HELSINGIN KAUPUNKI 1 / 21 

Kaupunginvaltuuston 
seminaari 4.-5.2.2021 

Kansainväliset kaupunkivertailut

Yhteenveto 

Sisällys 
Johdanto ......................................................................................................... 2 
Helsingin sijoittuminen seurattavissa vertailuissa 2016-2019[1]........................................ 3 

1. European Metropolitan Transport Authorities (EMTA): Benchmarking in 
European Service of Public Transport ............................................................ 4 
2. GDS-Index, collaborative business initiative: Global Sustainable 
Destination Index ............................................................................................ 5 
3. Union of International Associations: International Meetings Statistics 
Report............................................................................................................. 7 
4. European Cities Marketing: Benchmarking Report................................... 8 
5. Rutgers SPAA: Global E-Governance Survey.......................................... 9 
6. IESE Business School: Cities in Motion Index........................................ 10 
7. Suomen suurimmat kaupungit ja Open Knowledge International: Finland 
local open data census ................................................................................. 11 
8. European Commission / European Data Portal: Open Data Maturity in 
Europe .......................................................................................................... 12 
9. INSEAD & The Adecco Group: Global City Talent Competitiveness Index 
13 
10. Economist Intelligence Unit: Global Liveability Index .......................... 15 
11. fDi Intelligence: European Cities and Regions of the Future ............... 16 
12. Startup Genome: Global Startup Ecosystem Report ........................... 17 
13. Telos & Sustainable Development Solutions Network: 2019 SDG Inex 
and Dashboards Report................................................................................ 18 
14. Sustainable Development Solutions Network: World Happiness Report 
(2020) ........................................................................................................... 20 
15. UN-Habitat: City Prosperity Index........................................................ 21 
Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 2 / 21 
Kaupunginkanslia 

Johdanto 

Helsingin kaupunkistrategiaan 2017-2021 on kirjattu: ”Ollakseen vielä vahvemmin 
hyödyksi koko maan suotuisalle kehitykselle Helsinki kohottaa omaa tavoitetasoaan 
maailman johtavien kaupunkien välisissä vertailuissa. Kaupunki valitsee 
muutaman laadukkaan kansainvälisen vertailun ja rankingin, seuraa näitä 
systemaattisesti ja pyrkii parantamaan sijoitustaan.” 

Kaupunkiorganisaation sisällä toimiva työryhmä kokosi loppuvuoden 2017 ja alkuvuoden 
2018 aikana listan 14 kansainvälisestä vertailusta ja rankingista, joita 
ehdotettiin seurattavaksi säännöllisesti kaupunkistrategiamittareiden yhteydessä. 
Kaupunginhallitus merkitsi tämän listan tiedoksi 12.3.2018. Erillistä päätöstä 
valittavista vertailuista ei tehty, koska vertailujen jatkuvuus on jossain 
määrin epävarmempaa kuin mittareiden perustana olevien tilastojen ja tutkimuksien. 
Tämän vuoksi haluttiin turvata mahdollisuus ottaa mukaan uusia sekä jättää 
pois vertailuja olosuhteiden muuttuessa. 

Tässä raportissa kerrotaan siitä, miten Helsinki on menestynyt kussakin seurattavaksi 
valitussa vertailussa erityisesti tämän valtuustokauden aikana eli vuodesta 
2017 lähtien. Muutama vuonna 2018 seurattavaksi valittu vertailu on sittemmin 
lakannut ilmestymästä tai niiden jatkuvuuteen liittyy huomattavaa epävarmuutta. 
Näiden tilalle on mahdollisuuksien mukaan valittu korvaava vertailu. 
Kaikkia tässä raportissa mainittuja vertailuja on seurattu säännöllisesti ympäri 
vuoden, ja vertailutuloksista on viestitty tuoreeltaan sekä kaupunkiorganisaation 
sisä- että ulkopuolella. 

Helsingin sijoitus on valtuustokaudella seuratuista rankingeista useammassa 
hieman heikentynyt kuin pysynyt paikallaan tai parantunut. Monet vertailut eivät 
käytä vuodesta toiseen aivan samoja mittareita tai osioiden välisiä painotuksia, 
mikä heikentää mahdollisuutta tehdä selkeitä johtopäätöksiä tulosten perusteella. 


Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 3 / 21 
Kaupunginkanslia 

Helsingin sijoittuminen seurattavissa vertailuissa 2016-2019[1] 


Vertailun nimi Vertailun laatija 2016 2017 2018 2019 2020 Seurattu sijoitus 
Benchmarking in 
European Service 
of Public 
Transport 
European Metropolitan 
Transport Authorities, 
EMTA 
2. 2. 2. 2. 2. Kokonaissijoitus 
vertailussa (vertailualueena 
HSLalue/
Helsingin 
seutu) 
Global Destination 
Sustainability 
Index (GDS-
Index) 
GDS-Index, collaborative 
business initiative 
6. 6. 5. 18. -Kokonaissijoitus 
vertailussa 
International 
Meetings Statistics 
Report 
Union of International 
Associations 
24. 15. 20. 14. 12. Kokonaissijoitus 
vertailussa 
Benchmarking 
Report 
European Cities Marketing 
5. 5. 2. 5. 2. Yöpymisten kasvu 
pohjoismaisten 
pääkaupunkien 
vertailussa 
Cities in Motion 
Index (CIMI) 
IESE Business School 38. 52. 55. 66. -Sijoittuminen teknologia-
osa-alueella 
Finland local 
open data census 
Suomen suurimmat 
kaupungit ja Open 
Knowledge International 
1. -1. 1. 1. Kokonaissijoitus 
vertailussa 
Open Data Maturity 
in Europe 
European Commission / 
European Data Portal 
8. 5. 19. 9. 14. Kokonaissijoitus 
vertailussa (vertailualueena 
Suomi) 
Global City Talent 
Competitiveness 
Index 
INSEAD, Adecco Group, 
Tata Communications 
-3. 5. 7. 31. Kokonaissijoitus 
vertailussa -> painopiste 
muuttuu 
joka vuosi 
Global Liveability 
Index 
Economist Intelligence 
Unit (EIU) 
9. 9. 16. --Kokonaissijoitus 
vertailussa 
European Cities 
and Regions of 
the Future 
fDi Intelligence 11. -10. -13. Kokonaissijoitus 
vertailussa 
the Global Startup 
Ecosystem 
Report 
Startup Genome -----(Ei yksittäistä seurattavaa 
sijoitusta) 
SDG Index and 
Dashboard Report. 
European 
Cities. 
Telos & Sustainable Development 
Solutions 
Network 
3. Kokonaissijoitus 
vertailussa 
World Happiness 
Report 
Sustainable Development 
Solutions Network 
1. Kokonaissijoitus 
vertailussa 

