talousarvion laatimisohjeiden kansi.

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeen ja raamin

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kokouksessaan 17.8. talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2021−2023 laatimisohjeet, niihin sisältyvät kaupunkitasoisen käyttötalouden kokonaisraamin toimintamenoille, investointiraamin talousarviokohdittain sekä alustavan investointiohjelman vuosille 2021−2030.  Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksia Vartiokylään ja Vallisaareen sekä käsitteli selvitystä sosiaali- ja potilasasiamiesten toiminnasta vuodelta 2019. 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2021−2023 laatimisohjeet ja niihin sisältyvät kaupunkitasoisen käyttötalouden kokonaisraamin toimintamenoille, investointiraamin talousarviokohdittain sekä alustavan investointiohjelman vuosille 2021−2030.

Lisätietoja raamista löytyy kaupunginhallituksen esityksestäpormestarin talousinfon 13.8.2020 tallenteesta sekä kaupungin uutisesta.

Raamiehdotuksen käsittelyn jälkeen kaupungin lauta- ja johtokunnat laativat omat talousarvioesityksensä. Pormestarin talousarvioehdotus julkistetaan torstaina 29.10.2020. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin ensi vuoden talousarvion joulukuussa. 

Kaavamuutoksia Vartiokylään ja Vallisaareen

Kaupunginhallitus hyväksyi Vartiokylään ja Myllypuroon ja Roihupeltoon asemakaavan sekä virkistys-, katu-, raideliikenne- ja suojaviheralueiden asemakaavan muutoksen. Kaavaratkaisu koskee Roihupellon teollisuusaluetta  Viilarintien ympäristössä ja vähäisiltä osiltaan Myllypuron lounaisosan aluetta. Se mahdollistaa Viilarintielle tulevan Raide-Jokeri -raitiotien pysäkkien läheisyyteen uutta toimitilarakentamista sekä uuden liikuntaan ja hyvinvointiin painottuvan vapaa-ajankeskuksen rakentamisen Viilarintien ja Kauppamyllyntien risteykseen.

Myös Vallisaaren, Kuninkaansaaren, Reimarisaaren, Pukkisaaren, Kukipaatan ja Haminasalmenpaatan sekä suojelu- ja vesialueiden asemakaava hyväksyttiin. Kaavaratkaisu koskee Vallisaarta ja Kuninkaansaarta sekä niiden ympärillä olevia pienempiä luotoja ja saaria. Kaava mahdollistaa saarten kehittämisen luonto- ja kulttuurimatkailuun sekä virkistyskäyttöön. 

Alueelle on suunniteltu uutta rakentamista Vallisaaren koillisosaan sekä Kuninkaansaaren pohjoisosaan. Uuden rakentamisen on tarkoitus palvella luontomatkailua ja alueelle voi tätä tarkoitusta varten sijoittua ravintola-, tapahtuma- ja  ajoituspalveluita tuottavia yrityksiä sekä niihin liittyviä työtiloja. Tavoitteena on kehittää aluetta Helsingin saariston merkittävänä luontomatkailun kohteena siten, että alueen arvot luonnonsuojelukohteena ja arvokkaana kulttuurihistoriallisena
ympäristönä eivät vaarannu.

Helsingin sosiaali- ja potilasasiamiehiin otettiin yhteyttä 2173 kertaa  

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi tiedoksi selvityksen sosiaali- ja potilasasiamiesten toiminnasta vuodelta 2019. Yhteydenotoista 1 435 koski terveydenhuoltoa, 533 sosiaalihuoltoa ja 153 sekä sosiaali- että terveydenhuoltoa. Muita tahoja koskevia yhteydenottoja oli 52. Yleisimpiä yhteydenottojen syitä olivat tyytymättömyys hoitoon tai palveluun, asiakastyön
dokumentointiin liittyvät kysymykset ja palveluun pääsyn ongelmat. 

Kaupunginhallituksen kokousajat vuodelle 2021

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan myös kokousajat vuodelle 2021. Lista kokousajoista.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.