Kaupunkistrategian 
2017–2021 arviointi: 
Henkilöstön ääni


Kuva: Jussi Hellsten © Helsinki Marketing


28.1.2021



Sisältö


1.Tiivistelmä
•Henkilöstön työhyvinvointi ja kokemus johtamisesta 
strategiakauden puolivälistä tähän päivään 2.Henkilöstökokemuksen strategiamittarit
•Kehitys kaupunkitasolla 2016–2020
•Strateginen uudistuminen ja johtaminen3.Koronaepidemian vaikutukset
•Koronan vaikutukset henkilöstökokemukseen
•Epidemiapoissaolot
•Osaajapankkitoiminta ja henkilöstön liikkuvuus4.Saatavuus
•Henkilöstön saatavuus strategisena haasteena
•Työvoimapula-alat ja niiden Kunta10-tulokset5.Yhteenveto
•Syitä tulosten kehittymiseen
•Mihin vielä on kiinnitettävä huomiota•Liitteet
Tiivistelmä:
Henkilöstön työhyvinvointi 
sekä kokemus johtamisesta 
ja kaupungin uudistumisesta 
ovat parantuneet 
strategiakauden edetessä


1.



Tärkeimmät poiminnat kaupunkistrategian 
henkilöstömaininnoista


Kaupunkistrategiassa 2017–2020 on tehty useita mainintoja henkilöstöstä, mm.:

•Tyytyväiset asukkaat ja asiakkaat lisäävät myös kaupungin henkilöstön työtyytyväisyyttä ja ovat samalla paras 
keino kanavoida kaikkien helsinkiläisten into ja luovuus yhteiseksi eduksi.
•Kaupunkia johdetaan ja henkilöstöpolitiikkaa toteutetaan eettisesti, vastuullisesti ja kestävästi.
•Henkilöstön hyvinvointiin ja osallistumiseen palveluiden uudistamisessa panostetaan. 
•Kokonaistuottavuuden parantamista tehdään johtamiseen panostaen ja hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa 
palvelujen laadusta huolehtien.
•Kaupunki harjoittaa vastuullista henkilöstöpolitiikkaa ja panostaa hyvään johtajuuteen. Helsinki ei irtisano vakinaista 
henkilöstöä tuotannollisista tai taloudellisista syistä.
Näiden tavoitteiden toteutumista voidaan arvioida yhdistämällä tuloksia eri henkilöstötutkimuksista 
(Uudistumisen pulssi ja Kunta10) sekä analysoimalla niitä toimintaympäristön muutoksia ja kehitystä vasten 
(mm. toimialauudistus ja koronaepidemia).

Tässä esityksessä ovat tärkeimmät nostot strategisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnin kannalta.


•Tyytyväiset asukkaat ja asiakkaat lisäävät myös kaupungin henkilöstön työtyytyväisyyttä ja ovat samalla paras 
keino kanavoida kaikkien helsinkiläisten into ja luovuus yhteiseksi eduksi.
•Kaupunkia johdetaan ja henkilöstöpolitiikkaa toteutetaan eettisesti, vastuullisesti ja kestävästi.
•Henkilöstön hyvinvointiin ja osallistumiseen palveluiden uudistamisessa panostetaan. 
•Kokonaistuottavuuden parantamista tehdään johtamiseen panostaen ja hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa 
palvelujen laadusta huolehtien.
•Kaupunki harjoittaa vastuullista henkilöstöpolitiikkaa ja panostaa hyvään johtajuuteen. Helsinki ei irtisano 
vakinaista henkilöstöä tuotannollisista tai taloudellisista syistä.
Henkilöstön ääni kertoo 
tyytyväisyydestä ja johtamisen 
kehittymisestä