[1] Huom! Tässä taulukossa vertailutulokset on yhdenmukaisuuden vuoksi esitetty niiden julkaisuvuoden 
mukaan. Usein vertailun pohjana käytetty data on kuitenkin kerätty edellisenä vuonna tai vielä aikaisemmin. 
Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 4 / 21 
Kaupunginkanslia 

1. European Metropolitan Transport Authorities (EMTA): 
Benchmarking in European Service of Public Transport 

Liikenteen kestävyyden osalta kaupunkistrategiamittareiden yhteydessä seurataan 
BEST-vertailua (Benchmarking in European Service of Public Transport).
Vertailussa on tällä hetkellä mukana kahdeksan eurooppalaista kaupunkiseutua,
Helsingin seutu (HSL-alue) mukaan lukien. HSL-alue on menestynyt BEST-vertailussa 
erinomaisesti. Vuosina 2010–2014 se oli vertailussa 1. sijalla, ja vuodesta 
2015 lähtien 2. sijalla Geneven jälkeen. 

BEST-vertailu on vuosittain tehtävä kyselytutkimus, jossa mitataan eurooppalaisten 
kaupunkiseutujen asukkaiden tyytyväisyyttä alueensa joukkoliikenteeseen. Uusimmassa 
eli vuonna 2019 toteutetussa kyselyssä olivat mukana HSL-alueen lisäksi myös 
Bergen, Geneve, Kööpenhamina, Oslo, Rotterdam, Trondheim ja Tukholma. Vuonna 
2019 kyselyyn osallistui yhteensä yli 13 000 vastaajaa, joista HSL-alueella hieman vajaat 
2 200. Kansainvälisessä vertailussa HSL-alueen suurimpana vahvuutena muihin 
BEST-vertailukaupunkeihin verrattuna erottuu istumapaikan saamisen helppous 
(vuonna 2019 tyytyväisiä 85 %, BEST-keskiarvo 68 %); tältä osin HSL-alue on aina sijoittunut 
vertailussa vahvasti. Muita suhteellisia vahvuuksia ovat esimerkiksi kulkuvälineiden 
nykyaikaisuus (tyytyväisiä 84 %, BEST-keskiarvo 70 %) sekä joukkoliikenteen 
rahalle antama vastine (tyytyväisiä 66 %, BEST-keskiarvo 48 %). Tyytyväisyys kulkuvälineiden 
nykyaikaisuuteen on kasvanut jatkuvasti, kun taas rahalle saadun vastineen 
osalta tyytyväisyys on lähtenyt kasvuun vuodesta 2016 lähtien. 

HSL-alueen ainoat heikkoudet vuonna 2019 verrattuna BEST-kaupunkien keskiarvoon 
ovat tyytyväisyys henkilökunnan käytökseen (tyytyväisiä 71 %, BEST-keskiarvo 73 %) 
sekä henkilökunnan kyky vastata kysymyksiin (tyytyväisiä 56 %, BEST-keskiarvo 65%). 
Tyytyväisyys henkilökunnan toimintaan niin käytöksen kuin avunannon osalta ovat pysyneet 
tasaisina jo usean vuoden ajan. 

HSL-alueen sisällä on eroa tyytyväisyydessä eri kuntien asukkaiden välillä. Helsinkiläiset 
ovat kokonaisarvosanalla mitattuna tyytyväisimpiä HSL-alueen asukkaita (84 % tyytyväisiä), 
ja vähiten tyytyväisiä ovat Siuntion (53 % tyytyväisiä) ja Sipoon (58 % tyytyväisiä) 
asukkaat. Helsinkiläiset ovat muita HSL-alueen kuntien asukkaita tyytyväisempiä 
erityisesti joukkoliikenteen toimivuuteen työ- ja koulumatkoilla ja vapaa-ajan matkoilla 
sekä siihen miten joukkoliikenne soveltuu matkoille Helsingin keskustan ulkopuolella. 


Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 5 / 21 
Kaupunginkanslia 

2. GDS-Index, collaborative business initiative: Global Sustainable 
Destination Index 
Vihreän talouden osalta seurataan Helsingin sijoittumista Global Sustainable 
Destination Indexissä (GDS-Index). Vuoden 2018 vertailussa Helsinki sijoittui 5. 
sijalle ja vuoden 2019 vertailussa sijalle 17. Vuoden 2020 osalta virallista vertailua 
ei julkaista. 

Alkuperäisellä, 12.3.2018 kaupunginhallitukselle esitetyllä listalla vihreän talouden 
osalta ehdotettiin seurattavaksi Dual Citizen LLC:n tuottamaa Global Green Economy 
Indexiä. Sittemmin kyseinen vertailu on kuitenkin lakannut ilmestymästä kaupunkitasoisena, 
joten sen sijasta ryhdyttiin seuraamaan GDS-Indexiä. 

Vuosittain ilmestyvän GDS-Indexin taustavoimina toimii joukko suuria kansainvälisiä 
kongressijärjestöjä, muun muassa International Congress and Convention Association 
(ICCA) sekä European Cities Marketing (ECM). Vuodesta 2016 lähtien julkaistun GDS-
Indexin tarkoitus on ollut alun perin auttaa kongressialan toimijoita edistämään vastuullisia 
käytäntöjä bisnesmatkailussa ja tapahtumateollisuudessa. Vuoden 2019 vertailussa 
kysymykset laajennettiin koskemaan kaupungin vastuullisuuustoimia ja kestävyyttä 
kokonaisvaltaisemmin. Konkreettisesti GDS-Indexissä arvioidaan sitä, miten hyvin 
kestävyys toteutuu eri kaupungeissa ympäristön, yhteiskunnan, palveluntuottajien 
sekä kohteen matkailun kehittämisen osalta. 

Helsingin sijoituksen laskuun vaikuttivat etenkin 2019 uudet kysymykset kaupungin virallisista 
vastuullisen matkailun ohjelmista, helsinkiläisten matkailualan toimijoiden 
puuttuvat vastuullisuussertifikaatit sekä se, että kaupunki ei aktiivisesti kannustanut toimijoita 
vastuullisempaan toimintaan. Osittain meiltä puuttuvat myös todisteet tehdystä 
toimista. Monet nyt työn alla olevat hankkeet pureutuvat juuri näihin asioihin. 

