Helsingin kapungin henkilöstöraportti 2019 julkaistu.

Kaupungin henkilöstöraportti 2019: Kaupunki panosti johtamisen uudistamiseen

Viime vuonna edistettiin monipuolisesti Helsingin kaupungin johtamisen ja toimintakulttuurin uudistamista sekä henkilöstön tuottavuutta, hyvinvointia ja työkykyä.

Kaupungin henkilöstömäärä oli vuoden vaihteessa 37 459. Henkilöstömäärä väheni 197 henkilöllä edellisestä vuodesta. Henkilöstömäärän lasku selittyy sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstön määrän pienenemisellä organisatoristen muutosten ja liikkeenluovutusten takia. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelut ovat vastaavasti laajentuneet kasvavan palvelutarpeen myötä.

Tiedot käyvät ilmi kaupunginhallituksen maanantaina hyväksymästä kaupungin vuoden 2019 henkilöstöraportista.

Henkilöstön saatavuus fokukseen

Vastuullinen, eettinen ja kestävä henkilöstöpolitiikka on kaupungin henkilöstötyötä ohjaava tavoite. Henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi valmisteltiin kaupunginkanslian henkilöstöosaston organisaatiomuutosta, jonka seurauksena aloitti vuoden 2020 alussa Henkilöstön saatavuus -yksikkö. Resursseja kohdennettiin henkilöstön saatavuuden edistämiseen ja työnantajamarkkinointiin. Rekrytointikanavia kehitettiin järjestelmällisesti. Kaupunki pyrki etsimään ja kokeilemaan tapoja palkata aiempaa enemmän myös muunkielisiä henkilöitä.

Erityistä huomiota kohdistettiin johtamiseen ja toimintakulttuurin uudistamiseen. Johtamiselle koottiin muun muassa kaupungin yhteistä viitekehystä ja valmentavan johtamisen koulutusta lisättiin. Johtamisen kehittämiseksi otettiin käyttöön valmentavan esihenkilötyön mittari, joka auttaa kohdentamaan toimenpiteitä tarpeen mukaan.

Palkitsemisen kokonaisuutta kehitettiin edelleen

Vuoden aikana valmisteltiin onnistumiskeskusteluiden käyttöönottoa. Tulos- ja kehityskeskustelun korvaavalla mallilla vahvistetaan valmentavaa johtajuutta ja mahdollistetaan henkilöstön onnistuminen työssään. Palkkakehityssuunnitelman kautta varhaiskasvatuksen opettajien, lastenhoitajien, päiväkodin johtajien ja sosiaalityöntekijöiden palkkoja nostettiin. Kertapalkitseminen uudistettiin ja kertapalkkioita maksettiin yli 10 miljoonaa euroa. Tulospalkkiojärjestelmä uudistettiin rahoituspohjaltaan yhdenmukaiseksi koko kaupungille vuoden 2020 palkkioita varten.

Ideapaahtimo-ideakanava otettiin käyttöön kannustamaan henkilöstöä ideoimaan ja kehittämään omaa työtään. Viiden kuukauden aikana kanavalle jätettiin lähes 250 ideaa, joista 50:lle pormestari myönsi tunnustuksen.

Eettiset periaatteet ohjaavat kaikkea toimintaa

Uudistetut eettiset periaatteet valmistuivat vuoden loppupuolella. Periaatteissa sanoitetaan sitä toimintakulttuuria ja tapaa, miten kohtaamme kaupunkilaiset ja toinen toisemme. Henkilöstökyselyt (Kunta10 2018 ja Työterveyskysely 2019) osoittavat, että sosiaalinen pääoma tukee työhyvinvointia ja kaupungin henkilöstö kokee tekevänsä merkityksellistä työtä kaupunkilaisten hyväksi. Uusi Sopuisasti Stadissa -julkaisu jämäköitti toimintamallia epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikoilla. Kaupungille valmennettiin 14 häirintäyhteyshenkilöä.

Monipuolista henkilöstön hyvinvoinnin ja työkyvyn edistämistä

Kaupungin liikkumisohjelman kautta henkilöstöä kannustettiin liikkuvamman arjen rutiinien muodostamiseen. Henkilöstön sairaus- ja työtapaturmaprosentti laski 4,7:ään. Työtapaturmamäärät ovat pysyneet samalla tasolla suhteessa edellisvuosiin, mutta yksittäiset tapaukset nostivat kustannuksia merkittävästi. Korvaavan työn toimintamalli lisäsi työntekijöille mahdollisuutta tehdä muokatusti omaa työtä tilanteessa, jossa oma työkyky on tilapäisesti alentunut sairauden tai vamman tähden.

Vuosittain julkaistava henkilöstöraportti antaa kokonaiskuvan kaupungin henkilöstöstä ja niistä henkilöstöpoliittisista toimenpiteistä, joilla edistetään hyvää henkilöstökokemusta ja siten kaupunkistrategian toteutumista. Raporttiin on sisällytetty keskeisimmät tilastot. Valtaosa tilastoista julkaistaan erillisenä tilastoliitteenä hel.fi/henkilostoraportti -sivulla maaliskuun lopulla.

Lisää aiheesta:

Kuva: Lauri Oja