HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunginvaltuuston seminaari 4.-5.2.2021 
Kaupunginkanslia 

Talouskehitys strategiakaudella 2017-2020 

Kaupunkistrategian 2017-2021 toimintamenojen kehitystä koskevan tavoite koostuu väestönkasvusta, kustannustason muutoksesta ja organisaatiouudistuksen 
mahdollistamasta toimintojen tehostumisesta, joka hyödynnetään siten, että kokonaistuottavuuden 0,5 % vuotuisella nousulla katetaan osa väestönlisäyksen 
aiheuttamasta toimintamenojen lisäystarpeesta. Vuosittain tavoitteen mukainen menokasvu on ollut seuraava: 

Strategiatavoitteen tarkastelu 2017 2018 2019 2020 
Väestönkasvun %-m. (väestöennuste kesäkuu 2020) 1,11 1,27 0,74 0,89 
Peruspalvelujen hintaindeksin %-m. (lokakuu 2020) -2,1 1,4 2,1 0,9 
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista -0,99 2,67 2,84 1,79 
Tuottavuuden parantaminen -0,5 %-yksikkö -1 -0,5 -0,5 -0,5 
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu-% -1,99 2,17 2,34 1,29 

Kaupunkistrategiassa 2017-2021 on todettu lisäksi, että Helsinki tavoittelee yksikkökustannuksissa muiden suurten kaupunkien keskiarvoa. 

Seuraavissa taulukoissa on esitetty kaupunginkanslian ja toimialojen toteutunut menokehitys talousarviokohdittain vuosina 2017 - 2020. 
Mikäli vuoden 2017 tiedot eivät ole kesken vuotta tehdyn organisaatiomuutoksen takia vertailukelpoisia vuosien 2018-2020 tietojen kanssa, 
on vuoden 2017 tiedot jätetty pois. Vuoden 2020 tiedot ovat toteuma-arvioita tammikuun puolivälistä ja ne tarkentuvat tilinpäätökseen edetessä. 

Yksikköhintojen kehitystä kuvaavissa tiedoissa on esitetty toimialan keskeisimmät suoritteet, joiden tuottamisesta aiheutuvat menot ovat vähintään 4-5 % 
kyseisen ta-kohdan menoista. Suoritteen painoarvon lisäksi on ilmoitettu siitä aiheutuvat menot tuhansina euroina. 
Suoritteiden yksikköhinnat ovat vuosien välillä keskenään vertailukelpoisia. Mikäli ko. suoritteelle on saatavissa vertailutiedoksi muiden kaupunkien 
vastaava yksikköhinta on nämä esitetty taulukossa. Vuoden 2020 vertailutietoja ei tältä osin ole. 


HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunginvaltuuston seminaari 4.-5.2.2021 
Kaupunginkanslia 

Kaupunginkanslian talouskehitys strategiakaudella 2017-2020 

Menokehitys talousarviokohdittain, 1 000 euroa 

Osuus ta-kohdan 

kokonaisuudesta 
TA-kohta 2017 2018 2019 2020 1 000 euroa % 
1 40 ilman keskitettyjä eriä (ict + työllisyys) 56 211 58 982 63 230 64 400 
Muutos edellisestä vuodesta 2 771 4 247 1 170 
Muutos, % edellisestä vuodesta 4,9 % 7,2 % 1,9 % 

Yksikköhintojen kehitys 

1 40 ilman keskitettyjä eriä (ict + työllisyys), euroa/asukas 87 91 97 98 64 400 54 % 
Muutos edellisestä vuodesta, euroa/asukas 461 
Muutos, % edellisestä vuodesta 4,2 % 6,3 % 1,3 % 


HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunginvaltuuston seminaari 4.-5.2.2021 
Kaupunginkanslia 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talouskehitys strategiakaudella 2017-2020 