•Maailman toimivin kaupunki -strategia näkyy vahvasti henkilöstöpolitiikassa ja -
johtamisessa. Henkilöstökokemukseenpanostamalla voimme parantaa myös 
asiakaskokemusta ja palveluiden laatua.
•Strategiakauden puoliväliarvioinnissa esiin noussut kriittisyys johtamisjärjestelmä-
uudistusta kohtaan vaikuttaa sulaneen. Henkilöstön sitoutuminen kaupunkiin 
työnantajana on noussut selkeästi, ja muutokset työssä koetaan hieman 
positiivisemmin.
•Puoliväliarvioinnissa tunnistettu työkulttuurin kehittämisen tarve ja sen mukaiset 
toimenpiteet näkyvät myös tuloksissa positiivisesti. Yhteistyön kehittäminen vaatii 
kuitenkin vielä toimenpiteitä.
•Kaupungin henkilöstön tyytyväisyys on lisääntynyt strategiakauden jälkipuoliskolla ja 
johtamisen kehittämiseen panostaminen kantaa hedelmää. Strategiamittarit ovat 
kehittyneet haluttuun suuntaan.
•Koronaepidemiaon hitsannut työyhteisöjä ja koko kaupungin henkilöstöä tiiviimmin 
yhteen. On oletettavaa, että työnantajan sitoutuminen henkilöstöön ja esim. lupaus 
lomautusten välttämisestänäkyvät henkilöstökokemuksen parantumisena.
•Henkilöstön saatavuus on yhä strateginen haaste, mutta kehitämme jatkuvasti keinoja 
sen helpottamiseksi. Koronaepidemian aalloissa henkilöstön sisäistä liikkuvuutta 
kriittisiin tarpeisiin on edistetty innovatiivisesti.
Strategiakauden puolivälistä tähän päivään: 
johtamiseen ja esihenkilötyöhön panostamalla 
parempaa toimintakulttuuria ja hyvinvointia


Strategian puoliväliarvioinnissa todettiin:

•"Organisaation muutoskyvykkyyttä parannetaan hyvällä johtamisella ja vuorovaikutuksella sekä toimivilla rakenteilla ja 
prosesseilla. Kaupungin tulee suunnata toimenpiteitä
•Johtamisen ja johtoryhmien kehittämiseen sekä johdon strategisen näkemyksellisyyden vahvistamiseen
•Vahvan ja yhtenäisen toimintakulttuurin luomiseen
•Luottamuksen, osaamisen ja aidon osallistumisen lisäämiseen
•Uudistuksen tavoitteiden eteen tehtävään työhön, kuten prosesseihin ja työnjakoon”•Lisäksi erikseen mainittiin esihenkilötyön tuki ja kehittäminen: 
•”On varmistettava, että esimiehillä on tietoa ja tukea ja, että he hyödyntävät täysipainoisesti tarjolla olevat muutostyökalut, kuten HR 
palvelut, kehittämistuen ja työterveyden palvelut.”
•”Kehittämisen keskiöön johtaminen ja esimiestyön systemaattinen kehittäminen. On keskeistä, että kaupungin johto määrittelee 
esimiestyön tahtotilan: millaista johtamista haluamme erityisesti vaalia ja mitkä ovat hyvän esimiestyön kriteerit kaupunkitasoisesti.”•Näihin panostaminen on vuoden 2020 henkilöstötutkimusten valossa ollut tuloksellista.
Keskeisimpiä tutkimustuloksia esitellään tässä aineistossa.
Strategiakauden puolivälistä tähän päivään: 
keskeisimmät toimenpiteet


Pääteema


Väliarvioinnin toimeksianto


Keskeisiä toimenpiteitä kaupunkitasolla 
2019-2020


Johtamisenuudistaminen


Johtamisen ja johtoryhmien kehittämiseen sekä johdon strategisen 
näkemyksellisyyden vahvistamiseen 


•Ylimmän johdon strategiaseminaari2020 yhteisen 
johtamisnäkemyksen luomiseksi
•eMBA-ohjelmien jatkaminen
•Keskijohdon uusi valmennusohjelmaOn varmistettava, että esimiehillä on tietoa ja tukea ja että he 
hyödyntävät täysipainoisesti tarjolla olevat muutostyökalut kuten HR 
palvelut, kehittämistuen ja työterveyden palvelut


•HR partner -mallin luominen ja käyttöönotto 
johtoryhmien ja johtamisen tueksi
•HR-järjestelmäkehitys (Onni)Kehittämisen keskiöön johtaminen ja esimiestyön systemaattinen 
kehittäminen. On keskeistä, että kaupungin johto määrittelee 
esimiestyön tahtotilan: millaista johtamista haluamme erityisesti 
vaalia ja mitkä ovat hyvän esimiestyön kriteerit kaupunkitasoisesti


•Johtamisen kulmakivien määrittely ja tuominen 
osaksi henkilöstöjohtamisen prosesseja
•Uudistettu onnistumisen johtamisen malli
•Esihenkilövalmennusten uudistaminenToiminta-
kulttuurin 
uudistaminen


Vahvan ja yhtenäisen toimintakulttuurin luomiseen


•Eettistenperiaatteiden määrittely ja 
työyhteisökäsittelytLuottamuksen, osaamisen ja aidon osallistumisen lisäämiseen


•Ideapaahtimo-toiminnanlanseeraus, kehittäminen ja 
laajentaminenUudistuksen tavoitteiden eteen tehtävään työhön, kuten 
prosesseihin ja työnjakoon


•Esihenkilöidenpalvelupolkujen kehittäminen
•HR partner-malli esihenkilötyön vahvistamiseen



Henkilöstökokemusta on mitattu erilaisilla 
kyselyillä pitkin strategiakautta


•Tässä materiaalissa keskitytään kyselytuloksiin ja johtopäätöksiin talvesta 2019 syksyyn 2020.
•Strategiakauden alun tuloksia on käsitelty puoliväliarvioinnissa kesällä 2019. Raportti löytyy 
valtuustoseminaarin materiaaleistaverkosta. 
Henkilöstökokemuksen 
strategiamittaritovat 
parantuneet loppukauden 
aikana


2.



