Strategiakauden 
2017–2021 arviointi 
Helsingin kaupungin 
osallisuustyöstä



Helsingin kaupungin julkaisuja 

Tekijät: 

Osallisuus ja neuvonta -yksikkö

Viestintäosasto

Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki


Valokuvat: 

kansi: Sofie Jokinen

s. 10 Camilla Bloom

s. 11 Jussi Hellsten

s. 13 Patrik Lindström

s. 14 Kimmo Brandt

s. 16 Kirsikka Mattila

s. 17 Katja Tähjä

s. 18 Maarit Hohteri

s. 19 Kimmo Brandt

s. 20 Hannamari Vahtikari

s. 24 Antti PI Pulkkinen

Tiedustelut: 

Osallisuus- ja neuvontayksikön päällikkö 

Johanna Seppälä, johanna.m.seppala@hel.fi

Taitto: Aste Helsinki, Lea Hult 2021



Sisällys

Tiivistelmä tuloksista 4

Osallisuus- ja vuorovaikutusmalli vahvisti 
Helsingin kaupungin osallisuustyön monimuotoisuutta 6
Osallisuus- ja vuorovaikutusmallin osa-alueiden arviointi 8
Aloitteet ja palautteet 9
Alueellinen osallisuus 10
Avoin data 11
Digitaalinen osallisuus 12
Kaupungin tilojen käytön avaaminen 13
Osallistuva budjetointi 14
Toimialojen osallisuustyö 15
Vapaaehtoistoiminta 17
Vaikuttajatoimielimet 18
Osallisuus- ja vuorovaikutusmallia koskevat 
akateemiset tutkimusaineistot ja muut keskeiset selvitykset 19
Konsulttiyritys KPMG:n arviointitutkimus 20
Tampereen yliopiston arviointitutkimus 21
Helsingin yliopiston BIBU-tutkimus osallistuvasta budjetoinnista 21
Kaupunkilaisten äänet osallistuvassa budjetoinnissa 22
Opinnäytetyöt 22
Osallisuuskysely Helsingin venäjänkielisille asukkaille 23
Stadiluotsitoiminnan palautekysely 23
Lopputulokset 24

Tiivistelmä tuloksista

Helsingin osallisuustyön pääperiaatteet ovat yksilöiden 
ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntijuuden 
hyödyntäminen, omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen 
sekä yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien 
luominen. 

Kaupunkitasoisessa osallisuus- ja vuorovaikutusmallissa 
kuvataan osallisuustyön rakenteet, tavoitteet 
ja keskeiset osa-alueet. Osallisuus- ja vuorovaikutusmalli 
korostaa osallisuuden kytkeytymistä 
kaikkeen kaupungin toimintaan. Asukkaat ovat voineet 
aiemmin vaikuttaa monissa asioissa kaupunkiin, 
mutta osallistuminen on ollut hajanaista. Osallisuus- 
ja vuorovaikutusmallin avulla on saavutettu se, 
että kaupungin osallisuustyö on entistä selkeämpää, 
järjestelmällisempää ja johdetumpaa. Toimialojen 
osallisuussuunnitelmissa kootaan tavoitteet ja toimenpiteet 
asukkaiden osallisuuden vahvistamiselle 
palveluiden kehittämisessä. 
Helsinki on kehittänyt erilaisia osallistumismenetelmiä, 
ja ne ovat laajasti käytössä niin palvelujen 
kehittämisessä kuin päätöksenteon valmistelussa. Palvelujen 
kehittämistyötä on tehty laajempina kokonaisuuksina 
esimerkiksi alueellisuuden näkökulmasta, 
mikä on tarjonnut asukkaille uudenlaisia paikkoja osallistua 
ja vaikuttaa asuinalueensa kehittämiseen. 
Osallisuus- ja vuorovaikutusmallin myötä Helsingissä 
käynnistyivät uusina osallisuustyön muotoina 
kaupunkitasoinen osallistuva budjetointi nimeltään 
OmaStadi sekä stadiluotsi- ja yritysluotsitoiminta. 
Kaupunkilaiset, kaupungin asiantuntijat sekä sidosryhmät 
ovat antaneet kiitosta molemmille luotsitoiminnan 
muodoille. Osallistuva budjetointi on osoittautunut 
hyvin asukkaita tavoittavaksi ja aktivoivaksi 
osallistamisen muodoksi, mutta myös osin raskaaksi. 
Osallistuvan budjetoinnin äänestysprosentti nousi 
ensimmäisellä toimeenpanokierroksella kansainvälisestikin 
korkealle tasolle. Lisäksi Helsinki on saanut 
erityisesti kansainvälistä kiitosta digitaalisen osallisuuden 
kehittämisestä. 
Osallisuuden merkitystä kaikessa kaupungin toiminnassa 
on vahvistettava edelleen edistämällä 
avointa toimintakulttuuria ja vuorovaikutteisia toimintatapoja 
sekä hyödyntämällä asukkailta saatua 
palautetta. Vuorovaikutteisuuden lisääminen kaupungin 
toiminnassa ja johtamisessa parantaisi kaupungin 
kehittämistä sekä vahvistaisi henkilöstön ja kaupunkilaisten 
osallisuuden kokemusta ja sitoutumista 
yhteisiin tavoitteisiin.
Asukasnäkökulmasta osallistavan kaupungin suurin 
osallisuuteen liittyvä haaste on osallistumismahdollisuuksia 
koskevan viestinnän selkeyttäminen. Helsingin 
kasvaminen yhä monikulttuurisemmaksi haastaa 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämistä 
yhä monikielisemmäksi ja -muotoisemmaksi. 
Asukkaiden omaehtoisen toiminnan mahdollistamisessa 
kaupungin tilojen avaaminen asukaskäyttöön on 
keskeisessä roolissa, ja käytäntöjen kehittäminen on 
käynnistynyt hitaasti mutta myönteisesti. 

Osallisuus- ja vuorovaikutusmallin 
toimeenpano ja tehtäväjako kaupunkiorganisaatiossa

Kaupunkistrategia 
määrittää asukkaiden 
osallistumis- ja vaikuttamis-
mahdollisuuksia koskevat 
pitkän aikavälin tavoitteet

Hallintosääntö 
määrittää kaupunkilaisten 
ja palvelunkäyttäjien 
osallistumisoikeudet ja 
osallisuuden periaatteet

Osallisuus- ja 
vuorovaikututusmalli 
sisältää kaupunkilaisten 
osallistumisen kaupunkitasoiset 
linjaukset ja tavoitteet

Pormestari 
vastaa kuntalaisten 
osallisuuden ja 
vuorovaikutuksen 
toteutumisesta

Osallisuuden ja 
vuorovaikutuksen 
ohjausryhmä 
sovittaa yhteen toimialoilla 
ja kaupunginkansliassa 
tapahtuvaa osallisuustyötä

Osallisuuden ja 
vuorovaikutuksen 
neuvottelukunta 
tukee osallisuus- ja 
vuorovaikutusmallin 
kehittämistä

Apulaispormestari 
vastaa toimialallaan kuntalaisten 
osallisuuden ja vuorovaikutuksen 
toteutumisesta

Osallisuussuunnitelma 
kuvaa toimialan osallisuutta 
koskevat tavoitteet 
ja kärkihankkeet





Osallisuus- 
ja 
vuorovaikutusmalli vahvisti 
Helsingin kaupungin 
osallisuustyön 
monimuotoisuuttaOsallisuus- ja vuorovaikutusmalli otettiin käyttöön 
Helsingissä johtamisjärjestelmän uudistuksen 
yhteydessä vuonna 2017. Mallin tavoitteena on 
asiakaslähtöisyyden parantaminen, yhdenvertais-
ten osallistumismahdollisuuksien luominen sekä 
kaupunkiorganisaation toimintakulttuurin muuttu-
minen avoimemmaksi ja osallistavammaksi.
Osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmiste-
luun osallistui aluksi laajasti eri virastojen edusta-
jia, ja toisessa vaiheessa kaikkien tulevien toimialo-
jen asiantuntijoita. Mallin valmistelussa käytettiin 
paljon eri yhteiskehittämisen menetelmiä yhdessä 
asukkaiden kanssa, ja valmistelun eri vaiheissa 
järjestettiin useita infotilaisuuksia. Osallisuus- ja 
vuorovaikutusmallin perustaksi määriteltiin osal-
lisuuden periaatteet, joiden tavoitteena on päätök-
senteon avoimuuden lisääminen sekä asiakas- ja 
käyttäjälähtöisyyden näkökulmien vahvistaminen 
palveluiden kehittämisessä. Hallintosääntöön kir-
jattiin osallisuuden periaatteiksi yksilöiden ja yhtei-
söjen osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntä-
minen, omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen 
sekä yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien 
luominen. Samalla osallisuuden johtaminen määri-
teltiin pormestarin ja apulaispormestareiden teh-
täviksi. Osallisuuden johtamiselle luotiin kaksitasoi-
nen johtamisrakenne: pormestarin osallisuuden ja 
vuorovaikutuksen neuvottelukunnassa ovat edus-
tettuina pormestarin ja apulaispormestarin lisäksi 
kaupungin ulkopuoliset asiantuntijatahot sekä osalli-
suuden ja vuorovaikutuksen ohjausryhmässä toimi-
alat ja kaupunginkanslia.
Kaupunginhallitus hyväksyi 13.11.2017 § 1047 
osallisuus- ja vuorovaikutusmallin käyttöönotonja resursoinnin. Päätöksen pohjalta Helsingissäkäynnistyivät 
kokonaan uusina toimintamalleina 
stadi- ja yritysluotsitoiminnat. Lisäksi kaupunki-
tasoisen osallisuustyön ja osallistuvan budjetoin-
nin toimeenpanoa varten perustettiin kolme muuta 
vakanssia. Yhteensä kolmestatoista kaupunginkans-
lian työntekijästä ja esihenkilöstä koostuvan henki-
löstöresurssin vuosibudjetti on noin 767 000 euroa.
Osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelun 
asukaspalautteissa korostui, että kaupungin organi-
saation koko ja oikean asiantuntijatahon löytäminen 
koetaan hankaliksi. Palkkaamalla seitsemän stadi-
luotsia haluttiin vastata toiveeseen helpottaa kau-
pungin ja kaupunkilaisten välistä yhteistyötä. Osal-
lisuus- ja vuorovaikutusmallissa tunnistettiin myös 
yritysten tärkeä rooli alueiden ja koko kaupungin 
kehittämisessä, ja tämän vuorovaikutuksen toteutta-
miseen palkattiin kolme yritysluotsia. Toisena uutena 
asiana tehtiin periaatepäätös osallistuvan budje-
toinnin kaupunkitasoisesta käynnistämisestä. Kau-
punginvaltuusto perusti 13.6.2018 § 176 osallisuus-
rahaston, jonka 40 miljoonan euron pääoman turvin 
käynnistettiin osallistuvan budjetoinnin ensimmäi-
nen kierros vuonna 2018.
Osallisuus- ja vuorovaikutusmallin hyväksymi-
sen yhteydessä päätettiin myös siitä, että kukin toi-
miala laatii yksilöllisen osallisuussuunnitelmansa, 
jossa kuvataan kuinka hallintosääntöön kirjatut osal-
lisuuden periaatteet toteutuvat toimialan työssä. 
Kaupungin toimintakulttuurin muutoksessa toimi-
alojen osallisuussuunnitelmilla on merkittävä rooli, 
koska suunnitelmissa kuvataan, kuinka osallisuus-
työ jalkautetaan kaikkiin toimialan palvelutasoi-
hin. Kaupunginhallitus myös edellytti, että toimialat 
raportoivat toimialalautakunnille säännöllisesti osal-
lisuustyön edistymisestä.

