Strategiakauden 2017-2021arviointi


Kärkihankkeiden arviointi, tiivistelmä

Kaupunginvaltuuston seminaari

4.-5.2.2021



Johdanto


•Seitsemän kärkihankkeen ja HNH2035-ohjelman kokonaisuutta arvioidaan osana 
kaupunkistrategian toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointia
•Arviointia on tehty yhteistyössä kärkihankkeiden kanssa kanslian strategiaosaston johdolla. 
Arviointia on käsitelty kaupungin johtoryhmän seminaarissa 26.-27.11.2020 ja 
johtoryhmässä 15.12.2020


Tavoitteena on tulevalle strategiakaudelle vaikuttavammat ja 
paremmin koordinoidut strategiset toimenpiteet



Strateginen hankesalkku 2017-2021


Maailman 
toimivin 
kaupunki 


Kestävän 
kasvun 
turvaaminen 


Uudistuvat 
palvelut


Vastuullinen 
taloudenpito 


Merellinen strategia 


Kärkihankkeet


Toimitilastrategia


Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
johtamisrakenne


Kävelykeskusta ja maanalainen 
kokoojakatu


Maapolitiikka 


Mukana-ohjelma

Eriarvoisuuden vähentäminen ja nuorten syrjäytymishaaste


Digiohjelma 


Hiilineutraali Helsinki 2035 


Strategisia hankkeita


Helsinki Energy Challenge 


Edunvalvonnan 
vahvistaminen


Liikkumisohjelma


Koronakriisin 
palautumisohjelma


SDG/VLR -kokonaisuus


Katutyöt


Hyvinvointi-
hankkeet


Tekniset

hankkeet



Tavoitteet, toteutuminen ja arvio vaikuttavuudesta


Hanke


Olennaisimmattavoitteet 2017 –2021


Toteutumis-
asteennuste 
(4/21)


Vaikutus 
strategian 
toteuttamiseen


Hyvinvoinnin ja 
terveyden

edistäminen


•Lisätään kuntalaistenhyvinvointia, terveyttä,turvallisuutta jatoimintakykyä, ehkäistään sairauksia jasyrjäytymistä, 
vahvistetaan osallisuutta sekä vähennetään hyvinvointi-ja terveyseroja.
•Päätavoitteenaoli luoda johtamis-jakoordinaatiorakenne.
•Työtä toteutetaan mm kaupungin hyvinvointisuunnitelman 110 toimenpiteen avulla.Mukana -ohjelma


•Systeeminen muutos: lasten ja nuorten syrjäytyminen, ylisukupolvisen syrjäytymisen periytyminen ja alueellinen 
eriytyminen vähenevät Helsingissä. 
•Pitkän aikavälin muutostavoite: kaikilla lapsilla ja nuorilla on kavereita ja ainakin yksi turvallinen aikuinen 
elämässään, jokainen saa peruskoulun jälkeisen koulutuksen ja lapsuusajan lähtökohdat eivät rajaa nuoren 
mahdollisuuksia hyvään tulevaisuuteenLiikkumisohjelma


•Liikkumisen edistäminen integroituu osaksikaupungin perustoimintaa, edistetään kaikkienyhteisenä asiana.
•Ohjelman 57 toimenpidettälisäävät arkiliikkumisen helppoutta ja houkuttelevuuttakaiken ikäisillä helsinkiläisillä.
•Kaupunkilaisten jatoimijoidentietoisuusarkiliikkumisen hyödyistä ja mahdollisuuksista lisääntyy.Merellinen strategia


•Helsinki on vetovoimainen ja toimiva merikaupunkimerelliset palvelut, matkailupalvelutja virkistymismahdollisuudet 
ovat kaikkien ulottuvillaja Helsinki vaalii meriluontoaan.Hiilineutraali Helsinki 
2035,
päästövähennysohjelma


•Hiilineutraaliustavoitteensaavuttamisen kannalta keskeisten linjausten valmistelu ja toteuttaminen
•Ohjelman vaikuttavuuden jatkuvaarviointiMaapoliittiset linjaukset