Henkilöstön ääni esiin 
strategiamittareiden avulla


•Strategiamittarit on valittu kuvaamaan henkilöstökokemuksen kannalta 
tärkeimpiä teemoja. Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mittareihin on 
valittu strategiakauden alussa seuraavat teemat mittaamaan henkilöstön 
hyvinvointia ja johtamista:
•Johtaminen:Johtamisen kokonaistulos,vaikutusmahdollisuudet omassa 
työssä sekäpäätöksenteon koettu oikeudenmukaisuus
•Sitoutuminen:Suosittelisiko henkilö Helsinginkaupunkia työnantajana 
ystävälleen
•Työyhteisö:Sosiaalinen pääomaa jasukupuolen perusteella koettu syrjintä
•Työ:Muutosten kokeminen työssä myönteisiksi,työn hallinnan tunne sekä 
kokemusseksuaalisesta häirinnästä•Mittareita seurattiin pääasiassa Kunta10-kyselyillä, jotka toteutettiin 
strategiakauden aikana vuosina 2018 ja 2020. Tähän Työterveyslaitoksen 
(TTL) seurantatutkimukseen osallistuu Helsingin kaupungin lisäksi 10 muuta 
kuntaa.
•Lisäksi strategiakaudella toteutettiin työterveyskyselytvuosina 2017 ja 2019.
•Tulevalle strategiakaudelle mittareita täsmennetään ja kehitetään edelleen 
vastaamaan kaupungin strategisia tavoitteita.Kuva: 
Jussi Hellsten



Henkilöstökokemus ja johtaminen parantuneet 
kahdessa vuodessa


•Vuoden 2020 kyselytuloksissa lähes kaikki strategiamittarit ovat parantuneet edellisten vuosien mittauksista 
(Kunta10 2018, Työterveyskysely 2019).
•Huomattavaa on selkeä kasvu työnantajan suosittelussa, johtamisessa, päätöksenteon 
oikeudenmukaisuudessaja vaikutusmahdollisuuksissa muutoksiin.
•Erityisesti työnantajan suosittelu kertoo vahvasta sitoutumisesta 
ja ylpeydestä työnantajaa kohtaan.
•80% suosittelisi Helsingin kaupunkia työnantajana ystävälleen
•Helsingin kaupungin työntekijät suosittelevat työnantajaansa 
muita kuntia useammin (Kunta10)

•Kunta10-tulosten perusteella voidaankin todeta, että 
kaupungin strateginen uudistuminen on mennyt eteenpäin. Vuoden 2020 tulos 
on merkittävä huomioiden koronaepidemian aiheuttama erittäin vaikea toimintaympäristö.
Henkilöstökokemus teemoittain


3


4


Työ

Nähtävissä pientä 
kehitystä vuoteen 
2018. Tulokset kunta-
alan kärkeä. 
Huomattavaa on, että 
muutokset työssä 
koetaan 
positiivisemmin kuin 
muualla.


Työssä 
jatkaminen

Henkilöstö on 
sitoutuneempaa kuin 
aikaisemmin, ja he 
suosittelevat kaupunkia 
työnantajana enemmän. 
Helsingin tulokset ovat 
kunta-alan kärkeä.


Työyhteisö

Hyvä taso 
työyhteisön 
mittareissa on kyetty 
säilyttämään, ja 
tulokset ovat 
verrattavissa kunta-
alan keskiarvoihin. 
Syrjintä vähentynyt.

Tulokset vaihtelevat 
kysymyksittäin.



Henkilöstökokemuksen strategiamittarit 
parantuneet


Työterveyskysely 2019 3,89, jolloin 
0,14 enemmän kuin vuonna 2018 
Kunta10-kyselyssä.


2018 3,63, mikä oli 0,01 vähemmän kuin 
vuonna 2016.


2018 35 %, mikä oli sama tulos kuin 
vuonna 2016.


