Kuva: Lux Helsinki / Lauri Rotko, Helsinki Marketing

Kansainvälinen, elävä ja kiehtova – Helsinki linjasi suuntaviivat tapahtumakaupungin kehittämiselle

Millaista tapahtumakaupunkia Helsingistä kehitetään ja mitä tapahtumilla tavoitellaan? Miten tapahtumajärjestäjiä tuetaan? Helsinki haluaa olla toimiva alusta ja mahdollistaja monipuoliselle ja uutta luovalle kaupunkikulttuurille. Tänään julkistettu Helsingin tapahtumien tiekartta ja siihen liittyvä konkreettinen toimenpidesuunnitelma kiteyttää tapahtumallisuuden roolin, tavoitteet ja kehittämisen tasolle, joka tukee kaupunkistrategian onnistumista.

Tapahtumallisuus on Helsingin kaupunkistrategiassa keskeinen elinvoimaisuutta ja hyvinvointia edistävä osa-alue, jota on kehitetty näkyvin tuloksin jo pitkään. Kaupunki on luotettava suurtapahtumien näyttämö ja yksi Pohjois-Euroopan suosituimmista kongressikohteista. Lukuisista Helsingissä kehittyneistä kaupunkitapahtumista osa on levinnyt myös maailmalle.

Tapahtumien tiekartan linjauksilla halutaan varmistaa, että Helsingissä on jatkossa entistäkin helpompaa järjestää tapahtumia. Toimivia tapahtumapaikkoja tulee olla riittävästi eri puolilla kaupunkia ja lupa-asioiden hoitaminen kaupungin suuntaan pitää sujua kitkatta.

“Tapahtumilla on merkittävä rooli Helsingin viihtyisyyden, elinvoiman ja vetovoimaisuuden rakentamisessa. Paikallisuus näkyy vahvasti kaupungin tapahtumallisuudessa ja tätä halutaan jatkossakin vahvistaa. Urbaani ympäristö on parhaimmillaan koti monenlaisten toimijoiden tekemiselle isossa ja pienessä mittakaavassa. Helsinki on tapahtumallisuudessa sekä tuottaja, kumppani että alusta. Haluamme olla kaikissa näissä rooleissa tulevaisuudessa entistä parempia", pormestari Jan Vapaavuori toteaa.

Urbaania kaupunkikulttuuria vastuullisuuden ja toimivuuden ehdoilla

Helsingin tapahtumien tiekartta linjaa kolme päätavoitetta:

1. Tapahtumat tukevat ja toteuttavat parhaalla mahdollisella tavalla kaupunkistrategian tavoitteita kansainvälisestä, elävästä ja kiehtovasta tapahtumien kaupungista.
2. Tapahtumien kehittäminen perustuu vastuullisuuteen.
3. Tapahtumallisuus on toimivaa.

Helsinki haluaa tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet urbaanille, hyvälle elämälle. Kaupunkikulttuuri on yksi keskeinen hyvän elämän mahdollistaja. Se rakentaa Helsingin omaleimaisuutta ja vetovoimaa, kasvattaa kulttuurista ymmärrystä ja vähentää eriytymistä.

Helsinki on sitoutunut kaikessa toiminnassaan vastuullisuuteen ja se on keskiössä myös tapahtumien kehittämisessä. Tapahtumien tiekartassa vastuullisuutta tarkastellaan kolmesta perspektiivistä: ympäristöön liittyvän vastuullisuuden, sosiaalisen vastuullisuuden ja taloudellisen vastuullisuuden kautta.

Toimiva ja kaikille turvallinen tapahtumaympäristö on Helsingin vahvuus ja samalla tapahtumaekosysteemin kehittymisen edellytys. Kaupunki haluaa olla entistäkin parempi kumppani tapahtumatoimijoille.

"Pyrimme suoraviivaistamaan ja systematisoimaan yhteistyötä tapahtumajärjestäjien kanssa ja parantamaan heille suunnattuja palveluja. Tämä edellyttää myös kaupungin sisäisen koordinaation ja tiedonkulun kehittämistä", tapahtumallisuuden kehittämistyöstä vastaava projektipäällikkö Päivi Munther sanoo.

Kansainvälinen kilpailu vaikuttaa myös tapahtumien merkityksen kasvuun

Kaupungistumisen myötä kansainvälinen kilpailu kaupunkien välillä kovenee jatkuvasti. Tapahtumia käytetään keinona kaupunkien maineen ja brändin kehittämisessä sekä houkuttelevan paikalliskulttuurin luomisessa. Tapahtumilla on aiempaa keskeisempi rooli myös matkailussa, mutta megatapahtumien sijaan nousussa ovat paikalliset, omaleimaiset tapahtumat.

"Haluamme rakentaa keskeisten helsinkiläisten tapahtumien kansainvälistä profiilia ja vetovoimaa yhteistyössä tapahtumajärjestäjien kanssa sekä aktiivisesti tukea uusien tapahtumien syntymistä. Tapahtumat tarjoavat myös kokeilualustoja erilaisille innovaatioille, joita kehitetään yhteistyössä yritysten ja tapahtumakävijöiden kanssa", kertoo markkinointiyksikön päällikkö Sanna Forsström.

Tapahtumien tiekartta julkistettiin alan toimijoille Helsingin tapahtumaseminaarissa 13. marraskuuta 2019. Helsingissä tapahtumien tiekartan toimeenpanoa ja tapahtumallisuuden kehittämistä koordinoi kaupunginkanslian viestintäosasto.

Tapahtumien tiekartta kattaa usean vuoden ajanjakson. Edellinen tiekartta on vuodelta 2010. Tiekartan toteutuksessa hyödynnettiin näkemystä, joka koostettiin 43:n haastattelun, neljän noin 100 henkilöä käsittäneen työpajakierroksen sekä 104:n online-kyselyn vastausten pohjalta. Haastatteluihin ja työpajoihin osallistui asiantuntijoita kaupunkiorganisaation sisältä, tapahtumajärjestäjiä ja viranomaisia. Online-kysely oli suunnattu tapahtumajärjestäjille.

Lisätietoa

Tapahtumaseminaari kiteytti: kaupunkiin sujuvampia järjestelyjä ja vastuullisempia tapahtumia


Helsingin tapahtumien tiekartta

Tapahtumallisuus Helsingissä