LIITE: Stadin HYTE-barometri 
Hyvinvointikertomus 2018–2021

Helsingin hyvinvointi-
suunnitelman toimen-
piteiden etenemisen
tilanne 30.10.2020

Stina Högnabba



 juuri aloitettu

1

2

3

hyvin käynnissä

valmis

PAINOPISTE, tavoite ja toimenpide

PAINOPISTE 1. ERIARVOISUUDEN VÄHENTÄMINEN

TAVOITE 1. Vähennetään eriarvoisuutta kaupunkistrategian kärkihankkeilla

1.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (Stadin HYTE)
Mukana-ohjelma
Liikkumisohjelma

2

TAVOITE 2. Kavennetaan väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja tietoon ja vaikuttavuuteen 
perustuvilla menetelmillä

2.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostoa ja toimintamalleja kehitetään.

2

3. 

Kehitetään vuosittaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen raportointia sekä 
hyödynnetään paremmin väestöryhmien terveys- ja hyvinvointitietoa osana Hyte-
työtä.

3

4. 

Kaupunginkansliassa toteutetaan data-analytiikan menetelmillä kaupunkistrategiaan 
tai kaupunkikokonaisuuteen liittyviä kokeiluja vuoden 2019 aikana. Kokeiluissa 
yhdistetään uusilla menetelmillä kaupungin sisäisiä tai ulkoisia tietovarantoja, joita ei 
ole aiemmin yhdistetty. 

3

5. 

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointimallia kehitetään ja systematisoidaan. 
Kootaan tietoa toimivista ennakkoarviointimalleista ja tuotetaan kaupunkitasoinen 
yleisohjeistus.

3

TAVOITE 3. Turvataan tulotasosta ja taustasta riippumatta yhdenvertainen palveluiden saatavuus

6. 

Toteutetaan kaupunkitasoista kotouttamisohjelmaa 2018–2021.

2

7. 

Toteutetaan maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 
2018–2021. Teemat: oppimisen edellytykset ja tuki, ohjaus, neuvonta ja siirtymät sekä 
osaamisen kehittäminen ja rekrytointi.

2

8.

Maksuton varhaiskasvatus 5-vuotiaille (4h/pvä).

3

9. 

Toteutetaan koulutustakuuta. Perusopetuksen opinto-ohjauksen lisäksi keskeisiä 
toimia koulutustakuun varmistamiseksi ovat Stadin ammattiopiston Bryggan palvelut 
mukaan lukien avoimet opinnot, nuorten työpajat sekä kaupungin yhteinen Ohjaamo-
palvelu.

2

10. 

Koulujen ja varhaiskasvatuksen laskentamalleja kehitetään ja vaikutuksia 
arvioidaan. Rahoitusta jatketaan suomen- ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa ja 
lukiokoulutuksessa sekä suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa edelleen ja sitä on 
laajennettu ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen sekä ammatilliseen koulutukseen. 

3

11.

Kaupunkitutkimus- ja tilastot yksikön ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyönä tehdään 
ehdotus mallista, jonka avulla voidaan jakaa tarveperusteista lisärahoitusta SOTE 
palveluihin alueittaisten sosioekonomisten tunnuslukujen perusteella. Hankkeessa 
tuotetaan kirjallisuuskatsaus sosioekonomisten tekijöiden ja terveyserojen välisestä 
yhteydestä sekä tuotetaan esimerkkimalli lasten ja nuorten palveluihin liittyen. 
Otetaan käyttöön lapsiperheiden palveluihin myönteisen erityiskohtelun indikaattorit 
ja niiden ohjaamana toteutetaan palvelujen ja voimavarojen vaikuttavaa lisäämistä ja 
kohdentamista.

3



PAINOPISTE, tavoite ja toimenpide

TAVOITE 5. Kehitetään yhteistyömalleja riskiryhmien etsimiseksi ja tunnistamiseksi sekä ohjaamiseksi 
sopivaan palveluun

12.

Laajennetaan ydinprosessien mukaiset toimintamallit koko kaupunkiin. Riskiryhmien 
etsimisessä ja tunnistamisessa otetaan käyttöön lapsiperheiden tuen tunnistamisen 
mallin ja käytetään muita systemaattisia tapoja etsiä ja tunnistaa riskiryhmiä. 
Riskiryhmien etsimiseen ja tunnistamiseen sosiaali- ja terveystoimen ulkopuolella 
kehitetään työmenetelmiä ja yhteistyömalleja yhdessä esimerkiksi järjestöjen ja 
muiden viranomaisten kanssa.

3

TAVOITE 6. Vähennetään lapsiperheköyhyyttä

13.

Vahvistetaan neuvolan, oppilashuollon, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön 
yhteistä työtä. 

3

14.