Helsinki on ollut alusta lähtien vahvasti mukana GDS-Indexin toteutuksessa: jo vuonna 
2012 Helsinki oli mukana allekirjoittamassa indeksin taustalla olevaa kestävän kehityksen 
julistusta. Ensimmäisessä, vuonna 2016 julkaistussa vertailussa Helsinki sijoittui 6. 
sijalle 35 kaupungin joukossa, ja vuonna 2018 julkaistussa vertailussa Helsinki sijoittui 
GDS-Indexissä Uppsalan kanssa jaetulle 5. sijalle. Vuonna 2019 Helsinki sijoittui 50 
kaupungin joukossa sijalle 18. 

Vuonna 2016 GDS-Indexin yhteydessä jaettiin myös erillinen Innovation Award -palkinto, 
jonka Helsinki voitti vuosina 2012—2014 toteutetulla Greening Events -projektilla. 

Taulukossa 2 eritellään Helsingin suoriutumista GDS-Indexin yksittäisillä osa-alueilla 
vuosina 2016—2018. Vuoden 2019 osalta kysymysten määrä ja asettelu muuttuivat 
merkittävästi. Alla erillisessä taulukossa vuoden 2019 tulokset. Helsingin sijoituksen tippumiseen 
vaikuttivat etenkin heikompi menestys palveluntuottajien kestävyydessä 
sekä kohteen matkailutoiminnan kestävyydessä. 

Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 6 / 21 
Kaupunginkanslia 

Taulukko 2: Helsingin suoriutuminen GDS-Indexin osa-alueilla 2016—2018 

Yhteensä Ympäristökestävyys 
Yhteiskunnallinen 
kestävyys 
Palveluntuottajien 
kestävyys 
Kongressikeskuksen 
kestävyys 
2016 66 % 70 % 100 % 67 % 56 % 
2017 78 % 89 % 92 % 79 % 68 % 
2018 84 % 83 % 79 % 90 % 80 % 

Taulukko 3: Helsingin suoriutuminen GDS-Indexin osa-alueilla 2019 

Yhteensä Ympäristökestävyys 
Yhteiskunnallinen 
kestävyys 
Palveluntuottajien 
kestävyys 
Kohteen matkailutoiminnan 
kestävyys 
2019 65 % 76 % 91 % 61 % 45 % 

→ GDS-Indexin kotisivu: https://www.gds.earth/ 
Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 7 / 21 
Kaupunginkanslia 

3. Union of International Associations: International Meetings 
Statistics Report 
Union of International Associations (UIA) julkaisee vuosittain tilastoraportinkongressien ja kongressiosallistujien määristä. Kutakin vuotta koskevat tilastotjulkaistaan aina seuraavana kesänä. Helsinki oli vuotta 2019 koskevassa tilastossa 
12.; parhaimmillaan Helsinki on ollut kuudes edellisenä EU-puheenjohtajavuonna 
2006. 

Union of International Associations (UIA) julkaisee vuosittain lähinnä tilastoihin perustuvan 
raportin, jota on julkaistu vuodesta 1960 asti. Raportti perustuu kaupunkien itse toimittamiin 
lukuihin, joista UIA valitsee vertailuun tietyt kriteerit täyttävät kongressit. 
Kaikki kussakin kaupungissa järjestetyt kongressit eivät siis ole raportissa mukana. 
Väistämättä sijoituksiin vaikuttavat siis myös eri kaupunkien raportointitavat. 

Julkaisussa esitetään kongressien määrät kaupungeittain ja maittain, ja näillä tiedoilla 
voidaan laskea kunkin kaupungin markkinaosuus. Kongressit on jaettu raportissa kolmeen 
ryhmään: A, B ja C. Ryhmässä A listataan vähintään 50 osallistujan kansainvälisten 
organisaatioiden järjestämiä tai sponsoroimia kongresseja. Ryhmässä B listataan 
kongresseja, jotka eivät mahdu kategorian A tiukkaan seulaan. B-ryhmän kongressien 
osallistujista pitää olla ulkomaalaisia vähintään 40 % ja kongressin pitää kestää vähintään 
kolme päivää. Ryhmässä C mukaan otetaan myös lyhyemmät ja pienemmät 
kongressit. Kaikki ryhmän B kongressit kuuluvat myös ryhmään C, joten Helsingin seuraama 
A+C-kategoria kattaa kaikki raportin listaamat kongressit.

 Helsingin sijoitus kokonaisvertailussa oli vuonna 2019 viime vuosikymmenen korkein. 
Kaikki muut Pohjoismaiden pääkaupungit jäivät Helsingin taakse. Vuonna 2018 Helsinki 
oli sijalla 15 ja Euroopan kaupunkien listauksessa sijalla 14. 

Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 8 / 21 
Kaupunginkanslia 

4. European Cities Marketing: Benchmarking Report 
European Cities Marketing -järjestö (ECM) kokoaa vuosittain vertailuraportin jäsenkaupunkiensa 
matkailun kehityksestä. Vuoden 2020 raportti käsittelee vuotta 
2019 ja se julkaistiin poikkeuksellisesta vuodesta johtuen vasta loppusyksystä 
2020. Helsingin kannalta relevantit vertailukohdat löytyvät muista Pohjoismaista.
Viimeisimmät tiedot koskevat vuotta 2019, jolloin Helsinki oli yöpymisten kasvussa 
pohjoismaisten pääkaupunkien vertailussa toisena Reykjavikin jälkeen. 

European Cities Marketingin vertailussa on mukana 119 kaupunkia. Raportissa kerrotaan 
mukana olevien kaupunkien matkailun viime vuosien kehityksestä lähinnä tilastojen 
pohjalta. Raportin lisäksi ECM:n jäsenet saavat käyttöönsä myös aineistot taulukkoina. 


Raportissa ei ole kyse varsinaisesta rankingista vaan enemmänkin tilastopaketista, 
jossa kaupunkeja on toki laitettu järjestykseen erilaisten mittarien kuten yöpymisten tai 
majoituskapasiteettien suhteen. Näissä vertailuissa suuret kaupungit ja erityisesti vakiintuneet 
matkakohteet nousevat kärkeen. 