Osallisuus 
näkyy nykyisessä kaupunkistrategiassa 
laajasti. Strategian mukaan Helsinki vahvistaa ase-
maansa osallisuuden ja avoimuuden kansainvälisenä 
edelläkävijänä. Asukasosallisuuden toteutuminen 
toimialoilla -strategiamittarilla pystytään seuraa-
maan määrällisesti osallisuusmenetelmien käytön 
laajuutta eri palvelukokonaisuuksissa. Strategiamit-
tari ei sen sijaan mahdollista laadullista seurantaa.
Kaupunkitasoisiin strategiamittareihin sisältyy myös 
osallistuvan budjetoinnin äänestysprosentti, joka 
nousi ensimmäisellä toimeenpanokierroksella 
kansainvälisestikin verrattuna korkealle tasolle(8,6 %). Asukas- ja käyttäjätyytyväisyys on kaupungin 
tuloksellisuuden keskeisimpiä mittareita, ja toimialat 
seuraavat asukas- ja käyttäjätyytyväisyyttä laajasti 
osana palveluiden kehittämistä.
Osallisuus- ja vuorovaikutusmallin 
kymmenen osa-aluetta

Stadiluotsit

(alueellinen osallisuus)

Kaupungin tilojen 
käytön avaaminen

Yritysluotsit

(alueellinen osallisuus)

Avoin data

Osallistuva budjetointi

Aloitteet ja palautteet

Toimialojen osallisuustyö

Vaikuttajatoimielimet

Vapaaehtoistoiminta

Digitaalinen osallisuus



Osallisuus- ja 
vuorovaikutusmallin 
osa-alueiden arviointi
Kaupunginhallituksen 
vuonna 2017 tekemässä osalli-
suus- ja vuorovaikutusmallin asettamispäätöksessä 
kaupungin osallisuustyö kuvattiin kymmenen keskei-
sen osallisuuden osa-alueen kautta. Osa-alueet ovat 
alueellinen osallisuus (stadiluotsi- ja yritysluotsitoi-
minta), aloitteet ja palautteet, avoin data, digitaalinen 
osallisuus, kaupungin tilojen käytön avaaminen, 
osal-listuva budjetointi, toimialojen osallisuustyö, 
vapaaehtoistoiminta sekä vaikuttajatoimielimet. 
Arvioinnissa kuvataan osa-alueiden toimeenpa-
non etenemistä vuosina 2017—2021. Arviointia var-
ten koostettiin kaupungin osallisuustyötä ja sen 
osa-alueita koskevasta noin kymmenestä kyse-
lystä ja selvityksestä havaintoja toiminnan edistymi-
sestä, keskeisistä onnistumisista ja kehittämiskoh-
teista. Lisäksi arvioinnissa hyödynnettiin toimialojen 
osallisuussuunnitelmien arviointiraportteja jajohtamisjärjestelmän 
uudistamista käsitteleviä aka-
teemisia tutkimuksia. Arviointi toteutettiin vuorovai-
kutuksessa osallisuuden ja vuorovaikutuksen neu-
vottelukunnan, osallisuuden ja vuorovaikutuksen 
ohjausryhmän, osallistuvan budjetoinnin projektiryh-
män sekä kaupungin osallisuustyön asiantuntijoiden 
kanssa. Arvioinnin toteutuksesta vastasi kaupun-
ginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta 
-yksikkö. Toimialat vastaavat omien osallisuussuunni-
telmiensa arvioinnista ja toteuttavat osallisuussuun-
nitelmien loppuarvioinnin keväällä 2021.
Osallisuus- ja vuorovaikutusmallin vuoden 2019 
keväällä toteutettuun väliarviointiin osallistuivat myösasukkaat avoimissa asukastilaisuuksissa. Osallis-
tuvaa budjetointia on arvioitu systemaattisesti sen 
toimeenpanon aikana yhteistyössä asukkaiden ja 
Omastadi-verkkopalvelun käyttäjien kanssa.

Aloitteet ja palautteet 

Kunnan jäsenten ja palvelunkäyttäjien 
aloitteet sekä nuorten aloitteet 
tuodaan kaupunginvaltuustolle 
tiedoksi kahdesti vuodessa. Vuonna 
2020 kuntalaisten aloitteita vastaanotettiin 
15, mikä oli noin kolmannes vuoden 2019 
aloitteista (42 kappaletta). Kaupunki vastaanottaa 
aloitteita oikeusministeriön ylläpitämän Kuntalaisaloite.
fi-verkkopalvelun kautta sekä suoraan kaupungin 
kirjaamoon toimitettuna. Nuorten aloitteita 
saapui vuonna 2020 40 kappaletta (vuonna 2019 
aloitteita jätettiin 67 kappaletta ja vuonna 2018 
25 kappaletta). 

Kaupungin tarkastusvirasto toteutti syksyllä 2020 
nuorisoneuvoston edustajille kyselyn muun muassa 
nuorten aloitteiden käsittelystä. Lähes puolet (46 %) 
kyselyyn vastanneista nuorista näkee, että aloitteilla 
voi aidosti vaikuttaa kaupungin toimintaan. Vastaajista 
70 prosenttia arvioi, etteivät nuorisoneuvoston 
ulkopuoliset nuoret tunne mahdollisuutta jättää 
aloitteita. 
Nuorisoneuvosto on 14.9.2020 antamassaan lausunnossa 
kiinnittänyt huomiota siihen, että nuorten 
tekemien aloitteiden määrä on vähentynyt yli puolella 
vuoden 2019 alkupuoleen verrattuna. Nuorisoneuvoston 
arvion mukaan syynä saattaa olla se, että toteutuskelpoisetkaan 
aloitteet eivät välttämättä johda 
konkreettisiin toimenpiteisiin, eikä vastausta aloitteeseen 
saada riittävän nopeasti. Nuorisoneuvosto 
katsoo, että kaikkien helsinkiläisten nuorten monimuotoisen 
osallistumisen tukemiseksi on tärkeää, 
että myös muut kuin nuorisoneuvoston jäsenet ottavat 
aloitejärjestelmän käyttöönsä edistääkseen tärkeäksi 
näkemiään asioita.
Kaupunginhallitus edellytti 5.10.2020 § 625 
tekemässä päätöksessään, että nuorten aloite-
järjestelmää 
kehitetään siten, että nuorille annetta-
vaa ohjausta ja tukea aloitteiden tekemisessä tehos-
tetaan kouluissa ja nuorisotyössä. Tavoitteena on, 
että aloitejärjestelmä on aidosti kaikkien nuorten 
käytettävissä. Lisäksi aloitteiden vastausaikaa pyri-
tään lyhentämään. Aloitejärjestelmän kokonaisuuden 
kehittämistyö on käynnistetty nuoria osallistavalla 
palvelumuotoiluprojektilla vuonna 2020.
Vuosien 2018–2019 aikana aloitteiden käsittelyä on 
pyritty parantamaan esimerkiksi kokeilemalla Aloite-
Asema-tapahtumakonseptia, jonka tarkoituksena oli 
tuoda aloitteita tehneet nuoret, muut aloitteissa mai-
nituista asioista kiinnostuneet nuoret sekä kaupun-
gin asiantuntijat yhteen pohtimaan sitä, miten kutakin 
aloitetta voisi tai kannattaisi edistää.
Nykyisen palautejärjestelmän kautta kaupunki saa 
vuosittain noin 70 000 kuntalaispalautetta ja yhtey-
denottoa, ja määrä on vuosittain kasvanut. Palaute-
datan tekstinanalytiikkakokeiluja tehtiin vuosina 
2017–2018, ja kokemukset niistä olivat positiivisia. 
Tavoitteena on ollut julkaista palautteita sekä avoi-
men Open311-rajapinnan kautta että kaupungin verk-
kosivustolla. Julkaisumäärät ovat kuitenkin pysy-
neet pieninä, vuonna 2019 kaikista käsitellyistä 
palautteista julkaistiin 8 %. Kaupungin antaman pal-
velulupauksen mukaan palauteisiin vastataan vii-
den arkipäivän (7 vrk) sisällä. Vuonna 2020 kaupun-
gin keskimääräinen käsittelyaika oli 5,5 vuorokautta 
(vuonna 2019 6,8 vrk).
Uuden palaute- ja yhteydenottojärjestelmän val-
mistelu ja hankinta aloitettiin keväällä 2019, ja uusi 
järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön kilpailutuk-
sen jälkeen vuonna 2022. Tavoitteena on sujuvoit-
taa palautteen antamista ja käsittelyä, lisätä läpinä-
kyvyyttä palautteen vaikuttavuudesta sekä tehostaa 
palautedatan hyödyntämistä palveluissa.

Alueellinen osallisuus

Suurpiirikohtaiset seitsemän stadiluotsia 
aloittivat työnsä keväällä 2018. Stadiluotsien 
työssä on painottunut osallistuvan 
budjetoinnin kehittäminen ja toimeenpano 
yhteistyössä kaupunkilaisten ja kaupungin toimialojen 
kanssa. Stadiluotsit ovat järjestäneet ja fasilitoineet 
kaupunginosissa lukuisia osallistumista tukevia 
tilaisuuksia, viestineet alueiden ajankohtaisista 
osallistumismahdollisuuksista sekä neuvoneet 
kaupungin palveluihin ja vaikuttamismahdollisuuksiin 
liittyvissä asioissa. Viestintää ja ohjaus- ja neuvontatyötä 
on tehty monikanavaisesti tilaisuuksissa, 
sosiaalisen median kanavissa sekä sähköpostitse ja 
puhelimitse. Stadiluotsit ovat tunnistaneet alueelliset 
yhteistyön ja viestinnän rakenteet sekä osallistuneet 
alueellisiin verkostoihin. Edellä kuvatut toimenpiteet 
kattavat stadiluotseille määritellyt perustehtävät. 
Stadiluotsitoiminnalle myönnettiin valtiovarainministeriön 
demokratiatunnustus vuonna 2019. Demokratiatunnustuksen 
perustelujen mukaan stadiluotsien 
toiminta on muun muassa lisännyt sellaisten väestöryhmien 
osallisuutta, joiden tavoittaminen muilla 
tavoin saattaa olla vaikeaa. 

