden 2021 
asiakaskokemustulos saadaan laskemalla Palvelukeskus Helsingin ns. 
tuloskorttikyselyissä mitattu CSAT-keskiarvo. Tuloskorttikyselyjä toteutetaan vuonna 
2021 yhteensä 13 kappaletta tammi-lokakuun välisenä aikana. NPS- tai CES-luvuille ei 
toistaiseksi ole asetettu strategisia tulostavoitteita johtuen käytössä olevien 
mittaustietojen vähyydestä. Vaatimuksena tavoitteiden asettamiselle tulevaisuudessa 
on, että Palvelukeskus Helsingillä on käytössään nykyistä pidemmältä ajalta NPS ja 
CES-mittaustuloksia eri asiakkuuksista sekä palveluista. Lisäksi Palvelukeskus 
Helsingillä tulee olla käytössään ne prosessit ja menetelmät, joilla NPS:ää voidaan 
strategisesti johtaa eri asiakkuuksissa. Lisäksi toteutetaan vuoden 2021 aikana 
teemahaastattelut. 

 

Palvelukeskus Helsinki on hyödyntänyt asiakaskokemuksen mittaustuloksia käymällä 
tulokset vuosittain sisäisesti läpi ja poimimalla kyselyjen avoimista palautteista nousseita 
kehitystarpeita. Kehitystarpeiden luonteesta riippuen saatua palautetta on jatkotyöstetty 
joko pienemmissä sisäisissä kehittämisprojekteissa tai laajemmin yhdessä tilaaja-
asiakkaiden edustajien kanssa. Tammikuussa 2021 Palvelukeskus Helsinki tulee 
käynnistämään ensimmäisen pilottinsa, jossa asiakaskokemusta mitataan yhden 
palvelun useammassa eri kohtaamispisteessä kolmen kuukauden seurantajakson ajan. 
Pilotti toteutetaan osana Sotelle tuotettavaa kotiateriapalvelua 
yhteistyössä Feedbacklyn kanssa. Pilotin tavoitteena on syventää ymmärrystä 
asiakaskokemuksen muodostumisesta palvelupolun eri vaiheissa sekä 
testata Feedbacklyn uutta ominaisuutta, joka mahdollistaa mittaustulosten seurannan 
yhdessä dashboard-näkymässä. Vuonna 2021 Palvelukeskus Helsinki tulee myös 
tarjoamaan henkilöstölle mahdollisuuden seurata asiakaskokemusmittauksista kerättyä 
reaaliaikaista tietoa Helmi-intran kautta. Reaaliaikaisella tiedolla pyritään varmistamaan 
mittaustulosten läpinäkyvyys ja helppo saatavuus, minkä lisäksi tavoitteena on 
kannustaa Palvelukeskus Helsingin operatiivista henkilöstöä hyödyntämään 
mittaustietoa osana entistä parempien palvelujen tuottamista. Pikapalautejärjestelmää 
ja sen tulosten analysointia ja raportointia tarjotaan palveluna toimialoille ja 
liikelaitoksille. 

 

Palvelukeskus Helsingin tulevaisuuden tavoitteena on panostaa asiakaskokemuksen 
jatkuvaan mittaamiseen hyödyntäen yhä enenevissä määrin erilaisia digitaalisia 
pikapalautealustoja. Jatkuvan palautteen kerääminen on tunnistettu tärkeäksi 


kehityskohteeksi asiakastarpeiden perusteella, mutta myös asiakaskokemuksen 
johtamisen kehittämisen kannalta. 

 

Pikapalautteiden hyödyntämisen ohella Palvelukeskus Helsingin tavoite on toteuttaa 
asiakaskokemuksen mittausta palvelupolun useammassa eri vaiheessa, jotta palvelun 
onnistumisesta eri kohtaamispisteissä saadaan kattavampaa tietoa ja ymmärrys 
erilaisten yksittäisten tekijöiden vaikutuksesta tuotettuun asiakaskokemukseen 
parantuisi. Kerättyä dataa on puolestaan tarkoitus opetella hyödyntämään osana arjen 
operatiivisen toiminnan kehittämistä sekä asiakaskokemuksen johtamista 
palvelukohtaisesti. 