Uusimmassa eli vuotta 2019 koskevassa yöpymisvertailussa kärkikaupungit olivat Lon-
too, Pariisi, Berliini ja Rooma. Helsinki oli sijalla 38. Muista pohjoismaisista pääkaupungeista 
Tukholma oli sijalla 13, Kööpenhamina sijalla 16, Oslo sijalla, Reykjavik sijalla 43 
ja lisäksi Tallinna sijalla 48. Jos tarkastellaan vain ulkomaisia yöpymisiä, Kööpenhamina 
nousi Tukholman ohi ja sekä Reykjavik että Tallinna ohittivat Helsingin. 

Yöpymisten muutoksessa Oslo oli koko Pohjoismaiden ykkönen; yöpymisten kasvu oli 
siellä noin 10 prosenttia. Tämä riitti kasvuvertailussa 15. sijaan. Vaikka ulkomaisissa 
yöpymisissä Oslo oli hieman Helsingin takana, ulkomaiset yöpymiset lisääntyivät Oslossa 
kaikkein eniten, yli 20 prosenttia. Helsingissä yöpymiset lisääntyivät 7,7%, mikä 
tuotti sijaluvun 27. Pohjoismaisessa vertailussa Helsinki oli kasvussa Oslon jälkeen toisena. 
Ulkomaiset yöpymiset lisääntyivät Helsingissä 4,4 prosenttia. 

Majoituskapasiteetiltaan (rekisteröidyt vuodepaikat) suurimmat kaupungit ovat samat 
kuin yöpymisvertailun kärkikaupungit eli Lontoo, Pariisi ja Berliini. Tukholma nousi tällä 
listalla peräti sijalle 6. ja vertailun vuoksi, Helsinki oli sijalla 40. Tukholman kapasiteetti 
on yli nelinkertainen Helsinkiin verrattuna. 

Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 9 / 21 
Kaupunginkanslia 

5. Rutgers SPAA: Global E-Governance Survey 
Kyseisen vertailun jatko on epävarma. Mahdollisia korvaavia vaihtoehtoja selvitetään. 


Rutgers SPAA:n Global E-Governance -vertailussa asiantuntijat maailmanlaajuisesti 
arvioivat kuntien verkkosivuja yksityisyyden ja tietoturvan, käytettävyyden, sisällön, palveluiden 
ja asukkaiden osallistamisen näkökulmista. Vertailua on julkaistu kahden vuoden 
välein vuodesta 2003 alkaen. 

Helsinki sijoittui vuoden 2011—2012 vertailussa sijalle 13, vuoden 2013—2014 vertailussa 
sijalle 16 ja vuoden 2015—2016 vertailussa sijalle 2. Tämän jälkeen uusia päivityksiä 
vertailusta ei ole ilmestynyt. Mahdollisen vaihtoehtoisen vertailun valitsemista 
selvitetään valtuustokauden jälkipuoliskolla. 

Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 10 / 21 
Kaupunginkanslia 

6. IESE Business School: Cities in Motion Index 
Cities in Motion Indexissä (CIMI) kaupunkeja arvioidaan yhdeksällä eriosa-alueella. Näistä teknologia-osa-alue on valittu Helsingin kaupunkistrategiamittareiden 
yhteydessä seurattavaksi. Helsingin sijoitus kyseiselläosa-alueella on pudonnut vuosien 2017—2019 välillä 52. sijalta 66. sijalle.
Helsingin kokonaissijoitus vertailussa sen sijaan on samalla ajanjaksolla hienoisesti 
parantunut 24. sijalta 22. sijalle. 

Vuonna 2013 ensimmäistä kertaa julkaistussa CIMI-vertailussa pyritään arvioimaan 
kaupunkien kestävyyttä sekä niiden kaupunkilaisille tarjoamaa elämänlaatua yhdeksän 
osa-alueen kautta. Nämä ovat hallintotapa, kaupunkisuunnittelu, teknologia, ympäristö, 
kansainvälinen ulottuvuus, yhteisöllisyys, liikkuminen ja kuljetus, inhimillinen pääoma 
sekä talous. CIMI-vertailusta julkaistaan uusi editio vuosittain; uusimmassa eli vuoden 
2019 vertailussa mukana oli yhteensä 174 kaupunkia. 

Helsingissä on päätetty seurata säännöllisesti nimenomaan teknologia-osa-alueella sijoittumista 
digitalisaation kehittymisen seuraamiseksi. Teknologiakokonaisuuden indikaattoreista 
osa on valtakunnallisen tason mittareita. Kokonaisuus antaa kuitenkin kaupunkilaisten 
teknologiaedellytyksistä laajan kuvan ja hyvän vertailuarvon. Indikaattoreina 
on lähinnä teknologisiin edellytyksiin kuten internet-liittymiin liittyviä mittareita. 

Helsingin tulokset teknologia-osa-alueella ovat strategiakauden aikana heikentyneet. 
Vuonna 2017 Helsingin sijoitus teknologiaosuudessa oli 52., vuoden 2018 sijoitus oli 
55., ja uusimmassa eli toukokuussa 2019 julkaistussa vertailussa Helsinki sijoittui 66. 
sijalle. 

→ Vuoden 2019 raportti: https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0509E.
pdf?_ga=2.117269765.2062710645.1557211272-1364002905.1553244818 

Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 11 / 21 
Kaupunginkanslia 

7. Suomen suurimmat kaupungit ja Open Knowledge International: 
Finland local open data census 
Finland local open data census -vertailutaulukko kuvaa Suomen kaupunkien keskeisimpien 
julkisten tietoaineistojen avaamisen tilannetta vuositasolla. Helsinkion alusta lähtien sijoittunut vertailussa ykkössijalle. 

Vertailutaulukon peruspohjan on luonut Open Knowledge International -järjestö. Suomen 
kuusi suurinta kaupunkia ovat räätälöineet taulukon kategoriat vastaamaan Suomen 
lainsäädäntöä ja kuntien keskeisimpiä julkisia tietovarantoja. Tämän myötä taulukolle 
on annettu nimi Finland local open data census. Vastaavanlainen vertailutaulukko 
on käytössä myös muutamassa muussa maassa, esimerkiksi Yhdysvalloissa. Lähtökohtaisesti 
muiden maiden tiedot eivät kuitenkaan ole suoraan verrattavissa Suomen 
tietoihin. 

Tietojen syöttämisestä ja ylläpidosta vastaa kukin kaupunki itse. Helsinki Region Infoshare 
ylläpitää pääkaupunkiseudun kaupunkien tietoja. Näiden kaupunkien osalta tie-
dot ovat ajan tasalla. Tietojen syöttäminen perustuu vapaaehtoisuuteen, joten muiden 
kaupunkien antamat tiedot eivät välttämättä ole täysin kattavia. 