Yritysluotsitoiminta käynnistyi syyskuussa 2018. 
Kolmella yritysluotsilla on sisällölliset painopistealueet, 
ja jokaisen toimialueena on koko kaupunki. 
Yritysluotsit keskittyvät kaupunkiympäristön toimialaan 
kuuluviin asiakokonaisuuksiin, yritysten 
työvoima- ja osaamistarpeisiin, yritysten ja yrittäjäyhteisöjen 
sekä kaupungin välisen yhteistyön 
kehittämiseen. Yritysluotsien tavoitteena on osaltaan 
tehdä Helsingistä kaupunkistrategian mukaisesti 
Suomen yritysmyönteisin kaupunki. Yritysluotsit 
jalkautuvat yrityksiin, opastavat yrittäjiä laajasti 
kaupungin palveluiden pariin toimialasta riippumatta 
sekä edistävät kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin 
mukaisesti alueellista elinvoimaisuutta yrittäjien 
välistä yhteistyötä kehittämällä. 
Keväällä 2020 alkaneen koronapandemian aikana 
yritysluotsit ovat avustaneet niin yrityksiä kuin kaupunkiorganisaatiota 
muun muassa osallistumalla 
Senaatintorin terassin toteuttamiseen. Palvelua kohdistettiin 
erityisesti Helsingin elinvoimaisuuden kannalta 
keskeisiin yrityksiin kuten ravintoloihin ja muihin 
palveluyrityksiin, joilla on iso työllistävä vaikutus 
esimerkiksi nuorten ja maahanmuuttajien keskuudessa. 
Yritysluotseilla oli tärkeä rooli myös yksinyrittäjien 
tukihakemusten käsittelyssä.
Yritysluotsitoiminta on saanut erittäin hyvää palautetta 
yhteistyökumppaneilta. Yritysluotsitoiminnasta 
tehdyn palautekyselyn mukaan asiointi yritysluotsien 
kanssa koettiin sujuvaksi ja hyödylliseksi. 



Avoin 
dataAvoimella datalla tarkoitetaan esimer-
kiksi julkishallinnolle kertynyttä julkista 
tietoa, joka on avattu rakenteisessa 
muodossa organisaation ulkopuolisillekin 
vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi.
Avaamalla dataa kaupunki antaa korkeakouluille, 
kehittäjäyhteisöille, yrityksille ja medialle mahdolli-
suuden hyödyntää kaupunkitietoa muun muassa 
palveluiden kehittämisessä ja viestinnässä. Helsingin 
kaupunki on avannut dataansa vuodesta 2011 alkaen 
pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisessä Helsinki 
Region Infoshare (HRI.fi)-verkkopalvelussa. Helsinki 
on datan avaamisessa kansanvälisesti edelläkävijä. 
HRI:n toiminta on vakiintunut osaksi avoimen tiedon 
jakamista ja avoimen hallinnon edistämistä. Tapahtu-
mat ja verkostoyhteistyö vahvistavat asukkaiden 
osallistumismahdollisuuksia. Tapahtumista ja vuonna 
2020 toteutetusta käyttäjäkyselystä saatu palaute on 
ollut myönteistä.


Vuonna 
2020 HRI.fi-verkkopalvelussa vierailiyli 76 000 käyttäjää. Kävijämäärä nousi edellisvuo-
desta. Palvelussa on yhteensä noin 660 dataa, joista 
Helsingin kaupunki on avannut 396. Palvelussa huo-
mioidaan käyttäjälähtöisyys avaamalla entistä enem-
män laajoja yhteneväisiä datakokonaisuuksia rajapin-
tojen kautta.
Kaupunki julkaisee avoimena datana muun muassaOpen 311 -rajapinnalla julkaistut palautejärjestelmään 
ohjautuneet palautteet tarkistuksen jälkeen ilman 
lähettäjätietoja. Tämän lisäksi kuka tahansa voi ladata 
Kerrokantasi-verkkopalvelusta kaikkien kyselyiden 
tulokset taulukkomuodossa.
Vuodesta 2019 alkaen rajapintojen avaamista on 
seurattu avointen rajapintojen määrien strategia-
mittarilla. Vuonna 2020 avattuja ulkoisia rajapintoja 
oli 26.


Digitaalinen 
osallisuusDigitaalisia osallistumispalveluita 
rakennetaan ja kehitetään osana 
digitalisaatio-ohjelman kaupunkilais-
palvelut-osiota. Kaupunginkanslian 
viestintäosaston osallisuus ja neu-
vonta -yksikkö toimii tuoteomistajanauseille osallisuuden alustoille, joita tarjotaan koko 
kaupunkiorganisaation käyttöön.
Tämän hetken merkittävin digitaalisen osallistumi-
sen alusta on Decidim-alusta, jota kehitetään osana 
kansainvälistä kehittäjäyhteisöä. Decidim on avoimen 
lähdekoodin alusta, jonka kehitystyötä johtaa Bar-
celonan kaupunki. Helsinki on ollut erittäin aktiivinen 
kehittäjä Decidim-yhteisössä, ja moni sen toteuttama 
komponentti on otettu käyttöön laajasti. Helsingin 
osallistuvan budjetoinnin Omastadi-verkkopalvelun 
toteutus on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta 
(Ruotsista useat kunnat ja Coldigit-hanke, Trondheim 
Norjasta, Lausanne Ranskasta). Decidimiä on 
hyödynnetty vuodesta 2019 alkaen myös muissa 
osallistumis- ja ideointiprosesseissa. Tällaisia ovat 
olleet muun muassa pormestarin ideakilpailu 
Maailmantoimivinkaupunki.fi, henkilöstön sisäinen 
Ideapaahtimo, nuorten RuutiBudjetti ja uusimpana 
kaupunginkanslian strategiaosaston Kokeilukiihdyt-
tämö. Vuonna 2020 Omastadi-verkkopalvelussa 
toteutettiin käyttäjäystävälliset backend-toiminnot, 
joiden avulla sekä stadiluotsien että toimialojen työ 
osallistuvan budjetoinnin ehdotusten ja suunnitel-
mien arvioinnissa helpottui.
Kaupungin Kerrokantasi-verkkopalvelu on otettu 
aktiivisesti käyttöön. Palvelussa on julkaistu sen 
avaamisesta joulukuussa 2014 alkaen vuoden 2020 
loppuun mennessä 180 kuntalaisille suunnattua kuu-
lemista, joissa kaupunkilaiset ovat voineet kertoa 
mielipiteensä erilaisista ajankohtaisista valmisteluun 
tulevista tai jo valmistelussa olevista aiheista. Palve-
lun kävijämäärät ovat kasvaneet vuosittain (vuonna 
2017 37 000 käyntiä, vuonna 2019 71 500 käyntiä). 
Kommentteja ja mielipiteitä on annettu yhteensä noin 
35 000. Eniten kuulemisia on avannut kaupun-
kiympäristön toimiala. Kerrokantasi on avoimella läh-
dekoodilla toteutettu kaupungin oma palvelu, jonkakoodia 
hyödyntää nykyisin myös Turun kaupunki. 
Loppuvuonna 2019 hankittiin Harava-kyselytyö-
kalu, joka täydentää kaupungin digiosallistumisen 
työkalupakkia tarjoamalla toimialojen käyttöön alus-
tan karttapohjaisille kuntalaiskyselyille. Kaupungin 
omasta Kerrokartalla-verkkopalvelusta luovuttiin 
vuonna 2018 sen vanhentuneen teknisen toteutuk-
sen takia.
Helsingin osallisuustyö on herättänyt kansallistaja kansainvälistä kiinnostusta, ja kaupungin osalli-
suustyöstä jaetaan tietoa useilla foorumeilla. Osalli-
suustyön konkreettisesta toimeenpanosta pyritään 
viestimään entistä laajemmin tammikuussa 2021 jul-
kaistavalla Osallistu.helsinki-verkkosivustolla. Sivus-
tolla viestitään kaupunkilaisille osallisuuden ajankoh-
taisista aiheista. Sivustolle kootaan tietoja aktiivisista 
osallisuusprosesseista (muun muassa Kerrokantasi 
-kuulemiset) ja osallisuuden tilaisuuksista Linked 
Events -rajapinnan yli. Lisäksi sivustolla on menetel-
mäkirjasto, johon on koottu kattavasti tietoa erityyp-
pisistä osallistumisen alustoista sekä fasilitointi- ja 
ideointimenetelmistä. Tavoitteena on antaa työkaluja 
niille, jotka haluavat syventää omaa osaamistaan ja 
kokeilla erityyppisiä osallistumisen alustoja ja mene-
telmiä työssään. Sivuston englanninkieliset sisällöt 
toimitetaan siten, että ne palvelevat sekä osallisuus-
tietoa hakevia kansainvälisiä käyttäjiä että Helsin-
gissä asuvia englanninkielisiä asukkaita.
Yhä suurempi osa osallisuusprosesseista toteu-
tetaan osin tai kokonaan verkossa. Yhdenvertai-
sen osallistumisen mahdollistaminen edellyttää, että 
kansalaisilla on saatavilla riittävästi tukea digitaalis-
ten palveluiden käytössä. Kaupunginkanslian viestin-
täosaston osallisuus ja neuvonta -yksikkö koordinoi 
kaupunkitasoista digitukea. Keväällä 2020 sulkeutui-
vat koronapandemian aikana lähes kaikki digitukitoi-
mipisteet (kirjastot, palvelutalot ynnä muut), minkä 
vuoksi käynnistettiin kokonaan uusi toiminto etädigi-
tuki. Etädigituen kautta asukkaat voivat ottaa ongel-
matilanteissa yhteyttä puhelimitse ja saamaan apua 
etädigitukiverkostossa työskenteleviltä kaupungin 
työntekijöiltä ja vapaaehtoisilta. Helsingin digituella 
on oma verkkosivustonsa Digituki.hel.fi.

Kaupungin tilojen käytön avaaminen 

Kaupunginhallitus päätti kaupungin 
tilojen asukaskäytön periaatteista 
20.8.2018 § 505. Asukaskäytön periaatteilla 
helpotetaan kaupungin tilojen 
käyttöä asukkaiden kulttuuri- ja kansalaistoimintaan. 
Periaatteiden pääsääntö 
on, että tilat ovat varsinaisen käyttöajan ulkopuolella 
kansalaisyhteiskunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden 
käytettävissä. Tilojen asukaskäytön mahdollistaminen 
on myös huomioitu kaupungin kiinteistöpoliittisessa 
ohjelmassa (KH 24.6.2019 § 485). 
Kaupungin digitalisaatio-ohjelman 2019–2021 yhtenä 
hankkeena on, että kaupunki uudistaa kaupungin 
tilojen varaamiseen ja luovuttamiseen liittyvää 
digitaalista kokonaisuutta. 