•Kaupungintontinluovutusta koskevat linjaukset
•Kaupungin maanhankintaa ja muita maapoliittisia toimenpiteitäkoskevat linjauksetToimitilastrategia


•Kiinteistökannan laadun parantaminen, laaturiskien hallinnan parantaminen ja sisäilmaongelmien vähentäminen
•Tilatehokkuuden edistäminen ja tyhjiksi jääneiden arvorakennusten parempi hyödyntäminen.Kävelykeskustaja

maanalainenkokoojakatu


•Selvitetään ydinkeskustan viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta edistävän kävelykeskustan merkittävämmänlaajentamisen 
sekä keskustan läpiajoliikennettä ja satamien raskasta liikennettä katutilassa vähentävänmaanalaisen kokoojakadun 
edellytykset.



Kärkihankekohtaisia merkittäviä 
onnistumisia


•Kaupunkiyhteinen tekeminen merellisyyden, liikkumisen, hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä sekä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä on kasvanut ja vahvistunut. 
•Päästövähennystavoitteenprioriteettia on saatu nostettua kaupunkitasolla -HNH 2035 hankkeen 
tekemisen fokusta on saatu käännetty kohti isoja asioita.
•Helsingin kaupungin ensimmäiset tontinluovutusta koskevat linjaukset on otettu käyttöön. 
•Valmisteilla olevaan maanalaiseen yleiskaavan löydettiin edellisen yleiskaavan keskustatunnelia 
parempi maanalaisen kokoojakadun linjaus, mikä mahdollistaa myös muut maanalaiset hankkeet 
keskustassa.
•Kaupunkiympäristön toimiala aloittaa 2021 alusta uudella tilanhallinnan toimintamallilla ja 
organisaatiolla(RYA)
2017-2021 kärkihankkeiden keskeiset opit


Eri kokoluokan konkreettisten 
toimenpiteiden toteuttaminen ja niistä 
viestiminen vahvistavat mielikuvaa 
kehittyvästä kaupungista.


Keskityttävä pienempään määrään entistä 
vaikuttavampia toimenpiteitä.


Systeeminen muutos on tärkeää kiinnittää 
konkreettiseen tekemiseen. Tarvitaan 
systemaattisuutta isosti, mutta myös 
”pieniä tekoja".


Kehittämistyöhön tulee varata riittävät 
resurssit kaikissa kriittisissä paikoissa (ei 
ainoastaan hankkeesta vastaavassa 
yksikössä)


Viestintä on oleellinen keino edistää 
hanketoimintaa


Kärkihankkeiden on kyettävä 
tasapainoilemaan vaikuttavasti 
operatiivisen tekemisen ja strategisen 
vaikuttamisen välillä


Laajat kokonaisuudet rakentuvat 
asteittain kaupunkiyhteiseksi tehtäväksi, 
jolloin ymmärrys, tahtotila ja vaikuttavuus 
kasvaa.


Ymmärrys lisääntynyt siitä, että 
laajavaikutteisten muutosten 
toteuttaminen vaatii toimintakulttuurin 
muutosta koko kaupungin 
organisaatiossa.


Hankkeiden etenemisen riskit voivat 
sisältää myös poliittisen sitoutumisen 
muuttumisen hankkeen aikana


Kaikkien hankkeen kannalta kriittisten 
tahojen osallistaminen riittävällä tasolla 
haastavaa


Poikkihallinnollisissa hankkeissa kaikkien 
kriittisten tahojen oikea-aikainen 
osallistuminen valmisteluun ja 
toteutukseen kriittistä