Finland local open data census -vertailun tuottaminen aloitettiin vuonna 2014, jolloin 
Helsinki sijoittui vertailun ykkössijalle. Vuonna 2015 Helsinki jättäytyi vertailun ulkopuolelle, 
mutta palasi taas vuonna 2016 sen kärkeen. Vuoden 2016 jälkeen vertailussa 
käytettävää pisteytystä ja kategorioita on uudistettu. 

Vuonna 2019 Helsinki oli yhä vertailutaulukon ykkösenä (pistemäärä 93 % maksimista). 
Ainoat taulukossa mainitut aineistot, joita Helsinki ei ole vielä avannut, ovat rakennusluvat 
sekä metatiedot kaupungin solmimista hankintasopimuksista. Seuraavilla 
sijoilla vertailussa ovat Vantaa (82 %), Espoo (79 %), Oulu (67 %) sekä Turku (59 %). 
Vuoden 2020 vertailutaulukko on erityisesti muiden kuin pääkaupunkiseudun kaupunkien 
osalta vielä työn alla. 

→ Vuoden 2019 vertailutaulukko: http://fi-cities.survey.okfn.org/year/2019 

→ Koko vertailutaulukko: http://fi-cities.survey.okfn.org/ 
Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 12 / 21 
Kaupunginkanslia 

8. European Commission / European Data Portal: Open Data 
Maturity in Europe 
Open Data Maturity in Europe on Euroopan unionin jäsenmaiden välinen vertailu,
joka kuvaa vuositasolla muun muassa keskeisten datojen avaamisen tilannetta,
avoimen datan verkkopalvelun laajuutta sekä avoimen datan vaikuttavuutta. Uusimmassa 
eli vuoden 2020 raportissa Suomi on sijalla 14. 

Avoimen datan kansainvälisen vertailun osalta kaupunginhallitukselle 12.3.2018 esitellyllä 
listalla ehdotettiin seurattavaksi Open Knowledge Internationalin ylläpitämää valtioiden 
välistä vertailua. Tuo vertailu on kuitenkin sittemmin lakkautettu. Sen tilalla seurattavaksi 
on valittu vuosittain julkaistava EU-jäsenmaiden välinen vertailu nimeltä 
Open Data Maturity in Europe. 

Open Data Maturity in Europe -vertailun toteuttaa EU:n ylläpitämä European Data Portal, 
joka kokoaa yhteen palveluun EU:n jäsenmaiden eri julkisten tahojen julkaisemia 
avoimia datoja. Suomen osalta kyselyn vastaajana toimii Digi- ja väestötietovirasto, 
joka hallinnoi kansallista avoindata.fi-palvelua. 

Tietojen keruu toteutetaan joka kevät, ja raportti julkaistaan loppuvuodesta. Helsinki 
Region Infoshare (HRI) toimittaa tietoja omasta toiminnastaan avoindata.fi:n asiantuntijoille 
raportointia varten. Hieman alle puolet avoindata.fi:ssä olevista aineistoista kopioituu 
sinne HRI:stä. Vaikka Open Data Maturity in Europe siis onkin valtiotason vertailu, 
sen voidaan katsoa olevan relevantti seurattava myös Helsingin kannalta. Tuloksia tarkastellessa 
tosin tulee huomioida, että raportti perustuu itsearviointiin, eikä sen perusteella 
voi suoraan sanoa, mikä maa on paras tai huonoin. 

Uusimmassa eli vuoden 2020 raportissa Suomi on sijalla 14. Vuosina 2016—17 Suomi 
sijoittui kymmenen parhaan maan joukkoon. Vuonna 2018 Suomi putosi sijalle 19, 
mutta nousi seuraavana vuonna taas kymmenen parhaan joukkoon, sijalle 9. Vuoden 
2018 huonompi sijoitus johtui muun muassa avoimen datan vaikutusten systemaattisen 
seurannan puutteesta. Tuoreimmassa raportissa Suomi sai kaikkien maiden keskiarvoa 
huonommat pisteet ainoastaan Policy-osiosta. Eri vuosien tuloksia ei tosin voi suoraan 
verrata aiempien vuosien tuloksiin, sillä arviointimenetelmää uudistetaan vuosittain 
hieman. 

→ European Data Portalin kotisivu: https://www.europeandataportal.eu/ 
→ Vuoden 2020 raportti: https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_landscaping_
insight_report_n6_2020.pdf 
→ Tarkempi analyysi Suomen menestymisestä vertailun eri osa-alueilla: https://www.europeandataportal.
eu/sites/default/files/country-factsheet_finland_2020.pdf 
Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 13 / 21 
Kaupunginkanslia 

9. INSEAD & The Adecco Group: Global City Talent Competitiveness 
Index 
Global City Talent Competitiveness Indexissä (GCTCI) vertaillaan kaupunkien 
kykyä kasvattaa ja houkutella osaajia sekä pitää heistä kiinni. Ensimmäisessä, 
vuonna 2016 julkaistussa vertailussa Helsinki sijoittui 3. sijalle46 kaupungin joukossa. Uusimmassa, vuonna 2019 julkaistussa vertailussa 
mukana olevien kaupunkien määrä on noussut 138: aan. Helsinki sijoittui 
tämän vuoden kaupunkien välisessä kokonaisvertailussa 31. sijalle,
mikä on roima pudotus aiempaan sijoitukseen nähden, sillä Helsinki onusein ollut kymmenen parhaimman kaupungin joukossa. 

GCTCI:n taustalla on vuodesta 2013 lähtien julkaistu Global Talent Competitiveness 
Index, jossa vertaillaan valtioiden kykyä kasvattaa ja houkutella osaajia 
sekä pitää heistä kiinni. Vertailun taustavoimat ovat INSEAD (yksi maailman 
johtavista kauppakorkeakouluista) sekä The Adecco Group (maailman suurin 
henkilöstöpalveluyritys). Niiden lisäksi julkaisemisessa on mukana myös vaihtuva 
kolmas konsulttityyppinen organisaatio. GTCI-rankingissa maita sekä kaupunkeja 
tarkastellaan viiden eri osa-alueen pohjalta luodun indeksin kautta. Viisi 
osa-aluetta ovat: 1) Mahdollistavuus (enable) 2) Houkuttelevuus (Attract) 3) 
Kasvu (Grow) 4) Retain (Säilyttäminen 5) Globaali tietotaito (Global Knowledge 
Skills). 