Tilasto- ja tutkimushanke helsinkiläisten pienituloisuudesta ja 
toimeentulovaikeuksista. Osana tätä hanketta tuotetaan tietoa lapsiperheköyhyydestä 
Helsingissä verrattuna muuhun pääkaupunkiseutuun.

1

15.

Pyritään vahvistamaan vähävaraisten perheiden lomanviettomahdollisuuksia koulujen 
loma-aikana.

1

PAINOPISTE 2. LIIKKUVA JA TERVEELLINEN KAUPUNKI KAIKILLE

TAVOITE 7. Helsinkiläisten liikkuminen lisääntyy ja terveydelle haitallinen liiallinen istuminen vähenee. 
Yhä useampi helsinkiläinen liikkuu terveytensä kannalta riittävästi

16. 

Kaikki Helsingin varhaiskasvatusyksiköt ovat valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen 
-ohjelman piirissä vuoden 2021 loppuun mennessä.

2

17.

Kaikissa leikkipuistojen eri-ikäisten toiminnoissa on mukana liikkumisen elementti.

2

18.

Tuotetaan vuoden 2019 aikana kahdelle Helsingin alueelle ja 2020 kaikille Helsingin 
alueille kulttuurin ja vapaa-ajan palveluista palvelutarjotin päiväkodeille ja kouluille.

2

19.

Iltapäivätoiminnan yksiköissä on koululaisille päivittäistä ulkoilua. 

2

20.

Kouluterveydenhuollossa kehitetään ja kokeillaan menetelmiä hyvän arkirytmin ja 
terveellisten elämäntapojen tueksi. 

2

21.

Lisätään niiden koulujen osuutta, joissa järjestetään liikunnallista harrastustoimintaa. 

2

22.

Rakennetaan digitaalinen harrastuspassi. 

3

23.

Avustukset matalan kynnyksen harrastustoiminnan kehittämiseen noin 900 000 
euroa vuodessa.

3

24.

Liikkuva opiskelu -ohjelma laajenee kolmesta pilottilukiosta kuuteen lukioon 
lukuvuonna 2019–20. 

2

25.

Liikkuva opiskelu -ohjelma laajenee ammatillisen koulutuksen puolella kaikille viidelle 
kampukselle vuoden 2019 loppuun mennessä. 

2

26. 

Toteutetaan vuoden kestävä innovaatioprojekti Bloomberg Philanthropies -säätiön ja 
Harvardin yliopiston kanssa ikäihmisten liikkumisesta. 

3

3



PAINOPISTE, tavoite ja toimenpide

27.

Luodaan toimiva palveluketju ikääntyneiden ja iäkkäiden arkiaktiivisuuden ja 
liikunnan edistämiseen ja selkeytetään ikääntyneiden ja iäkkäiden liikuntapalveluiden 
tuottamisen roolit. 

2

28.

Laajennetaan liikkumissopimuksen käyttöä kotihoidossa siten, että vähintään 70 %:lle 
säännöllisen kotihoidon asiakkaista on tehty liikkumissopimus. 

3

29. 

Luodaan toimiva palvelupolku niiden henkilöiden arkiaktiivisuuden ja liikunnan 
edistämiseen, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai 
sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua. 

2

30.

Laaditaan suunnitteluperiaatteet kulttuurin ja vapaa-ajan olosuhteiden 
rakentamiseen.

3

31.

Edistetään kävelyä ja pyöräilyä: päivitetään pyöräliikenteen edistämisohjelma, 
rakennetaan 3 000 uutta pyörätelinettä yleisille katualueilla ja rakennetaan 75 
kilometriä kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkkoa.

2

32.

Koulujen pihoja kehitetään liikkumiseen innostaviksi. Pihojen toiminnallisuuden ja 
monikäyttöisuuden tila kartoitetaan. Kymmenen koulunpihan liikkumisolosuhteita 
parannetaan vuodelle 2019 myönnetylle lisärahoituksella.

2

TAVOITE 8. Edistetään terveellisiä elintapoja ja tuetaan ihmisten mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja 
terveyden ylläpitoon ja parantamiseen. Mahdollisuuksia luodaan pitämällä huolta olosuhteista, jotka 
tukevat hyvinvointia ja terveellisten valintojen tekemistä

33.

Neuvokas perhe toimintamallin kehittäminen sekä Perheen tuki -sivuston 
kehittäminen

3

34.

Puututaan ylipainoon ajoissa. Ravitsemusosaamisen vahvistaminen ruokaraatien ja 
kouluterveydenhuollon yhteistyönä. Ruokaraatien ja ravintolatoimikunnan
toiminnan mahdollistaminen ja kehittäminen. Ruokalistan yhteiskehittäminen 
ruokaraatien ja ravintolatoimikuntien kanssa.

2

35. 

Terve Elämä -ryhmät, mielenterveyspotilaiden ryhmät, digitaalisten palvelujen 
kehittäminen ja käyttöönotto

2

36.