Tulos parani edelliseen 
Kunta10-kyselyyn

Tulos laski hieman edelliseen 
Työterveyskyselyyn


Kaupunginkanslia | Stadin HR


Päätöksenteko koetaan 
oikeudenmukaiseksi


Työn hallinta


Suosittelisi työnantajaa 
ystävälleen


201977%, jolloin 3,7%-yksikköä 
vähemmän kuin 2018.


20192,94, mikä oli 0,21 vähemmän 
kuin 2018.


201843,5 %, jolloin 0,1% vähemmän 
kuin 2016.



Henkilöstökokemuksen strategiamittarit 
parantuneet


On kokenut syrjintää 
sukupuolen perusteella


Kaupunginkanslia | Stadin HR


On kokenut seksuaalista 
häirintää


2018sijoittuminen oli 50/100, mikä oli 
sama tulos kuin 2016.


20195,5%, mikä oli 0,9 %-yks. 
vähemmän kuin 2018.



Sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja seksuaalista 
häirintää kokeneiden määrät ovat laskeneet


•Sukupuoleen perustuvaa syrjintä on vähentynyt niin Helsingissä kuin 
koko kuntakentässäkin.
•Sukupuolten tasa-arvoa edistetään laaja-alaisesti henkilöstön tasa-
arvosuunnitelman mukaisesti mm. henkilöstöjohtamisen prosesseissa, 
esihenkilötyössä ja työyhteisöjen toiminnassa.
•Seksuaalista häirintää kokeneiden osuus on laskenut Helsingissä alle 
muiden kuntien keskiarvon.
•Vastaavasti häirinnästä työnantajalle ilmoittaneiden osuus on noussut 
selvästi yli keskiarvon, mikä osoittaa, että epäasialliseen kohteluun 
uskalletaan puuttua.
•Seksuaalista häirintää kohdattiin edelleen pääasiassa asiakkaiden taholta 
(4,55%), työkaverien tai esihenkilön taholta (0,45%) ja molempien taholta 
(0,2%).
•Henkilöstöltä edellytetään asiallista käyttäytymistä. Esihenkilöt puuttuvat 
epäasialliseen käyttäytymiseen välittömästi Sopuisasti Stadissa -ohjeiden 
mukaisesti. [Kuvaaja]
[Kuvaaja]
[Kuvaaja]

Strateginen uudistuminenon edistynytja johtaminenon kehittynyt



Innostus


Näkemyksellisyys


Toimeenpanokyky


Linjakkuus


•Olen innostunut 
johtamisesta 
palvelutehtävänä ja luon 
innostunutta ilmapiiriä ja 
työkulttuuria
•Edistänosallisuuden 
kokemuksia jakykyä 
rohkeaan uudistumiseen
•Mahdollistan 
yhteisöohjautuvuuden ja 
kannustan luovuuteen
•Olen läsnä arjessa ja 
edistän avointa 
vuorovaikutusta•Johdan ennakoivasti ja 
johdonmukaisesti
•Viestin aktiivisesti, 
läpinäkyvästi ja kerron 
odotukset selkeästi
•Organisoin toiminnan 
tehokkaasti ja 
tuloksellisesti
•Puutun havaitsemiini 
epäkohtiin heti•Rakennan hyvän elämän 
edellytyksiä eettisesti ja 
kestävästi
•Luon hyvää 
asiakaskokemusta 
edistämällä yhteistyötä 
läpi kaupunkiyhteisön
•Ennakoin rohkeasti 
toimintaympäristön 
muutosta ja sen 
merkitystä asiakkaille
•Luon työn 
merkityksellisyyttä 
asettamalla strategiaan 
liittyviä tavoitteita ja 
valmentamalla niiden 
saavuttamista17


Johtamisen kulmakivet kirkastavat ja 
määrittelevät johtamisen painopistealueet


•Mahdollistan onnistumisen 
luottamalla ihmisiin ja 
jakamalla johtajuutta
•Ymmärrän asiakkaan 
kannalta tärkeimmät 
prosessit ja varmistan, että 
ne toteutetaan 
laadukkaasti
•Teen tarvittaessa nopeita 
päätöksiä, jotka perustuvat 
tietoon ja näkemykseen
•Arvioin saavutettuja 
tuloksia helsinkiläisten 
näkökulmasta
Esihenkilöt näyttävät nyt suuntaa 
toimintakulttuurin uudistamiselle


Miksi tulokset ovat 
parantuneet ja mitä 
seuraavaksi?

•Koronaepidemian tuoma poikkeusaika 
on lisännyt yhteisöllisyyttä ja 
yhteenkuuluvuutta, mikä näkyy tulosten 
paranemisena.
•Paranemisen osatekijöinä ovat myös 
vuoden aikana tehdyt johtamisen 
kehittämisen toimenpiteet ja eettisten 
periaatteiden läpikäyminen tiimeissä.