Strategiahankkeiden jatko


•Kaupunkiyhteisiä ja kokonaisvaltaisia keinoja strategian tärkeimpien päämäärien saavuttamiseksi tarvitaan myös 
jatkossa mm. kaupunkilaisten kannalta vaikuttavan tekemisen varmistamiseksi. Onnistuminen kaupunkiyhteisissä 
ohjelmissa ja hankkeissa edellyttää riittävää tavoitteiden mukaisten toimeenpanon ja resursoinnin suunnittelua 
varhaisessa vaiheessa.
•Kanslian strategiaosaston uudessa organisaatiossa on varauduttu tulevan strategian tavoitteista johdettujen 
toteutuskokonaisuuksien suunnitteluun ja seurantaan mm. perustamalla kehitysyksikkö, jonka keskeisiä tavoitteita on 
strategiassa määritettyjen ohjelmien, hankkeiden ja kokeilujen yhteiset menetelmät ja yhteinen seurantamalli. 
Onnistuminen edellyttää riittävän yhtenäistä muutoshankkeiden hallintamallia sekä kaupunki-että 
toimialatasolla
•Miten tärkeimmät kaupunkiyhteiset teemat (esim. kärkihankkeet) organisoidaan toimeenpantaviksi kokonaisuuksiksi 
riippuu valtuuston linjauksista osana uuden kaupunkistrategian valmistelua. Strategiaosasto vastaa toimialojen, 
virastojen ja liikelaitosten strategisten asioiden tukemisesta ja mahdollistamisesta.
•Kärkihankkeet on tulosten arvioinnin ja toimintaympäristötietojen pohjalta jaettu seuraavassa kolmeen luokkaan 
keskustelun pohjaksi:
1.Yhteinen strateginen ohjelma yli valtuustokauden mahdollistaa vaikuttavamman tavoitteiden toteuttamisen
2.Yhteinen strateginen ohjelma voi edistää onnistumista strategian tavoitteissa
3.Nykyiset kärkihankkeet, jotka tässä muodossa ehdotetaan päättyväksi valtuustokauden loppuun



Näkemys 2017-2021 kärkihankkeiden jatkosta (1/2)


Vastuuhenkilöt


Perustelut


Ajatuksia jatkoa varten


1. Yhteinen strateginen ohjelma tarvitaan


Hiilineutraali 
Helsinki 2035-päästövähennys-
ohjelma


Pj:Sami Sarvilinna

ProjektipäälikköKaisa-
Reeta Koskinen 
(Kymp)


Tavoite asetettu 2035. 
Hiilineutraalisuustavoitteisin 
pääseminen edellyttää rohkeita ja 
yhteisiä toimia.Tavoitteidensaavuttaminen nyt tunnistetuilla 
tavoitteilla epävarmaa.


•Yhteinen ohjelma-/hankemainen lähestyminen tukee kaupunkitason 
tietoisuuden nostamista, teknologian hyödyntämistä ja yhteisiä 
käytäntöjä entistä tavoitteellisemmassa toimeenpanossa.
•Yhteinen ohjelma on tarpeellinen suorien kasvihuonepäästöjen 
vähentämiseksi 80% 2035 mennessä. Toimenpiteet on pääosin 
tarkennettavissa toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille suoraan 
toiminnanohjauksen tavoitteiksi linjavastuuseen.Liikkumisohjelma


Pj: Tarja Loikkanen

Projektipäällikkö Minna 
Paajanen 
(Kuva/liikunta) + 2


Liikkumisen edistäminen kaikissa 
väestöryhmissä ontulevaisuudessakin 
keskeinen tavoite.

Kärjessä varhaiskasvatuksen ja 
opetuksen liikunnallistaminen.


•Viestinnällinen, tarkkaankohdistettu, motivaatioon ja tunteisiin 
vetoava kampanjallinen muutosprojekti on mahdollinen vaihtoehto 
jatkossa.
•Liikkumisentoimenpiteet, jotka on vietävissä osaksi peruspalveluja 
tulee tunnistaa, arvioida kustannushyödyt ja viedä osaksi 
peruspalveluja, jotta systeeminen muutos toteutuu. Yhteys hyte-
rakenteeseen huolehdittava.2. Yhteinen ohjelma voi edistää onnistumista


Mukana-ohjelma


Pp: Liisa Pohjolainen

Projektipäällikkö Piia 
Pelimanni (Kasko) +2


Lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
turvaaminen, mielenterveysongelmien 
ennaltaehkäisyja 
harrastusmahdollisuuksien 
turvaaminen ovat jatkossakin 
kaupungin haasteina. Korona on 
lisännyt oppivajeen riskiä ja 
syrjäytymisriskiä.


