Toimitilastrategia(ent. Kiinteistöstrategia) 
Kaikkia kaupungin toimijoita koskeva 
ajattelu-ja toimintatapojen muutos


Sari Hildén

Tilapäällikkö

Kaupunkiympäristön toimiala



Kaupunkistrategia :
”Kaupunki laatii kiinteistöstrategian, jossa linjataan 
kaupungin kiinteistöjensuunnittelua, rakennuttamista, rakentamista, 
ylläpitoa ja omistamistaTavoitteena on kiinteistökannan laadun 
parantamisen, laaturiskien hallinnanparantamisen ja sisäilmaongelmien vähentämisen 
ohella tilatehokkuuden edistäminen ja tyhjiksi 
jääneiden arvorakennustenparempi hyödyntäminen”


Kaupunginhallitus 6/2019:

•Strategia tavoitteena on rakennetun omaisuuden arvon 
pitkäaikainen säilyminen
•Strategiatyössä luodaan suuntaviivat toteuttaa ja ylläpitää 
laadultaan, aikataulultaan ja taloudeltaan hallittuja, 
terveellisiä, turvallisia rakennuksia, jotka täyttävät 
kaupungin ilmastotavoitteet. Arkkitehti Aarno Ruusuvuoren suunnittelema 
Roihuvuoren ala-aste valmistui vuonna 1967. Koulun 
peruskorjaus valmistui vuonna 2016 ja rakennus on 
edelleen koulukäytössä.



Toimitilastrategian linjaukset


4. Palvelujen tarvitsemien tilojen tuottamisella, vuokraamisella 
ja ylläpidolla on arvoihin perustuva omistajaohjaus, joka 
varmistaa kaupungin kokonaisedun ja 
kokonaistaloudellisuuden toteutumisen. 

5. Tilojen käyttö on omaisuutta kunnioittavaa ja 
tilarakenteeseen sopeutuvaa. 

6. Kaupungilla ei ole tiloja, joita se ei tarvitse omassa 
käytössään tai joiden omistamiseen ei liity muita 
strategisia syitä tai pitkän tähtäimen palvelutilatarpeita. 
Säilytettävät arvorakennukset, kuten muut kaupungin 
omistamat rakennukset, ovat aina käytössä. 

7. Palvelutilojen tarve, mitoitus ja toiminnalliset 
vaatimukset perustuvat ennakoiviin ja joustaviin 
palveluverkkosuunnitelmiin. 

8. Tilojen suunnittelua ja käyttöä ohjataan tilaomaisuuden 
arvoihin perustuvien kriteerien ja tunnuslukujen kautta. 



Yhteistyönja toimintakulttuurin 
muutoksen merkitys 
tavoiteltaessarakennustenpitkäikäisyyttä ja laatua
Toimitilastrategiatyönmyötälisääntyimerkittävästiymmärryssiitä, ettätavoiteltaessarakennetunomaisuudenarvonsäilymistäpitkälläaikavälillä, 
tavoitteensaavuttaiminenvaatiilaaja-alaistayhteistyötä. Esimerkiksi:
-Tilojen käyttäjällä on tärkeä rooli tilojen 
pitkäaikaiskestävyydessä-Tavoiteltaessa rakennusten pitkäikäisyyttä ja 
kokonaistaloudellista ja joustavaa tilaverkkoa, suunnitelmallisella 
palveluverkkotyöllä on merkittävä rooli-Tilojen tuottamisella, vuokraamisella, ja ylläpidolla tulee olla 
yhteisesti sovittuihin arvoihin perustuva omistajaohjaus 
varmistamassa kokonaisedun ja elinkaaritaloudellisuuden.