Meidän tulee edelleen tehdä kovasti 
töitä strategian selkeyttämiseen ja 
yhteistyöhön yli yksikkörajojen. 
Onnistumiskeskusteluiden käymiseen 
tulee panostaa myös koronakriisin 
keskellä.•Keski-ja ylimmän johdon tulosten kehittyminen: ensimmäisessä 
kyselyssä esihenkilöiden tulokset eivät parantuneet kuten oletettiin. Vuoden 
2020 kysely osoittaa, että esihenkilöt toimivat selkeämmin 
suunnannäyttäjinä. Erityisesti kehitystä on tapahtunut toimintakulttuurin 
alueella.
•Onnistumiskeskusteluja käytiin vuonna 2020 vähemmän kuin viime 
vuonna. Koronaepidemia on vaikuttanut asiaan.
•Henkilöt, joiden kanssa on käyty onnistumiskeskustelu, ymmärtävät nyt 
strategian selvästi paremmin. Strategian ymmärtämisellä on myös selvä 
positiivinen korrelaatio pulssin kokonaistulosten kanssa, eli strategian 
ymmärtävät henkilöt ovat tulosten mukaan tyytyväisempiä.
•Yhteistyössä kaupungin eri yksiköiden välillä on edelleen selvästi 
eniten kehitettävää. 51 % vastaajista kokee, että yhteistyö ei ole sujuvaa. 
Tämä on huomattavasti heikompi tulos kuin suomalaisessa työelämässä 
keskimäärin. Teema nousee myös vahvasti esiin avokommenteissa 
strategian toteutumisen esteenä. Uudistumisen pulssi -kysely 2019 ja 2020



Toimintakulttuurin kehittäminen edennyt 
toimialoilla vaikeasta vuodesta 2020 huolimatta 


Toimintakulttuurin kehittämisen tuloksissa pientä 
nousua poikkeusvuodesta huolimatta. 

Pulssi-indeksi kokoaa yhteen strategisen 
uudistumisen tulokset: suunta on ollut positiivinen. 

Pulssiin vastattiin vuonna 2020 huomattavasti aikaisempaa aktiivisemmin.

Muita nostoja tuloksista:

•86 % henkilöstöstä kokee työyhteisöllä olevan taidot ja mahdollisuudet palvella asiakkaita hyvin (82 % 
vuonna 2019).
•77 % pitää toimintakulttuuria avoimena, innostavana ja luottamusta rakentavana (72% vuonna 2019).
•Yhteistyö kaupungin eri yksiköiden välillä vaatii vielä kehittämistä.


Liitteissä vastausten jakaumat kysymyksittäin, dia 42.



Valmentava johtaminen on kehittynyt 
huomattavasti 


•Valmentavalla johtamisella tarkoitetaan Helsingin kaupungin 
kontekstissa hyvää arjen esihenkilötyötä, jossa 
•Henkilöstölle asetetaan merkitykselliset tavoitteet 
•Esihenkilö tukee ja kannustaa tavoitteiden saavuttamisessa
•Poikkeamiin työsuorituksessa puututaan heti, mutta arvostavasti•Arjen valmentava johtaminen tuotiin työkaluksi uuteenkaupunkitason onnistumisen johtamisen malliin.
•Valmentava johtaminen on kehittynyt huomattavasti koko kaupungilla strategiakauden aikana 
(Kunta10 2018 ja 2020).


•Helsingissä on kuntakentässä erinomaista johtamista. Myös esihenkilöt ovat tyytyväisiä oman 
esihenkilönsä johtamiseen (Kunta10 2020; liitteet dia 47).68,8


Valmentavan johtamisen indeksin muutos:

+4,2prosenttiyksikköä



Onnistumisen johtaminen osana strategian 
toimeenpanoa


•Yksi johtamisen kannalta keskeisimmistä strategian toimeenpanon välineistä oli vuonna 2020 
lanseerattu onnistumisen johtamisen malli.
•Malli koostuu
•Talousarviovuodelle asetettavista tavoitteista (onnistumiskeskustelut)
•Säännöllisistä varttikeskusteluista, joiden kautta valmennetaan tavoitteiden saavuttamista
•Tarvittaessa työn sujuvuus-ja varhaisen tuen keskusteluista
•Kaikkea tätä tukevasta Onni-työkalusta•Esihenkilöitä kannustettiin tekemään arjen onnistumisen johtamisen kohtaamiset valmentavan 
johtamisen otteella.
•Johtamisen kokonaisuutta mitattiin strategiakauden aikana, jotta toimenpiteiden vaikuttavuutta 
voitiin seurata.
Onnistumiskeskustelut koetaan aiempaa 
hyödyllisemmiksi, ja ne tukevat strategian 
ymmärrystä