Menokehitys talousarviokohdittain, 1 000 euroa 
TA-kohta 
2 00 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
Muutos edellisestä vuodesta 
Muutos, % edellisestä vuodesta 
2017 2018 
1 138 775 
2019 
1 201 875 
63 100 
5,5 % 
2020 
1 246 586 
44 711 
3,7 % 
Osuus ta-kohdan 
kokonaisuudesta 
1 000 euroa % 
Yksikköhintojen kehitys 
Varhaiskasvatus kunnallisessa päiväkodissa, euroa/asiakas 
Muutos edellisestä vuodesta, euroa/asiakas 
Muutos, % edellisestä vuodesta 
Kuusikon yksikköhinta 
Ero kuusikkoon 
9 722 
9 873 
-151 
9 836 
114 
1,2 % 
9 965 
-129 
10 265 
429 
4,4 % 
10 417 
-152 
329 494 27 % 
Perusopetus, euroa/asiakas 
Muutos edellisestä vuodesta, euroa/asiakas 
Muutos, % edellisestä vuodesta 
Kuusikon yksikköhinta (keskiarvo) 
Ero kuusikkoon 
9 142 
8 502 
640 
9 372 
230 
2,5 % 
8 726 
646 
9 606 
234 
2,5 % 
9 078 
528 
397 973 33 % 
Lukiokoulutus, euroa/asiakas 
Muutos edellisestä vuodesta, euroa/asiakas 
Muutos, % edellisestä vuodesta 
Kuusikon yksikköhinta (keskiarvo) 
Ero kuusikkoon 
7 619 
7 132 
487 
7 637 
18 
0,2 % 
7 240 
397 
8 043 
406 
5,3 % 
7 483 
560 
65 207 5 % 
Ammatillinen koulutus, euroa/asiakas 
Muutos edellisestä vuodesta, euroa/asiakas 
Muutos, % edellisestä vuodesta 
12 073 11 997 
-76 
-0,6 % 
11 709 
-288 
-2,4 % 
117 732 10 % 
3/8 


HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunginvaltuuston seminaari 4.-5.2.2021 
Kaupunginkanslia 

Kaupunkiympäristön toimialan talouskehitys strategiakaudella 2017-2020 

Menokehitys talousarviokohdittain 
TA-kohta 
3 10 01 Kaupunkirakenne 
Muutos edellisestä vuodesta 
Muutos, % edellisestä vuodesta 
2017 2018 
180 747 
2019 
196 770 
16 023 
8,9 % 
2020 
196 408 
-362 
-0,2 % 
3 10 02 Rakennukset 
Muutos edellisestä vuodesta 
Muutos, % edellisestä vuodesta 
279 384 288 103 
8 719 
3,1 % 
303 898 
15 795 
5,5 % 
3 10 03 Asuntotuotanto 
Muutos edellisestä vuodesta 
Muutos, % edellisestä vuodesta 
12 101 12 645 
544 
4,5 % 
15 509 
2 864 
22,6 % 
3 10 04 HSL ja HSY -kuntayhtmien maksuosuudet 
Muutos edellisestä vuodesta 
Muutos, % edellisestä vuodesta 
183 600 197 677 
14 077 
7,7 % 
203 192 
5 515 
2,8 % 
194 310 
-8 882 
-4,4 % 
3 10 05 Pelastuslaitos 
Muutos edellisestä vuodesta 
Muutos, % edellisestä vuodesta 
51 362 52 316 
954 
1,9 % 
54 191 
1 875 
3,6 % 
58 237 
4 046 
7,5 % 
3 10 06 Tuki HKL-liikelaitokselle 
Muutos edellisestä vuodesta 
Muutos, % edellisestä vuodesta 
18 935 15 232 
-3 703 
-19,6 % 
16 000 
768 
5,0 % 
19 893 
3 893 
24,3 % 


HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunginvaltuuston seminaari 4.-5.2.2021 
Kaupunginkanslia 

