Oppilas ja opettaja työn ääressä.

Helsingin peruskoulujen asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla – vahvuuksina muun muassa opettajat ja oppimisen tuki

Helsinki selvitti perusopetuksen asiakkaiden tyytyväisyyttä alkuvuodesta. Vastausten perusteella oppilaat ja huoltajat ovat tyytyväisiä kouluun ja opetukseen. Kolmasosa oppilaista ja neljäsosa huoltajista antoi kokonaistyytyväisyydessä parhaan arvosanan. Helsingin peruskoulujen vahvuuksia ovat oppimisen tuki, turvallisuus, kodin ja koulun yhteistyö sekä opettajat ja opettajuus.

Helsinki selvitti suomen- ja ruotsinkielisen perusopetuksen asiakkaiden tyytyväisyyttä verkkokyselyllä, jonka teemoja olivat oppimisympäristöt, opiskelu ja sen tuki, kodin ja koulun yhteistyö sekä oppilaan hyvinvointi. Kyselyn kohderyhminä olivat ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokkien oppilaat sekä heidän huoltajansa. Kyselyyn vastasi lähes 11 000 oppilasta ja 5 500 huoltajaa.

Saatujen vastausten perusteella kokonaistyytyväisyys on hyvällä tasolla: keskiarvot tyytyväisyydessä kouluun ja opetukseen kokonaisuudessaan ovat oppilaiden osalta 5,7/7 ja huoltajien 5,8/7. Kolmasosa oppilaista ja neljäsosa huoltajista antoi kokonaistyytyväisyydessä parhaan arvosanan 7.

Helsingin kaupungin peruskoulujen vahvuuksia ovat oppimisen tuki, turvallisuus, kodin ja koulun yhteistyö sekä opettajat ja opettajuus.

Opettajat ja opettajuus asiakastyytyväisyyden ytimessä

Oppilaat olivat erittäin tyytyväisiä (6,2/7) apuun ja tukeen, jota he saavat koulussa silloin, kun oppiminen on vaikeaa. Oppilaat kokevat saavansa opettajilta hyvin apua, jos jotain oppilasta kiusataan (6,1/7). Hyvin suuri osa oppilaista kokee, että opettajat kohtelevat heitä reilusti (5,9/7). Huoltajat puolestaan olivat erityisen tyytyväisiä siihen, että opettajaa on helppo lähestyä lapseen liittyvissä asioissa (6,3/7).

Sekä oppilailla että huoltajilla oli mahdollisuus kertoa kyselyssä omin sanoin, mikä koulussa on erityisen hyvää tai mistä he haluaisivat kiittää koulua. Avoimen palautteen perusteella opettajat ovat koulujen keskeinen vahvuus. Oppilaiden mielestä hyvä opettaja on sellainen, jonka kanssa on helppo puhua ja joka huolehtii, että jokaisella oppilaalla on asiat hyvin.

Huoltajat arvostavat sitä, että opettaja huomioi oppilaat yksilöinä ja on heille aidosti läsnä. Opettajan ammattitaitoa ja sen heijastumista esimerkiksi erilaisten ongelmatilanteiden hoitamiseen kiitetään ja ihaillaankin. Moni kiittää myös toimivasta ja aktiivisesta yhteistyöstä koulun ja kodin välillä.

”Olemme todella iloisia kyselyn hyvistä tuloksista. Osaaville ja työlleen omistautuneille opettajillemme kuuluu iso kiitos erinomaisesta työstä koulun arjessa. Oppilaiden aito kohtaaminen ja heidän erityisyytensä huomioiminen on keskeinen osa opettajien ammattitaitoa ja se välittyy tämän kyselyn tuloksista. Olemme syystä ylpeitä opettajistamme”, kertoo perusopetusjohtaja Outi Salo.

Osallisuuteen panostetaan entistä vahvemmin

Oppilaat nostivat erityisen hyvinä asioina esiin opettajien lisäksi muun muassa kaverit, yhteishengen, oppimisen, ruuan ja välitunnit. “Ilahduttavaa oli huomata, että melkein kaikki oppilaat vastasivat, että heillä on koulussa ystäviä ja että he kokevat koulun olevan turvallinen ympäristö. Se on erinomainen lähtökohta oppilaiden hyvinvoinnille, jota kehitetään tällä hetkellä aktiivisesti kouluissamme erilaisten toimintaohjelmien avulla”, toteaa ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö Niclas Rönnholm.

Kehittämiskohteiksi kyselyn perusteella nousivat oppilaiden osallisuus ja sen näkyväksi tekeminen, kuuluvuuden tunne sekä työrauha. Oppilaat toivoivat lisää mahdollisuuksia vaikuttaa esimerkiksi työskentelytapoihin tai kouluruokaan. Toisaalta vastauksista heijastui myös toive ylipäätään tulla kuulluksi ja kohdatuksi.

”Nostamme keskeiseksi kehittämiskohteeksi oppilaiden osallisuuden vahvistamisen. Lasten ja nuorten aktiivinen osallistuminen omaan oppimiseensa ja koulupäivänsä rakentumiseen on oleellisen tärkeää ja sitä haluamme edelleen vahvistaa”, Outi Salo toteaa.

Huoltajat arvostavat matalan kynnyksen yhteydenpitoa ja yhteistyötä sekä viestintää koulun ja luokan toiminnasta. He haluavat olla tietoisia siitä, mitä luokassa tapahtuu ja miten omalla lapsella menee koulussa.

”Myös tämän asiakastyytyväisyyskyselyn valmistelussa oli mukana oppilaita ja huoltajia miettimässä sen teemoja. Vastauksia käydään läpi vanhempainilloissa ja hyödynnämme tuloksia toimintamme kehittämisessä. Hyvällä kodin ja koulun yhteistyöllä toteutamme toimivaa kasvatuskumppanuutta”, summaa perusopetusjohtaja Salo.

Helsingin kaupungin perusopetuksen asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin ajalla 3.–23.2.2020. Kyselyyn pystyi vastaamaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.