Luminen Helsinki ilmasta käsin.

Helsinki kehottaa alueellaan toimivia elinkeinonharjoittajia ja muita toimijoita valmistautumaan tartuntatautilain uudistukseen

Tartuntatautilain muutos on vahvistettu, ja se tulee voimaan 22.2.2021. Lakimuutos vahvistaa paikallisten ja alueellisten viranomaisten mahdollisuuksia tehdä ennakoivia ja nopeita toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Suurin osa muutoksista on voimassa 30.6.2021 saakka.

Lain mukaan viranomainen voi asettaa alueellisia rajoituksia elinkeino- ja harrastustoimintaan silloin, kun se on välttämätöntä epidemian leviämisen estämiseksi. Velvoitteet ja rajoitukset perustuvat ihmisten välisten fyysisten kontaktien välttämiseen. Ravintolat on jätetty tämän sääntelyn ulkopuolelle, sillä ravintoloille on omat määräyksensä ja oma lainsäädäntönsä. Uusi lainsäädäntö ei myöskään koske esimerkiksi henkilökunnan taukotiloja tai toimistoja.

Helsingin kaupunki kehottaa yksityisiä ja julkisia toimijoita alueellaan valmistautumaan voimaan tuleviin rajoituksiin. Päätökset asiassa tekee joko aluehallintovirasto tai kunta omalla alueellaan lain tultua voimaan. Tässä esitetyt tiedot ovat alustavia – sosiaali- ja terveysministeriöltä on tulossa toteutusta ohjaavia tarkentavia linjauksia ja valtakunnallista ohjeistusta.

Heti lain voimaan tullessa on kaikissa asiakastiloissa oltava tietyt perusasiat kunnossa. Tämä sääntely koskee laajasti kaikkia toimijoita, kuten esimerkiksi kauppoja, kuntosaleja, kampaamoita, uskonnollisten yhteisöjen tiloja ja harrastustiloja.

Kaikissa asiakastiloissa tulee:

  • olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai käsidesillä
  • olla riittävät hygieniaohjeistukset esillä kaikissa asiakastiloissa
  • sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi
  • tehostaa tilojen ja pintojen puhdistamista normaalitasosta.

Edellä mainittuihin velvoitteisiin ei tarvita erillistä päätöstä, vaan kaikkien tulee noudattaa näitä sääntöjä lain voimaantullessa.

Mikäli edellä mainitut toimenpiteet eivät olisi riittäviä, kunta tai aluehallintovirasto voi tehdä soveltamisedellytysten täyttyessä päätöksen, jossa se edellyttää elinkeinonharjoittajia ja muita toimijoita ryhtymään toimenpiteisiin, joilla on tosiasiallisesti mahdollista estää lähikontaktit asiakastiloissa ja muissa toimintaan osallistuville avoimissa tiloissa.

Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Lähikontaktilla tarkoitetaan tässä fyysistä kontaktia tai ihmisten oleskelua kasvotusten taikka samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan.

Tämä sääntely ei kuitenkaan koske sisätiloja, joissa toimintaan osallistuu kymmenen henkilöä tai vähemmän, eikä alueellisesti rajattuja ulkotiloja, joissa toimintaan osallistuu 50 henkilöä tai vähemmän.

Päätöksen toimeenpanoa eri yrityksissä ja julkisella sektorilla valvotaan niin kunnan kuin aluehallintoviraston toimesta. Mikäli päätöstä ei noudata, voidaan asiakastila laiminlyönnin takia jopa sulkea.

Viimesijaisesti, mikäli epidemiatilanne entisestään heikkenee, voidaan ottaa käyttöön ankarin keino eli tiettyjen tilojen sulkeminen kokonaan. Tällaisen päätöksen voisi tehdä kerrallaan kahden viikon ajaksi, ja se koskisi vain tarkemmin rajattuja toimintoja.

Sulkupäätös voisi koskea seuraavia tiloja:

  • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
  • yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
  • tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmä-harrastustoimintaan käytettävät tilat
  • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
  • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
  • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Sosiaali- ja terveysministeriö, aluehallintovirasto ja kunnat tulevat antamaan toiminnanharjoittajille asiassa tarkempaa ohjeistusta ja neuvontaa.


Kuva: Kimmo Brandt