 

Työterveys Helsinki 

 

Työterveys Helsinki seuraa asiakaskokemustaan useilla jatkuvilla kyselyillä sekä 
palvelukohtaisilla kyselyillä eri työterveyspalvelujen osalta. Kyselyt on palvelusta 
riippuen suunnattu työntekijäasiakkaille tai esihenkilöasiakkaille (esihenkilöpalvelujen 
osalta). Kaikissa kyselyissä tärkeimpänä mittarina on nettosuositteluindeksi NPS. 
Sähköisissä (hoitochat ja sähköinen ajanvaraus) palveluissa mittarina NPS:n rinnalla on 
CES. Lisäksi kaikkiin palautekyselyihin kuuluu avokysymys. Palvelukohtaisissa 
kyselyissä on lisäksi ko. palvelua koskevia lisäkysymyksiä. 

 

Työterveys Helsingin jatkuvat asiakastyytyväisyyskyselyt ovat: tekstiviestikysely, joka 
lähtee asiakkaalle työterveydessä asioinnin jälkeen, palautetabletit ja paperilomakkeet 
Työterveys Helsingin toimipisteen joka kerroksessa (korona-aikana osin pois käytöstä) 
sekä palautekyselyt linkkinä työterveyden Helmi- ja ulkoisilla verkkosivuilla. 
Suunnatuissa, palvelukohtaisissa asiakaskyselyissä asiakkaalle lähetetään kyselyn 
linkki vastaanoton jälkeen. 

 

NPS- ja CES-tuloksia seurataan ja raportoidaan kuukausittain. Näiden mittareiden 
tulokset raportoidaan Työterveys Helsingin sisäiseen toimintajärjestelmään, jonne 
jokaisella työterveyden työntekijällä on pääsy. Kyselyjen avovastaukset ovat näkyvillä 
työterveyden esihenkilöillä ja johdolla. Tuloksia käsitellään tiimikokouksissa ja 
johtoryhmässä säännöllisesti. Työterveys Helsingin 2020 NPS-tulos kaikista palveluista 
on 67. 

 

Asiakaspalautekyselyjen avovastauksia seurataan viikoittain ja laadullinen analyysi 
raportoidaan kuukausittain johtoryhmässä. Asiakaskokemuksen seurannan 
prosesseista vastaa laatu- ja kehittämistiimi laatupäällikön johdolla. Tuloksia 
hyödynnetään palvelujen kehittämisessä laajasti koko Työterveys Helsingissä. 
Asiakastyytyväisyys on osa työterveyden strategista mittaristoa, ja NPS on määritetty 
osaksi tulospalkkiojärjestelmää. 

 

2020 työterveyden palvelutarjonta on muuttunut koronan vuoksi ja osa palveluista on 
jouduttu keskeyttämään tai tarjontaa supistamaan. Palvelut ovat kapeutuneet sähköisiin 
kanaviin, mikä tarkoittaa myös asiakaskokemuksen tuloksen painottuvan näiden 
palvelujen asiakaskokemukseen. Asiakaskokemuksen seurantaan käytettävissä olevat 
resurssit ovat myös vähentyneet, koska mittaamisesta vastaava henkilöstö on tehnyt 
koronaan liittyvää työtä. Yleensä työterveydessä on toteutettu vuosittain palvelukohtaisia 


laajempia kyselyjä esimerkiksi työfysioterapeutin suoravastaanotosta ja matalan 
kynnyksen mielenterveyspalveluista. 2020 vastaavia kyselyjä ei toteutettu ollenkaan. 

 

2021 toivomme, että voimme avata palvelujamme jälleen laajemmin ja käyttää enemmän 
resursseja myös asiakaskokemuksen seurantaan ja kehittämiseen. Tavoitteena on myös 
palauttaa palvelukohtaisia laajempia kartoituksia osaksi asiakaskokemuksen seurannan 
vuosikelloa. 