Henkilökunnan ravitsemusosaaminen kehittäminen ja ravitsemushoitopolun 
kehittäminen ja hyödyntäminen 

2

37. 

Suun terveydenhuollon palvelujen saatavuutta parannetaan osana Neuvola 
päiväkodissa –toimintamallin laajentamista koko kaupungin laajuiseksi. Yksivuotiaiden 
suun terveystarkastukset ja terveyden edistäminen perhekeskuksissa yhdessä 
terveydenhoitajan kanssa. 1. luokkalaisten suun terveystarkastukset koululla yhdessä 
kouluterveydenhoitajan kanssa.

2

38.

Kehitetään ikääntyneiden suun terveyspalveluja. Kalasataman terveys- ja 
hyvinvointikeskuksen hammashoitola ja Kinaporin monipuolinen palvelukeskus, 
Helppi Seniori pilotoivat moniammatillisia suugeriatrisia tiimejä osana monipuolisen 
palvelukeskuksen toimintamallia.

1



PAINOPISTE, tavoite ja toimenpide

PAINOPISTE 3. LASTEN JA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY

TAVOITE 9. Edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia, tuetaan lasten ja nuorten terveellisiä ja turvallisia 
elinympäristöjä sekä vahvistetaan vanhemmuutta

39.

Lisätään yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta edistävää harraste- ja vapaa-ajan 
toimintaa kouluihin ja muihin lasten ja perheen arkiympäristöihin.

2

40.

Tuotetaan kulttuurin ja liikunnan palvelutarjotin peruskouluille ja päiväkodeille 
kahdella Helsingin alueella (Malminkartano/Kannelmäki ja Vuosaari).

3

41.

Kulttuuripalveluita tuodaan osaksi perhekeskuksia sekä varhaiskasvatusta. 
Tavoitteena on tavoittaa yksi kokonainen ikäluokka vanhempineen sekä järjestää 
kuntouttavaa toiminta kohdennetulle kohderyhmälle.

2

42.

Varmistetaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE) kehitettyjen 
toimintamallien ja yhteistyörakenteiden siirtyminen käytäntöön.

3

43. 

Selvitetään vuorotyössä olevien vanhempien alakouluikäisten lasten ilta-, yö- ja 
viikonloppuhoidon tarve sekä mahdollisuudet vastata tarpeeseen kaupungin 
palveluilla.

2

TAVOITE 10. Ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä

44. 

Vahvistetaan yli 12-vuotiaille lapsille ja nuorille päihde- ja mielenterveystyön palveluja 
ja toimintamalleja ja riskiryhmässä olevat nuoret kiinnitetään hoitopolkuihin.

2

45.

Vahvistetaan nuorille tarjottavia matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluja kuten 
liikkuvaa mielenterveystyötä.

2

46.

Vahvistetaan henkilöstön osaamista ja koulutetaan peruspalveluiden työntekijöille 
lasten ja nuorten mielenterveyttä edistävä toimintamalli.

1

47.

Toimialoja ylittävät asiantuntijaryhmät kehittävät ennakoivia ratkaisuja kouluihin 
oppilaitoksiin, joissa on erityisiä mielen hyvinvointiin liittyviä haasteita. Työssä 
hyödynnetään LAPE-hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja. Kehitetyt toimintatavat 
sovelletaan kaikkiin kouluihin. 
Kouluissa ja oppilaitoksissa osallistetaan oppilaat ja opiskelijat oman opiskelunsa ja 
oppimisympäristön sekä koulun yleisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden suunnitteluun, 
toteuttamiseen ja arviointiin. Oppilas- ja opiskeluhuollon toteuttamisen ja 
kehittämisen koulukohtainen oppilas- tai opiskelijahuoltosuunnitelma tehdään 
yhteistyössä koulun henkilöstön, oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa.

2

TAVOITE 11. Ehkäistään ylisukupolvista ja alueellista syrjäytymistä

48.

Ylisukupolvisia lastensuojeluasiakkuuksia ehkäistään kehittämällä ja kohdentamalla 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä riskissä oleville lapsille ja perheille, joissa 
vanhemmilla on ollut lastensuojeluasiakkuus tai perheessä on tunnistettavissa 
kasaantuvaa huono-osaisuutta. Toimenpide pilotoidaan yhdellä Helsingin alueella. 
Valmistelussa selvitetään Lapset SIB -vaikuttavuusinvestoinnin mallia, jossa yksityisen 
sijoittajan varoilla toteutetaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja kaupunki maksaa 
vasta tuloksista. Vaihtoehtoisesti alueesta kerättyä tietoa voidaan hyödyntää 
kaupungin omissa toimenpiteissä muilla rahoitusmalleilla.

2

5



PAINOPISTE, tavoite ja toimenpide

49.