Vuonna 2020 käynnistettiin tilavarauskokonaisuuden 
hallintamallin kehittämistyö, johon sisältyy 
ehdotuksen tekeminen tilavarauskokonaisuuden 
johtamisrakenteesta ja omistajuudesta. Lisäksi aloitettiin 
kaupunkiyhteinen hyvän asiakaskokemuksen
mahdollistavan digitaalisen järjestelmäkokonaisuuden 
kehittäminen. Kehitystyö jakautuu usealle vuodelle, 
ja sen tavoitteena on kehittää sähköisen tilavarauspalvelu 
Varaamon seuraava versio, joka 
mahdollistaisi kaupungin kaikkien tilojen varaamisen 
yhden palvelun kautta. Kehitystyö aloitettiin vuonna 
2020 kuulemalla laajasti kaupunkilaisia ja sidosryhmiä 
sekä toteuttamalla lukuisia yhteiskehittämisen 
työpajoja.
Vuonna 2019 kaupungin tilavarauspalvelu Varaamon 
kautta tehtyjen tilojen asiakasvarausten määrä 
oli tunneissa 240 000. Määrä on kaksi kertaa enemmän 
kuin vuonna 2018 (120 000 tuntia). Varattavissa 
olevien tilaresurssien määrä on myös kasvanut, 
vuonna 2020 varattavia resursseja oli 254 (vuonna 
2019 määrä oli 229 ja vuonna 2018 122).



Osallistuva 
budjetointiKaupunki osoitti 4,4 miljoonaa euroa 
kaupunkilaisten ideoiden toteuttamiseen 
osallistuvan budjetoinnin ensimmäiselle 
kierrokselle 2018–2019. Määrärahajakautui suurpiireittäin asukasmäärän perusteella 
sekä koko kaupunkia koskevien ehdotusten toteutta-
miseen. Ensimmäisellä kierroksella kaupunkilaiset 
antoivat Omastadi-verkkopal-
velussa liki 1 300 ehdotusta, joistaedelleen kehitettiin lähes 300äänestykseen edennyttä suunnitel-
maa. Osallistuvan budjetoinninäänestys toteutettiin lokakuussa2019. Kyseessä oli suurin julkisensektorin järjestämä sähköinenäänestys Suomessa kautta aikojen.
Osallistuvan budjetoinnin sääntöjenmukaisesti äänioikeutettuja olivatkaikki äänestysvuonna 12 vuottatäyttävät ja sitä vanhemmat helsinki-
läiset. Ensimmäisen kierroksenäänestysprosentti nousi lähesyhdeksään, jota voidaan pitääkansainvälisestikin vertailtunakorkeana. 
Toteutukseen äänestettiin 44 suunnitel-
maa. Suunnitelmista 29 kohdistuu kaupunkiympäris-
tön toimialalle, 10 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 
sekä 5 kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle. Toimi-
alat käynnistivät suunnitelmien toimeenpanon 
alkuvuonna 2020. Yli kymmenesosa hankkeista 
valmistui vuoden 2020 loppuun mennessä, ja loputvalmistuvat vuoden 2021 kuluessa. 
Kaupunginhallitus päätti osallis-
tuvan budjetoinnin toisen toimeen-
panokierroksen uudistetuista toteu-
tusperiaatteista 4.5.2020 § 279. 
Toteutusperiaatteita valmisteltiin 
ensimmäisen kierroksen kokemusten 
ja palautteen pohjalta. Merkittävimmät 
uudistukset toteutusperiaatteissa liit-
tyvät päällekkäisten ehdotusten yhdis-
tämiseen, äänestyskäytäntöön, osal-
listuvan budjetoinnin toimeenpanon 
vuosisykliin ja määrärahaan. Toimeen-
panon sykli muuttui kaksivuotiseksi, ja 
määräraha kierroksella nousi 8,8 mil-
joonaa euroon. Toinen kierros käynnis-
tyi ideointivaiheella lokakuussa 2020.

Toimialojen osallisuustyö 

Toimialat vastaavat osallisuuden toteutumisesta 
palveluidensa kehittämisessä ja 
toimeenpanossa. Toimialat ovat laatineen 
omat osallisuussuunnitelmansa, jotka 
on hyväksytty toimialalautakunnissa 
marras-joulukuussa 2018. Toimialat myös raportoivat 
osallisuussuunnitelmiensa toimeenpanosta toimialalautakunnille 
säännöllisesti. Toimialojen osallisuussuunnitelmissa 
kuvataan tavoitteita ja toimenpiteitä, 
joiden kautta asukkaat voivat osallistua palveluiden 
kehittämiseen. Osallisuussuunnitelmissa nostetaan 
erityisesti esiin asiakaskokemuksen kehittäminen 
palautetiedon avulla, yhdenvertaisuuden vahvistaminen 
monikielisyydellä ja viestinnällä, alueellisten 
verkostojen toiminnan tukeminen muun muassa tiloja 
tarjoamalla, kaupunkilaisten osallistumisosaamisen 
parantaminen sekä digitaalisten palveluiden laajempi 
hyödyntäminen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla kasvatuksen, 
opetuksen ja oppimisen perustana ovat oppijoiden 
osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Lapset, oppilaat ja 
opiskelijat osallistuvat toiminnan ja oppimisen suunnitteluun, 
kehittämiseen ja arviointiin sekä saavat 
kokemuksia demokraattisesta toiminnasta. Toimialan 
osaamisen kehittämissuunnitelman painopisteitä 
ovat asiakaslähtöisyys ja osallisuus sekä viestintä 
ja vuorovaikutus. Tiedolla johtamisen ja asiakaskokemuksen 
kehittymisen seuraamiseksi palvelukokonaisuuksissa 
ja hallinnossa toteutettiin asiakaskokemuskyselyt, 
joissa oli neljä teemaa: osallisuus, 
palvelukokemus, tavoitettavuus sekä palvelun toteutuminen 
suhteessa odotusten täyttymiseen. Tulosten 
pohjalta toimialan vahvuuksia ovat jokapäiväiset 
kohtaamiset, ihmisiä arvostava ote palveluja tuotettaessa, 
yhteistyö kodin ja henkilöstön välillä, turvallisuudentunne 
sekä asiakkaille välittyvä henkilöstön 
aito halu hyvään palveluun. Kehittämiskohteiksi nousivat 
nuorten henkilökohtaisempi kohtaaminen ja 
tarpeiden huomiointi, matalan kynnyksen yhteydenpito 
ja tiedonsaanti sekä asiakkaiden vaikutusmah


dollisuudet. 
Yhteiseksi kehittämisalueeksi nousi osal-
lisuus. Jokainen palvelukokonaisuus ja hallinto on 
määritellyt osallisuuteen liittyvän kehittämistoimen 
vuodelle 2021. Alueellista vaikuttamista on kehitetty 
tilaverkkotarkastelulla kaupunkiympäristön toimialan 
ja kuntalaisten kanssa. Alueellisen osallisuuden vah-
vistamiseksi uudisrakennusten ja perusparannusten 
suunnittelussa on pilotoitu pedagogisen suunnitel-
man käyttöä käyttäjien näkemysten ja tarpeiden 
huomioimiseksi.
Kaupunkiympäristön toimialalla on alettu järjes-
tää Uutta Helsinkiä -tapahtumia suurpiireittäin. Ne 
kokoavat eri palveluiden suunnitelmat ja hankkeet, 
jolloin kaupunkilaiset saavat vaivattomasti kokonais-
kuvan alueen kehittämisestä. Koronapandemian puh-
jettua nämä tapahtumat siirrettiin verkkoon. Kuhun-
kin on osallistunut yli 200 kaupunkilaista, ja palaute 
on ollut positiivista. Toimialalla käytetään aktiivi-
sesti myös verkkokyselyitä: esimerkiksi vuonna 2020 
oli yli 30 Kerrokantasi-kyselyä. Maahan muuttanei-
den osallistumisen tukemiseksi on koottu järjestöjen 
yhteistyöverkosto, jota hyödynnetään viestinnässä ja 
osallisuuden kehittämisessä. Huomiota on kiinnitetty 
selkeään kieleen ja osallistumismahdollisuuksien 
visualisointiin. Henkilöstölle on koulutusta selkeästä 
kielestä, esiintymisestä ja vuorovaikutusmenetel-
mistä. Osallistuvan budjetoinnin ensimmäisen kier-
roksen toteutukseen edenneistä 44 ehdotuksesta 29 
kuului kokonaan tai osittain toimialan toteutettavaksi. 
Osallisuus ei ole vielä vakiintunut osa kaikissa kau-
punkilaisten palveluihin ja asuinympäristöön vaikut-
tavissa prosesseissa. Kehitettävää on osallisuuden 
johtamisessa, mittaamisessa, yhdenvertaisuudessa, 
kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan tukemisessa 
ja saadun palautteen hyödyntämisessä. Myös osallis-
tumisen vaikuttavuutta ja siitä viestimistä tulee kehit-
tää. Toimiala seuraa kaupunkilaisten kokemusta osal-
lisuudesta ja sen vaikuttavuudesta vuosittaisella 
viestintätutkimuksella ja hyödyntää tuloksia toimin-
nan suunnittelussa.


Kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan tavoitteena oli 
kytkeä osallisuus läpäisevästi kaikkeen toimialan toi-
minnan ja palveluiden toteuttamiseen ja kehittämi-
seen. Yhdenvertaisuutta on edistetty kehittämällä 
tasa-arvokysymyksistä tietoista viestintää ja digi-
taalisten palvelujen saavutettavuutta. Yhdenvertai-
suustyö palvelujen kehittämisessä on kuitenkin var-
sin fragmentaarista, ja vaatii jatkossa muun muassa 
kaikille turvallisten ja saavutettavien tilojen suunnit-
telun osaamisen vahvistamista ja henkilöstön koulut-
tamista. Käyttäjien osallisuutta palveluiden suunnitte-
luun on edistetty systemaattisesti. Käyttäjälähtöinen 
suunnittelu ja palvelumuotoiluosaaminen on kehit-
tynyt. Haavoittuvassa asemassa olevien kuulemisen 
käytännöt vaativat vielä osaamisen kehittämistä ja 
resursseja.
Kaupunkilaisten ja yhteisöjen tietoa ja osaa-
mista hyödynnetään entistä laajemmin kehittämi-
sessä. Osallistettavien asiantuntijatahojen edusta-
vuuden arviointia ja uusien asiantuntijayhteisöjen 
kuulemista tulee edelleen kehittää. Omaehtoista toi-
mintaa tuetaan avustuksilla, tiloilla, lainattavilla tar-
vikkeilla sekä aineistoilla ja tiedon avoimella jakami-
sella. Uusien hakijoiden tapaamista ja avustusinfoja 
on lisätty ja uusia avustusmuotoja on otettu käyttöön. 
Varaamo-palvelun toiminnallisuutta on kehitetty ja 
palveluun on viety uusia tiloja. Omaehtoisen toimin-
nan tukimallit ovat edenneet hyvin, mutta erityisesti 
tilojen avaamisen kokonaisuudessa on jatkokehitet-
tävää. Yhdenvertaista asiakaspalvelua ovat tukeneet 
palvelumuotoilun työkalut, koulutukset sekä uudet 
asiakastiedon mittaustavat. Vielä tulee pystyä lisää-
mään resursseja ja osaamista asiakastiedon käy-
tännön hyödyntämiseen. Suunnitteluprosesseja on