•Onnistumiskeskusteluiden määrä on Helsingissä noussut hieman vuodesta 
2018 vuoteen 2020, vaikka trendi koko Kunta10-aineistossa on ollut laskeva. 
•Onnistumiskeskustelu tukee vahvasti työkulttuurin kehittymistä ja 
strategian ymmärtämistä.
•Ne, joiden kanssa on käyty onnistumiskeskustelu, näkevät strategian ja 
keskeiset strategisen uudistumisen teemat positiivisemmin kuin ne, 
joiden kanssa keskustelua ei ole käyty. (Uudistumisen pulssi 2020)

•Onnistumiskeskusteluita pidetään huomattavasti hyödyllisempinä kuin 
aiempia vuonna 2018 pidettyjä tulos-ja kehityskeskusteluita. 
•Parannettavaa: edelleen noin puolet keskusteluista koetaan 
neutraaleina tai hyödyttöminä.•Liitteissä onnistumiskeskusteluiden käyneiden määrän kehitys 2014-
2020,dia 43.[Kuvaaja]
Luokitteleva tekijä: Onnistumiskeskustelu käyty



Koronaepidemian 
vaikutuksethenkilöstöön


3.



Koronaepidemian vaikutukset työtyytyväisyyteen 
olleet pelättyä pienemmät


Kunta10-kyselyssä (2020) selvitettiin myös koronaepidemia vaikutuksia työhön ja työhyvinvointiin:

•Vastaajista 16 % ilmoitti siirtyneensä kokonaan ja 26 % osaksi etätyöhön koronan myötä jossain 
vaiheessa epidemiaa. 
•Tämä ei tarkoita, että neljännes tai kolmannes koko henkilöstöstä olisi voinut tehdä vain etätyötä koko 
epidemian ajan, koska vastaajien oli kyselyssä mahdollista valita useampi vaihtoehto.
•Lisäksi osa keväällä etänä tehdystä työstä tehtiin syksyllä lähityössä.•53 % ilmoitti, että korona ei ole vaikuttanut mitenkään työn järjestelyihin.
•Tulosten mukaan etätyöhön siirtyminen on vaikuttanut positiivisesti 
vaikutusmahdollisuuksiin töissä. Etätyö on myös vähentänyt työstressiä, vaikka se on 
nostanut työmäärää.
•7% vastaajista ilmoitti, että heidät on siirretty koronan takia toisiin työtehtäviin. Siirto toisiin 
tehtäviin ei juurikaan näy tuloksissa lukuun ottamatta heikentynyttä vaikutusmahdollisuutta 
työhön.
Epidemiapoissaolot pysyneet maltillisella tasolla 
molempien aaltojen ajan


•Epidemiapoissaolojen osuus on ollut koko epidemian aikana pahimmillaankin vain vajaa viidennes kaikista 
sairaspoissaoloista (syyskuu 2020: sairauspoissaoloprosentti, virallinen tilasto 4,7%).
•Epidemian etenemisen aallot näkyvät selkeästi; marraskuun puolessa välissä epidemiapoissaolot kääntyivät kasvuun.
•Sairaspoissaoloprosentti vaikuttaa nousseen hieman edelliseen vuoteen verrattuna (9/2020).Epidemiapoissaoloprosentin kehitys huhtikuusta vuoden 2020 loppuun.


*Lähde: Koronapoissaoloraportti 18.1.2021. Epidemiapoissaoloprosentti on ajettu viimeisen kerran noin kuukauden päästä kyseisestä ajankohdasta ja 
sen jälkeen sitä ei ole päivitetty. Virallinen epidemiapoissaoloprosentti päivittyy kahden kuukauden ajan ja voi siksi olla suurempi kuin tässä diassa 
esitetty luku. 



Osaajapankki turvaa henkilöstön liikkuvuuden ja 
kaupunkilaisten palvelut 


•Osaajapankki-toiminta käynnistettiin keväällä 2020. Sillä mahdollistetaan työvoiman joustava liikkuminen 
tilanteessa, jossa kaupunkilaisille tuotettavat palvelut on taattava koronan tuomista haasteista huolimatta.
•Toimialojen, liikelaitosten ja virastojen yhteinen osaajapankki yhdistää joustavasti vapaat resurssit ja 
lisäresurssien tarpeen. Tarkoituksena varmistaa, että henkilöstöresurssi kohdentuu sinne, missä tarve on 
kriittisin.
•Näin vältetään lomautukset, mikäli työt tilapäisesti vähenevät.
•Tilapäinen työllistyminen kaupungin toisiin tehtäviin tapahtuu 
työnjohto-oikeudella enintään 8 viikoksi. Siirtymisen jatkamisesta 
yli 8 viikon sovitaan erikseen.