Selvitetään, kehitetään ja kokeillaan varhaisen vaiheen toimenpiteitä tiedolla johtaen 
niille alueille, joille huono-osaisuutta ennakoivat tekijät kasaantuvat.

2

TAVOITE 12. Vähennetään kiusaamista ja yksinäisyyden kokemuksia

50. 

Kiusaamisen vastainen ohjelma on käynnistetty. Kiusaamisen nykytilannetta 
on kartoitettu eri menetelmin ja saatu kehitettäviä teemoja esille. Kehitetään ja 
parannetaan kiusaamisen vastaisia toimenpiteitä.

2

TAVOITE 13. Vahvistetaan tietoperustaisuutta nuorten palvelujen suuntaamisessa ja 
kehittämisessä

51.

Nuorten tilanteen seuranta ja arvioiminen paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien 
tueksi nuorten kasvu- ja elinolotietojen pohjalta.

2

52.

Ikäryhmille eri näkökulmista suunnattujen palvelujen yhteensovittaminen (alueellisuus 
ja toimintaympäristöt huomioiden; koulutustakuu, vapaa-aika ja liikkuminen, nuoret ja 
työ, terveys ja mielenterveys sekä osallisuus).

2

PAINOPISTE 4. IKÄÄNTYNEIDEN TOIMINTAKYVYN JA OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN

TAVOITE 14. Vahvistetaan ikääntyneen väestön hyvinvointia ja toimintakykyä

53.

Laaditaan kotihoidon asiakkaiden ja läheisten kanssa yhteistyössä liikkumissopimus. 
Tavoitteena on, että vähintään 70 %:lle säännöllisen kotihoidon asiakkaista on tehty 
liikkumissopimus.

2

54.

Kehitetään haavoittuvassa asemassa ja syrjäytymisriskissä olevien ikääntyneiden 
tunnistamiseksi ja tavoittamiseksi yhteistä työtä terveys- ja hyvinvointikeskusten, 
psykiatria- ja päihdepalvelujen sekä suun terveydenhuollon liikkuvien tiimien kanssa.

2

55.

Järjestetään riskiryhmille tehostettua ryhmämuotoista elintapaohjausta 
toimintakyvyn parantamiseksi ja aivosairauksien riskin vähentämiseksi. Ikäihmiset, 
joilla lievän kognition heikentymä ohjataan näihin ryhmiin. Kuntoutuslaitteistoa 
digitalisoidaan, jotta omaseuranta olisi mahdollista.

2

56.

Kehitetään ikääntyneen väestön liikuntapalveluja laadukkaammiksi, 
monipuolisemmiksi ja helposti saavutettaviksi. Liikkumisohjelman alaisuuteen 
perustetaan ikäihmisten ja soveltavan liikunnan alatyöryhmä. Ryhmään kutsutaan 
edustaja kaikilta kaupungin toimialoilta sekä keskeisistä sidosryhmistä. Työryhmä 
työskentelee kiinteässä yhteistyössä vanhusneuvoston, vammaisneuvoston, 
rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan, Stadin ikäohjelman, Liikkuvat-verkoston ja 
keskeisten kehittämishankkeiden kanssa.

2

57. 

Selkiytetään ikääntyneiden liikuntapalveluiden tuottamisen roolit ja vastuut 
kaupunkitoimijoiden, kumppaneiden ja sidosryhmien välillä.

2

58.

Stadin ikäohjelma on mukana Voimaa vanhuuteen -hankkeessa, joka kohdentuu yli 
75-vuotiaisiin, kotona asuviin ja vähän liikkuviin ikäihmisiin, jossa laajennetaan vuonna 
2019 hankkeen hyviä käytäntöjä koko kaupungin kattaviksi. Myös Helsingin sairaalassa 
huomioidaan liikkumisen edistäminen aiempaan vahvemmin

1



PAINOPISTE, tavoite ja toimenpide

TAVOITE 15. Vahvistetaan ikääntyneen väestön mahdollisuuksia tiedonsaantiin ja tuetaan heidän 
digitaitojensa kehittymistä

59.

Kehitetään ikääntyneen väestön palveluiden viestintää laadukkaammaksi ja 
monikanavaisemmaksi. Tietoa ikääntyneen väestön tarvitsemista palveluista on 
saatavilla eri muodoissa ja eri vuorokauden aikoina.

2

60.

Seniori-info-verkkopalvelu kokoaa yhteen ikäihmisille tärkeää tietoa sähköisessä 
ja painetussa muodossa. Palvelua kehitetään entistä laajemmaksi ja 
saavutettavammaksi mm. chat-palvelun avulla.

3

61.

Helsingin kaupungin palveluneuvonta Helsinki-info tarjoaa helposti saavutettavaa 
palvelua kasvokkain kahdessa palvelupisteessä, lisäksi palvelua saa puhelimitse ja 
chatin kautta. Helsinki-info osallistuu erilaisiin ikäihmisille suunnattuihin tapahtumiin 
monipuolisissa palvelukeskuksissa ja tuo kaupungin neuvonnan asiakkaiden luokse. 
Helsinki-info-julkaisussa huomioidaan ikäihmisten tarpeet.

