Lukiolaiset opiskelevat luokkahuoneessa.

Lukiouudistuksella vahvistetaan opiskelijoiden hyvinvointia ja vauhditetaan jatko-opintoihin siirtymistä

Helsingin kaupungin lukioille kirjoitetaan parhaillaan uutta yhteistä opetussuunnitelmaa, jonka mukaisesti lukioon suuntaavat nykyiset yhdeksäsluokkalaiset pääsevät opiskelemaan elokuussa 2021. Kaupungin yhteistä opetussuunnitelmaa sekä lukioiden omia opetussuunnitelmia uudistetaan marraskuussa 2019 voimaan tulleiden valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Uusi perusteita taas edelsi elokuussa 2019 voimaan tullut uusi lukiolaki.

Lukiouudistuksen taustalla on tavoite vastata nykyistä paremmin tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Uudistuksen tarkoituksena on nostaa suomalaisten koulutustasoa ja sujuvoittaa opiskelijoiden siirtymistä toiselta asteelta korkeakouluopintoihin. Tähän pyritään muun muassa entistä tiiviimmällä korkeakoulu- ja työelämäyhteistyöllä. Opiskelijoita kannustetaan yhä enemmän omien vahvuuksien löytämiseen, ja heille luodaan mahdollisuuksia kurkistaa heitä kiinnostaviin jatko-opintoihin jo lukioaikana.

Lukiokoulutuksen uudet rakenteet – kursseista opintojaksoja

Lukio-opintojen rakenne muuttuu uusien perusteiden myötä. Kurssien sijasta opiskellaan opintojaksoja, joiden laajuus voi vaihdella. Pakolliset ja valtakunnalliset opinnot on jäsennelty opintopisteistä koostuviksi moduuleiksi, joista paikallisesti rakennetaan opintojaksoja. Opintojaksot voivat koostua yhden tai useamman eri oppiaineen opinnoista. Helsingin kaupungin lukioiden opetussuunnitelmaan on kirjattu yksi oppiainerajat ylittävä opintojakso, jonka teema nousee kaupunkistrategian mukaisesta tavoitteesta saavuttaa hiilineutraali pääkaupunki vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi lukiokohtaisesti on mahdollista rakentaa muitakin useasta eri oppiaineesta koostuvia opintojaksoja.

Opiskelijoiden hyvinvointia ja siihen liittyvää osaamista vahvistetaan

Uudistuksen avulla pyritään vahvistamaan lukiolaisten hyvinvointia. Opiskelijoiden jaksamista tuetaan muun muassa entistä vahvemmalla ohjauksella ja erityisopetuksella. Jatkossa erityisopetusta on tarjottava kaikille sitä tarvitseville opiskelijoille.

Yksi merkittävä uudistus perusteissa on laaja-alainen osaaminen, joka koostuu kuudesta eri osa-alueesta ja joka osaltaan edistää hyvinvointitavoitetta. Osa-alueet käsittävät hyvinvointiosaamisen lisäksi tärkeitä yhteisöllisiä ja globaaleja näkökulmia. Hyvinvointiosaamisella tarkoitetaan huolenpitoa itsestä ja muista sekä esimerkiksi sinnikkyyttä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Eri osa-alueet muodostavat kaikille oppiaineille yhteiset tavoitteet. Laaja-alaisen osaamisen avulla pyritään hyvään yleissivistykseen, kestävän tulevaisuuden rakentamiseen sekä vahvoihin jatko-opinto-, työelämä- ja kansainvälisyysvalmiuksiin.

”Helsingin kaupungin lukioiden yhteisen opetussuunnitelman laatimisessa hyvinvoinnin edistäminen on ollut yksi tärkeimmistä teemoista. Kehittämistyössä on hyödynnetty monipuolisesti kaikkia helsinkiläisen lukiokoulutuksen osapuolia: opettajia, rehtoreita, opiskelijoita, opiskeluhuollon edustajia sekä huoltajia. Mahdollisimman laajan näkökulman huomioimisella on pyritty varmistamaan opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistuminen lukio-opintojen aikana”, toteaa lukiokoulutuksen päällikkö Harri Korhonen.

Kuva Jefunne Gimpel