avattu 
osallistavammiksi. Nuorisoneuvoston jäsenet 
osallistuvat lautakuntatyöskentelyyn ja nuorten aloi-
tetoimintaa on kehitetty. Kaupunkilaisten osallisuutta 
päätöksenteossa tulee vielä kehittää systemaatti-
semmaksi.
Sosiaali- ja terveystoimialalla osallisuus toteutuu 
asiakkaiden palveluissa ja palvelujen kehittämisessä. 
Toimialalla on hyödynnetty monin tavoin asiakasraa-
teja, kokemusasiantuntijoita, verkkopanelisteja, asia-
kasneuvostoja sekä yksittäisiä asiakkaita ja perheitä. 
Kokemusasiantuntijoiden vastaanottotoiminta on 
vakiinnutettu päihdepalveluissa ja lastensuojelussa 
kokemusasiantuntijatoiminnan rakenteet on 
selkiytetty ja vakiinnutettu. Kaikissa palveluissa asia-
kaskokemusta mitataan säännöllisesti monin eri 
menetelmin. Asiakaskokemusta mitataan noin kol-
messasadassa toimipisteessä. Alueellisen osallisuu-
den vahvistamiseksi palvelujen kehittämisessä on 
huomioitu alueen asukkaiden näkemyksiä ja tarpeita.
Toimialalla on osallistettu asukkaita järjestä-
mällä asukasiltoja, asukaskävelyjä ja työpajoja sekähyödynnetty erilaisia digitaalisia vuorovaikutusta-
poja. Vuorovaikutussuunnitelmia on toteutettu muun 
muassa Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuk-
sessa, terveysasemien palveluhankinnassa, Suu- ja 
hammaskeskuksen nimeämisessä sekä Haagaan 
tulevan terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja perhekes-
kuksen tarvekuvauksessa. Vuoden 2020 aikana 
koronapandemia on tuonut haasteita kuntalaisvuoro-
vaikutukselle ja ryhmätoimintoja ja tapaamisia on jää-
nyt toteutumatta. Vuoden aikana toimialalle 
löydettiin uusia digitaalisia tapoja kohdata kuntalaisia 
ja kerätä kuntalaisten näkemyksiä


VapaaehtoistoimintaVapaaehtoistoiminnan 
koordinointi keski-
tettiin toukokuusta 2018 alkaen kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialalle. Syksyn 2018 jakevään 2019 aikana vahvistettiin vapaaeh-
toistoiminnan yhteisiä käytäntöjä toteutta-
malla useita yhteiskehittämisen työpajoja jakyselyjä kaupungin eri toimialojen vapaaehtoistoimin-
nan vastuuhenkilöille. Toiminnan keskittäminen on 
vahvistanut yhteisiä käytäntöjä ja jäntevöittänyt 
kaupunkiyhteistä kehittämistyötä.
Tärkeänä kehittämiskokonaisuutena on ollut ulkoi-
sen ja sisäisen viestinnän monipuolistaminen sekä 
vapaaehtoistoiminnan ohjausosaamisen vahvistami-
nen. Syksyllä 2020 julkaistiin verkkosivusto Vapaa-
ehtoistoiminta.hel.fi, joka kokoaa kaikkien Helsingin 
kaupungin toimialojen vapaaehtoistoiminnan hel-
posti löydettäväksi. Verkkosivusto madaltaa kynnystä 
vapaaehtoistoimintaan osallistumiseen. Verkkosivus-
ton jatkokehitys vuonna 2021 tuo sivustoon digitaali-
sia ominaisuuksia, joiden avulla tuetaan laadukkaiden 
ja turvallisten vapaaehtoistoiminnan polkujen synty-
mistä Helsingissä.
Vuodenvaihteessa 2019–2020 vapaaehtoistoimin-
taan osallistuneille suunnatun kyselyn mukaan yli 90 
prosenttia vastaajista koki, että vapaaehtoistehtävät 
ovat mielekkäitä. Yli 60 prosenttia suosittelisi Helsin-
gin vapaaehtoistoimintaan osallistumista. Vapaaeh-
toisten vastauksissa korostuu omaan elämään saatu 
sisältö ja lisäarvo. Vapaaehtoistehtäviin ollaan tyyty-
väisiä ja toimintaa pidetään erittäin tärkeänä. Vapaa-
ehtoiset kaipaavat laajempaa tietoa erilaisista vapaa-
ehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja kokevat myös
kaupungin vapaaehtoistoiminnan ohjaustyön laadukkuuden 
tärkeänä. 
Helsingin kaupunki käynnisti yhdessä Helsingin 
seurakuntien kanssa koronapandemian johdosta 
Helsinki-apu toiminnon, jonka tarkoituksena oli varmistaa, 
että yli 70-vuotiaat helsinkiläiset saavat käytännön 
apua sekä keskustelutukea koronapandemiasta. 
Helsinki-apu toimi maaliskuu-elokuun 2020 
ajan, ja sen toteuttamiseen osallistui myös järjestöjä 
ja vapaaehtoisia.
Kaupunki tukee erilaisia järjestöjä ja yhteisöjä 
avustustoiminnalla noin 80 miljoonalla eurolla vuosittain. 
Strategiakaudella avustamisprosessin asiakaslähtöisyyttä 
ja -ymmärrystä on kehitetty sekä käytäntöjä 
yhtenäistetty. Avustusjärjestelmää arvioidaan 
ja kehitetään yhdessä avustuksia hakevien tahojen 
kanssa. Avustuksilla tuetaan helsinkiläistä kansalaisyhteiskuntaa 
laajasti, ja tukeminen on vastikkeetonta. 
Toiminnan toteutumista hyvän hallinnon periaatteiden 
mukaisesti seurataan muun muassa satunnaistarkastuksin. 
Eettisten periaatteiden merkitystä on 
vahvistettu osana avustusten myöntämistä, ja toiminnan 
eettisyyden vahvistamiseksi on luotu ohjeistus 
avustusta saaville toimijoille. Strategiakaudella 
otettiin käyttöön useita merkittäviä uudenlaisia avustusmuotoja. 
Näitä olivat muun muassa kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan pika-avustus koronapandemiasta 
aiheutuneen toimintakriisistä palautumisen 
tueksi sekä valtionperintövaroilla toteutettu kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan sekä sosiaali- ja terveystoimialan 
yhteinen avustus ikääntyneiden kulttuuritoimintaan.

Vaikuttajatoimielimet 

Helsingissä toimivat lakisääteiset vai-
kuttajatoimielimet vanhus-, vammais- ja 
nuorisoneuvosto. Vanhus- ja vammaisneuvostojen 
esittelijän ja sihteerin 
tehtävät siirtyivät sosiaali- ja terveystoimialalta 
keskushallintoon johtamisjärjestelmän uudistamisen 
yhteydessä kesällä 2017, mikä on edistänyt neuvostojen 
toiminnan kytkeytymistä kaupungin osallisuustyöhön. 
Vuoden 2020 aikana vanhusneuvoston antamien 
lausuntojen ja kannanottojen määrä on kasvanut, 
osin neuvoston oman aktiivisuuden ansiosta. Vuonna 
2020 vanhusneuvosto antoi 14 kannanottoa ja 
lausuntoa (vuonna 2019 8 kappaletta) ja vammaisneuvosto 
10 kannanottoa ja lausuntoa (vuonna 2019 
6 kappaletta). Vaikuttajatoimielinten toiminnan 
näkyvyyttä on vahvistettu viestinnällä, kuten julkaisemalla 
Ihmisoikeuksien Helsinki -verkkosivusto.

Tammikuussa 2019 käynnistyi nuorisoneuvoston 
aloitteesta kokeilu, jossa nuorisoneuvoston edustajille 
myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus toimialojen 
lautakuntien kokouksiin. Kokeilun tuloksena nuorisoneuvoston 
edustajille myönnettiin syksyllä 2019 
pysyvä puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakuntien kokouksiin. 
Lisäksi vuoden 2020 syksyllä käynnistettiin selvitystyö, 
jonka perusteella laaditaan esitys mahdollisesta 
osallistumisoikeuden myöntämisestä 
nuorisoneuvoston edustajille kaupunginvaltuuston 
kokouksiin.
Vuoden 2020 marraskuussa toteutettuun vammais-, 
vanhus- ja nuorisoneuvostoille suunnattuun 
kyselyyn vastasi 22 neuvostojen jäsentä. Kyselyyn 
vastasi yli puolet vanhus- ja vammaisneuvostojen järjestö- 
ja luottamushenkilöistä, nuorisoneuvoston 
osalta vastaajamäärä jäi suhteessa suppeammaksi. 
Kyselyn vastaajista noin 54 prosenttia kokee, ettäkaupunki on tarjonnut erittäin hyvät tai melko hyvät 
mahdollisuudet vastaajan edustamalle neuvostolle 
vaikuttaa kaupungin toimintaan ja palveluihin. Valta-
osan vastaajien mukaan neuvostot ovat vaikuttaneet 
paljon (36 %) tai jonkin verran (60 %) kaupungin pal-
veluihin. Vain yksi vastaaja arvioi, että vaikuttamistaei ole tapahtunut lainkaan, eikä kukaan vastaajista 
arvioinut vaikuttamista tapahtuneen vain vähän. 
Päätöksentekoon vaikuttamisen osalta tulokset oli-
vat heikommat. Vastauksista 10 %:ssa vaikuttamista 
arvioitiin tapahtuneen paljon ja 67 %:ssa jonkin ver-
ran. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta arvioi, että 
vaikuttamismahdollisuudet ovat parantuneet vuo-
desta 2017 alkaen. Tärkeimmiksi vaikuttamistavoiksi 
koettiin kaupungin henkilöstön ja luottamushenkilöi-
den tapaamiset sekä lausuntojen antaminen. Vanhus-
ja vammaisjärjestöille ja -yhdistyksille toteutetaan 
infotilaisuus ja Kerrokantasi-kysely yhteistyön kehit-
tämisestä helmikuussa 2021.
Kaupungin tarkastusviraston syksyllä 2020 toteut-
tamaan kyselyyn vastanneet nuorisoneuvoston edus-
tajat arvioivat myönteisesti nuorisoneuvoston vaa-
leihin osallistumista ja nuorisoneuvoston toimintaa. 
Kolmestatoista vastaajasta 11 (85 %) koki, että on 
nuorisoneuvostossa pystynyt vaikuttamaan kaupun-
gin toimintaan. Puolet vastaajista oli täysin samaa 
mieltä väitteen ”Olen voinut vaikuttaa nuorisoneuvos-
ton puheenvuoroihin lautakunnissa” kanssa.