2

62.

Kehitetään kulttuurin ja vapaa-ajan sekä työväenopiston ikääntyneen väestön 
palveluista tiedottamista ja palveluviestinnän yhteistyötä. 

2

63.

Kaikille kaupunkilaisille mahdollistetaan matalan kynnyksen pääsy verkkoon ja 
digitaalisiin palveluihin kirjastojen asiakastietokoneilta sekä tuetaan kansalaisten 
tietoyhteiskunta- ja digitaitoja tarjoamalla opastusta ja tukea digitaalisten palveluiden 
käyttöön yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Väestöryhmien erot tunnistetaan ja 
palveluja kohdennetaan erityistä tukea tarvitseville ja korkean riskin kohderyhmille. 

3

64. 

Kaupunkitasoisen digituen kehittäminen ja koordinointi ja kotiin tarjottavan 
digituen kokeileminen. Digineuvonta.hel.fi sivuston kehittäminen saavutettavaksi ja 
helppokäyttöiseksi. 

3

TAVOITE 16. Tuetaan ikääntyneen väestön mahdollisuuksia aktiiviseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen

65.

Kaupunki tarjoaa tiloja, ryhmiä ja tapahtumia, joissa ikäihmisten on helppo kohdata 
toisiaan ja viettää aikaa yhdessä. Kaupungin tiloja voi varata ikäihmisten ja muiden 
kaupunkilaisten omaan käyttöön.

1

66. 

Yli 75-vuotiaille järjestetään alueellista toimintaa yhteistyössä palvelukeskustoiminnan, 
liikuntapalvelujen, järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa. Toiminta kohdennetaan 
erityisesti alueille, joilla ei ole liikuntapalveluja tai -tiloja ja joiden sosioekonominen 
asema on heikko.

2

67.

Työväenopisto ja Arbis tarjoavat paikkoja ihmisten kohtaamiselle. Työväenopisto 
ja Arbis järjestävät ikäihmisille suunnattuja kursseja ja luentoja eri ainealoilla. 
Ikäihmisten kurssien kurssimaksut ovat alennettuja normaalikursseihin verrattuina.

3

68.

Kaupungin tilojen ja tilaisuuksien esteettömyyteen panostetaan. Induktiosilmukoita 
lisätään kaupungin toimipisteissä ja esteettömyyden huolehtimisesta tehdään oma 
ohje kaupungille.

3

TAVOITE 17. Kehitetään ikääntyneen väestön asumisoloja ja kotona asumisen mahdollisuuksia sekä 
turvataan heidän mahdollisuutensa hyvää arkeen ja liikkumiseen

69.

Kotihoitoa kehitetään entistä toimivammaksi ja asiakkaiden toiveita ja tarpeita 
vastaavaksi. Kotihoidossa pilotoidaan riskimittaria tunnistamaan ennakoivasti 
raskaampien palvelujen tarpeessa olevia, ja heille räätälöidään paremmin kotona 
asumista tukevia yksilöllisiä palvelukokonaisuuksia.

3

7



PAINOPISTE, tavoite ja toimenpide

70.

Lisätään sairaanhoitajien määrää kotihoidossa siten, että sairaanhoitajien osuus koko 
kotihoidon henkilökunnasta on 20 % vuonna 2019. Lisäys toteutetaan sekä vähintään 
20 vakanssin lisäyksenä että henkilöstörakenteen muutoksena kotihoidossa. 
kotihoidossa selvitetään mahdollisuutta jatkaa työtehtäviä siten, että ikäihmisten 
luona kävisi mahdollisimman paljon samoja työntekijöitä.

2

71.

Kehitetään kotona asumista tukevia kuntouttavia arviointijaksoja ja lisätään 
kotikuntoutusta. Jatketaan lähialuemallikokeiluja ja arvioidaan ne loppuvuonna 2019.

2

72.

Vähennetään ikääntyneiden ympärivuorokautista laitoshoitoa ja lisätään 
palveluasumista vastaavalla määrällä. Lisäksi lisätään pitkäaikaista 
ympärivuorokautista palveluasumista 50 paikan verran.

2

73.

Kaupungissa turvataan esteettömyys asumisessa, liikkumisessa ja palveluiden 
käyttämisessä. Yleis- ja asemakaavoituksen yhteydessä korostetaan 
esteettömyyssuunnittelua. Uusilla kaava-alueilla määritellään kaavasuunnittelun 
yhteydessä ne alueet, joilla edellytetään esteettömyyden erikoistasoa, esimerkiksi 
ikäihmisten palvelutalon sijoittelussa.

2

74.