Toimiala/ 
virasto/ 
liikelaitos


Sisäisestitoiseen 
tehtävään 
siirtyneet 2020


Toimialojen 
välisesti 
siirtyneet 2020


Kanslia


0 


17


Kasko


0 


230


Kymp


3


3


Palke


30 


11


Kuva


375


116


Sote


847


5


Yhteensä


1255


382
Näiden lisäksi on tehty myös muita sisäisiä tehtäväjärjestelyjä, 
joista ei ole tehty hallinnollista siirtopäätöstä vaan tehtävistä 
on sovittu muutoin työnjohdollisin määräyksin.



Henkilöstön saatavuuspysyy haasteena, 
nykyhenkilöstö 
sitoutuneempaa


4.



Henkilöstön saatavuus on 
strateginen haaste


•Henkilöstön saatavuuden isoimpana haasteena ovat 
työvoimapula-alat, joita löytyy erityisesti Sotestaja Kaskosta.
•Vaikka työvoimapula-aloja ei löydy kaikilta toimialoilta tai 
liikelaitoksista, aihe on kaupunkiyhteisesti ja strategisesti 
merkittävä.
•Työvoiman saatavuuden haasteita esiintyy myös muissa 
ammattiryhmissä ja toimialoilla/liikelaitoksilla.
•Haasteen selättämiseksi tehdään monipuolisia toimenpiteitä 
niin kaupunkiyhteisesti kuin toimiala-ja liikelaitostasolla.
•Kaupunkiyhteistä kehittämistä on tehty mm. työnantajakuvan ja 
houkuttelevuuden eteen, Työvoimapulan juurisyyt -hankkeella 
sekä muilla kohdennetuilla toimenpiteillä ko. ammattiryhmille.
•Toimialoittain on tehty omia kehittämistoimenpiteitä, kuten esim. 
Kaskossa varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuutta edistävä 
työryhmä ja Sotenmaahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien 
saatavuutta edistävät toimenpiteet.



Työvoimapula-alojen henkilöstö suosittelisi 
Helsingin kaupunkia työnantajana


Työvoimapula-alojen henkilöstö on entistä sitoutuneempaa 
Helsingin kaupunkiin työnantajana.

•81 % suosittelisi työnantajaa ystävälleen (Kunta10 2020), 
muusta henkilöstöstä osuus on 80 %.
•Suosittelijoiden osuus on noussut vuodesta 2018 yli neljä 
prosenttiyksikköä ja palannut vuoden 2016 tasolle.
•Vuonna 2018 tuloksen laskua selittivät lisääntynyt 
kuormitus, työvoiman saatavuuden haasteet, 
kilpailukykysopimus ja sen vaikutukset työntekijän 
työaikaan ja lomarahaan, sote-uudistus, 
varhaiskasvatuksen ammattirakenteen muutos ja alan 
palkkaus.•Suosittelu on noussut lähes kaikissa ammattiryhmissä 
lukuun ottamatta lääkäreitä ja hammashoitajia.
•Parantuneiden tulosten taustalla ovat pitkäjänteiset 
toimenpiteet hyvinvoinnin ja johtamisen eteen. Samalla 
toimialamallin vakiintuminen on tehnyt työympäristöstä 
vakaamman.


Työvoimapula-alojen henkilöstö on muiden Kunta10-
mittareiden valossa tyytyväistä työhönsä.


0


10


20


30


40


50


60


70


80


90


100


Suosittelisi työnantajaa ystävälleen, kyllä %

 
Kunta10 2016


Kunta10 2018


Kunta10 2020



Yhteenveto:
Miksi tulokset ovat 
parantuneet?
Mitä kehitettäväävielä on?


5.



Miksi henkilöstökokemus on parantunut?


Korona-aika on 
lisännyt 
yhteisöllisyyttä.
Työhyvinvoinnista 
sekä jaksamisesta 
on puhuttu paljon. 
Esihenkilöt ovat 
venyneet työssään.


Helsinki on 
turvallinen 
työnantaja 
vaikeinakin 
aikoina. Tämä 
näkyy työnantajan 
suosittelu 
-mittarissa.


Etätyöon 
lisääntynyt, mikä 
on lisännyt 
henkilöstön oman 
työn hallinnan ja 
tyytyväisyyden 
tunnetta.