Osallisuus- ja 
vuorovaikutusmallia 
koskevat akateemiset 
tutkimusaineistot ja muut 
keskeiset selvitykset

Johtamisjärjestelmän uudistuksen arviointiin on tilattu useita 
akateemisia tutkimuksia ja konsulttiselvityksiä. Arviointeihin 
ei ole sisältynyt asukasnäkökulmaa, vaan haastattelut ja muut 
tutkimusmenetelmät ovat keskittyneet kaupungin esihenkilöihin 
ja luottamushenkilöihin. Osassa arvioinneista tutkittiin myös 
osallisuus- ja vuorovaikutusmallia ja osallisuuden edistymistä. Lisäksi 
kaupunginkanslia on tehnyt Helsingin yliopiston kanssa yhteistyötä 
osallistuvan budjetoinnin arvioinnissa. Osallistuvasta budjetoinnista 
on lisäksi laadittu opinnäytetöitä. Alla tutkimusten keskeisimmät 
nostot osallisuuden näkökulmasta.



Konsulttiyritys KPMG:n arviointitutkimus

Konsulttiyritys KPMG:n aiemmin toteuttamilla johtamisjärjestelmän 
arviointikierroksilla (kevät 2018, 
kevät 2019) tunnistettiin yhdeksi kolmesta keskeisestä 
positiivisesta saavutuksesta se, että johtamisuudistus 
on luonut hyvän pohjan tehdä kaupungin 
toiminnasta asukaslähtöisempää osallistaa kaupunkilaisia 
palveluiden kehittämiseen.

Syksyn 2020 esihenkilöhaastattelujen ja erityisesti 
kyselyn tulosten perusteella osallistaminen ja asukaslähtöisyys 
ovat edistyneet päivittäisessä tekemisessä 
toimialamallin mahdollistamana. Esimerkkeinä 
asukaslähtöisyydestä mainittiin osallistuva budjetointi, 
toimialojen laatimat osallisuussuunnitelmat, 
luotsien toiminta ja kaupunkiympäristön toimialan 
alueelliset foorumit. Myönteistä kehitystä edustaa 
havaittu ajattelutavan muutos, jossa työntekijät ovat 
kaupunkilaisia, ei kaupunkia varten.
Asukaslähtöisyyttä ja osallistamista pidetään tärkeänä, 
jopa strategisena keihäänkärkenä. Samalla 
tiedostetaan, että asiakaslähtöisessä palvelujen 
kehittämisessä on tekemistä. Vaikka asiakaslähtöisyys 
esiintyy paljon puheissa, monen esihenkilön 
mielestä se ei ole vielä riittävästi siirtynyt käytännön 
tekemiseen. Asukaslähtöisyys näkyi vahvasti 
etenkin johtamisjärjestelmän uudistuksen alkuvaiheessa, 
toimialamallin muutoksen yhteydessä. 
Tuolloin korostettiin viestiä, että kaupunki on asukkaitaan 
ja yrityksiä varten, ja tämän viestin koetaan 
myös tehonneen.
Johtamisuudistuksen arviointikyselyn vastauksissa 
puolestaan nousivat positiivisimmin esiin osallisuus 
ja asukaslähtöisyys kaikista johtamisuudistusta 
koskevista vaikutuksista. Entistä useampi esihenkilö 
arvioi, että asiakaskokemusta ja palautteita hyödynnetään 
systemaattisemmin palveluiden kehittämisessä, 
asukkaiden ja palvelunkäyttäjien tarpeet 
ovat näkyvämmin esillä vastaajan toimialan palveluiden 
johtamisessa, ja että kaupunkilaisten osallistumis- 
ja vuorovaikutusmahdollisuudet toimialan toiminnan 
kehittämiseen ovat parantuneet vuoden 2018 
kevään tuloksista vuoden 2020 syksyn tuloksiin verratessa. 
Syksyllä 2020 yli 70 prosenttia vastaajista 
oli sitä mieltä, että kaupunkilaisten, yhteisöjen ja yritysten 
osallistumisen ja kuulemisen kokeiluja on käytössä 
vastaajan toimialalla.
Esihenkilöhaastatteluissa vallitsevasta tilanteestakin 
johtuen asiakaslähtöisemmän toiminnan ja kaupunkilaisten 
osallistamiseen palveluiden kehittämisessä 
suhtauduttiin vaihtelevasti. Muutamassa 
haastattelussa esihenkilö ei ollut enää havainnut 
aiemmin koettua positiivista kehitystä tai koki vaikeaksi 
ottaa kantaa asiaan kaupunkilaisten puolesta.

Tampereen yliopiston arviointitutkimus

Tampereen yliopiston muun muassa kaupungin viranhaltijoiden 
ja luottamushenkilöiden sekä henkilöstökyselyn 
tuloksiin perustuvassa arviointitutkimuksessa 
(2020) nostetaan keskeisenä lopputuloksena 
esiin, että kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia 
on lisätty, mutta osallistumisen edistäminen 
on irrallinen kaupungin johtamisesta ja henkilöstön 
perustyöstä. Arvioinnissa todetaan, että uudistuksen 
yhtenä tavoitteena oli parantaa demokraattista päätöksentekoa, 
mutta se ei ole toteutunut laajasti. 
Kritiikki kohdistuu lähinnä siihen, ettei valtuuston 
rooli kollektiivina ole vahvistunut, ei osallisuus- 
ja vuorovaikutusmallin kohteena olevaan kansalaisosallistumiseen.


Kansalaisosallistumista pidetään kaupunkiorganisaatiossa 
strategisesti tärkeänä, mutta se törmää 
muihin tärkeämpinä pidettyihin arvoihin, ja jää näin 


esimerkiksi 
professioiden, asiantuntijuuden, kustan-
nustehokkuuden ja organisaatiouudistuksen muiden 
osioiden jalkoihin. Yhtenä esteenä on myös osallis-
tumisen edistämiseen osoitettujen resurssien niuk-
kuus, sillä osallistumista tukevan työn resurssi-
intensiivisyyttä ei ole huomioitu riittävästi. Osallis-
tumisen arvoa ei ole luotu riittävästi yhdessä, minkä 
vuoksi se ei vielä ohjaa laajasti organisaation toimin-
taa ja palvelujen kehittämistä. Kansalaisosallistumi-
sen uudenlaista merkitystä ei ole laajamittaisesti ja 
organisaatiota läpileikkaavasti ymmärretty. Osallis-
tumisen vaikuttavuuden parantaminen edellyttäisi 
entistä vuorovaikutteisempaa johtamista sekä osal-
listumiskanavien ja -prosessien kriittistä tarkastelua 
niiden saavutettavuuden, vaikuttavuuden, asukastie-
don hyödyntämisen ja organisaation resurssien käy-
tön näkökulmista.
Helsingin yliopiston BIBU-tutkimus osallistuvasta budjetoinnistaOsallistuvan budjetoinnin tutkimuksellisena arviointi-
kumppanina on toiminut Suomen Akatemian Strate-
gisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman BIBU-
tutkimushankkeen tutkijat (Kansalaisuuden kui-
lut ja kuplat). Helsinki on ollut partnerina osatutki-
muksessa, jossa tuetaan osallistuvan budjetoinnin 
kehittämistä Suomessa kehittämällä kuntien osalli-
suustoiminnan arviointiin soveltuva evaluointimalli ja 
testataan sitä. Helsinki on testannut yhteisluomisen 
tutka -nimistä osallisuuden evaluointimallia ja käyt-
tänyt sitä osallistuvan budjetoinnin kehittämisen ja 
arvioinnin keskeisenä viitekehyksenä. BIBU-hankkeen 
julkaiseman väliarvioinnin mukaan Helsingin osallis-
tuvasta budjetoinnista (2018–2019) hankkeen alkutai-
val toteutui onnistuneesti. Väliraportissa kehotettiin 
tulevaisuudessa kiinnittämään huomiota seuraaviin 
toteutuksen osa-alueisiin:
toimeenpanon riittävä läpi-
näkyvyys ja dialogisuus,
syrjään jäävien ryhmiennykyistä parempi osalli-
suus, prosessin virtaviivai-
suus, viestinnän sujuvuusja ehdotusten pelisääntö-
jen selkeys kaupunkilaisille.

Loppuarviointi julkaistiin joulukuussa 2020. Raportin 
mukaan yleisarvio toteutuksesta on varovaisen 
positiivinen. Kyseessä on merkittävä demokratiainnovaatio 
kaupungin kehittämisessä, jossa painottuvat 
suora osallistuminen, verkkodemokratia ja deliberatiivinen 
demokratia. Osallistuvaa budjetointia 
pidetään tervetulleena uutuutena osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien joukossa. Sen avulla 
demokratiaa voidaan kehittää suuntaan, jossa kaupunkilaiset 
voivat paremmin vaikuttaa päätöksentekoon. 
Suositukset jatkokehittämiseen liittyivät muun 
muassa yhdenvertaisuuden edistämiseen, yhteiskehittämisen 
laajentamiseen ja kytkemiseen vahvemmin 
osaksi lähidemokratiaa, aktiivisen keskustelun 
lisäämiseen ehdotusten sisällöistä, osallistuvan budjetoinnin 
tavoitteiden selkeyttämiseen sekä tutkimuksen 
ja arvioinnin integroimiseen 
osaksi prosessia. 
Monet raportissa esitetyt 
suositukset on jo huomioitu 
osallistuvan budjetoinnin toisen 
kierroksen toimeenpanon 
periaatteissa.