Olemassa olevaa rakennuskantaa ja asuinalueita parannetaan soveltuvaksi 
ikäihmisten asumiseen mm. edistämällä hissien rakentamista ja parantamalla 
lähiympäristön esteettömyyttä. Kaupunki tukee hissien rakentamista asuintaloihin, 
vuosittain tavoite on 70 jälkiasennushissiä.

2

75.

Väestön ikääntyminen kasvattaa valmiuksia joukkoliikennepalvelujen 
esteettömyydelle, opasteiden selkeydelle sekä korostavat turvallisuuskysymyksiä 
entistä vahvemmin. HKL panostaa asema- ja pysäkkiympäristöjen sekä kaluston 
viihtyisyyteen ja esteettömyyteen. palvelukeskus Helsinki kehittää vanhusten ja 
vammaisten kuljetuspalveluihin mobiilisovellusta helpottamaan tilauksia.

3

76. 

Vahvistetaan monipuolisten palvelukeskusten lähiverkostoa siten, että ikääntyneille 
soveltuvia asuntoja vuokra-asumisesta omistusasumiseen sijoitetaan lähelle 
monipuolisia palvelukeskuksia, hyviä palveluja ja joukkoliikenneyhteyksiä. Kehitetään 
monipuolinen palvelukeskus -toimintamallin yhteyteen sovitettuja palveluja.

1

TAVOITE 18. Parannetaan ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen laatua ja pyritään huomioimaan 
entistä paremmin heidän tarpeensa palvelutuotannossa

77.

Kehitetään ikääntyneiden palveluja kokonaisuutena varhaisesta tuesta elämän 
loppuvaiheeseen asti. 

2

78.

Tuetaan omaishoitajien asemaa ja jaksamista monipuolisin ja yksilöllisin palveluin. 
Omaishoidon kotiin myönnettävän niin sanotun tuntilomituksen tuntimäärä nousee 12 
tuntiin vuorokaudessa vuonna 2019.

3

79.

Pilotoidaan osana MPK-toimintamallia Kalasataman THK:n hammashoitolassa ja 
Kinaporin monipuolisessa palvelukeskuksessa moniammatillisia suugeriatrisia tiimejä.

1

80.

Kehitetään omaishoidon palveluja edelleen nykyistä sujuvammiksi ja 
monimuotoisemmiksi. Palvelut räätälöidään omaishoitajan ja hoidettavan tarpeen 
mukaan. Omaishoitajien vertaistukea järjestetään myös käyttäen etäyhteyksiä. Myös 
työssäkäyvien omaisten tukimuotoja kehitetään.

2

81.

Liikkuvat-verkosto edistää henkilökunnan osaamista kehittää ja tuottaa monipuolisia, 
laadukkaita ja saavutettavia kulttuuri ja vapaa-ajan palveluita ikääntyneille muun 
muassa tuottamalla moniammatillisia keskustelufoorumeita, etsimällä ja jakamalla 
uutta tietoa sekä tukemalla sektorit ylittävää yhteistyötä.

2

82.

Palvelukeskus Helsingin hyvinvointipalveluista kehitetään ikäihmisten kotona 
asumista tukeva palvelukokonaisuus. Kotona asumista tukeviin palveluihin sisältyvät 
esimerkiksi etäkuntoutus ja etädiagnostiikkaan tarjottavat työvälineet.

2



PAINOPISTE, tavoite ja toimenpide

83.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta parannetaan 
jalkautuvia palvelu- ja vapaaehtoistoiminnan muotoja kehittämällä. Kehitetään 
uudenlaisia digitaalisia kulttuuripalveluita sosiaali- ja terveyspalveluiden kotihoidon 
asiakkaille esimerkiksi Tänään kotona -hankkeen avulla.

3

TAVOITE 19. Kehitetään kaupungin toimintaa ja palveluja entistä muistiystävällisemmiksi

84.

Kaupungissa otetaan käyttöön muistiystävällisen toiminnan käsikirja ja toimitaan 
muistiystävällisesti kaikissa ikääntyneiden palveluissa. Muistikylä-mallin valmistelu 
etenee.

2

85. 

Jatketaan Vuosaaren, Koskelan ja keskustan monipuolisten palvelukeskusten 
uudisrakennusten suunnittelua. Selvitetään ikääntyneiden välimuotoisia 
asumisratkaisuja. Jatkamme kotihoidon ja palvelutalojen asiakkaiden 
päivystyksellisten tilanteiden hoidon järjestämisen mallien kehittämistä yhdessä 
ensihoidon, HUS:n ja GeroMetro-kehittämisverkoston kumppaneiden kanssa.

2

PAINOPISTE 5. MIELEN HYVINVOINNIN JA PÄIHTEETTÖMYYDEN EDISTÄMINEN

TAVOITE 20. Edistetään mielen hyvinvointia

86.

