Yrityskysely 2020Keskeisimpiä havaintoja


Kaupunginvaltuuston seminaari 4.-5.2.2021

Lähteet: 

•Yrityshaastattelututkimus, Taloustutkimus 2016, 2018 ja 2020
•Taloustutkimuksen toimittamat aineistot näihin kyselyihin liittyen 
Tavoite: Helsingin kaupunkistrategia 


”Hyvin toimiva kaupunki on myös parasta elinkeinopolitiikkaa”

”Helsingin tulee olla Suomen paras kaupunki yrityksille. 
Urbaani ympäristö tarjoaa hyvän kasvualustan yritysten 
innovaatiotoiminnalle ja vetovoimaisen asuinympäristön 
työvoimalle. Helsinki luo mahdollisuuksia kasvulle 
kaavoittamalla riittävästi ja ketterästi tarvittavia työpaikka-
alueita.”

”Elinkeinoelämän edellyttämän liikenteen kilpailukyky 
turvataan.”



Kysely


•Kyselyn tarkoitus oli selvittää, minkälaisia kokemuksia helsinkiläisillä 
yrityksillä on Helsingin kaupungin tarjoamista palveluista ja yhteistyöstä 
Helsingin kaupungin kanssa. Lisäksi kyselyllä selvitettiin yritysten toiveita 
tulevaisuudessa.
•Tarkasteltava kysely on jatkoa aiemmille vuosina 2016 ja 2018 toteutetuille 
vastaaville kyselyille. Eri vuosina kyselyssä on ollut mukana eri yrityksiä, 
myös toimialapainotus on muuttunut jonkin verran.
•Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina, joihin vastasi 29.9.-3.11.2020 
välisenä aikana 1001helsinkiläisen yrityksen edustajaa. Yhden haastattelun 
kesto oli keskimäärin 22 minuuttia.
•Aineiston on kerännyt Taloustutkimus Helsingin kaupungin toimeksiannosta.
Yhteenveto


•Verrattuna aiempiin kyselyihin muutokset eivät ole isoja (huolimatta koronasta)
•Tyytyväisimpiä ollaan yritysneuvontapalveluihin, sähköiseen asiointiin, 
markkinointiyhteistyöhön sekä työllistämiseen liittyviin palveluihin. 
•Tyytymättömimpiä ollaan kaupungin palautejärjestelmään sekä kaavoitus-ja tonttiasioihin.
Maankäyttöön ja liikenteeseen liittyvissä asioissa tilanne oli jonkin verran parantunut lukuun ottamatta 
pysäköintiä.
•Helsinkiläiset yritykset tuntevat yhä varsin huonosti Helsingin kaupungin yrityksille suuntaamia 
palveluita. 
•Lähes kahdella kolmesta yrityksestä on rekrytointitarpeita, mutta aiempaa harvemmalla.
•Yritysten näkökulmasta Helsingin tärkeimpiä syitä suositella Helsinkiä sijaintipaikkana ovat 
laajat markkinat ja asiakaspotentiaali. 
•Tärkeimpiä syitä olla suosittelematta Helsinkiä sijaintipaikkana ovat yleinen hinta-ja 
kustannustaso.Toimitilojen kalleus oli seuraavaksi yleisin syy. 
•Suositteluhalukkuutta kuvaava NPS-indeksi oli uusimmassa kyselyssä pudonnut, on nyt 9. Erityisen 
paljon on pudonnut parhaan arvosanan antaneiden määrä. Suurimpia tyytymättömien toimialoja ovat 
olleet ravitsemusala ja teollisuus (uusi ala kyselyssä). 
Teemateriteltynä



Tyytyväisyys Helsingin kaupungin 
tarjoamiin palveluihin


1.Yritysneuvontapalvelut2020: 3,63↑vrt. 3,61 (2018), 3,44 (2016)
2.Sähköinen asiointi 2020: 3,54↑vrt. 3,53 (2018), 3,45 (2016)
3.Markkinointiyhteistyö2020: 3,45↑vrt. 3,38 (2018), 3,33 (2016
4.Työllistämispalvelut2020: 3,45↓vrt. 3,49 (2018), 3,42 (2016)
5.Kehittämishankkeet2020: 3,29↓vrt. 3,30 (2018), 3,16 (2016)
6.Erilaiset lupa-asiat2020: 3,25→vrt. 3,25 (2018), 3,20 (2016)
7.Kumppaniyhteistyö 
kaupunkisuunnittelussa, 
rakentamisessa, ylläpidossa2020:3,18(ei vertailutietoa ennen 2020)
8.Kaavoitus ja tonttiasiat2020:3,09↑vrt. 2,89 (2018), 2,99 (2016)
9.Palautejärjestelmä2020:3,03↓vrt. 3,27 (2018), 3,15 (2016)


sekä muu yhteistyö2020:3,49(ei vertailutietoa ennen 2020)



Miten Helsinki on onnistunut maankäyttöön 
ja liikenteeseen liittyvissä asioissa 


1.Yhteydet muualle Suomeen ja ulkomaille2020: 4,03↑vrt. 3,97 (2018), 3,96 (2016)
2.Julkiset liikenneyhteydet seudun sisällä2020: 3,86↑vrt. 3,79 (2018), 3,73 (2016)
3.Jakeluliikenteen sujuvuus2020: 2,96↑vrt. 2,88 (2018), 3,01 (2016
4.Yritystarpeiden huomiointi kaavoituksessa2020: 2,86↑ vrt. 2,78 (2018), 2,87 (2016)
5.Liikenteen sujuvuus2020: 2,84↑ vrt. 2,60 (2018), 2,70 (2016)
6.Yritystonttien saatavuus2020: 2,69↑vrt. 2,60 (2018), 2,80 (2016)
7.Yritys-ja asukaspysäköinti2020: 2,42↓vrt. 2,43 (2018), 2,38 (2016)
Kuinka hyvin koette tuntevanne Helsingin kaupungin yrityksille 
suunnattuja palveluita tai muita toimenpiteitä?