Helsinki oli kymmenen parhaan joukossa ainoastaan liikenteen matkustusaikoja 
vertailtaessa ja lähellä kärkikymmenikköä korkeakoulutettua väestöä vertailtaessa. 
Heikoimmin Helsinki menestyi lentokenttäyhteyksiä sekä ulkomaisten investointien 
pohjalta luotuja työpaikkoja tarkasteltaessa. Esimerkiksi ympäristön 
laatua tarkasteltaessa Helsinki menestyi odotettua heikommin, sillä sijoitus oli 
vasta 44. Lisäksi Helsingin sijoitusta heikensi muualla syntyneiden henkilöiden 
vähäinen määrä. Myöskään patenttihakemusten sekä internetin nopeudessa 
Helsinki ei yltänyt lähelle kärkisijoja 155 kaupungin joukossa. Julkaisussa ei 
suoraan oteta kantaa siihen, miksi Helsinki sijoittui 31. sijalle, mutta seuraavassa 
osiossa tuodaan esille niitä tekijöitä, jotka ovat käytettävissä olevien tietojen 
valossa voineet johtaa tähän sijoitukseen. 

Kaupunkeja vertaillaan sen perusteella, kuinka hyvin 1) osaajien on mahdollista 
viihtyä kaupungissa, 2) kaupungissa on osaajia houkuttelevia tekijöitä, 3) kaupunki 
kykenee kasvattamaan uusia osaajia, 4) kaupunki onnistuu pitämään 
osaajat kaupungissa, sekä 5) kaupunki on kansainvälistynyt. 

Helsingin vahvuuksia ovat uusimman vertailun mukaan muun muassa kaupunkiin 
sijoittuneiden kansainvälisten organisaatioiden määrä, internet-yhteyksien 
yleisyys kotitalouksissa sekä korkeakoulutettujen osuus aikuisväestöstä. Muut 
pohjoismaiset pääkaupungit Helsinki jättää GCTCI-vertailussa jälkeensä seuraavissa 
mittareissa: osaajien pitäminen kaupungissa, kun he ovat tänne saapuneet 
(koettu turvallisuus, asumisen edullisuus) sekä kansainvälisten organisaatioiden 
määrä. Nämä nähdään vahvuuksina, jotka auttavat myös osaavaa 
työvoimaa sijoittumaan kaupunkiin. Sen sijaan Helsingin nähdään pärjäävän 

Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 14 / 21 
Kaupunginkanslia 

muita pohjoismaisia pääkaupunkeja heikommin osaajien houkuttelussa (asukasta 
kohden laskettu bruttokansantuote ja elämänlaatu) sekä lentomatkustajien 
määrässä. Lisäksi sosiaalisen median käyttö on vähäisempää kuin muissa 
pohjoismaisissa pääkaupungeissa. 
Helsinki menestyy rankingissa hyödynnettyjen indikaattorien valossa todella 
heikosti erityisesti ulkomaisten investointien tehokkaassa hyödyntämisessä erityisesti 
ulkomaisten investointien tehokkaassa hyödyntämisessä kaupungin kehittämiseen 
ja työpaikkojen luomiseen. Tämä indikoi sitä, ettei Helsinki ole houkutteleva 
kohde ulkomaisille investoinneille ja etenkään työpaikkojen luomiselle 
tämän pohjalta. Lisäksi Helsingillä on muihin kaupunkeihin nähden heikommat 
lentoyhteydet rajojen ulkopuolelle, mikä toimii porttina kansainväliselle matkustajaliikenteelle 
sekä parhaimmillaan jopa osaajien houkuttelemiselle kansainvälisiltä 
työmarkkinoilta. Kansainvälisyydestä puhuttaessa on syytä korostaa sitä, 
ettei Helsinki ole vetovoimainen kansainväliselle liikkuvuudelle ja erityisesti 
osaajien houkuttelemiselle. Helsingissä erityisesti erityisasiantuntijoille on tilastojen 
valossa tarvetta ja tähän panostamalla voisi olla mahdollista kohottaa Helsingin 
sijoitusta tulevaisuudessa. Yleisesti ottaen ulkomaisen työvoiman puutteesta 
on tulossa Helsingille vähitellen haasteen sijasta ongelma, mikä haittaa 
myös kaupungin kehittymistä maailman toimivimmaksi kaupungiksi. 

· 


→ 
Global Talent Competitiveness Indexin kotisivu: https://gtcistudy.com/ 
Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 15 / 21 
Kaupunginkanslia 

10. Economist Intelligence Unit: Global Liveability Index 
Economist Intelligence Unitin tuottama Global Liveability Index on yksi kansainvälisesti 
seuratuimmista elämänlaatuvertailuista. Vuosina 2011—2017 Helsinki 
sijoittui säännöllisesti vertailun kärkikymmenikköön. Vuonna 2018 Helsinki kuitenkin 
putosi sijalle 16. EIU:n raportissa todettiin, ettei Helsingin keräämässä pistemäärässä 
ollut sinänsä tapahtunut merkittävää pudotusta, vaan muutama muukaupunki oli vain kirinyt ohi. 

Global Liveability Index (joka on viime vuosina kulkenut myös nimillä Liveability Ranking 
sekä Global Liveability Report) pyrkii asettamaan kaupunkeja paremmuusjärjestykseen 
sen perusteella, miten hyvät elinolosuhteet ne tarjoavat. Käytännössä kutakin 
kaupunkia arvioidaan yli 30 kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen indikaattorin osalta. Indikaattorit 
jakautuvat viiteen yläkategoriaan: vakaus (painoarvo kokonaispisteiden osalta 
25 %); terveydenhoito (20 %); kulttuuri ja ympäristö (25 %); koulutus (10 %); ja infrastruktuuri 
(20 %). Kaupunkien suoriutuminen näillä osa-alueilla arvioidaan ja niille annetaan 
vertailupistemäärät skaalalla 1—100, jossa 1 merkitsee sietämätöntä ja 100 
ihanteellista. 

Mukana EIU:n vertailussa on yhteensä 140 kaupunkia. Vuosina 2011—2017 Helsinki 
sijoittui joka kerta vertailun kärkikymmenikköön. Arvioitavista yksittäisistä osa-alueista 
Helsinki sai vuodesta toiseen täydet 100 pistettä vakauden ja terveydenhoidon osalta. 
Muillakin osa-alueilla Helsinki sai säännöllisesti yli 90 pistettä lukuun ottamatta kulttuuria 
ja ympäristöä, jonka osalta Helsingin vertailupistemäärä on ollut vuodesta 2015 lähtien 
88,7. 