Mielialahäiriö-, psykoosi- ja päihdehoito-ohjelmien näyttöön perustuvia sisältöjä ja 
toimintamalleja yhtenäistetään koko kaupungissa.

2

87.

Psykiatria- ja päihdepalveluissa vahvistetaan palvelujen saatavuutta ja asiakkaan 
arjessa selviytymistä lisäämällä liikkuvaa ja matalan kynnyksen toimintaa sekä 
ottamalla käyttöön sähköisiä palveluja.

2

TAVOITE 21. Vähennetään alkoholin, tupakkatuotteiden, huumausaineiden ja muiden päihtymiseen 
käytettävien aineiden sekä rahapelaamisen aiheuttamia haittoja

88. 

Tarjotaan nuorille osallistumisen tai osallisuuden keinoin mahdollisuuksia 
ennaltaehkäisevän päihdetyön menetelmien suunnitteluun, toteutukseen tai arviointiin

2

89.

Tiedon jakaminen ja keskustelun mahdollistaminen päihteistä vanhemmille/muille 
aikuisille eri kanavien kautta.

2

90.

PAKKA-toimintamallissa ehkäistään haittoja kunnan ennaltaehkäisevän päihdetyön 
toimijoiden, valvontaviranomaisten sekä vähittäismyynnin ja anniskeluelinkeinojen 
toimijoiden yhteistyönä.
Tilannekuvan seuranta alkoholiin, tupakkaan ja rahapelaamiseen liittyen.
PAKKA-vuosikellon vakiintuneiden toimenpiteiden
toteuttaminen (ostokokeet, asiakasarvioinnit, kampanjat) valituilla alueilla.
PAKKA-periaatteiden ja toiminta-alueen selkeyttäminen sekä yhteistyön kehittäminen 
oppilaitosten kanssa.
PAKKA työn tunnetuksi tekeminen.

Perustetaan pääkaupunkiseudun yhteinen PAKKA-rakenne, jossa nostetaan esille 
seudullisia ilmiöitä sekä suunnitellaan yhteisiä toimenpiteitä.

2

9



PAINOPISTE, tavoite ja toimenpide

91.

Seurataan tietoperusteisesti 1.3.2018 voimaan tulleen uuden alkoholilain vaikutuksia 
kaupunkiturvallisuuteen sekä helsinkiläisten alkoholin käyttöön ja alkoholihaittoihin.
Yhteisen tilannekuvan ylläpitäminen Helsingin poliisilaitoksen kanssa käytettävissä 
olevaan tietoon perustuen. Käytettävissä olevan tilasto- ja tutkimustiedon tueksi 
kartoitetaan uusia mahdollisia tietolähteitä ja yhteistyötahoja.

2

TAVOITE 22.Edistetään savuttomia ja nikotiinittomia arkiympäristöjä

92.

Savuton Helsinki verkosto jatkaa toimintaa ja seuraa nikotiinittomuus ja savuttomuus 
frekvenssejä.

2

93. 

Vähennetään tupakointia lasta odottavissa perheissä ja neuvoloissa käynnistetään 
tupakastavieroitus ryhmät. Jatkoseuranta ja motivointi oman terveydenhoitajan 
kanssa vastaanottokäynneillä. Saman sisältöinen vieroitusryhmä 4 x vuodessa. Pilotti 
kestää vuoden, jonka jälkeen arviointi ja mahdollinen laajentaminen.

3

94.

(peruskoululaiset) Päihteidenkäytön puheeksiotossa kysytään tupakan, nuuskan ja 
sähkösavukkeiden kokeilusta ja käyttämisestä terveystarkastusten yhteydessä.
Interventioita ovat: Tukea annetaan tarvittaessa yksilöllisesti tai ryhmissä. Neuvokas 
perhe –kortin ja – menetelmän käyttäminen. Vanhempien tukeminen koululaisten 
nikotiinittomassa kasvuympäristössä. Nuorten tiedon lisääminen nuuskan ja 
sähkötupakan terveyshaitoista.

2

95.

(Toisen asteen opiskelijat) Päihteidenkäytön puheeksiotossa kysytään tupakan, 
nuuskan ja sähkösavukkeiden kokeilusta ja käyttämisestä terveystarkastusten 
yhteydessä.
Vieroituksen tuki otetaan osaksi ammatillisen oppilaitoksen opiskeluhuollon 
suunnitelmaa. 
Toimipaikkakohtaisesti/ kampusalueittain opiskelijahyvinvointitiimissä aiheeksi 
nostetaan tupakan ja nuuskan käytön vähentäminen. 
Toteutetaan hyvinvointiviikko kaupungin oppilaitoksissa. Huomioidaan 
monimuotoisuus, esimerkiksi tarvittaessa äidinkieliset pienryhmät. 
Vahvistetaan osallisuus savuttomuuden ja nikotiinittomuuden edistämisessä.