Samaa mieltä väitteiden kanssa (% vastaajista)



Uskotteko yrityksellänne olevan rekrytointitarpeita 
seuraavan vuoden aikana?



Mitkä asiatvaikuttavateniten siihen, että 
yrityksenne sijaitsee Helsingissä?


•Yritystutkimuksenaineistossa kolme syytä 
nousee selvästi ylitse 
muiden:
•työntekijöiden 
asuinpaikka,
•asiakaspohja /laajatmarkkinat ja
•historiallisetsyyt.
•Työntekijöiden asuinpaikka 
ja laajat markkinat ovatentistä tärkeämpiä syitä.

Millä tavoin yrityksenne haluaisi tehdä yhteistyötä 
Helsingin kaupungin kanssa?



Mihin asioihin Helsingin kaupungin pitäisi panostaa, jotta yritysten 
edellytykset toimia, kasvaa ja kehittyä olisivat mahdollisimman hyvät?



NPS-indeksin muutos eri toimialoilla



Johtopäätelmät


•Jatkettava Helsingin kaupungin toiminnan tekemistä tunnetuksi yrityksille.
•Kaupungin palautejärjestelmää ja lupa-asioita kehitettävä.
•Kaupungin kaavoitus ja tonttiasioiden yritysmyönteisyyttä kehitettävä 
(nopeus, tasalaatuisuus, yritysten toiveiden huomioonottaminen). Myös 
pysäköintiin kiinnitettävä huomiota.
•Erityishuomiota ravintola-alalle, logistiikan ja teollisuuden tarpeisiin
•Vahvuuksia on ICT ja rahoitus& vakuutussektorin tyytyväisyys. Lisäksi 
osaavassa työvoimassa ja kansainvälisessä vetovoimaisuudessa.
•Yritykset toivovat yhteistyötä kaupungin kanssa.
Lisäkalvot



Nykytilanne: Helsingin yritysrakenne 
kokoluokittain


•Helsingissä toimi 47325liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan vuonna 2018.
•Lähes kaikki (97 %) Helsingissä toimivat yritykset ovat pienyrityksiä (alle 50 hlöä).Keskisuurten (50–249 hlöä) 
osuus oli yrityskannasta alle kaksi prosenttia ja suurten (250 -hlöä) alle prosentin vuonna 2018.
•Suurten yritysten osuus kokonaishenkilöstöstä oli 36 prosenttia ja liikevaihdosta 23prosenttia eli 20miljardia 
euroa.
Nykytilanne: Yksityisen sektorin työpaikat ja 
yrittäjät toimialoittain



NPS-indeksi ja palveluiden tuntemus


•Suositteluhalukkuutta kuvaava NPS-indeksi oli uusimmassa kyselyssä 9. Kaksi vuotta 
aiemmin vuonna 2018 indeksi oli 16 ja vuonna 2016 indeksiluku oli 13. NPS-indeksi on siis 
pudonnut selvästi. 
•Suosittelukysymyksestä voidaan laskea suositteluhalukkuutta kuvaava NPS-indeksi. Tämä 
lasketaan vähentämällä arvosanan 9 ja 10 antaneiden prosenttiosuus arvosanan 0-6 
antaneiden prosenttiosuudesta. Kuvioissa esitetään suosittelukysymyksen vastausten 
jakaumat eri vuosina niiden yritysten osalta, jotka tuntevat kaupungin palvelut vähintään 
hyvin ja toisessa kuviossa niiden osalta, jotka eivät tunne palveluita. 


Muutos:

•Edelliseen kyselyyn verrattuna muutoksia on nähtävissä useassa kohtaa. Arvojen 7 ja 8 
valinneiden määrä on kasvanut selvästi ja arvojen 9 ja 10 määrä on pudonnut. 
Erityisen paljon on pudonnut parhaan arvosanan antaneiden määrä. 
NPS-indeksi ja yritysluokat


•NPS-indeksi oli kaikkein korkein ICT-toimialalla, peräti 46 ja tässä on 
nousua selvästi jo aiemminkin korkealta tasolta (34). Toisiksi korkein NPS-
indeksi oli rahoitus-ja vakuutustoimialalla; 29. Tämä luku laski hyvin 
selvästi, mutta myös otoskoko on tällä toimialalla ollut selvästi kasvanut.
•Suurimmat putoajat ovat olleet ravitsemusala (koronavaikutus), ja teollisuus 
(laajennettu uusille aloille) sekä nyt vähentyneet nopean kasvun yritykset ja 
kuljetus-ja varastointi.
•Muotoilun ja luovien alojen NPS-indeksi on ollut laskusuunnassa näiden 
kyselyiden aineistoissa. Vuonna 2016 luku oli 33, kaksi vuotta sitten 29 ja 
nyt 22. Kaupan alan NPS-indeksi pysyi ennallaan ja rakentamistoimialan 
NPS hieman nousi. Kaikkein alhaisin NPS-indeksi oli kuljetus-ja 
varastointialan yrityksillä.