Global Liveability Indexin kärkikymmenikkö pysyi koko 2010-luvun ajan suhteellisen 
muuttumattomana, mutta vuoden 2018 raportissa tapahtui monia mullistuksia. Vuosikaudet 
ykkössijalla ollut Melbourne putosi kakkoseksi Wienin jälkeen, ja uusina tulokkaina 
kärkikymmenikköön nousivat Osaka, Tokio ja Kööpenhamina. Kymmenen kärjen 
ulkopuolelle sen sijaan putosivat Helsinki, Auckland ja Perth, jotka olivat pysyneet kärkikymmenikössä 
koko 2010-luvun ajan. 

· 


Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 16 / 21 
Kaupunginkanslia 

11. fDi Intelligence: European Cities and Regions of the 
Future 
Helsinki sijoittuu 13. sijalle uusimmassa European Cities and Regions of the Future 
-vertailussa, joka mittaa kaupungin kykyä houkutella investointeja. Vertailussa 
on mukana 319 kaupunkia ja 148 aluetta. Vertailussa katsotaan erikseenmyös kaupunkien kehittäjäorganisaatioiden strategioita investointien houkuttelemiseksi. 
Tässä vertailussa Helsinki Business Hub sijoittuu pienten kaupunkialueiden 
kategoriassa neljänneksi. 

European cities and regions -tutkimus vertailee Euroopan kaupunkeja ja alueita investointien 
näkökulmasta. Tämän vuoden tutkimukseen dataa kerättiin 505 kohteesta kuudessa 
eri kategoriassa. Näitä olivat taloudellinen potentiaali (economic potential), inhimillinen 
pääoma ja elämäntapa (Human Capital and Lifestyle), kustannustehokkuus 
(cost effectiveness), yhteydet (connectivity), liiketoimintaystävällisyys (Business 
Friendliness) ja suorien investointien strategia (FDI Strategy). Pisteissä painotettiin eri 
osa-alueita sen mukaan, kuinka merkityksellistä ne olivat investointipäätösten kannalta. 
Vertailussa alueet jaoteltiin kokoluokkien mukaan. 

Uusimmassa, vuonna 2020 julkaistussa vertailussa Helsinki sijoittui kokonaispisteissä 
13:lle sijalle. Parhaaseen sijoitukseensa eli neljänneksi Helsinki yltää pohjoisten kaupunkien 
kategoriassa. Uusimaa puolestaan sijoittuu toiseksi keskikokoisten eurooppalaisten 
maakuntien kategoriassa ja yhteistuloksissa kahdeksanneksi. 

Yhteenveto Helsingin sijoituksista: 

4. SIJA fDi's Northern European Cities of the Future 2020/21 
7. SIJA fDi's Major European Cities of the Future 2020/21 - Economic Potential 
fDi's Major European Cities of the Future 2020/21 – Connectivity 
9. SIJA fDi's Major European Cities of the Future 2020/21 - Human Capital and 
Lifestyle 
10. SIJA fDi's Major European Cities of the Future 2020/21 
13. SIJA fDi's European Cities of the Future 2020/21 - Overall ranking 

→fDi European Cities and Regions of the Future 2020-21 raportin linkki: 
https://www.fdiintelligence.com/content/download/76859/2553325/file/fDi%20European%20Cities%
20and%20Regions%20of%20the%20Future%202020-21.pdf 

Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 17 / 21 
Kaupunginkanslia 

12. Startup Genome: Global Startup Ecosystem Report 
Startup Genome vertailee vuosittain julkaistavassa Global Startup Ecosystem 
Reportissa startup-ekosysteemin menestystekijöitä. Vuonna 2019 vertailunluonne muuttui aikaisempaan verrattuna, kun mukaan otettiin huomattavastiaiempaa enemmän kaupunkeja. Tämä näkyi myös vuoden 2020 raportissa. Helsinki 
erottui aikaisemmin startup-ekosysteeminsä tiiviydellä ja yhteisöllisyydellä,
mutta uusimmassa raportissa se luokiteltiin neljänneksi parhaaksi nousevaksiekosysteemiksi globaalisti. 

Startup Genome vertailee vuosittain julkaistavassa Global Startup Ecosystem Reportissa 
startup-ekosysteemin menestystekijöitä. Uusimmassa, vuonna 2020 ilmestyneessä 
raportissa vertaillaan 150 kaupunkia/kaupunkiseutua, joista kymmenen EU:n 
alueella, ja eri aloja keskenään. Valittuja aloja ovat muun muassa tekoäly, lohkoketjuteknologia, 
robotiikka, biotieteet, digitaalinen terveys, kyberturvallisuus ja peliala. Tie-
don lähteinä käytetään asiantuntijahaastatteluja, kyselyä sekä maksullisia startup-toimintaan 
liittyviä nettisivuja. Raportissa vertaillaan esimerkiksi kaupunkien rahoitusmahdollisuuksia, 
markkinoiden kokoa, osaajien määrää ja kokemusta. 

Vaikka Helsinki on kooltaan pienempi kuin moni kilpailijansa, tutkimus tuo jälleen esiin, 
että Helsingin vahvuudet ovat merkityksellisiä kansainvälisessä vertailussa. Nyt julkaistavassa 
raportissa Helsinki on listattu neljänneksi parhaaksi nousevaksi ekosysteemiksi 
globaalisti. Erityisesti Helsinki nousi esiin osaajien ja rahoituksen kategorioissa. 
Helsinki erottui positiivisesti muun muassa huippuohjelmistokehittäjien kumulatiivisessa 
kasvussa. Näiden osaajien määrä ja kasvu pitkällä aikavälillä on kriittinen osatekijä 
ekosysteemin menestymisen kannalta ja heijastelee ekosysteemin kasvupotentiaalia. 

Raportin mukaan Helsingin alueen ekosysteemin arvo on 5,8 miljardia dollaria ja viimeisen 
2,5 vuoden ajan varhaisen vaiheen rahoituksen määrä oli 511 miljoonaa dollaria. 
Sektorit, joilla Helsinki on erityisen vahva ovat tutkimuksen mukaan AI, Big data, 
analytiikka, peliala ja digitaalinen terveys. 