Kaupunkiympäristön toimialan talouskehitys strategiakaudella 2017-2020 
Yksikköhintojen kehitys 
Osuus ta-kohdan 
kokonaisuudesta 
2017 2018 2019 2020 1 000 euroa % 
ASKA, kaavoitettu kokonaiskerrosala, euroa/kem2 7,7 7,4 7,6 10 989 6 % 
Muutos edellisestä vuodesta, euroa/kem2 -0,3 0,1 
Muutos, % edellisestä vuodesta -3,3 % 1,9 % 
MAKE, luovutettujen asuntotonttien kerrosala, euroa/kem2 36,1 37,8 33,3 11 116 6 % 
Muutos edellisestä vuodesta, euroa/kem2 1,8 -4,6 
Muutos, % edellisestä vuodesta 4,9 % -12,1 % 
RYA Katujen ylläpidon kustannukset, euroa/m2 2,9 3,2 3,0 63 292 34 % 
Muutos edellisestä vuodesta, euroa/m2 0,3 -0,2 
Muutos, % edellisestä vuodesta 9,0 % -5,7 % 
RYA Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset, euroa/m2 2,1 2,4 2,1 19 306 10 % 
Muutos edellisestä vuodesta, euroa/m2 0,2 -0,3 
Muutos, % edellisestä vuodesta 11,3 % -13,5 % 
RAVA, rakennusvalvonta-asioiden suoritteet, euroa/kpl 791 790 863 8 696 5 % 
Muutos edellisestä vuodesta, euroa/kpl -0,5 72,5 
Muutos, % edellisestä vuodesta -0,1 % 9,2 % 
KAMI, kaupunkimittauksen muunnettu suorite, euroa/kpl 158 164 188 7 381 4 % 
Muutos edellisestä vuodesta, euroa/kpl 6,0 23,8 
Muutos, % edellisestä vuodesta 3,8 % 14,5 % 
PYVA, valvontatapahtumaindeksi, euroa/kpl 24,6 37,3 26,7 9 724 5 % 
Muutos edellisestä vuodesta, euroa/kpl 12,7 -10,7 
Muutos, % edellisestä vuodesta 51,5 % -28,6 % 
Rakennukset, Tilakannan tiloja vuokrauksessa, euroa/m2 148,3 146,8 151,7 303 898 100 % 
Muutos edellisestä vuodesta, euroa/m2 -1,6 4,9 
Muutos, % edellisestä vuodesta -1,1 % 3,3 % 
ATT, rakennettujen ja peruskorjattujen asuntojen määrä, euroa/kpl 5 625 6 127 7 293 15 509 100 % 
Muutos edellisestä vuodesta, euroa/kpl 502 1 166 
Muutos, % edellisestä vuodesta 8,9 % 19,0 % 
PEL, bruttokäyttömenot, euroa/asukas 79,7 80,5 82,9 88,4 58 237 100 % 
Muutos edellisestä vuodesta, euroa/asukas 0,8 2,4 5,5 
Muutos, % edellisestä vuodesta 1,0 % 3,0 % 6,6 % 


HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunginvaltuuston seminaari 4.-5.2.2021 
Kaupunginkanslia 

Kulttuuri ja vapaa-aika toimialan talouskehitys strategiakaudella 2017-2020 

Menokehitys talousarviokohdittain 
TA-kohta 
4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika, menot 
Muutos edellisestä vuodesta 
Muutos, % edellisestä vuodesta 
4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika, toimintakate 
Muutos edellisestä vuodesta 
Muutos, % edellisestä vuodesta 
2017 
201 012 
-172 263 
2018 
204 663 
3 651 
1,8 % 
-174 973 
-2 710 
1,6 % 
2019 
218 081 
13 418 
6,6 % 
-184 553 
-9 580 
5,5 % 
2020 
222 204 
4 123 
1,9 % 
-198 665 
-14 112 
7,6 % 
Osuus ta-kohdan 
kokonaisuudesta 
1 000 euroa % 
Yksikköhintojen kehitys 
Liikuntapalvelukokonaisuus, nettomenot/asukas 
Muutos edellisestä vuodesta, nettomenot/asukas 
Muutos, % edellisestä vuodesta 
97,4 102,8 
5,4 
5,6 % 
110,3 
7,5 
7,3 % 
123,2 
12,9 
11,7 % 
71 350 32 % 
Nuorisopalvelukokonaisuus, nettomenot/asukas 
Muutos edellisestä vuodesta, nettomenot/asukas 
Muutos, % edellisestä vuodesta 
45,5 45,5 
0,1 
0,2 % 
46,3 
0,8 
1,7 % 
46,0 
-0,3 
-0,6 % 
29 241 13 % 
Kirjastopalvelukokonaisuus, nettomenot/asukas 
Muutos edellisestä vuodesta, nettomenot/asukas 
Muutos, % edellisestä vuodesta 
53,0 54,5 
1,6 
3,0 % 
62,4 
7,8 
14,3 % 
62,9 
0,6 
0,9 % 
39 729 18 % 
Kulttuuripalvelukokonaisuus, nettomenot/asukas 
Muutos edellisestä vuodesta, nettomenot/asukas 
Muutos, % edellisestä vuodesta 
112,8 120,1 
7,3 
6,4 % 
121,0 
0,9 
0,8 % 
129,9 
8,9 
7,4 % 
59 808 27 % 


HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunginvaltuuston seminaari 4.-5.2.2021 
Kaupunginkanslia 

Sosiaali- ja terveystoimialan talouskehitys strategiakaudella 2017-2020 

Menokehitys talousarviokohdittain 2017-2020 
TA-kohta 
Sosiaali- ja terveyspalvelut 
Muutos edellisestä vuodesta 
Muutos, % edellisestä vuodesta 
2017 
1 434 243 
2018 
1 453 393 
19 150 
1,3 % 
2019 
1 506 766 
53 373 
3,7 % 
2020 
1 603 400 
96 634 
6,4 % 
Toimeentulotuki 
Muutos edellisestä vuodesta 
Muutos, % edellisestä vuodesta 
16 875 13 531 
-3 344 
-19,8 % 
13 170 
-361 
-2,7 % 
Vastaanottokeskukset ja valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut, toimintakate 
Muutos edellisestä vuodesta 
Muutos, % edellisestä vuodesta 
3 217 7 085 
3 868 
120,2 % 
3 030 
-4 055 
-57,2 % 
2 314 
-716 
-23,6 % 
Apotti, toimintakate 
Muutos edellisestä vuodesta 
Muutos, % edellisestä vuodesta 
-1 368 -4 314 
-2 946 
215,4 % 
-13 745 
-9 431 
218,6 % 
-19 504 
-5 759 
41,9 % 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 
Muutos edellisestä vuodesta 
Muutos, % edellisestä vuodesta 
630 773 651 993 
21 220 
3,4 % 
690 523 
38 530 
5,9 % 
691 000 
477 
0,1 % 


HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunginvaltuuston seminaari 4.-5.2.2021 
Kaupunginkanslia 

Sosiaali- ja terveystoimialan talouskehitys strategiakaudella 2017-2020 

Yksikköhintojen kehitys 

Osuus ta-kohdan 
kokonaisuudesta 

2017 2018 2019 2020 1 000 euroa % 
Terveyspalvelut, euroa/asukas 2 275 2 299 2 368 2 605 
Muutos, euroa/asukas 24 69 237 
Muutos-% 1,1 % 3,0 % 10,0 % 
Viisikon yksikköhinta 2 309 2 392 2 446 
Ero viisikkoon -34 -93 -78 

Lastensuojelu, euroa/asiakas 17 332 18 852 21 742 22 476 
Muutos, euroa/asiakas 1 520 2 890 734 
Muutos-% 8,8 % 15,3 % 3,4 % 
Kuusikon yksikköhinta 16 857 17 365 18 799 
Ero kuusikkoon 475 1487 2943 

Vammaispalvelut, euroa/asiakas 13 231 13 128 14 020 11 429 
Muutos, euroa/asiakas -103 892 -2 591 
Muutos-% -0,8 % 6,8 % -18,5 % 
Kuusikon yksikköhinta 12 391 13 206 13 167 
Ero kuusikkoon 840 -78 853 

Kotihoito, euroa/suorite 36 35 37 36 
Muutos, euroa/suorite -1 2-1 
Muutos-% -2,8 % 5,7 % -2,7 %