Valmentava 
johtaminen on 
esihenkilöiden 
tulospalkkiomittari, 
mikä on korostanut 
johtamisen 
merkitystä.



Kehitettävää henkilöstökyselyjen tulosten 
perusteella


40% vastaajista kertoi käsitelleensä eettiset 
periaatteet. Alhainen lukema voi johtua siitä, että

•vastaajat eivät ymmärtäneet kysymystä tai ovat 
unohtaneet kevään käsittelyn,
•koronan takia käsittelyä ei ole tehty tai
•käsittely on muusta syystä jäänyt tekemättä.Nuorten työssä 
jaksamiseen sekä 
yleisesti työstressin 
määrään sekä 
syrjintään ja häirintään 
puuttumista tulee 
jatkaa, vaikka tulokset 
kokonaisuudessaan 
ovat parantuneet.

Eettisen työkulttuurin 
juurruttamista tulee 
myös jatkaa.


Kaupunginkanslia | Stadin HR



LiitteetHenkilöstön perustietojaHenkilöstötutkimusten tuloksia tarkemminja toimialakohtaiset tulokset 
strategiamittareittain


6.



Henkilöstön perustietoja



Henkilöstötutkimusten 
tuloksia tarkemmin



2019: jokseenkin 
positiivisia


2019: erittäin 
positiivisia


49%


32%


50%


32%


37%


51%


44%


28%


43%


42%


45%


26%


39%


37%


46%


26%


46%


28%


34%


6%
Uudistumisen pulssi -kyselyn 2020 vastausten 
jakaumat



Kunta10: onnistumiskeskustelun käyneiden määrä 


[Kuvaaja]
Kaupunginkanslia | Stadin HR



Kunta10: etätyön tekeminen on parantanut 
yleistuloksia


[Kuvaaja]
Kaupunginkanslia | Stadin HR



Prosenttiluvut eroavat Kunta10-kyselyn tuloksista, koska 
kyselyissä on eri vastausprosentit. Henkilöt ovat voineet 
vastata joko molempiin tai vain toiseen kyselyyn.


Uudistumisen pulssi-kysely: Onnistumiskeskustelu 
parantaa tyytyväisyyttä


•Oletko käynyt kahdenkeskisen tai ryhmämuotoisen onnistumiskeskustelun esihenkilösi kanssa viimeisen 12 kuukauden aikana?Ne, joiden kanssa on käyty 
onnistumiskeskustelu, 
suhtautuvat pulssi-indeksin 
kysymyksiin selvästi 
positiivisemmin kuin ne, 
joiden kanssa keskustelua ei 
ole käyty.


Muutos 
ed. 
kyselyyn

+0,06

+0,09


2020


2019


Onnistumiskeskusteluja 
käyty 5% vähemmän 
kuin vuonna 2019



Uudistumisen pulssi -kysely: onnistumiskeskustelu 
lisää ymmärrystä strategiasta


Luokitteleva tekijä: Onnistumiskeskustelu käyty2020


Luokitteleva tekijä: Onnistumiskeskustelua ei käyty2020


2020


2019


2020


2019


Ne, joiden kanssa on käyty 
onnistumiskeskustelu, 
ymmärtävät nyt strategian 
selvästi paremmin kuin ne, joiden 
kanssa keskustelua ei ole käyty.


Kaupunginkanslia | Stadin HR


28.1.2021
Kunta10: esihenkilöt tyytyväisiä oman 
esihenkilönsä johtamiseen -johtamisen mittarit 
esihenkilötason mukaan


[Kuvaaja]

Kunta10: Alle puolet työyhteisöistä on käsitellyt 
eettiset periaatteet


Kaupunginkanslia | Stadin HR



Työvoimapula-alojen ammattiryhmät: suosittelisi 
työnantajaa ystävälleen, kyllä%

 
Kunta10 
2016Kunta10 
2018Kunta10 
2020Varhaiskasvatuksen opettaja83,37083,6Varhaiskasvatuksen hoitaja8372,181,7Hoitaja,lähihoitaja77,375,579,9Perhepäivähoitaja88,978,887Lääkäri79,77975,8Sairaanhoitaja,terveydenhoitaja80,177,277,4Hammashoitaja8777,872,8Fysio-/toimintaterapeutti80,58587Sosiaalityöntekijä77,370,983Sosiaali-/nuoriso-ohjaaja85,677,582,6Erityisopettaja86,681,183Psykologi,terapeutti66,471,578,8KESKIARVO81,376,481,1
Kaupunginkanslia | Stadin HR