Opettaja ja opiskelijoita.

Henkilöstöraportti 2020: Koronakriisi haastoi kaupungin henkilöstöä ja tekemistä koko vuoden ajan

Koronakriisin alettua kaupunkiorganisaatio uudelleenorganisoitui ja johti toimintaansa laadukkaasti ennakoimattomassa tilanteessa. Päätöksenteko keskitettiin koronaryhmään, ja kaupungin ylin johto sai jatkuvasti päivittyvän tilannekuvan. Kriisiviestintä, sekä sisäinen että ulkoinen, sai paljon hyvää palautetta henkilöstöltä.

Kriisin seurauksena perustetun osaajapankin kautta kaupungin henkilöstö­resursseja pystyttiin joustavasti suuntaamaan sinne, missä oli pulaa työntekijöistä. Tarvittaessa henkilöstö siirtyi uusiin tehtäviin organisaation sisällä ja toimialojen välillä hyvinkin nopealla aikataululla. Koronan mukanaan tuoma laaja etätyö helpotti monella työntekijällä työn ja muun elämän yhteensovittamista.

Kaupunki tarvitsee monimuotoisen henkilöstön

Viime vuoden aikana toteutetusta anonyymin rekrytoinnin kokeilusta saatiin hyviä tuloksia ja sen käyttöä aiotaan laajentaa. Anonyymin rekrytoinnin tarkoituksena on madaltaa kynnystä päästä työhaastatteluun ilman, että siihen voisi vaikuttaa mikään työtehtävän kannalta epäoleellinen asia, kuten hakijan nimi, syntymäaika, sukupuoli ja äidinkieli. Anonyymin rekrytoinnin avulla kaupunki haluaa edistää hakijoiden tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua sekä henkilöstön monimuotoisuutta.

Kertapalkitseminen nosti onnistumiset esiin

Kertapalkitsemisen avulla tuettiin työkulttuurin kehittymistä ja onnistumisten esiin nostamista. Kertapalkkioita maksettiin kaikkiaan noin 13 miljoonaa euroa. Edellisvuosien tapaan palkkakilpailukykyä tarkistettiin monivuotisen palkkakehityssuunnitelman avulla. Tehtäväkohtaisissa korotuksissa painotettiin kriittisimpiä ammattiryhmiä kuten terveysasemien lääkäri- ja hoitotyötä, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen lääkärityötä, varhaiskasvatuksen erilaisia opetustehtäviä sekä kehitysvammaisten iltapäivätoiminnan joitakin tehtäviä. Kaikkia palkkoja korotettiin myös yleiskorotuksessa valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaisesti.

Kohti kaupunkiyhteistä johtamistapaa

Korona-ajasta huolimatta viime vuoden aikana kaupunki edisti myös strategisia hankkeita. Yksi näistä oli kaupungin yhteinen tapa johtaa, joka määriteltiin yhdessä kaupunginkanslian, toimialojen ja liikelaitosten kanssa ja joka vietiin osaksi toimintatapoja ja koulutuksia. Johtamisen neljäksi kulmakiveksi tiivistyivät näkemyksellisyys, innostus, linjakkuus ja toimeenpanokyky. Kulmakivien mukaista johtamista toi käytäntöön valmentava johtaminen, jota toteutettiin onnistumis- ja varttikeskustelujen kautta.

Henkilöstöraportti 2020

Vuoden 2020 henkilöstöraportti antaa kokonaiskuvan kaupungin henkilöstöstä ja niistä henkilöstöpoliittisista toimenpiteistä, joilla edistetään hyvää henkilöstökokemusta ja siten kaupunkistrategian toteutumista. Kaupungin henkilöstömäärä oli vuoden vaihteessa 39 152. Henkilöstömäärä kasvoi 1 693 henkilöllä edellisestä vuodesta.

Henkilöstöraportti 2020

Kuva: Jussi Hellsten