Kaupunkilaisten 
äänet osallistuvassa budjetoinnissaHelsingin kaupunginkanslian strategiaosaston kau-
punkitutkimus ja -tilastot -yksikkö tutki osallistuvan 
budjetoinnin äänestyskäyttäytymistä. Yksikönlaatimassa Kaupunkilaisten äänet osallistuvassa 
budjetoinnissa, Helsingin kaupungin osallistuvan 
budjetoinnin äänestys 2019 -tutkimuskatsauksessa 
(2020) tarkasteltiin syksyllä 2019 toteutetun osallis-
tuvan budjetoinnin äänestyksen tuloksia sekä helsin-
kiläisten äänestysaktiivisuutta. Helsinkiläiset äänes-
tivät osallistuvassa budjetoinnissa kansainvälisesti
verrattuna aktiivisesti. Koko kaupungin äänestysprosentti 
oli 8,6. Joillakin alueilla äänestysaktiivisuus 
nousi jopa selvästi tätä korkeammaksi. Erityisen 
aktiivisia äänestäjiä olivat peruskoululaiset, jotka 
äänestivät osana koulupäivää ja opetusta. Ikäihmisillä 
äänestysaktiivisuus jäi puolestaan alhaisimmaksi. 
Seuraavia toteutuskertoja suunniteltaessa onkin 
hyvä pohtia, miten eri väestöryhmien ääni saataisiin 
jatkossa yhä yhdenvertaisemmin kuuluville osallistuvan 
budjetoinnin eri vaiheissa.
OpinnäytetyötOsallistuva 
budjetointi on kiinnostanut monia mais-
teriopintojen lopputyötä tekeviä opiskelijoita. Pia 
Laulainen (2019) on tehnyt Aalto-yliopistolle opin-
näytteen nimeltä OmaStadista MeidänStadiin – Tut-
kimus Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin 
ensimmäisestä vuodesta ja ehdotuksia mallin jatko-
kehittämiseen. Laulaisen työn teoreettinen viitekehys 
toimintakyvystä on ollut tärkeä pyrittäessä vahvista-
maan osallistuvan budjetoinnin yhdenvertaisuutta.
Johanna Sinkkosen (2018) Tampereen yliopistolle 
tekemässä Osallistuva budjetointi demokratiainno-
vaationa: tapaustutkimus kolmen kunnan osallis-
tuvan budjetoinnin kokeilusta -tutkielmassa todet-
tiin, että mikäli osallistuvasta budjetoinnista halutaan 
kuntalaisosallistumista ja demokratiaa laajentava osa 
kunnallishallintoa, tulee sille olla osoitettuna merkit-
tävä määräraha sekä kuntalaisosallisuutta mahdollis-
tava toteuttamismuoto. .
Andreas Soden (2020) Aalto-yliopistolle tekemässä 
opinnäytetyössä OmaStadi Budgeting Game- An 
evaluation framework for working towards more 
inclusive participation through design games tut-
kittiin pelillistämisen hyötyjä osallistuvassa budje-
toinnissa. Opinnäytetyön mukaan peli lisäsi proses-
sin inklusiivisuutta, tasa-arvoisuutta ja luovuutta ja 
paransi jätettyjen suunnitelmien laatua. Keskustelu-
jen deliberatiivista laatua pelin ei kuitenkaan arveltu 
parantavan, koska innokkaimmat pelaajat keskittyivät 
lähinnä ajamaan omia ideoitaan muista piittaamatta.
Pauli Salorannan (2020) Helsingin yliopistolle teke-
mässä tutkielmassa Helsingin osallistuvan budjetoin-
nin mallit ja muodot kansainvälisessä kontekstissa 
tutkittiin menetelmän globaalia taustaa, kehitystä 
sekä Helsingin ratkaisua. Tutkielman mukaan Helsin-
gin osallistuvan budjetoinnin erityisiä piirteitä ovat


yhdenvertainen 
yksilöosallistuminen ja siihen liittyvä 
suunnitteluosallisuus. Päätösvallan ohella ratkaisu 
painottaa yhteiskehittämistä, johon sijoitetaan 
runsaasti aikaa niin ehdottajien kuin kaupungin asian-
tuntijoidenkin puolelta. Se avaa kaupungin suunnit-
telukoneistoa yksittäisille kaupunkilaisille sulkematta 
pois myöskään yhteisöosallistumista. Näin kaupunki-
laiset tulevat hetkeksi itse osaksi hallintoa. Ratkaisuei muodosta uusia edustuksellisia elementtejä toi-
sin kuin kansainvälisesti tunnettu Porto Alegren malli 
ja lähin vertailukohta, Helsingin nuorten RuutiBud-
jetti tekevät. Kaiken kaikkiaan osallistuva budjetointi 
yhdistää maassamme jo pitkään tunnettujen aloiteoi-
keuden, yhteissuunnittelun ja kunnallisen kansanää-
nestyksen funktioita uudella tavalla.
Belinda Barbaton ja Antti Sarpon (2020) Humanisti-
selle ammattikorkeakoululle (HUMAK) tehdyssä opin-
näytetyössä Osallisuutta parhaimmillaan? Helsinginosallistuvan budjetoinnin tapahtumat osallisuuden 
kokemuksen vahvistajana tutkittiin sitä, vahvistivatko 
osallistuvan budjetoinnin tapahtumat osallisuuden 
kokemusta, sekä millaiset tekijät vaikuttavat osal-
lisuuden kokemuksen vahvistumiseen. Opinnäyte-
työn mukaan osallistuvan budjetoinnin tapahtumillaja niissä toteutuneella deliberatiivisella keskuste-
lulla on suuri merkitys kaupunkilaisten osallisuu-
den kokemukseen. Haastattelujen ja kyselyjen perus-
teella osallistujat arvostivat tapahtumissa erityisesti 
mukana olleiden kaupungin asiantuntijoiden pereh-
tyneisyyttä ja ratkaisukeskeisyyttä, mukavaa keskus-
teluilmapiiriä sekä tavoitteellista työskentelyä kau-
punkilaisille ja kaupungin asiantuntijoille tärkeiden 
asioiden äärellä. Opinnäytetyö sisältää suosituksetja muistilistan osallistuvan budjetoinnin yhteiskehit-
tämistapahtumia varten deliberatiivisen keskustelun 
varmistamiseksi sekä osallisuuden kokemuksen vah-
vistamiseksi.


49 
prosenttia oli kiinnostunut tietämään lisää. Myös 
kaupunkiympäristön suunnitelmien kohdalla tulosoli samankaltainen: suurinta osaa vastaajista(53 %) suunnitelmat kiinnostivat, mutta he eivät 
tienneet mahdollisuuksista seurata niitä. 60 prosent-
tia vastaajista ei ollut kuullut myöskään stadiluot-
seista, mutta oli kiinnostunut tietämään lisää.
Kuntalaisaloite vaikutti olevan muita osallistumis-
ja vaikuttamiskanavia paremmin tunnettu vastaajien 
keskuudessa. Sen sijaan kuntavaaleissa äänestämi-
sestä kysyttäessä kävi ilmi, että osalle vastaajista ei 
ollut selvää, ketkä voivat äänestää kuntavaaleissa.
Vastaajilta tiedusteltiin teemoja, joiden parissa he 
olisivat valmiita osallistumaan kaupungin toimintaan. 
Suosituimmiksi nousivat vapaa-aika, ympäristöaiheet 
sekä lapsiin ja perheisiin liittyvät teemat. Konkreetti-
sista tavoista osallistua itselleen tärkeässä teemassa 
vastaajien keskuudessa suosituimmiksi nousivatkyselyihin vastaaminen sekä itselle kiinnostavan 
aiheen käsittelyn seuraaminen kaupungin sosiaalisen 
median kanavilla.
Stadiluotsitoiminnan palautekyselySyksyllä 2020 toteutettiin verkkokysely stadiluotsitoi-
minnasta. Samalla kysyttiin myös yleisesti kokemuk-
sia osallistumisesta ja vaikuttamisesta Helsingissä, 
alueellisesta viestinnästä ja yhteistyöverkostoista. 
Kyselyn saatiin 333 vastausta. Palautekyselyn vas-
tausten perusteella voidaan todeta, että stadiluot-
sien työn näkyväksi ja tunnetuksi tekemiseen on yhä 
selkeästi tarvetta. Kaupunkilaiset ovat saaneet sta-
diluotseilta neuvoja vaikuttamismahdollisuuksiin, 
palautteiden kohdistamiseen oikealle taholle kaupun-
kiorganisaatiossa ja osallistuvaan budjetointiin. Kau-
punkilaiset toivoivat neuvontaa edellä mainituissa 
asioissa myös jatkossa. Asiointi stadiluotsien kanssa 
koettiin pääsääntöisesti hyödylliseksi ja sujuvaksi.
Kysymykseen "miten mieluiten osallistut ja vaiku-
tat oman lähiympäristösi tai kaupungin kehittämi-
seen" vastattiin eniten vaihtoehtoihin äänestämällä
kuntavaaleissa, antamalla palautetta, vastaamalla 
verkkokyselyihin sekä osallistuva budjetointi. Kuntalaisaloite 
ja neljännen sektorin (muun muassa pop up 
-liikkeet) toiminta koettiin vähiten mieluisaksi tavaksi 
vaikuttaa. 
Enemmistö vastaajista (60 %) koki oikean kaupungin 
vaikuttamiskanavan löytämisen vaikeaksi tai 
melko vaikeaksi. Myös vastaukset yleisestä kokemuksesta 
osallistumisen helppoudesta painottuivat vastausvaihtoehtoihin 
melko vaikeaa tai vaikeaa. Tietoa 
osallistumisen mahdollisuuksista koettiin parhaiten 
löytyvän sähköisistä kanavista ja erityisesti alueiden 
omista Facebook-ryhmistä. Alueellisten keskustelun 
ja vuorovaikutuksen mahdollistavien foorumeiden 
osalta kaupungilta odotettiin aktiivista roolia tiedon 
tuottajana, tilaisuuksien järjestäjänä ja yleisenä 
mahdollistajana. 

Lopputulokset

Kuntalain (22 §) mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan 
asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa 
kunnan toimintaan. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää 
järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja, 
selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa, 
valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin, 
järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun, 
suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien 
kanssa sekä tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen 
oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua. Edellä mainitun 
toteutuminen on vahvistunut osallisuus- ja vuorovaikutusmallin 
toimeenpanon ja toimialojen osallisuustyön kehittymisen ansiosta.



Osallisuus- ja vuorovaikutusmallin 
toimeenpanon myötä 
kaupunkitasoinen osallisuustyö 
on entistä järjestelmällisempää, 
ja asukkaiden osallistumismahdollisuuksien 
edistäminen sisältyy kaupungin 
palvelutoimintaan aiempaa 
kattavammin. Vahvistunut 
asukas- ja käyttäjälähtöisyys 
on uudistanut kaupungin palvelutoimintaa 
ja sen suunnittelua. Osallistuva budjetointi 
on ensimmäinen suora kaikille kaupunkilaisille 
avoin tapa vaikuttaa kaupungin palveluiden suunnitteluun 
ja ideointiin tai jopa käynnistää kokonaan 
uutta toimintaa. Helsinki on kehittänyt erilaisia osallistumismenetelmiä, 
ja ne ovat laajasti käytössä niin 
palveluiden asiakaskokemuksen kehittämisessä kuin 
päätöksenteon valmistelussa. Palvelujen kehittämistyötä 
on tehty laajempina kokonaisuuksina esimerkiksi 
alueellisuuden näkökulmasta, mikä on tarjonnut 
asukkaille uudenlaisia paikkoja vaikuttaa alueensa 
palvelutoimintaan.