 

Stara 

 

Staralla toteutetaan vuosittainen asiakastyytyväisyyskysely, mikä lähetetään koko 
asiakaskunnalle Questbackilla. Tärkein mittari on NPS, jossa saimme 2020 43,9. NPS 
on kehittynyt positiivisesti koko 2015 alkaneen mittaushistorian aikana, jolloin arvo oli 23. 
Kyselyssä kartoitetaan myös kilpailukykytekijöitä ja mielikuvia toiminnastamme. 
Teetämme myös tämän tutkimuksen tueksi kvalitatiivisen tutkimuksen, 
missä tehdään 20-25 syvähaastattelua tarkoituksena tuoda asiakasymmärrystä. 

 

Rakennuspuolella on otettu käyttöön hankekysely, mikä on 
kevyt Questbackilla toteutettu hanke. Tässä kysytään myös NPS-arvoa sekä muutama 
lisäkysymys esim. aikatauluista ja laadusta. Kysely on alkuvaiheessa ja 
hakee benchmarkaus-arvoja. Vastaavasti olemme vastikään luoneet Feedbacklyyn ns. 
keikkakyselyn, missä kysytään vain NPS ja avoin kehitettävää/kiitettävää. Kysely 
otetaan operatiiviseen käyttöön 2021. 

 

Kaupunkitekniikan ylläpidon ja Ympäristönhoito-osastoilla on kaksi kertaa vuodessa, 
kesä- ja talvikaudet, toteutettava kausikysely KYMP:n asiakkaille. Kysely 
toteutetaan Questbackilla ja lähetetään 20-30 asiakkaalle. Kyselyssä kysytään NPS ja 
muutamia kilpailukykytekijöitä. Arvot ovat olleet varsin hyviä ollen 50-100. Viimeksi 
kesäkaudesta tuli NPS 70. 

 

Joka toinen vuosi Stara teettää kaupunkilaisille imagokyselyn Taloustutkimuksen kautta. 
Kyselyä ei toteutettu 2020, mutta on suunniteltu toteutettavaksi jälleen 2021. 
Tarkoituksena on kartoittaa mielikuvia Starasta ja näiden kehitystä. Arviot ovat olleet 
yllättävän hyviä ja mielikuvat pääosin positiivisia. 

 

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu TALPA 

NA 

Mittaristokoonti - löydökset 

Useita eri tason mittareita 

Tärkeimpien olemassa olevien asiakaskokemusmittareiden koonti pitää sisällään useita 
eri tason mittareita, aina jatkuvasta asiakaskohtaamisen mittaamisesta asiakkuustason 
asiakastyytyväisyyskyselyihin. Luonteeltaan nämä ovat intensiteetiltään ja laajuudeltaan 
toisistaan poikkeavia ja niiden yhdenmukaistaminen, saati vertailtavuus kaupunkitasolla 
on haastavaa, ellei jopa mahdotonta. Tämän voidaan katsoa ainakin osaksi johtuvan 
toimialojen/liikelaitosten erilaisista palveluista ja niiden kehittämisen prioriteeteista, 
mittaamisen tarpeista, käytetyistä toimintamalleista ja työkaluista, sekä mahdollisista 
kumppaneista. Osa mittareista on vasta otettu käyttöön vuoden 2020 aikana. 




 

 


Kokemusmittari 

Mitä mittaa? 

NPS (Net Promoter Score) 

Mittaa olemassa olevan asiakkaan 
palvelun/tuotteen suositteluhalukkuutta 
("Asteikolla 0-10, kuinka todennäköisesti 
suosittelisit yritystämme muille?") 

CES (Customer Effort Score) 

Mittaa palvelun helppoutta/vaivattomuutta 
lyhyellä aikavälillä (esim. "Asteikolla 1-5, kuinka 
paljon näit vaivaa saadaksesi toivomaasi 
palvelua?") 

CSAT (Customer Satisfaction 
Score) 

Mittaa palvelun laatua lyhyellä aikavälillä (esim. 
"Asteikolla 1-5, kuinka tyytyväinen olit saamaasi 
palveluun?")  

