Raitiovaunut Aleksanterinkadulla. Kuva: Marja Väänänen

HKL:n yhtiöittäminen etenee valtuustoon

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 13. syyskuuta omalta osaltaan esityksen Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) yhtiöittämisestä. Yhtiöittäminen tarkoittaa nykyisen liikelaitosmuotoisen HKL:n muuttamista osakeyhtiöksi yhtenä kokonaisuutena lukuun ottamatta metrotoimintojen omistus- ja järjestämisvastuita, jotka siirtyisivät yhtiöön myöhemmin.

Liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittäminen tukee kaupungin pitkän tähtäimen tavoitetta varmistaa, että Helsinki on aktiivinen seudullisten joukkoliikenneratkaisujen edistäjä, seudulliset joukkoliikenneratkaisut tukevat Helsingin kaupunkistrategian ja kaupunkikehityksen tavoitteiden toteutumista, ja että pääkaupunkiseudun kaupunkiraideliikenteellä on yhteiset tavoitteet ja niitä tukeva kustannustehokas palvelujen tuottamisrakenne.

Yhtiömuodon katsotaan tukevan nykyistä liikelaitosmallia paremmin muun muassa tehokkaampaa joukkoliikenneinvestointeihin ja -omaisuuteen sitoutuneiden pääomien hallintaa, joukkoliikenteen järjestämisen kokonaiskustannusten läpinäkyvyyttä sekä suurten joukkoliikennehankkeiden suunnitelmallista ja onnistunutta läpivientiä.

Yhtiöittämisen lähtökohtana on luoda toimintamalli, joka mahdollistaa ja tukee tulevia seudullisia ratkaisuja joukko- ja raideliikenteessä. Yhtiöittäminen mahdollistaa Vantaan kaupungin mukaantulon yhtiön omistajaksi, ja Vantaan päätös mukaantulosta tehdään syksyn 2021 aikana. Yhtiön osakkaina voivat tulevaisuudessa olla myös Espoo ja muut Helsingin seudun kunnat, joilla on yhtymäkohtia seudulliseen raitioliikenteeseen.

Uusi yhtiö ei tavoittele liiketoiminnassaan voittoa. Suunnitelman mukaan kaupunkiliikenneyhtiö aloittaisi varsinaisen toimintansa vuoden 2022 alussa.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos vastaa pääkaupunkiseudun metron, Helsingin kantakaupungin raitiovaunujen ja Suomenlinnan lautan liikennöinnistä sekä Helsingin kaupunkipyöräpalvelun tuottamisesta. HKL tuottaa myös monia muita kestävää liikkumista tukevia palveluita kuten liityntäpysäköinnin järjestäminen.

Lopullisen päätöksen HKL:n yhtiöittämisestä tekee Helsingin kaupunginvaltuusto 22. syyskuuta.

Lausunto valtion väyläverkon investointiohjelman luonnoksesta

Helsingin kaupunginhallitus antoi Väylävirastolle lausunnon luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2022 – 2029. Väylävirasto laatii vuosittain kahdeksanvuotisen investointiohjelman osana valtakunnallisen Liikenne 12 -liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpanoa. Investointiohjelmaa hyödynnetään mm. valtion talousarvioesityksen valmistelussa.

Kaupunginhallitus toteaa lausunnossaan, että valtion väyläverkko ja sen kehittäminen ovat Helsingin ja koko seudun liikennejärjestelmän ja maankäytön kehittämisen kannalta tärkeässä asemassa. Seudun liikenneyhteydet vaikuttavat muun muassa talouden kehittymiseen, ulkomaankauppaan ja yritysten sijoittumiseen. Helsingin kasvu ja menestys heijastuu paitsi metropolialueen talouteen, myös koko Suomen kansantalouteen ja kansainväliseen kilpailukykyyn.

Tämän johdosta valtion tulee tukea vahvasti kaupunkien kestävää kasvua myös liikenneverkon kehittämisen osalta, kaupunginhallitus toteaa. Suurten kaupunkien merkitystä valtion investointien kannalta tulee avata enemmän myös valtion omassa investointiohjelmassa. Helsingin alueella tehtävillä liikenneinvestoinneilla on väestön ja yritysten suuren määrän vuoksi usein suurempi vaikutus kuin muualla maassa tehdyllä investoinnilla.

Kaupunginhallitus toteaa, että investointiohjelman luonnos lisää valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan kaivattua konkretiaa listaamalla rata-, maantie- ja vesiväylähankkeita, joita suunnitelmakaudella tulisi toteuttaa. Helsingin kaupungin näkökulmasta on kuitenkin huolestuttavaa, että Liikenne 12 -suunnitelman talouskehys on sille asetettujen tavoitteiden kannalta riittämätön.

Pitäjänmäen yritysalueen asemakaava ja Kannelmäen päiväkodin hankesuunnitelma etenevät valtuustoon

Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan myös Pitäjänmäen Kutomotie 1 ja 9 sekä lähialueen asemakaavan muuttamisen. Myös Kannelmäen Päiväkoti Pelimannin ja Tiukun uudisrakennuksen hankesuunnitelma etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

Kuva: Marja Väänänen.