Johtamisjärjestelmän kokonaisarvioinnin akateemisissa 
tutkimuksissa esille nousi vahvasti, ettei 
osallisuus ole vielä täysin läpäissyt johtamis- ja toimintakulttuuria. 
Osallistumisen edistäminen on vielä 
irrallinen kaupungin johtamisesta ja henkilöstön 
perustyöstä. Vuorovaikutteisuuden lisääminen kaupungin 
toiminnassa ja johtamisessa parantaisi kaupungin 
kehittämistä sekä vahvistaisi henkilöstön ja 
kaupunkilaisten osallisuuden kokemusta ja sitoutumista 
yhteisiin tavoitteisiin.
Asukasnäkökulmasta osallistavan kaupungin suurin 
osallisuuteen liittyvä haaste on osallistumismahdollisuuksia 
koskevan viestinnän selkeyttäminen. 
Arvioinnissa on tunnistettu tarve kehittää edelleen 
alueellisia osallistumismahdollisuuksia koskevaa 
viestintää sekä tapoja eri osallistumis- ja vaikuttamiskanavien 
löydettävyyden ja käytettävyyden 
parantamiseksi. Erityisesti tulisi huomioida viestintä 
oikea-aikaisista vaikuttamisen mahdollisuuksista. 
Lisäksi kaupungin tulisi läpinäkyvämmin tuoda esille, 
miten asukkaiden mielipiteet ovat vaikuttaneet päätöksentekoon 
ja palveluiden kehittämiseen. Osallisuustyön 
kokonaisuudesta viestiminen asukkaille ja muille 
sidosryhmille helpottuu 
uuden Osallistu.helsinki-verk-
kosivuston myötä. Stadiluotsit 
ja yritysluotsit ovat helpotta-
neet alueellista tiedon kulkua 
sekä kaupungin ja asukkaiden 
välistä yhteistyötä huolimatta 
suurpiirien mukaisista suu-
rista alueista. 
Osallistuvassa budjetoin-
nissa tunnistettiin ensimmäi-
sen kierroksen pohjalta tarve linkittää yrityksiä vah-
vemmin mukaan prosessiin. Lisäämällä yritystenosallistumista myös osallistuvan budjetoinnin kautta 
kaupungin palveluiden kehittämiseen voidaan huo-
mioida jatkossa myös yritysten ja elinkeinoelämän 
tarpeet. Osallistuvan budjetoinnin resurssi-inten-
siivisyys on vaatinut kaupunginkanslialta ja kaikilta 
toimialoilta enemmän panostuksia kuin suunnitte-
luvaiheessa osattiin ennakoida. Vaikka osallistuva 
budjetointi on tärkeimpiä alueosallisuuden muotoja, 
se on vienyt myös stadiluotsien työaikaa ennakoitua 
enemmän. Toimialoilta saadun ensimmäistä kierrosta 
koskevan palautteen perusteella osallistuvan budje-
toinnin kaupungin sisäisen työnjaon prosessia yksin-
kertaistettiin, ja kaupunginkanslia otti aiempaa suu-
remman roolin valmistelussa.
Osallistuvaan budjetointiin on kohdistunut pal-
jon odotuksia erityisesti yhdenvertaisuuden toteutu-
misen näkökulmasta. Osallistuvassa budjetoinnissa 
on tunnistettavissa muustakin demokratiatoimin-
nasta tuttu osallistumisaktiivisuuden epätasainen 
jakautuminen väestöryhmien keskuudessa. Osallistu-
valla budjetoinnilla ei voida ratkaista kaikkia eri väes-
töryhmien kohtaamia osallistumisen esteitä. Osal-
listuvan budjetoinnin toimeenpanossa on kuitenkin 
etsitty aktiivisesti ratkaisuja osallistumisen kynnyk-
sen madaltamiseksi ja räätälöidymmän tuen tarjoa-
miseksi. Tärkeänä osana yhdenvertaisuuden tuke-
mista on ollut muun muassa huomion kiinnittäminen 
Omastadi-verkkopalvelun käyttäjälähtöisyyteen ja 
saavutettavuuteen, toiminnasta viestiminen seit-
semällä eri kielellä ja yksilöllisen osallistumisen tuen 
tarjoaminen prosessin eri vaiheissa sekä yhteistyö 
järjestöjen ja kaupungin palveluiden kanssa eri väes-
töryhmien tavoittamiseksi ja osallistamiseksi.

Osallisuuden 
kehittämisessä monikanavaisuus on 
keskeistä. Kuntalaiset käyttävät yhä enemmän ajasta 
ja paikasta riippumattomia digitaalisia osallistumisen 
tapoja, mutta arvostavat myös kasvokkaisia tapaami-
sia ja tilaisuuksia kuten osallistuvan budjetoinninideointityöpajoja, ”raksoja”, ja alueellisia asukasiltoja. 
Arvioinnissa on noussut esille myös tarve kaupun-
gin läsnäololle erilaisissa digitaalisissa keskustelu-
kanavissa. Osallisuutta kaupungin palveluiden suun-
nitteluun ja päätöksentekoon ei kuitenkaan nykyisin 
voi kuvitella ilman digitaalista ulottuvuutta. Siksi on 
tärkeää tunnistaa, että osallistuminen digialustoilla 
edellyttää riittäviä taitoja ja soveltuvia laitteita, eikä 
kaikilla asukkailla ole niitä käytettävissä. Kaupungin 
tarjoamat digituen palvelut toimipisteissä ja etädigi-
tuen muodossa mahdollistavat sen, että osallistumi-
sen esteitä saadaan madallettua.
Helsinki on kehittänyt aktiivisesti digitaalisten 
osallisuustyökalujen portfoliotansa, sekä kehittä-
mällä itse (Kerrokantasi-verkkopalvelussa, palau-
tejärjestelmä), hyödyntämällä valmiita tuotteita 
(Harava), että liittymällä kansainväliseen ohjelmisto-
kehitystiimiin (Decidim). Kaikki markkinoilla tarjolla 
olevat tai julkishallinnon yhteiskäyttöön tarkoitetut 
tuotteet eivät sellaisenaan sovellu Helsingin kaupun-
gin käyttöön, mikä on edellyttänyt vuosien varrella 
panostamista omaan asiantuntijatyöhön ja kilpailu-
tuksiin.
Kuluneen strategiakauden osallisuusmittari, asu-
kasosallisuuden menetelmien määrä toimialoilla, ei 
anna laadullista kuvaa kaupungin osallisuustyöstä. 
Seuraavalle strategiakaudelle olisikin hyvä tuot-
taa toimialojen kanssa yhdessä suunniteltu laa-
jempi osallisuusmittari. Strategiamittareissa on ollut 
mukana myös osallistuvan budjetoinnin äänestyspro-
sentti, josta voisi ottaa tarkempaan seurantaan esi-
merkiksi 12–18-vuotiaiden äänestysprosentin, jol-
loin pystytään tarkastelemaan alue- ja koulukohtaisia 
eroja.
Osallisuustyön jatkokehittämisessä yhdenver-
taisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen 
on keskeistä. Helsingin kasvaminen yhä monikult-
tuurisemmaksi haastaa osallistumis- ja vaikutta-
mismahdollisuuksien kehittämistä yhä monikie-
lisemmäksi ja -muotoisemmaksi. Yhdenvertaisiaosallistumismahdollisuuksia 
parannetaan erityi-
sesti vahvistamalla järjestöyhteistyötä. Vapaaehtois-
toiminnan avulla voitaisiin myös tukea vahvemmin 
muunkielisten helsinkiläisten osallistumisen mahdol-
lisuuksia ja edistää kotoutumista.
Asukkaiden omaehtoisen toiminnan mahdollis-
tamisessa kaupungin avustusmäärärahat ja tilojenavaaminen ovat keskeisiä. Kaupungin avustustoimin-
nassa painottuu vastikkeettoman, eettisen toiminnan 
tukeminen. Avustustoiminta voi olla myös kaupungin 
palveluita täydentävää, kuten sosiaali- ja terveyslau-
takunnan myöntämät avustukset. Suomessa on muu-
tamia kokeiluja erilaisista hybridirahoitusmalleista 
asukas- ja yhteisölähtöisille hankkeille. Näiden hybri-
dihankkeiden, joissa asukkaat hankkivat itse osan 
rahoituksestaan ja kaupunki tukee vain rajoitettua 
osaa, kokeileminen voisi Helsingissä tuoda kansalais-
yhteiskunnalle uusia mahdollisuuksia osallistua kau-
pungin kehittämiseen.
Koronapandemia on näkynyt myös kaupungin 
osallisuustyössä. Asukkaiden kanssa tehtävään vuo-
rovaikutukseen on syntynyt runsaasti erilaisia digi-
taalisia tapoja, ja rajoituksia mukaillen myös hybri-
ditilaisuuksia. Pormestarin asukasilta -tilaisuus 
järjestettiin Kannelmäessä marraskuussa 2020 
ensimmäistä kertaa hybridimuodossa. Korona-
pandemia on muistuttanut, että hyvään kaupunkiin 
tarvitaan yhteistyötä, josta Helsinki-apu on hyvä 
esimerkki. Helsinki-avun toteuttivat kaupunki, 
seurakunta, vapaaehtoiset, järjestöt ja yritykset 
yhteistyönä.
Strategiakaudella 2017–2021 on onnistuneesti 
käynnistetty ne osallisuuden toiminnot, jotka osalli-
suus- ja vuorovaikutusmallin resursointipäätöksessä 
kuvattiin.

Helsingin kaupungin osallisuustyön onnistumiset ja haasteet 2017–2021

Missä onnistuimme?

• osallisuuden tunnistaminen strategisesti 
tärkeänä osa-alueena
• osallisuustyön johtamisrakenne 
• asukasosallisuuden eri menetelmät laajasti 
käytössä
• toimialojen osallisuussuunnitelmat
• lasten ja nuorten osallisuus
• aktiivinen osallistuminen osallistuvaan 
budjetointiin ja sen korkea äänestysprosentti
• stadiluotsitoiminta (Demokratiatunnustus 2019)
• digitaalisen osallisuuden edistäminen
• yritysten osallisuusmahdollisuuksien 
resursointi (yritysluotsit)
• aiempaa laajemmat vapaaehtoistoiminnan 
mahdollisuudet 
• yhdenvertaisuuden edistämiseksi käynnistetty 
useita eri menetelmiä ja hankkeita
• omaehtoisen toiminnan tukeminen erilaisilla 
avustuksilla
 
Mitkä olivat haasteet?
• johtamisen vuorovaikutteisuus ja asukastiedonhyödyntäminen johtamisessa• osallistumisen edistämiseen osoitettujenresurssien niukkuus toimialoilla• kaupungin tilojen avaamisen rajallisuusasukaskäyttöön• vaikuttajatoimielinten aidotvaikuttamismahdollisuudet• toimialojen osallisuustyön näkyvyydennostaminen ja asukasarviointi• kaikkien väestöryhmien osallistuminenkaupungin kehittämiseen• viestintä oikea-aikaisesta vaikuttamisesta• toimintaprosessien läpinäkyvyys• osallistuvan budjetoinnin resurssi-intensiivisyys 
• osallisuuden merkityksen vahvistaminenkaikessa kaupungin toiminnassa• osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksientunnettuus• kaupungin myöntämien avustustenhaku- ja käsittelyprosessien 
epäselvyys• alueellisen tiedon hyödyntäminen ja käytettävyys