Toisaalta Startup Genome on nostanut esille myös alueita, joilla Helsinki voisi kehittyä 
edelleen. Jo vuoden 2017 raportissa mainittiin, että Helsingissä tarvittaisiin lukumääräisesti 
lisää startupeja. Sama huomio toistettiin myös vuonna 2018 ja todettiin, että erityisesti 
maahanmuuttajien ja naisten perustamia startupeja kaivattaisiin lisää. Lisäksi raportissa 
tuotiin esiin se, että helsinkiläiset startupit hakeutuvat jo varsin mallikkaasti ulkomaille, 
mutta selkeästi suurin osa niistä jää Euroopan sisäpuolelle. Jatkossa tulisikin 
panostaa siihen, että yhä useampi startup pääsisi kiinni myös Euroopan ulkopuolisiin 
markkinoihin. 

Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 18 / 21 
Kaupunginkanslia 

13. Telos & Sustainable Development Solutions Network: 
2019 SDG Inex and Dashboards Report 
YK:n jäsenmaat sopivat syyskuussa 2015 New Yorkissa järjestetyssä huippukokouksessa 
kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, joiden on tarkoitus ohjata 
maailman kehitysponnisteluja vuoteen 2030 asti. Kestävän kehityksen tavoiteohjelma 
(Agenda2030) tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, 
jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. 

Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) astuivat voimaan 
vuoden 2016 alussa. Kestävän kehityksen tavoitteita on yhteensä 17 ja niillä on yhteensä 
169 alatavoitetta. Tavoite on kääntää globaali kehitys uralle, jossa ihmisten hyvinvointi 
ja ihmisoikeudet, taloudellinen vauraus ja yhteiskuntien vakaus turvataan ympäristön 
kannalta kestävällä tavalla. Lisäksi poistetaan maailmasta äärimmäinen köyhyys 
kaikissa muodoissaan. 

Tavoitteiden etenemisen seuraamiseksi on YK:n johdolla koottu mittaristo, jolla kunkin 
päämäärän ja tavoitteen toteutumista seurataan. Tällä hetkellä mittaristo sisältää 243 
indikaattoria. 

Helsinki sitoutui toisena kaupunkina maailmassa New Yorkin kaupungin luomaan kestävän 
kehityksen tavoitteiden paikallisen raportoinnin malliin. Helsingin ensimmäinen 
kestävän kehityksen raportti Agendasta teoiksi – YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 
toteutuminen Helsingissä 2019 julkaistiin kesäkuussa 2019 ja se luovutettiin YK:lle heinäkuussa 
2019. 

Tämä 2019 julkaistu raportti kertoo 45 kaupungin suoriutumista eri tavoitteissa. Helsinki 
oli listauksessa kolmanneksi paras. Edellä olivat vain Oslo ja Tukholma. Kööpenhamina 
ja Zurich tulivat seuraavina. Reykjavik ei ollut mukana listalla, mutta Tallinna löytyi 
sijalta 29. 

Raportin taustalla on yhteensä 56 eri alatavoitetta. Kaikkia SDG-alatavoitteita ei siis 
tässä raportissa ole vertailukaupunkien kohdalta selvitetty. Kunkin vertailussa mukana 
olevan kaupungin tulokset kunkin alatavoitteen kohdalla on saatavilla aineistopaketista, 
mikä on ladattavissa erikseen. 

Raportti: https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2019/2019_sdg_index_euro_cities.
pdf 

Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 19 / 21 
Kaupunginkanslia 


Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 20 / 21 
Kaupunginkanslia 

14. Sustainable Development Solutions Network: World 
Happiness Report (2020) 
YK:n onnellisuusraportti (World Happiness Report) on YK:n kestävän kehityksen verkoston 
vuodesta 2012 alkaen vuosittain julkaisema raportti. Siinä laitetaan kaikkiaan 
156 valtiota paremmuusjärjestykseen niiden ”onnellisuuden” mukaan, perustuen kunkin 
maan asukkaiden omiin arvioihin hyvinvoinnistaan. Kyse on siis subjektiivisesta mittarista 
ja tässä vertailu eroaa muista usein tilastolähteisiin tai vastaaviin pohjautuvista 
vertailuista. 

Paremmuusjärjestys perustuu kysymyksiin, joilla ihmiset arvioivat omaa tilannettaan 
asteikolla 0-10. Raportin eri osissa on näitä kokemuksia verrattu selittäviin tilastollisiin 
tekijöihin kuten bruttokansantuotteen rakenteeseen, elinajanodotteeseen ja korruptioon. 


Vuoden 2020 raportissa laitetaan ensimmäistä kertaa järjestykseen myös kaupungit. 
Tällä halutaan tuoda esiin kaupunkien valtavaa merkitystä. 

Maavertailussa Suomi oli kärjessä, Tanska toisena ja Sveitsi kolmantena. Islanti ja 
Norja tulivat seuraavina. Kun vielä Ruotsi oli seitsemäs, Pohjoismaiden ulkopuolelta 
seitsemän kärkeen mahtui aiemmin mainitun Sveitsin lisäksi vain Hollanti. Viro oli listauksen 
51. 

Kaupunkivertailussa Reykjavikia (12.) lukuun ottamatta kaikki muut Pohjoismaiden 
pääkaupungit olivat kymmenen joukossa. Helsinki koko vertailun kärjessä, Kööpenhamina 
viides, Oslo seitsemäs ja Tukholma yhdeksäs. Tallinna oli sijalla 99. 

Raportti: https://worldhappiness.report/ed/2020/cities-and-happiness-a-global-ranking-and-analysis/ 

Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6 


HELSINGIN KAUPUNKI 21 / 21 
Kaupunginkanslia 

15. UN-Habitat: City Prosperity Index 
Kyseisen vertailun jatko on epävarma. Mahdollisia korvaavia vaihtoehtoja selvitetään. 


Yhdistyneiden kansakuntien asuinyhdyskuntaohjelman eli UN-Habitatin tuottama City 
Prosperity Index -vertailu julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2012. Seuraava raportti 
ilmestyi vuonna 2015, minkä jälkeen vertailusta ei ole ilmestynyt uudempia versioita. 
Seuraavan raportin on alustavasti kerrottu valmistuvan vuonna 2021. 

Toistaiseksi tiedossa ei ole sellaista sosiaalista kestävyyttä koskevaa vertailua, joka sopisi 
City Prosperity Indexin tilalla seurattavaksi. Sekä City Prosperity Indexin seuraamista 
että mahdollisen vaihtoehtoisen vertailun kartoittamista jatketaan. 

Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi www.hel.fi 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki +358 9 310 1641 y-tunnus: 0201256-6