•Fokusoitu ohjelma/hanke pohjautuen syrjäytymisen ja 
segregaatiovaikutustenarviointiin eri toiminnoissa sisältäen 
mahdollisesti myös muut kuin lapset ja nuoret. Juuri-syy analyysi, ja 
siitä terävä kärki (esim. asuntopolitiikka, mielenterveys.) Talouden 
ohjaavan vaikutuksen hyödyntäminen.Koronakriisistä palautuminen 
tärkeä yhteinen näkökulma. Nuorten hyvinvoinnin paikallisiin ilmiöihin 
vastaamiseen ei ole rakennetta.


Näkemys 2017-2021 kärkihankkeiden jatkosta (2/2)


Vastuuhenkilöt


Perustelut


Ajatuksia jatkoa varten


3. Kärkihanke ehdotetaan integroitavaksi perustoimintaanstrategiakauden päättyessä (avainhenkilötlähtökohtaisesti linjassa)


Merellinen 
strategia


Pj: Marja-LeenaRinkineva

Projektipäällikkö: Minttu 
Perttula (Kanslia/elo)


Merellistä prosessia tulee vahvistaakaikilla 
toimialoilla jakoordinoida myös jatkossa. 
Kokonaisuutta voidaan kuitenkin johtaa myös 
linjatyönä.


•Merellisyys Helsingin vahvuutenaja hyödynnettävänä 
resurssina on edelleen kehitettävissä oleva ja 
konkretisoitava potentiaali.
•Merellisen strategian toimenpiteiden toteutumisen 
jatko tulee varmistaa. Operatiivisen saaristohuollon, 
matkailun, vesiliikenteen suunnittelua ja vastuita tulee 
kehittää ja yhteistyötä sujuvoittaa edelleen.Maapoliittiset 
linjaukset


Pj: MikkoAho

Projektipäällikkö Sami 
Haapanen (Kymp)


Linjaukset on päätetty,ei tarvetta jatkaa 
hankemuotoisena.


•Kympja kanslia huolehtivat toimeenpanosta. 
Linjaukset tarkistukseen kun on tarpeen, mutta ei heti 
ensi kaudella.Toimitilastrategia


Pj:Mikko Aho

Projektipäällikkö Sari 
Hildén (Kymp)


Toimitilastrategiantoimenpiteet ovat vasta 
lähtemässä toteutukseen, ensi kausi on vasta 
todellinen toteutusaika. Toimenpiteetvoidaan 
pääosin vastuuttaalinjaan.


•Kaupunkitason seuranta ja koordinointi varmistettava 
tavoiteasetannassa. Palveluverkon kehittäminen on 
kiinteässä yhteydessä talouden sopeuttamiseen ja 
edellyttää kaupunkiyhteistä koordinointia.Kävelykeskustajamaanalainenkokoojakatu


Pj: Tuula Saxholm

Projektipäällikkö: 
Katariina Baarman(Kanslia/taso)


Laaja kokonaisuus, joka ei ole ratkaistavissa 
määrämuotoisellahankkeella.Asiana keskustan 
elinvoimanturvaaminen on poikkeuksellisen 
suuressa kriisissä koronan myötä.


•Globaalisti kaikkien valtioiden pääkaupungeissa on 
samankaltainen tilanne.
•Keskustanelinvoiman turvaamisen polku on huolella 
mietittävä ja vaatii useita eri toimenpiteitä.Hyvinvoinnin ja 
terveyden 
edistäminen


Pj: TommiLaitioProjektipäällikkö Stina 
Högnabba 
(Kanslia/straos)


Tavoitteena ollut Hyte-johtamisrakenne on 
toiminnassa. Tämän kehittämistä voidaan jatkaa 
linjassa koordinoituna. Tässä muodossa 
kaupunkistrategian hankkeelle ei ole tarvetta.


•Joskansallinensote-uudistus toteutuu on hyte-
johtamisrakenne uusittava uuden rakenteen ja 
lainsäädännön mukaiseksi. Hytenalueellinen rakenne 
on ratkaistava.