2

TAVOITE 23. Vähennetään itsemurhia Helsingissä

96.

Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020–2030 
julkaistiin helmikuussa 2020. Toimeenpanon suunnittelua aloitetaan.

1

PAINOPISTE 6. ELÄVÄT, OMALEIMAISET JA TURVALLISET KAUPUNGINOSAT

TAVOITE 24. Kehitetään keskustan ja kaupunginosien elinvoimaisuutta

97.

Kehitetään Baanan ja Töölönlahden alueita tapahtumapaikkoina sekä kulttuurin ja 
vapaa-ajan keskittyminä.

2

98.

Kasvatetaan asukkaiden vaikutusvaltaa elinympäristönsä asioihin hyödyntämällä 
laajasti osallisuuden menetelmiä ja kutsumalla asiakkaita ja sidosryhmiä mukaan 
palvelujen kehittämiseen

3



PAINOPISTE, tavoite ja toimenpide

99.

Tapahtumien järjestämistä helpotetaan. Ulkoilmakonserttien päättymisaikalinjaukset 
päivitetään uuden asukaskyselyn pohjalta

2

100. 

Keskustan yleisten alueiden hankkeet sekä viihtyisyyden ja turvallisuuden lisäämisen 
hankkeet.

2

TAVOITE 25. Edistetään liikkumisen sujuvuutta kestävillä kulkumuodoilla

101.

Kehitetään Helsingin liikenneverkkoa liikennesuunnittelua tukevan liikkumisen 
kehittämisohjelman ja kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman mukaan 
(Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP). 

2

102.

Kehitetään ja laajennetaan kantakaupungin raitiotietä Helsingin raitioliikenteen 
kehittämisohjelman sekä HSL:n raitioliikenteen linjastosuunnitelman mukaisesti.

2

TAVOITE 26. Edistetään viherverkoston ja puistojen monipuolisuutta sekä ulkoliikuntaa ja 
viherympäristössä oleskelua

103.

Vahvistetaan kaupunginosien omaleimaisuutta täydennysrakentamisen, kaupunkitila-
ja maisemasuunnittelun ja luonnonhoidon keinoin. Tehdään toiminnallista kävely-
ympäristöä tukevia suunnitteluratkaisuja (esim. asemanseudut). Vahvistetaan 
kaupunkielämää ja kävelyä koskevaa tietopohjaa. 

2

TAVOITE 27. Kaikille helsinkiläisille mahdollistetaan osallistuminen kulttuuri- ja harrastustoimintaan

104. 

Lisätään ikääntyneiden kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen saavutettavuutta ja 
ikääntyvien liikkumiseen kannustavien vapaaehtoistoiminnan muotoja.

2

105.

Edistetään kaupungin digitaalisten palveluiden ja sitä kautta 
harrastusmahdollisuuksien löytymistä.

2

TAVOITE 28. Edistetään toimenpiteitä, joilla lisätään arkiympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä kaikissa

106.

Kaupunkitasoista turvallisuussuunnittelua jatketaan paikallisen 
turvallisuussuunnittelun periaatteiden mukaisesti. Tuotetaan ajantasaista tietoa 
Helsingin turvallisuuskehityksestä. 

2

107. 

Turvallinen Helsinki -verkostossa lisätään turvallisuuden eri ilmiöihin liittyvää 
tietämystä ja osaamista sekä löydetään kumppanuuksia konkreettisen yhteistyön 
suunnittelemiseksi. 

3

108.

Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman kaikki toimenpiteet.

2

TAVOITE 29. Ehkäistään tapaturmia ja lähisuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa

109.

Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä pitää yllä tilannekuvaa ilmiöstä, päivittää 
lähisuhdeväkivaltaan liittyviä ohjeistuksia, tiedottaa ja tuottaa koulutusta ilmiöstä 
sekä tekee esityksiä lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevistä toimenpiteistä.

2

110.

Lisätään helsinkiläisten tietoisuutta liukastumisen ja koti- ja vapaa-ajan tapaturmien 
ehkäisemisestä sekä kehitetään niistä aiheutuvien sairaanhoidon tarpeiden 
seurantaa. Laaditaan ja otetaan käyttöön liukastumisen ja koti- ja vapaa-ajan 
tapaturmien ehkäisemisen toimintasuunnitelma.

2

111.

Kaupunki osallistuu alueelliseen ja kansalliseen koti- ja vapaa-ajan tapaturmien 
ehkäisyn kehittämistyöhön, jossa painopisteenä on kaatumistapaturmien ehkäisy. 
Kerätään tietoa helsinkiläisten koti- ja vapaa-ajan tapaturmista, etenkin kaatumisista 
ja niiden tapahtumapaikoista. 

2

11



Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
kaupunkitieto

Julkaisutilaukset

p. 09 310 36293

Internet

www.hel.fi/kaupunkitieto