 

 

Mittaaminen ja mittareiden kuvaukset 

Asiakaskokemuksen kaupunkitason mittaaminen kaupungilla ei ole kokonaisvaltaista, ja 
sitä tehdään usein pilottimaisesti tarpeen mukaan. Usein asiakaskokemuksen 
mittaamista on myös lähdetty tekemään työkalut edellä - pikapalautelaitteet ja 
verkkokyselyt (esim. Feedbackly) ovatkin olleet suosittuja mittaamisen välineitä 
toimialoilla ja liikelaitoksissa, todennäköisesti niiden helppouden ja helpohkon 
käyttöönoton vuoksi. Kaupunkiyhteistä asiakaskokemuksen mittaamisen toimintatapaa 
ei ole määritelty. 

 

Mittaamisen läpinäkyvyyteen ja luotettavuuteen liittyvien mittarikohtaisten 
kohderyhmien, organisaatiovastuiden sekä mittaamistuloksista johdettujen 
toimenpiteiden ym. kuvausten laatiminen kaupunkitason asiakaskokemusmittaristoon on 
ollut osin haasteellista. Asiakaskokemusmittaristoon päätyneiden mittareiden 
valintaperusteluita ja tavoitteita on kuvattu usein puutteellisesti. 

 


Huomioita asiakaskokemuksen kehittämisestä ja johtamisesta 
Helsingin kaupungilla 

Yleisesti Helsingin kaupungin toimialoilla ja liikelaitoksissa on tehty laajaa ja 
pitkäjänteistä työtä asiakaskokemuksen kehittämisen eteen. Kaupunkitason haasteena 
tässä toiminnassa on kuitenkin ollut sen sirpaleisuus, sekä kokonaiskuvan ja yhteisen 
suunnan ja koordinaation puute. 

 

Perustukset kaupunkitason asiakaskokemuksen mittaamiselle ovat olleet epäyhtenäiset, 
eikä kaupungilla ole toistaiseksi onnistuttu luomaan toimivaa kaupunkitasoista 
asiakaskokemuksen kehittämisen ja mittaamisen toimintamallia, jossa otetaan kantaa 
mm. mittaamisen hyötyihin, jatkuvuuteen, vastuuketjuihin, sekä tulosten ja juurisyiden 
perusteella asetettuihin kehittämisen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. 

 

Asiakaskokemuksen mittaamista ja kehittämistä ei toistaiseksi johdeta systemaattisesti 
kaupunkitasolla - ja mittaamista on haastavaa kehittää irrallaan asiakaskokemuksen 
kokonaiskehityksestä. 

Jatkossa on arvioitava, mikä on kaupungin tavoite asiakaskokemuksen kehittämisessä; 
nähdäänkö asiakaskokemus strategisesti tärkeänä kokonaisuutena, johon kaupunki 
pyrkii vaikuttamaan asiakkaiden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, yhdessä 
muiden ekosysteemitoimijoiden kanssa, vai nähdäänkö se mittaamisena ja yksittäisinä 
organisaatiolähtöisinä hankkeina ja tekemisinä. On myös parannettava riittävää 
ymmärrystä ja osaamista asiakaskokemuksen mittareista ja mittaamisesta tulosten 
hyödyntämisen näkökulmasta. Miten siis kehitämme toimintaamme mittareiden tulosten 
avulla? 

Mikäli kaupungin tavoite on vankemmin panostaa asiakaskokemuksen kehittämiseen 
mittaamisen lisäksi, tulisi sen ottaa asiakaskokemus eheänä kokonaisuutena huomioon 
myös strategiatyössä ja sen käytännön toteuttamisessa. 

Asiakaskokemuksen kehittäminen vaatii visiota ja tahtotilaa, joita kaupungin strategiset 
valinnat osaltaan määrittävät ja vahvistavat. Asiakaskokemuksen vision ja tavoitteiden 
avulla kaupunki kykenee etenemään asiakaskokemuksen kehittämisen kanssa 
fokusoidusti ja koordinoidusti eteenpäin, mikäli asiakaskokemus nähdään vahvana 
osana kaupungin brändiä ja vetovoimaa.