14.1.2021Kymp/Maka/MakeTonttipäällikkö Sami Haapanen


Kaupunkistrategian arviointi –

Helsingin maapoliittiset 
linjaukset



2


•Kaupunkistrategia


o”Valtuustokauden alkupuolella tehdään maapoliittinen 
tarkastelu siten, että maanmyynnin lähtökohtana ovat 
elinkeinopoliittiset ja muut kaupungin strategiset 
tavoitteet” 
•Linjausten valmistelutyön tavoitteena luoda ensimmäistä 
kertaa Helsingille kokonaisvaltaiset poliittisesti hyväksytyt 
maapoliittiset linjaukset
oToiminnan avoimuuden ja ennustettavuuden lisääminen, 
jotka onnistuneen maapolitiikan kulmakiviä



TULOKSET


•Linjausten valmistelu ja hyväksyminen kahdessa vaiheessa
o1. vaihe: Tontinluovutusta koskevat linjaukset
o2. vaihe: Maanhankintaa ja asemakaavoitusta koskevat maapoliittiset 
linjaukset (mm. täydennysrakentamisen edistäminen)

•Kaupunginhallitus päätti 1.4.2019 hyväksyä kaupungin tontinluovutusta 
koskevat linjaukset
oTontinluovutuksen painopiste entistä enemmän maanvuokrauksessa
oAvoimuuden lisääminen mm. hintakilpailuita lisäämällä•Kaupunkiympäristölautakunta päätti 8.12.2020 esittää 
kaupunginhallitukselle 2. vaiheen maapoliittisten linjausten hyväksymistä 
-> kaupunginhallitus (arviolta 3/2021) 
oTäydennysrakentamiskorvausperiaatteiden kokonaisuudistus
oErityistoimenpiteet täydennysrakentamisen edistämiseksi mm. 
kaupunkiuudistusalueilla 

•Linjausten toimivuuden seuranta ja päivitys jatkossa valtuustokausittain
HAVAINTOJA


•Onnistumiset:


oValtuustokauden aikana saadaan hyväksyttyä Helsingin 
kaupungin historian ensimmäiset kokonaisvaltaiset 
maapoliittiset linjaukset, jotka luovat erinomaiset 
edellytykset kaupungin strategiasia ja maankäytön 
tavoitteita edistävien maapoliittisten toimenpiteiden 
toteuttamiselle tulevaisuudessa
•Haasteita ja opit:
oLinjaukset eivät valmistuneet tavoiteaikataulussa 
oErittäin laajojen periaatelinjausten valmistelu osoittautui 
odotettuakin työläämmäksi (erityisesti vaikutusten 
arviointi) eikä työhön ollut osoittaa riittävästi resursseja
oVuorovaikutus kaupungin lukuisten eri palveluiden 
välillä 



5