helsingin kaupungintalo valaistuna Ukrainan lipun väreillä. Kuva: Pi Krogell-Magni

Helsinkiläisiltä laajaa tukea Ukraina-avun tarjoamiselle

Helsinkiläiset pitävät Suomen ukrainalaisille tarjoamaa suojelua tärkeänä tai erittäin tärkeänä, selviää uusimmasta Helsinki-barometrista. Naiset olivat lähes kautta linjan myötämielisempiä avustamiseen kuin miehet, ja naisia Ukrainan sota myös huoletti huomattavasti miehiä enemmän. Eniten huolestuneisuutta aiheuttivat Ukrainan kriisin vaikutukset Suomen talouteen ja turvallisuuteen, mutta myös vaikutukset omaan elämään huolettivat – yli puolet vastaajista koki huolta omasta tai läheistensä turvallisuudesta. Kyselyn tuloksia analysoidaan tarkemmin tuoreessa Kvartti-verkkolehden artikkelissa.

Helsinki-barometri on kaupunginkanslian puolen vuoden välein toteuttama kuntalaiskysely, jolla kartoitetaan helsinkiläisten kokemuksia kotikaupungistaan. Viimeisimmässä barometrissa selvitettiin myös helsinkiläisten asenteita ja huolenaiheita liittyen Ukrainan kriisiin. Helsinki-barometrin havainnot ovat pitkälti linjassa Manner-Suomen asukkaiden mielipideilmastoa kartoittavan kansalaispulssin kanssa.

Helsinkiläisten halu auttaa huomattavan suurta

Lähestulkoon kaikki (96 prosenttia) kyselyyn osallistuneista pitivät Suomen ukrainalaisille tarjoamaa suojelua tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Selvä enemmistö (yli 70 prosenttia) vastaajista oli lisäksi sitä mieltä, että Suomen pitäisi tarjota kansainvälistä suojelua myös kotimaassaan vainotuille venäläisille.

Barometrin mukaan useat helsinkiläiset ovat myös valmiita auttamaan Ukrainan kriisin uhreja henkilökohtaisesti: huomattavan moni, noin neljännes vastaajista, oli valmis itse tarjoamaan majoitusta ukrainalaisille, ja yli puolet vastanneista (60 prosenttia) oli lahjoittanut rahaa Ukrainan auttamiseksi.

Niin ikään kaupungin ja yritysten tukea ukrainalaisille pidettiin olennaisena. Lähes kaikki vastaajat (92 prosenttia) pitivät tärkeänä Helsingin kaupungin roolia majoituksen tarjoajana kriisialueelta pakeneville. Neljä viidestä vastaajista oli myös sitä mieltä, että työnantajien pitäisi mahdollisuuksien mukaan tarjota työpaikkoja Ukrainasta lähtemään joutuneille.

Naiset kannattavat hieman miehiä vahvemmin tukemista ja avustamista

Helsinki-barometrissa suhtautumista avustamiseen tarkasteltiin suhteessa erilaisiin taustatekijöihin. Naiset olivat yleisesti myötämielisempiä avustamiseen kuin miehet, joskaan erot eivät olleet suuria. Kaikkein suurin ero havaittiin kun kysyttiin, ovatko vastaajat itse antaneet rahaa Ukrainan auttamiseksi. Naisvastaajista 67 prosenttia kertoi antaneensa rahaa miesten osuuden ollessa 52 prosenttia.

Vastaajien ikä oli jonkin verran yhteydessä avun antamiseen. Tulosten mukaan positiivinen suhtautuminen auttamiseen lisääntyi iän mukana.

Talous ja turvallisuus huolettaa

Kyselyn vastauksista selviää, että Ukrainan kriisin Suomea koskevat vaikutukset huolestuttavat helsinkiläisiä enemmän kuin sen vaikutukset omaan elämään. Eniten huolestuneisuutta vastaajissa aiheuttivat vaikutukset Suomen talouteen: neljä viidestä vastaajasta ilmoitti talousvaikutusten huolestuttavan heitä vähintäänkin jonkin verran. Lähes yhtä suuri osuus vastaajista oli huolestunut kriisin vaikutuksista Suomen turvallisuuteen.

Huolta omasta tai läheistensä turvallisuudesta koki selvästi yli puolet vastaajista. 42 prosenttia oli huolissaan omasta henkisestä hyvinvoinnistaan ja 38 prosenttia omasta taloudellisesta tilanteestaan.

Lue koko artikkeli


Helsinki-barometri on kaupunginkanslian puolen vuoden välein toteuttama kuntalaiskysely, jolla kartoitetaan helsinkiläisten kokemuksia kotikaupungistaan. Kyseessä on 1 000 hengen puhelinhaastattelu. Kohderyhmänä ovat 18–79-vuotiaat. Tuoreimman kyselyn haastattelut tehtiin 8.4.–3.5.2022. Ensimmäinen Helsinki-barometri toteutettiin syksyllä 2019 eli kyselyjä on nyt tehty kuusi kierrosta. Haastattelut on toteuttanut Norstat Finland Oy.