Hoppa till innehållet

Farliga ämnen och deras bekämpning

Farliga ämnen är sådana ämnen som på grund av sin explosions-, brand- eller strålningsfarlighet, giftighet, frätande verkan eller annan motsvarande egenskap kan medföra skada för människor, egendom eller miljön.

Helsingfors och Nylands räddningsverk har i samverkan förberett sig för bekämpning av farliga ämnen genom att förenhetliga utrustning och skaffa en gemensam kemikaliebekämpningsenhet.

Kemikalietillsyn

Vidsträckt tillsyn av lagring och användning av kemikalier hör till Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES). Behandling och lagring av farliga ämnen i mindre omfattning övervakas av räddningsmyndigheten.

Räddningsmyndighetens kemikalietillsyn består av övervakning av industriell behandling och lagring av kemikalier inklusive flytgas, granskning av oljeeldningsaggregat och övervakning av försäljning och användning av fyrverkerier.

Anmälningar under räddningsverkets kemikalietillsyn lämnas till Helsingfors stads registratorskontor.

Anmälningar med bilagor kan också skickas per e-post till adressen pel.kemikaalitiimi(at)hel.fi.

Närmare upplysningar

Lagstiftning

De viktigaste författningarna om industriell behandling, lagring och bevarande av kemikalier är lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) och statsrådets förordning om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (855/2012). I fråga om flytgas finns de noggrannare detaljerna i statsrådets förordning om säkerhetskraven för flytgasanläggningar (858/2012).

 15.05.2019 16:04