Kävelykeskustan 
laajentaminen ja 
maanalainen kokoojakatuValtuustoseminaari 4.2.2021Projektinjohtaja Katariina Baarman



Kaupunki selvittää ydinkeskustan 
viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta edistävän 
kävelykeskustan merkittävämmän 
laajentamisen sekä keskustan 
läpiajoliikennettä ja satamien raskasta 
liikennettä katutilassa vähentävän 
maanalaisen kokoojakadun edellytykset. 
Toteutuessaan kokoojakatu rahoitetaan 
isolta osin tienkäyttömaksuin.



Hankkeen tuotokset 


•Laaja vuorovaikutus, joka sisälsi avoimen ja osallistuvan ideoiden 
keruun sekä yhteiskehittelyvaiheen. 
•Tuotiin päättäjille projektisuunnitelman mukaisesti käsittelyyn 
ideavaiheen tulokset sekä ehdotus vaihtoehdosta kävelykeskustan 
laajentamisen sekä maanalaisen kokoojakadun rakenneteknisen 
yleissuunnitelman laatimiseksi.
•Samaan aikaan valmisteilla olevaan maanalaiseen yleiskaavan 
huomioitiin maanalaisen kokoojakadun rakenneteknisen 
yleissuunnitelman esiselvityksen tulokset ja löydettiin teknisesti ja 
taloudellisesti edellisen yleiskaavan Keskustatunnelia parempi 
maanalaisen kokoojakadun linjaus, mikä mahdollistaa myös muut 
maanalaiset hankkeet keskustassa.
Hankkeen keskeiset mittarit


Projektisuunnitelman mukainen projektin ositus:

•Ideat esille ja yhteiskehitettäviksi
•Yleissuunnittelu
•Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet


Projektisuunnitelman mukaan oli tarkoitus valita 03-04/19 
kaupunkiympäristölautakunnassa idea-ja yhteiskehittelyvaiheen 
tuloksista yleissuunnitteluvaiheeseen parhaiksi arvioidut vaihtoehdot ja 
tehdä yleissuunnitteluvaiheen jälkeen päätös valtuustossa 
jatkotoimenpiteistä keväällä 2020. Näitä päätöksiä ei tehty.



Opit ja haasteet


•Hankkeen riskien tulee sisältää myös poliittisen sitoutumisen 
muuttuminen hankkeen aikana.
•Hankkeen projektisuunnitelman hyväksyminen 
päätöksentekoprosesseineen kaupungin johtoryhmässä ei jälkikäteen 
arvioiden ollut riittävä näin merkittävän hankkeen kohdalla, vaan se 
olisi tullut hyväksyttää lautakunnassa tai kaupunginhallituksessa.
•Strategiakirjauksen selkeyteen tulee jatkossa kiinnittää entistä 
enemmän huomiota, jotta ei jouduta prosessin aikana 
tulkintaerimielisyyksiin ja kaikilla osapuolilla on yhteinen käsitys 
tavoitteesta.
Khnpäätös 25.1.2021


Kaupunginhallitus päätti 25.1.2021 kärkihankkeen jatkosuunnittelun osalta 
seuraavaa: 

•kaupunginhallitus hyväksyy esityslistalta ilmenevät periaatteet ja 
toimenpiteet kävelykeskustan laajentamiseen tähtäävän 
jatkosuunnittelun pohjaksi 
•kaupunginhallitus toteaa, ettei maanalaisen kokoojakadun suunnittelua 
jatketa. 
•kantakaupungin satamien liikenteellisiä järjestelyjä koskevat 
jatkosuunnitteluperiaatteet esitellään kaupunginvaltuustolle erillisen 
satamatoimintojen uudelleenjärjestelyitä ja satama-alueiden 
maankäytön lähtökohtia Eteläsatamassa, Katajanokalla ja 
Länsisatamassa koskevan periaatepäätöksen yhteydessä. 
jatkuu



Kävelykeskustaa ja käveltävää keskustaa laajennetaan kunnianhimoisesti. Jatkosuunnitteluun otetaan mukaan 
Esplanadien alue, joiden osalta tehdään analyysi mahdollisista eri vaihtoehdoista niin kaistojen määrän kuin 
logistiikkaan ja pysäköintiin liittyvän tilan osalta. Analyysissa huomioidaan jo 2016 virkamiesselvitysten kohteena 
olleet kaksi mallia, joissa toisessa Pohjois-ja Eteläesplanadi ovat molemmat yksikaistaisia ja toisessa 
Pohjoisesplanadi kokonaan kävelykatu. Analyysin pohjalta linjataan ratkaisut syksyllä 2021. Samassa yhteydessä 
linjataan valmistelun pohjalta käveltävän keskustan seuraavat vaiheet.

Käveltävän keskustan seuraavia vaiheita valmistellaan siten, että tarkastelualue on laaja, jotta voidaan valita 
parhaimmat ideat toteutukseen ja aikatauluttaa ne vaiheittain toteutettavaksi siten, että ensimmäisten osien 
onnistumisia voidaan analysoida ja käyttää seuraavien vaiheiden toteutuksessa. Kävelykeskustan valmistelussa 
painotetaan luonnollisia kävelyreittejä, keskeisiä pysähtymispaikkoja ja niiden välisiä yhteyksiä, kävelykeskustan 
luomaa kaupallista potentiaalia, jota kussakin kohteessa kävelykadut tai käveltävyyden parantaminen tuovat. 
Suunnittelussa huomioidaan liikenteen kokonaistoimivuus.

Työn pohjalta laaditaan suunnitelma, joka voidaan aikatauluttaa ja jota voidaan toteuttaa useammassa vaiheessa.

Tarkasteltavia alueita ovat Iso Roobertinkadulta Erottajalle ja Mannerheimintien alkuun sijoittuva vyöhyke, 
Mannerheimintien alkupää ja ne kantakaupungin muut kadut, joilla kaupallinen potentiaali ja potentiaali 
viihtyisyyden lisäämiseksi on nostettavissa parhaiten käveltävyyden edistämisellä.

Suunnitelmaan voidaan laatia osia, joiden toteutus ei ole ympärivuotista vaan koskee erityisesti kesäkautta tai 
muita rajattuja aikoja. Suunnitelmassa hyödynnetään työtä, jota on tehty kokeilujen ja väliaikaisten kävelyalueiden 
kehittämiseksi vuoden 2020 aikana. Suunnittelussa voidaan käyttää myös kilpailuja suunnittelun välineenä ja 
kiinteistönomistajat ja liikkeet otetaan mukaan suunnitteluun.



Kaupunkimallissa toteutettu visualisointi:

http://cityplanneronline.com/helsinki/syyskuu2019

Video löytyy youtubestahttps://youtu.be/FgxWysQS90k